Ewch i’r prif gynnwys

Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video containing details on MSc Transport and Planning. School of Geography and Planning.

Ewch ati i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i greu systemau trafnidiaeth y dyfodol.

briefcase

Cydnabyddiaeth broffesiynol

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

location

Ymweliadau astudiaethau maes

Byddwch yn archwilio materion trafnidiaeth a chynllunio ar leoliad – mae ymweliadau wedi cynnwys yr Adran Drafnidiaeth a Transport for London.

rosette

Ehangder a dyfnder

Byddwch yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth feirniadol i helpu i greu systemau trafnidiaeth a threfol y dyfodol.

people

Dan arweiniad arbenigwyr

Byddwch yn dysgu gan, ac yn ymgysylltu â, staff sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n gweithio ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth.

Mae trafnidiaeth yn effeithio ar bron iawn bob agwedd ar ein bywydau o ddydd i ddydd ac mae ein rhaglen MSc Trafnidiaeth a Chynllunio (sy’n cael ei chydnabod gan RTPI a CIHT) yn eich annog i fynd i'r afael â'r heriau sydd o'n blaenau wrth ddatblygu systemau trafnidiaeth y dyfodol.

Ar draws disgyblaethau polisi, economeg a dadansoddi trafnidiaeth, byddwch yn caffael yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth feirniadol i wneud cyfraniad sylweddol at ddatblygu, rheoli a chraffu ar drafnidiaeth a systemau trefol. Ar ôl graddio, byddwch mewn sefyllfa dda i wneud eich marc yn y diwydiant a helpu i drawsnewid ac arloesi yn y maes cynllunio trafnidiaeth, gan wella lles economaidd, cymdeithasol, iechyd ac amgylcheddol pobl a lleoedd.

Byddwch yn derbyn addysg eang a fydd yn canolbwyntio ar eich galluogi i wneud y canlynol:

 • Egluro a dangos egwyddorion ac ymarfer arfarnu a gwerthuso cynlluniau trafnidiaeth.
 • Casglu, adfer, dadansoddi a dehongli data er mwyn deall ymddygiad teithio yn well a helpu i ddatblygu ac asesu polisïau trafnidiaeth.
 • Dirnad egwyddorion a nodweddion allweddol modelau cynllunio trafnidiaeth a thechnegau dadansoddi cysylltiedig a ddefnyddir wrth ddatblygu, dylunio ac asesu polisïau, trefniadau a chynlluniau trafnidiaeth.
 • Deall agweddau allweddol ar opsiynau teithio cynaliadwy a'u hyrwyddo i ddefnyddwyr trafnidiaeth unigol er mwyn gwella cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.
 • Archwilio’r fframweithiau polisi a gweinyddol y caiff cynlluniau trafnidiaeth eu datblygu, eu hasesu, eu hariannu, eu monitro a'u hadolygu oddi mewn iddyn nhw.
 • Archwilio’r fframweithiau cyfreithiol a rheoliadol y mae cynllunwyr trafnidiaeth yn gweithio oddi mewn iddyn nhw.

Achrediadau

“Transport and Planning is such an exciting sector to immerse yourself in as it connects so much of what we do in life, and the course is a perfect way to begin to explore and challenge the way we operate our towns and cities. It connects and crosses over with a number of sectors within Geography, Planning, Sociology and Economics. The fantastic part is that the content of the course and teaching style covers all of these connections, leading to a thoroughly engaging and enjoyable learning experience.”
Jack Rumbold

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as geography, architecture, planning, transport, engineering, science and social science or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.  

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Cynigir y cwrs MSc Trafnidiaeth a Chynllunio fel cwrs blwyddyn amser llawn.

Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

 • Mae rhan un yn cynnwys rhaglen addysgu o fodiwlau craidd a dewisol dros ddau semester. Mae'r modiwlau craidd yn darparu'r fframwaith dadansoddol, economaidd a chynllunio angenrheidiol, ac mae’r detholiad o fodiwlau dewisol yn rhoi cyfle i astudio agweddau penodol ar drafnidiaeth a phynciau cysylltiedig yn fanwl.
 • Mae rhan dau yn cynnwys traethawd hir unigol ar bwnc sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth, a fydd yn cael ei ddewis mewn ymgynghoriad ag aelodau o staff. Cewch arfer eich doethineb i ddewis pynciau dros faes eang, gan gynnwys, ar gyfer myfyrwyr o dramor, unrhyw faterion sy'n codi yn eich gwlad chi.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Principles of Transport EconomicsCPT87420 credydau
Researching TransportCPT87620 credydau
Transport and the CityCPT87720 credydau
Transport AnalysisCPT89620 credydau
Sustainable Transport PoliciesCPT90320 credydau
DissertationCPT50860 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae’r modiwlau yn 'werth M.' Bydd caffael 120 o gredydau yn arwain at ddyfarnu Diploma mewn Trafnidiaeth a Chynllunio. Ar hyn o bryd mae hyn yn rhan un o'r cwrs MSc. Traethawd hir yw rhan dau yr MSc.

Drwy lwyddo yn y ddwy ran o'r rhaglen cewch MSc mewn Trafnidiaeth a Chynllunio (gyda Rhagoriaeth os yw'r safon briodol wedi'i chyrraedd).

Mae'r traethawd hir yn gyfystyr â 60 credyd arall, a bydd yr MSc yn gofyn am 180 credyd ar lefel M (gyda Rhagoriaeth yn cael ei hasesu yn unol â rheolau'r Brifysgol ar gyfer rhaglenni Meistr modiwlaidd).

Sut y caf fy asesu?

Asesir modiwlau ar ffurf asesiad parhaus (amrywiaeth o seminarau, traethodau, gwaith prosiect ac ymarferion ymarferol) ac arholiadau. Pan fo angen, mae modd bod yn hyblyg wrth bennu asesiadau amgen, tebyg.

Cynhelir arholiadau ar ddiwedd y semester y cwblheir y modiwl. Cyflwynir gwaith cwrs ar un neu fwy o ddyddiadau yn y sesiwn academaidd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae cyfleusterau cymorth i fyfyrwyr yn cynnwys:

 • Mynediad i labordy 40 cyfrifiadur pwrpasol gyda pherifferolion o safon uchel gan gynnwys; cyfrif rhwydwaith, argraffu laser, argraffu lliw fformat mawr, argraffu lliw maint A4
 • Cyfleusterau GIS/gweithfan/mynediad i gyfleuster mapio digidol digimap Edina a mynediad dan oruchwyliaeth at becyn modelu trafnidiaeth
 • Technegydd cyfrifiadurol penodol
 • Labordy 30 cyfrifiadur mynediad agored yn Adeilad Morgannwg
 • Llyfrgell ragorol ar gyfer y maes Cynllunio, sy’n cynnwys tua 12,000 o lyfrau, 280 o gyfnodolion, a gwariant o dros £90,000 ar stoc bob blwyddyn.
 • Mynediad at gronfeydd data rhyngwladol ar-lein/cyfleusterau llyfrgelloedd cyfrifiadurol
 • Cynllun tiwtor personol manwl a chynhwysfawr gyda chynnydd myfyrwyr yn cael ei adolygu mewn cyfarfodydd rheolaidd â'u tiwtor personol.
 • Adborth ysgrifenedig ar asesiadau ffurfiol
 • Cymorth iaith Saesneg i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf
 • Mynediad at gyfleusterau adnoddau Dyslecsia
 • Cymorth i fyfyrwyr sy’n gweithio/cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cyflwyno sgiliau proffesiynol yn ystod yr wythnos ymsefydlu i roi hyfforddiant i fyfyrwyr ar ddefnyddio cyfrifiaduron; sgiliau cyflwyno ac ati

Adborth

Rhoddir adborth ffurfiannol mewn tiwtorialau, dosbarthiadau trafod a dosbarthiadau sy’n seiliedig ar broblemau yn ogystal â thrwy sylwadau ysgrifenedig unigol ar waith cwrs.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Dadansoddiad Ystadegol ar Gyfrifiadur; GIS; deall a defnyddio modelau trafnidiaeth; deall a defnyddio modelau efelychu; sgiliau cyflwyno proffesiynol (ysgrifenedig a llafar); rheoli prosiectau gyda phrosiectau byw.

I am so happy that I got the opportunity to study at Cardiff University. Lecturers and fellow students of the MSc Transport and Planning were so nice to get along with. More importantly the experience made my future career much clearer, which was far beyond my expectations. I really appreciate the help of my supervisor and lecturers, which has enabled me to further develop my studies in China.
Rongqiu, MSc Transport and Planning

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,200 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen yn cynnig y wybodaeth a'r arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn ymgynghoriaethau cynllunio trafnidiaeth a pheirianneg mawr, awdurdodau lleol a chwmnïau trafnidiaeth. Mae ei statws achrededig hefyd yn golygu y cewch gyfle i ddatblygu eich proffil a'ch rhwydwaith proffesiynol (e.e. drwy Rwydwaith Proffesiynol Ifanc CIHT).

The course offers the knowledge and expertise for a career in major transport planning and engineering consultancies, local authorities and transport operators.

“The School has excellent relationships with employers in the transport planning industry such Arup and WSP and organises many talks and guest lecturers throughout the year. This is a great way to engage with the wider transport planning profession and build your professional profile. There are also practical elements to the programme, including field trips which introduce you to professionals working in the industry and give you the opportunity to understand how different cities approach transport planning.”
Duncan Lawrence

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Gwaith maes

As part of your studies you will take a field study visit within a UK city or a city in mainland Europe, which is fully funded within the advertised fees.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gwyddor amgylcheddol, Daearyddiaeth a chynllunio, Trafnidiaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.