Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Mae nifer o ffyrdd i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig a addysgir

Mae nifer o ysgoloriaethau, benthyciadau, grantiau a bwrsariaethau ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig a addysgir.

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Ysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar

Mae ein Hysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar Prifysgol Caerdydd 2021 ar gael i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael gradd dosbarth cyntaf.

Ysgoloriaethau Jameel

Mae’n bleser gan Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam-UK) wahodd cynigion ar gyfer Ysgoloriaethau MA Jameel.

Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Ariennir (MSc)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn falch o wahodd ceisiadau am Ysgoloriaeth Rockley Photonics.

Diolch i safle unigryw Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad o ran technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd a'n cysylltiadau hirsefydlog â diwydiant, rydym wedi ffurfio partneriaeth â Rockley Photonics Ltd i gynnig MSc wedi'i ariannu mewn ffiseg lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Yn ogystal â gallu cynnig yr arian hwn, rydym yn rhoi cyfle i'n holl fyfyrwyr fagu profiad a chreu cysylltiadau ag ystod o gwmnïau a sefydliadau blaenllaw yn y sector lled-ddargludyddion cyfansawdd, gan ddarparu sylfaen gadarn i'ch gyrfa yn y dyfodol.

Rhagolygon o ran gyrfa

Mae gradd MSc ôl-raddedig mewn ffiseg lled-ddargludyddion cyfansawdd yn rhoi cyfle i fanteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth helaeth yn y sector lled-ddargludyddion cyfansawdd sy'n tyfu'n barhaus.

Cyflwynir y rhaglen ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd a'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS).

Mae'r ICS yn ddatblygiad sydd ar flaen y gad o ran technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd, gan gysylltu'r byd academaidd â diwydiant i gyflawni datblygiadau yn yr amgylchedd cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd. Mae'n gyfleuster unigryw yn y DU, gyda'r nod o greu canolbwynt byd-eang ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesedd technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd, gan leoli Caerdydd fel arweinydd Ewropeaidd mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Mae'r farchnad lled-ddargludyddion fyd-eang heddiw (lled-ddargludyddion cyfansawdd a silicon) werth tua US$350bn y flwyddyn ac mae'n tyfu rhwng 10 a 15% y flwyddyn. Yn ôl dadansoddwyr, rhagwelir y bydd marchnadoedd byd-eang ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd yn tyfu i fwy na $300 biliwn erbyn 2030; tair gwaith cyfradd twf silicon.

Yn benodol, mae diwydiant lled-ddargludyddion de Cymru’n cyflogi dros 1400 o bobl tra medrus a bydd yn tyfu’n gyflym dros y 5 mlynedd nesaf gyda datblygiad 5G, AI a thueddiadau mawr eraill y farchnad.

Ar hyn o bryd mae angen graddedigion cymwys ar y diwydiant lled-ddargludyddion cyfansawdd deinamig, sy'n golygu y gallech chi ymgymryd â swydd dechnegol, ymchwil, datblygu neu beirianneg ar draws y gwahanol sectorau lled-ddargludyddion cyfansawdd. Mae rhagolygon gyrfa eraill yn cynnwys gwyddoniaeth neu addysg fathemateg, ystod o feysydd a diwydiannau gwyddonol cysylltiedig, neu'r opsiwn i symud ymlaen i astudiaethau academaidd bellach.

Rockley Photonics Ltd

Bydd y myfyrwyr fydd yn cael cynnig yr Ysgoloriaeth Rockley Photonics hefyd yn elwa ar gyfle i gyflawni prosiect ar safle Rockley Photonics.

Mae Rockley Photonics Ltd yn cynnal gweithgareddau dylunio peirianneg ar gyfer prosesau a chynhyrchu diwydiannol.

“Gyda hyblygrwydd a phŵer platfform unigryw i yrru cymwysiadau lluosog, cenhadaeth Rockley yw bod yn brif gyflenwr byd-eang sglodion a modiwlau optegol integredig ar draws marchnadoedd lluosog. Ein ffocws ar ofal iechyd, gwisgoedd, a golwg peiriannol - a chysylltedd y ganolfan ddata ar raddfa fawr sy'n caniatáu iddynt weithio gyda'i gilydd yn ddi-dor. Gan ganolbwyntio ar gymwysiadau cyfaint uchel o'r cychwyn cyntaf, mae Rockley wedi adeiladu ecosystem weithgynhyrchu ar gyfer graddoli cyflym, gan ddefnyddio ein llif prosesau perchnogol. Ein gweledigaeth bennaf: Ffotoneg mor dreiddiol â micro-electroneg. ” (Rockley Photonics)

Mae llwyddiannau diweddaraf diwydiant Rockley Photonics yn cynnwys rhestr “Sunday Times Tech Track Top 10 Ones To Watch 2020”, a chael eu cynnwys yn “Lazard T100 Venture Growth Index” - cwmnïau sy'n arddangos y potensial i darfu ar sectorau werth sawl biliwn o ddoleri.

Pwy sy’n gymwys

Nid oes proses ffurfiol o wneud cais am Ysgoloriaeth Rockley Photonics. Rhoddir yr MSc a ariennir i'r ddau fyfyriwr y bernir eu bod yn ymgeiswyr a dderbynnir orau yn y flwyddyn academaidd honno.

Byddwn yn asesu a ydych yn gymwys i gael y gostyngiad fel rhan o'ch cais i astudio'r MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ym Mhrifysgol Caerdydd. Os ydych chi'n gymwys, yna cewch eich hysbysu a'ch gwahodd i gyfweliad. Ar ôl i'r cyllid gael ei gymeradwyo yn dilyn cyfweliad, bydd y gostyngiad priodol mewn ffioedd dysgu yn cael ei gymhwyso'n awtomatig.

Mae Ysgoloriaeth Rockley Photonics ar gael i ymgeiswyr Cartref a Rhyngwladol; fodd bynnag, bydd yr arian sy'n cael ei gynnig i ymgeiswyr Rhyngwladol yn cael ei gapio ar lefel ffioedd Cartref.

Sut i wneud cais

Ewch i'n tudalen i gael meini prawf derbyn yr MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd i gail meini prawf derby, strwythur y cwrs, a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cais.

Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth am yr MSc neu Ysgoloriaeth Rockley Photonics anfonwch ebost atom ar:

Tîm Derbyn Ôl-raddedigion

School of Physics and Astronomy

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Benthyciadau a grantiau

Arian meistr Llywodraeth y DU

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2021 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.

Cynigir grantiau o hyd at £5,000 ym mhob achos i helpu i dalu ffioedd dysgu yn unig.

Pwy sy’n gymwys

I wneud cais am grant gan Sefydliad James Pantyfedwen rhaid bod gennych gyfeiriad parhaol yng Nghymru. Rhaid eich bod hefyd naill ai wedi cael eich geni yng Nghymru neu fod gennych o leiaf un rhiant wedi'i eni yng Nghymru neu wedi astudio am o leiaf saith mlynedd yng Nghymru.

Sut i wneud cais

Diwedd Mehefin 2021 yw’r dyddiad cau ar gyfer unrhyw geisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Gallwch lawrlwytho manylion a ffurflenni cais o wefan James Pantyfedwen.

Bwrsariaethau

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Bwrsariaethau meistr i fyfyrwyr Cymreig

Os ydych yn fyfyriwr Cymreig sy'n dechrau gradd meistr, yna medrwch fod yn gymwys am fwrsariaeth Llywodraeth Cymru.

Ariannu rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Mae sawl ffordd o ariannu rhaglenni ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys ysgoloriaethau, benthyciadau ôl-raddedig ac arian Cyngor Ymchwil.

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Gweld yr holl ysgoloriaethau doethuriaeth (PhD) sydd ar gael ar hyn o bryd.

Ysgoloriaethau Jameel

Mae’n bleser gan Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam y DU) wahodd cynigion ar gyfer Ysgoloriaethau MA Jameel.

Nod Canolfan Islam y DU a sefydlwyd yn 2005 yw gweithio tuag at hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam a bywyd Mwslimiaid ym Mhrydain drwy gynnig addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf.

Mae ei gweithgareddau’n mynd i’r afael â materion sy’n ganolog i sefyllfa Mwslimiaid ym Mhrydain ar hyn o bryd. Mae'r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd hyfforddant ac ymchwil unigryw i’r rhai sydd am chwilio am swydd newydd mewn amrywiaeth o yrfaoedd academaidd ac anacademaidd.

Gyda chymorth rhodd hael, mae Ysgoloriaethau Jameel wedi’u sefydlu i alluogi’r myfyrwyr gorau i ddod i Brifysgol Caerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

Mae’n bleser gan Ganolfan Islam-y DU yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd gyhoeddi fod modd cyflwyno cais am Ysgoloriaeth Jameel ar gyfer 2021/22 nawr.

Ysgoloriaethau MA

Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gael i'w hastudio ar raglen Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA) ac maent yn cynnwys ffioedd dysgu llawn y DU, yn ogystal â chyflog blynyddol o £15,896 a £1,000 tuag at eich costau ymchwil.

Rhaid cyflwyno cais am ysgoloriaeth erbyn dydd Gwener 21 Mai 2021.

Ysgoloriaethau PhD

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol o'r DU gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Adran Uchaf Yr Ail Ddosbarth, neu radd meistr.

Gwahoddir cynigion ymchwil ar bynciau sy'n cyd-fynd â diddordebau ymchwil ac arbenigedd staff yn y Ganolfan Islam-y DU.  Rhaid i gynigion ddangos teilyngdod academaidd eithriadol, potensial a pherthnasedd i Fwslimiaid yn y DU.

Mae pob ysgoloriaeth PhD tair blynedd yn cynnwys ffioedd dysgu llawn y DU ar gyfer y rhaglen Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol, cyflog blynyddol o £15,896 a £2,500 y flwyddyn tuag at eich costau ymchwil.

Rhaid cyflwyno cais am ysgoloriaeth erbyn dydd Gwener 21 Mai 2021.

Sut i wneud cais

I wneud cais am ysgoloriaeth Jameel, llenwch un o'r ffurflenni cais canlynol:

Rhaid anfon ffurflenni cais wedi'u llenwi fel atodiad mewn ebost. Nodwch yn nheitl yr ebost os ydych yn gwneud cais am ysgoloriaeth MA neu PhD.

Bydd angen i chi hefyd lenwi a chyflwyno'r ffurflen adroddiad canolwyr berthnasol gyda'ch ffurflen gais:

Anfonwch yr holl ffurflenni wedi'u cwblhau i jameelscholarships@caerdydd.ac.uk.

Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth am ein cynllun Ysgoloriaeth Jameel ar gyfer 2021/22 anfonwch ebost atom i gael cyngor:

Jameel Scholarships

Roedd gwneud cais yn gymharol syml ac roedd ysgrifennu am fy ymchwil arfaethedig yn y cam cynnar hwnnw o fudd ar gyfer dechrau'r cwrs, gan fod eisoes gen i fy syniadau cychwynnol. Ar ôl ymuno â'r ganolfan, rydw i wedi cael cefnogaeth gan staff a myfyrwyr eraill, ac mae'n amgylchedd braf i astudio ynddo.

Seherish, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes

Benthyciadau a grantiau

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Benthyciadau doethuriaeth Llywodraeth y DU

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr ymchwil o'r DU/UE, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU.

Cynghorau Ymchwil

Mae’r saith Cyngor Ymchwil yn y DU yn darparu cyllid gan y llywodraeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn uniongyrchol i sefydliadau ymchwil.

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.

Cynigir grantiau o hyd at £5,000 ym mhob achos i helpu i dalu ffioedd dysgu yn unig.

Pwy sy’n gymwys

I wneud cais am grant gan Sefydliad James Pantyfedwen rhaid bod gennych gyfeiriad parhaol yng Nghymru. Rhaid eich bod hefyd naill ai wedi cael eich geni yng Nghymru neu fod gennych o leiaf un rhiant wedi'i eni yng Nghymru neu wedi astudio am o leiaf saith mlynedd yng Nghymru.

Sut i wneud cais

Diwedd Mehefin 2021 yw’r dyddiad cau ar gyfer unrhyw geisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Gallwch lawrlwytho manylion a ffurflenni cais o wefan James Pantyfedwen.

Os ydych yn astudio cwrs MRes, dylech edrych ar ein cyngor ariannol ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir.

Dulliau eraill o ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Unistaff Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University.