Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eang eithriadol o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

Nod y rhaglen hon yw cynnig y wybodaeth a'r arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y byd academaidd, neu i fynd ar drywydd amrywiaeth o gyfleoedd eraill lle mae cefndir mathemategol cryf yn bwysig. Mae myfyrwyr diweddar yn aelodau o staff mewn prifysgolion yn y DU a thramor, ac yn uwch-ystadegwyr a rheolwyr mewn diwydiant a busnes.

Meysydd ymchwil sydd ar gael

 • theori rhif
 • dadansoddiad ymarferol a theori sbectrol gweithredwyr gwahaniaethol arferol a rhannol
 • calcwlws amrywiadau a hafaliadau differol rhannol
 • dadansoddiad rhifiadol
 • dynameg hylif damcaniaethau a chyfrifiadurol
 • algebras gweithredydd a geometreg nad yw’n gymudol
 • topoleg algebraidd
 • geometreg algebraidd
 • cyfuniadeg
 • theori maes cwantwm a mecaneg ystadegol
 • theori maes cydffurf ac algebras gweithredydd fertig
 • prosesu delweddau
 • ymchwil weithredol
 • dadansoddiad cyfres amser
 • theori tebygolrwydd ac ystadegaeth.

Nodweddion unigryw

 • Amgylchedd ymchwil fywiog, rhaglen o seminarau helaeth.
 • Cefnogaeth cynhadledd a gweithdy, gan gynnwys Colocwiwm blynyddol Mathemateg Cymru.
 • Cyfranogiad dewisol mewn addysgu israddedigion, gan gynnwys achrediad HEA.
 • Cynhelir cynulliadau yn rheolaidd ac mae gan bob grŵp ymchwil seminar ymchwil wythnosol.
 • Mae’r Ysgol yn cynnal ac yn cymryd rhan mewn gweithdai rheolaidd a drefnir gan glystyrau ymchwil WIMSC, y mae’r grwpiau ymchwil yn gysylltiedig â nhw.
 • Mae’r nifer o brosiectau cydweithredol gyda grwpiau mewn sefydliadau eraill yn y DU a thramor, yn dod â llif cyson o ymwelwyr nodedig i’r Ysgol.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3.5 mlynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5 blynedd; MPhil 2 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Fel myfyriwr ymchwil yn eich blwyddyn gyntaf a’ch ail flwyddyn, byddwch yn dilyn rhaglen o ddarlithoedd a chyrsiau darllen y cytunwyd arni gyda’ch goruchwyliwr i’ch cyflwyno i sgiliau a dulliau ymchwil ac i gynyddu eich gwybodaeth o’ch dewis faes. Mae'r rhain yn cynnwys asesiad ffurfiol.

Mae hyn yn cynnwys dewis eang o gyrsiau ôl-raddedig a ddarperir drwy'r rhwydweithiau cydweithredol cenedlaethol:

 • MAGIC (ar gyfer mathemateg pur/cymhwysol)
 • NATCOR (ar gyfer ymchwil weithredol)
 • APTS (ar gyfer ystadegau).

Drwy’r seminarau rheolaidd ym mhob maes, yn ogystal â Cholocwia Mathemateg Caerdydd a Cholocwiwm blynyddol Mathemateg Cymru, ceir cip ar yr ymchwil ddiweddaraf.

At hynny, mae ymchwil myfyrwyr yn elwa o raglen graddedigion a ddatblygwyd yn ofalus gan gynnwys sgiliau cyfrifiadurol, cyflwyniadol a phwnc-benodol.

Bydd myfyrwyr hefyd yn ysgrifennu adroddiad diwedd y flwyddyn sylweddol ac yn rhoi seminar yn yr adran.

Mae’r rhaglen PhD yn arwain y myfyriwr, drwy gyrsiau a addysgir a goruchwyliaeth prosiect unigol, at derfynau maes mwn mathemateg, gyda'r nod o greu darn o ymchwil gwreiddiol, wedi’i ysgrifennu yn y traethawd hir doethurol. Yn y broses, bydd y myfyriwr yn caffael sgiliau ymchwil, datrys problemau a chyfathrebu hanfodol. Mae'r rhaglen MPhil yn debyg, ond yn llai uchelgeisiol oherwydd ei gwmpas mwy cyfyngedig; gall gwaith ar MPhil arwain at gwblhau PhD.

Sgiliau a ddatblygwyd

Yn ogystal â gwybodaeth fanwl am faes ymchwil mathemategol, mae myfyrwyr PhD yn meithrin sgiliau ymchwil a chyflwyno cyffredinol, a sgiliau addysgu israddedigion (dewisol), gydag achrediad HEA.

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eang eithriadol o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg. Mae’r staff academaidd yn ymwneud â phrosiectau ymchwil mewn meysydd mor amrywiol â theori rhif, dadansoddi swyddogaethol a theori sbectrol mewn mathemateg pur, prosesu delwedd, ymchwil weithredol, ystadegau a theori maes cwantwm.

Mae nifer o brosiectau ymchwil a gyflawnir gan aelodau o staff yn yr Ysgol yn cael eu hariannu’n hael gan y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Arweinydd y grŵp Algebras Gweithredydd a Geometreg nad yw’n Gymudol yw cydlynydd Rhwydwaith Ewropeaidd Geometreg nad yw’n Gymudol a ariennir gan y rhaglen TMR EU. Mae ffynonellau eraill o gyllid yn cynnwys EPSRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, NATO, INTAS, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Ymddiriedolaeth Wellcome, Proctor and Gamble.

Mae gennym gysylltiadau agos â nifer o brifysgolion a sefydliadau dramor. Mae’r rhain yn cynnwys Institute of Advanced Study yn Princeton, Prifysgol Genedlaethol Awstralia a’r Australian Road Research Board ym Melbourne, Ecole Superieure d'Electricite yn Gif-Sur Yvette, ETH yn Zurich a phrifysgolion yng Nghanada, y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Iwerddon, Norwy, Saudi Arabia, Siapan, Malaysia ac UDA.

Amgylchedd ymchwil

Bydd y grwpiau ymchwil unigol yn rhedeg seminarau wythnosol yng nghwmni siaradwyr gwadd. Fe aiff myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn rheolaidd i’r seminar yn eu maes ymchwil hwy a chânt eu hannog i elwa o wrando ar gyflwyniadau mewn meysydd eraill hefyd. Bob tymor, rydym yn trefnu rhyw dri cholocwiwm mathemateg a daw siaradwyr gwadd o fri i’w hannerch.

Ar ben hynny, bydd aelodau o’r Ysgol yn trefnu i amryw o weithdai a chynadleddau rhyngwladol gael eu cynnal yng Nghaerdydd, gan roi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr ôl-raddedig ddysgu am yr ymchwil gyfredol sy’n arwain y byd. Cânt eu hannog hefyd i gymryd rhan mewn cynadleddau mawr yn y DU ac mewn gwledydd tramor a chyflwyno’u canlyniadau ynddynt.

Yng Ngholocwiwm Mathemateg Cymru, y colocwiwm blynyddol yng Ngregynog, gall myfyrwyr ôl-raddedig arddangos eu gwaith yn y grŵp o adrannau Mathemateg Cymru.

Goruchwylwyr

Argymhellir cyswllt anffurfiol gyda goruchwylwyr posibl yn Yr Ysgol Mathemateg cyn gwneud cais.

Meysydd ymchwil

Mathemateg Gymhwysol

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Lluosogi ton mewn cyfryngau anhomogenaidd; Homogeneiddiad; Mecaneg hylif; Mecaneg strwythurol a solet; Dadansoddiad rhifiadol a chyfrifiadureg gwyddonol; Modelu mathemategol cymhwysol; Effeithiau cof; Problemau gwrthdro; Trawsnewid hanfodol.

Ymchwil Weithrediadol

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Modelu llif traffig; Modelu gofal iechyd; Modelu lledaeniad clefydau heintus; Theori ciwio; Amserlennu a phroblemau amserlennu; Metaheuristeg; Optimeiddio arwahanol.

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Dadansoddiad ystadegol o amryw o elfennau; Dadansoddiad cyfres amser; Modelu ystadegol mewn ymchwil i'r farchnad; Dyluniad arbrofol gorau posibl; Optimeiddio byd-eang stocastig; Canfod pwynt newid; Dulliau tebygolrwydd wrth chwilio ac mewn theori rhif; Pysgodfeydd; Ystadegau meddygol; Hap-feysydd; Cyllid mathemategol.

Mathemateg Bur

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Hafaliadau differol rhif a chyffredin; Dadansoddiad swyddogaethol; Theori sbectrol cyfrifiadurol a dadansoddol; Mecaneg cwantwm; Theori rhif a’i ddefnydd; Ffiseg mathemategol; Algebras gweithredydd; Geometreg algebraidd.

Amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn diwydiant neu yn y byd academaidd.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae nifer fach o grantiau hyfforddi doethurol a ariennir gan EPSRC ar gael ar gyfer ymgeiswyr y DU/UE, a ddyfernir ar sail gystadleuol, yn amodol ar ofynion preswylio’r cyngor ymchwil.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Addas ar gyfer graddedigion mewn Mathemateg (neu faes cysylltiedig addas). Rhaid wrth radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

PGR Office Mathematics

Yr Athro Karl Schmidt

Yr Athro Karl Schmidt

Reader

Email
schmidtkm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6778

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig