Ewch i’r prif gynnwys

Sut i wneud cais i astudio'n ôl-raddedig

Male student hands holding pen, completing postgraduate application form

Dilynwch y camau isod fel canllaw i'r broses gwneud cais am gwrs ôl-raddedig.

1. Dewiswch eich cwrs neu faes ymchwil

 • Edrychwch am gwrs a addysgir neu am faes ymchwil.
 • Gwiriwch a oes dyddiad terfyn ar gyfer gwneud cais.
 • Sicrhewch eich bod yn bodloni'r gofynion mynediad.
 • Gwiriwch y ffioedd (maent yn amrywio'n dibynnu ar y cwrs) a'r costau byw.
 • Os ydych yn gwneud cais am radd ymchwil ôl-raddedig yn unig, yna cysylltwch â'r Ysgol berthnasol i drafod eich cynnig ymchwil.

Sylwer bod gan y prosiectau ymchwil a gyllidir eu cyfarwyddiadau gwneud cais eu hunain a all fod yn wahanol i'r broses ôl-raddedig arferol.

2. Casglwch ddogfennau ategol

Bydd angen i chi ddarparu:

 • Canlyniadau arholiadau (tystysgrifau neu adysgrifau yn Saesneg er mwyn profi eich bod yn meddu ar y cymwysterau a restrwyd ar eich ffurflen gais
 • Canolwyr: mae rhai rhaglenni'n gofyn am un neu ddau ganolwr (fel arfer o leiaf un gan ddarlithydd neu athro diweddar) - gallwch ofyn i'ch canolwr lawrlwytho a llenwi ein ffurflen adroddiad canolwr neu gael geirda ganddynt wedi'i arwyddo a'i ddyddio ar bapur pennawd.
 • Datganiad personol: mae angen datganiad personol penodol ar rai rhaglenni, felly gwiriwch y gofynion mynediad ar gyfer eich rhaglen. Rhowch wybodaeth sy'n berthnasol i'ch cais am fynediad fel: pam rydych chi am ddilyn y rhaglen hon, y buddion rydych chi'n disgwyl eu hennill ohoni a'r sgiliau a'r profiad sydd gennych chi sy'n eich gwneud chi'n ymgeisydd addas. Y terfyn nodau ar gyfer y datganiad personol yw 3,000.
 • Cynnig ymchwil (ar gyfer myfyrwyr ymchwil nad ydynt yn gwneud cais am brosiectau a restrwyd)
 • Tystysgrifau Iaith Saesneg (ar gyfer ymgeiswyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt) - gweler ein gofynion Iaith Saesneg.

Mae'n bosib uwch lwytho dogfennau fel:

 • dogfennau Word (.doc neu .docx)
 • PDFs
 • delweddau JPEG (.jpeg neu .jpg)

1,024KB yw'r maint ffeil uchaf.

Os nad oes gennych yr holl dystiolaeth sydd ei hangen ar hyn o bryd, gallwch wneud cais o hyd a llwytho eich dogfennau ategol i fyny pan fyddant ar gael.

3. Edrychwch ar opsiynau ariannu posibl

Ewch i'n tudalennau nawdd ôl-raddedig i weld beth sydd ar gael. Fel arfer ni allwch wneud cais am arian nes eich bod wedi derbyn cynnig i astudio. Felly mae'n bwysig gwneud cais am eich rhaglen cyn gynted ag y bo modd er mwyn sicrhau amser i chi wneud ceisiadau am nawdd.

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn codi ffi am gyflwyno cais ar gyfer unrhyw un o’n rhaglenni ôl-raddedig.

Gallwch wneud cais am ran fwyaf o'n raglenni ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ar ein tudalennau chwiliwr cyrsiau. Os hoffech wneud cais am fodiwlau unigol, cysylltwch â ni am rhagor o wybodaeth.

Cadw golwg ar eich cais

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, anfonwn e-bost atoch gydag enw defnyddiwr a chyfrinair fel y gallwch ddilyn eich cynnydd.

Beth os na allaf wneud cais ar-lein?

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais ar-lein, ond gallwch wneud cais drwy'r post os oes angen.

Byddwch yn derbyn e-bost gan y Tîm Derbyn Myfyrwyr yn cadarnhau'ch cynnig.

Pryd y byddaf yn derbyn penderfyniad ar fy nghais?

Bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn clywed gennym o fewn 4-6 wythnos, er y gall ceisiadau am raddau ymchwil gymryd yn hirach.

Efallai fydd angen i chi gyfrannu blaendal er mwyn cadw eich lle ar raglenni ôl-raddedig penodol. Lle bydd angen i chi dalu blaendal, byddwch yn derbyn manylion amdano yn eich llythyr cynnig ffurfiol.

Cynnig diamod

Mae hyn yn golygu ein bod wedi cynnig lle i chi – llongyfarchiadau!

Nawr yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw derbyn y cynnig.

Cynnig amodol

Mae hyn yn golygu ein bod wedi cynnig lle i chi, ond roedd rhywbeth ar goll o'ch cais – mwy na thebyg un o'ch dogfennau ategol. Bydd eich llythyr cais yn dweud yn glir pa dystiolaeth y mae angen ei darparu. Pan fydd gennym bopeth, bydd eich cynnig yn newid i Ddiamod.

Beth os nad oeddwn yn llwyddiannus?

Gallwch ofyn am adborth ar eich cais.

Gallwch dderbyn eich cynnig:

Mae eich cynnig yn amodol arnoch yn derbyn eich lle a'n bodloni union amodau eich cynnig erbyn 14 diwrnod cyn dechrau'ch cwrs, oni bai nodir yn wahanol gan y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys amser i gyflwyno dogfennau swyddogol yn ôl y gofyn, er mwyn profi eich bod wedi bodloni'r amodau hynny. Bydd angen talu'r blaendal cyn y dyddiad cau a nodwyd er mwyn cadw eich lle.

Gwnewch gais am nawdd os oes angen i chi wneud hynny

Darganfyddwch sut i ariannu eich gradd ôl-raddedig

Dewch o hyd i rywle i fyw

Gwnewch gais am le yn llety’r Brifysgol neu chwilio am lety i’w rentu yn breifat.

Dathlwch!

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu eich bod yn mynd i Brifysgol Caerdydd.

Dilynwch ni ar Twitter neu hoffwch ein tudalen ar Facebook i gadw mewn cysylltiad ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd.