Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Mae nifer o ffyrdd i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr ar gyfer ôl-raddedigion i dderbyn diweddariadau am gyfleoedd ariannu, Diwrnodau Agored a llawer mwy.

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Cyllid myfyrwyr

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu’n hwyrach, efallai y gallwch wneud cais am gyllid ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyllid y GIG ar gyfer Therapi Galwedigaethol Cyn-gofrestru a Ffisiotherapi Cyn-gofrestru

Mae bod yn gymwys ar gyfer cyllid y GIG yn amodol ar fyfyrwyr newydd yn ymrwymo ymlaen llaw i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cymhwyso.

Bwrsariaethau gwaith cymdeithasol

I ariannu eich gradd gwaith cymdeithasol, gallwch wneud cais i naill ai i sefydliad Gofal Cymdeithasol Cymru neu Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Cyllid Prifysgol Caerdydd

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys yn 2024/25.

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy’n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy’n bwriadu astudio un o’n graddau meistr a addysgir.

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Ysgoloriaethau Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA)

Mae’r cynllun Ysgoloriaethau Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA) yn cydnabod yr ymgeiswyr rhagorol hynny sy’n rhannu ethos ac uchelgeisiau’r Brifysgol i sicrhau gwerth cyhoeddus ac sydd hefyd am gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa drwy astudio ar gyfer gradd MBA yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ysgoloriaethau gwerth £7,500   ar gael i’r ymgeiswyr hynny sy’n mynd drwy’r broses derbyn myfyrwyr yn llwyddiannus ac sy’n ymrestru i ddilyn unrhyw un o’n rhaglenni MBA. Byddwn ni’n rhoi gwybod a ydych chi’n gymwys i gael ysgoloriaeth pan fyddwn ni’n cynnig lle i chi ar raglen yma. Bydd yr ysgoloriaeth ar ffurf gostyngiad mewn ffioedd dysgu ar ôl i chi ymrestru.

Sut i wneud cais

Nid oes angen cyflwyno cais ar wahân am ysgoloriaeth. Byddwn ni’n asesu a ydych chi’n addas i gael Ysgoloriaeth Gwerth Cyhoeddus yn rhan o’r broses derbyn myfyrwyr ar gyfer rhaglenni MBA.

Telerau ac amodau

Mae’r telerau ac amodau llawn i’w gweld isod ac yn berthnasol i’r ysgoloriaethau hyn :

  1. Mae Ysgoloriaethau Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA) ar gael i’r ymgeiswyr hynny sy’n bodloni telerau eu cynnig ac sy’n ymrestru i ddilyn unrhyw un o raglenni MBA Prifysgol Caerdydd.
  2. Mae ysgoloriaeth yn werth £7,500, a bydd yn cael ei rhoi ar ffurf gostyngiad awtomatig mewn ffioedd dysgu. Ni ellir ei defnyddio yn lle unrhyw flaendal gofynnol. Ni chewch ei chyfnewid am arian parod.
  3. Mae'r ysgoloriaethau ar gyfer dechrau astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn semester yr hydref yn 2024-25. Bydd angen trafod unrhyw gais i ohirio dechrau astudio a chael ysgoloriaeth yn uniongyrchol gyda’r Ysgol, a hynny drwy e-bostio MBA-Enquiries@caerdydd.ac.uk.
  4. Nid yw’r ymgeiswyr hynny sydd wedi cael Ysgoloriaeth Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA) yn gymwys i gael unrhyw fwrsariaethau neu ysgoloriaethau eraill gan y Brifysgol.
  5. Ar gyfer rhaglenni amser llawn, dim ond myfyrwyr rhyngwladol sy’n ariannu eu hunain a myfyrwyr â statws ffioedd cartref sy’n gymwys. Nid yw'r ysgoloriaethau ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd wedi cael cyllid gan gyrff allanol, megis llywodraeth leol, elusennau neu sefydliadau preifat. Nid yw cyllid o’r fath yn cynnwys benthyciadau i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU a benthyciadau a bwrsariaethau i ôl-raddedigion gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhai hynny sydd wedi gwneud cais i ddilyn rhaglen MBA rhan-amser ac a allai gael cymorth ariannol gan eu cyflogwr yn gymwys i gael ysgoloriaeth. Bydd y gostyngiad o £7,500 yn cael ei rannu’n gyfartal rhwng y ddwy flwyddyn astudio.
  6. Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae'n rhaid i chi fodloni'r holl ofynion ariannol yn rhan o'ch cais am fisa i astudio yn y DU. Ni ddylech fod yn dibynnu’n llwyr ar gael Ysgoloriaeth Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA) gan Brifysgol Caerdydd i fodloni gofynion ariannol yr adran Fisâu a Mewnfudo y DU. Gweler gofynion ariannol yr adran Fisâu a Mewnfudo y DU i gael rhagor o wybodaeth.
  7. Sicrhewch eich bod wedi gadael digon o amser i'ch cais a'ch dogfennau ategol gael eu hadolygu a'u prosesu cyn y dyddiad derbyn a nodir uchod. Gall hyn gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith. Os byddwch chi’n cael trafferth cyflwyno eich cais neu eich dogfennau, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr.

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA), cysylltwch â ni drwy e-bost:

Ysgol Busnes Caerdydd

MBA-Enquiries@caerdydd.ac.uk

Ysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar

Mae ein Hysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar Prifysgol Caerdydd ar gael i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael gradd dosbarth cyntaf.

Bwrsariaethau’r Stationers’ Foundation

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi ffurfio partneriaeth â The Stationers’ Foundation i gynnig dwy fwrsariaeth hael i fyfyrwyr y DU sy’n astudio naill ai Newyddiaduraeth Newyddion neu Newyddiaduraeth Data.

Cyllid ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Cyllid myfyrwyr

Benthyciadau ar gyfer astudiaethau doethurol

Os ydych yn byw fel arfer yn y DU ac yn dechrau eich PhD ym mis Medi 2024, efallai y gallech wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau.

Cyllid Prifysgol Caerdydd

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Dewch o hyd i ysgoloriaethau a phrosiectau PhD a ariennir, yn ogystal â phrosiectau sydd ar gael i ymgeiswyr sy'n hunan-ariannu neu sydd wedi sicrhau cyllid.

Cynghorau Ymchwil

Mae’r saith Cyngor Ymchwil yn y DU yn darparu cyllid gan y llywodraeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn uniongyrchol i sefydliadau ymchwil.

Ffynonellau cyllid ychwanegol

Unistaff Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University.

Grantiau allanol

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.