Ewch i’r prif gynnwys

Proses ymgeisio i ôl-raddedigion

Male student hands holding pen, completing postgraduate application form

Dilynwch y camau isod i gael canllaw ar sut i wneud cais am gwrs ôl-raddedig a beth i'w ddisgwyl ar ôl i chi ymgeisio.

Cyn cyflwyno cais

Dewiswch eich cwrs neu’ch maes ymchwil

  • chwiliwch am cwrs wedi'i addysgu mewn ysgolion neu
  • gwiriwch a oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio
  • sicrhewch eich bod yn bodloni'r holl ofynion mynediad
  • gwiriwch y ffioedd (maen nhw'n amrywio gan ddibynnu ar y cwrs) a chostau byw
  • Os ydych yn gwneud cais am radd ymchwil ôl-raddedig yn unig, yna cysylltwch â'r ysgol academaidd berthnasol i drafod eich cynnig ymchwil

Sylwch fod gan brosiectau ymchwil a ariennir eu cyfarwyddiadau cais eu hunain a allai fod yn wahanol i'r broses ôl-raddedig safonol.

Casglwch dogfennau ategol

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

Gellir lanlwytho dogfennau fel:

  • Dogfennau Word (.doc neu .docx)
  • PDFs
  • Delweddau JPEG (.jpeg neu .jpg)

Uchafswm maint y ffeil yw 1,024Kb.

Os nad oes gennych yr holl dystiolaeth sydd ei hangen eto, gallwch barhau i wneud cais a lanlwytho eich dogfennau ategol pan fyddant ar gael.

Ymchwiliwch i opsiynau ariannu posib

Ewch i'n tudalennau ariannu ôl-raddedig i weld beth sydd ar gael. Fel arfer, ni allwch wneud cais am arian nes bod gennych gynnig i astudio. Felly mae'n bwysig gwneud cais ar gyfer y rhaglen o’ch dewis mor gynnar â phosibl er mwyn neilltuo amser ar gyfer ceisiadau cyllid.

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn codi ffi am gyflwyno cais ar gyfer unrhyw un o’n rhaglenni ôl-raddedig.

Gallwch wneud cais am y rhan fwyaf o'n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ar dudalennau ein cyrsiau. Os ydych yn dymuno gwneud cais am fodiwlau nad ydynt yn graddau neu annibynnol, cysylltwch â'n tîm am fwy o fanylion.

Olrhain eich cais

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais, byddwn yn ebostio enw defnyddiwr a chyfrinair i chi fel y gallwch olrhain cynnydd eich cais.

Ceisiadau drwy’r post

Ar-lein yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio, ond gallwch hefyd os oes angen.

Llwybr cyflym i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Mae opsiwn llwybr cyflym y Brifysgol yn cynnig gwasanaeth ymgeisio symlach i fyfyrwyr presennol Prifysgol Caerdydd. Byddwch chi’n llenwi eich ffurflen gais ymlaen llaw gan roi llawer o fanylion a dim ond yr wybodaeth y mae’n rhaid ei chael.

Ar ôl i chi wneud cais

Byddwch yn cael ebost gan yr Adran Derbyn Myfyrwyr yn cadarnhau eich cynnig.

Pryd byddaf yn cael gwybod am y penderfyniad am fy nghais?

Mae'r rhan fwyaf o ymgeiswyr yn clywed yn ôl gennym ni o fewn 4-6 wythnos. Ar gyfer rhai cyrsiau mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yn gynt, er y gall ceisiadau am raddau ymchwil gymryd mwy o amser.

Efallai gofynnir am flaendal er mwyn sicrhau lle ar raglenni ôl-raddedig penodol. Pan mae angen blaendal, bydd y manylion yn y llythyr sy’n cynnig lle i chi’n ffurfiol.

Cynnig diamod

Golyga hyn eich bod wedi cael cynnig am le – llongyfarchiadau!

Nawr y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw derbyn y cynnig.

Cynnig amodol

Golyga hyn eich bod wedi cael cynnig am le, ond mae rhywbeth ar goll o'ch cais – yn fwy na thebyg un o'ch dogfennau ategol, neu nid ydych wedi cwblhau un o'r cymwysterau sydd eu hangen i gael lle yn y Brifysgol eto. Bydd eich llythyr cynnig yn nodi'n glir y dystiolaeth y mae angen i chi ei chyflwyno. Ar ôl i ni gael popeth, bydd eich cynnig yn newid i Ddiamod.

Beth petawn i'n aflwyddiannus?

Gallwch ofyn am adborth ar eich cais.

Gallwch dderbyn eich cais:

Mae eich cynnig yn amodol arnoch chi'n derbyn eich lle ac yn bodloni union amodau eich cynnig o leiaf 14 diwrnod cyn dyddiad dechrau eich rhaglen, oni bai bod y Brifysgol yn cytuno fel arall. Mae hyn yn cynnwys darparu dogfennau swyddogol yn ôl y gofyn, i ddangos bod amodau'r cynnig wedi'u bodloni. Lle nodir, mae angen talu blaendal erbyn y dyddiad cau a nodwyd hefyd er mwyn sicrhau eich lle.

Gwnewch gais am arian

Canfod sut i ariannu eich gradd ôl-raddedig.

Dod o hyd i rywle i fyw

Gwneud cais am le yn un o breswylfeydd y Brifysgol neu drefnu llety preifat i’w rentu.

Dathlwch!

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu eich bod chi'n mynd i Brifysgol Caerdydd.

Dilynwch ni ar Twitter neu fel ni ar Facebook i gadw mewn cysylltiad a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob peth sy'n gysylltiedig ag astudio ôl-raddedig gyda ni.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cais i astudio gyda ni, gofynnwch gwestiwn i ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu i ateb eich ymholiad.