Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu yrfa gyfredol, a'ch cefnogi gyda newid llwybr gyrfa.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod yr MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yw eich rhoi ar ben ffordd i fod yn gynllunydd da.

briefcase

Cydnabyddiaeth broffesiynol

Wedi'i hachredu'n llawn gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig – gan ddarparu mynediad at aelodaeth.

location

Cyfle i ennill profiad ymarferol

Cyfle i weithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid go iawn megis awdurdod cynllunio neu asiantaeth, gan elwa ar brofiad ystod o siaradwyr gwadd o gwmnïau.

tick

Rhoi hwb i’ch gyrfa

Byddwch yn datblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n uniongyrchol berthnasol i rolau cynllunio a datblygu mewn sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, er mwyn creu lleoedd cryfach, bywiog a llewyrchus.

structure

Astudio hyblyg

Gellir astudio ar batrwm amser llawn neu ran-amser; mae hyn yn rhoi'r dewis i chi gwblhau'r radd mewn blwyddyn neu weithio'n rhan-amser a'i chwblhau mewn dwy flynedd.

Ein MSc mewn Cynllunio a Datblygu Gofodol (wedi'i achredu gan RTPI a RICS) yw'r man cychwyn delfrydol ar gyfer eich gyrfa fel cynllunydd neu syrfëwr a bydd yn datblygu ac yn cryfhau eich sgiliau cynllunio a datblygu craidd, sy'n berthnasol ac yn gymwys i ystod o raddfeydd gofodol. Bydd yn rhoi'r wybodaeth ddamcaniaethol, y ddirnadaeth feirniadol a'r galluoedd ymarferol i chi gyflawni eich dyheadau a chyfrannu'n gadarnhaol at arferion a pholisïau cynllunio a datblygu, yn y DU a thu hwnt.

Mae cynllunio a datblygu yn aml yn cael eu gwneud mewn cymdeithasau amrywiol, ac weithiau anghyfartal neu anghyfiawn, a gall fod yn destun dadlau ac ymdrech. Dyma pam, wrth ennill y sgiliau arbenigol y bydd eu hangen arnoch i lwyddo, byddwn hefyd yn eich helpu i feithrin eich barn broffesiynol a bod yn sensitif i heriau moesegol, gwleidyddol ac amgylcheddol ehangach. Byddwn yn eich grymuso i gwestiynu'r sefyllfa sydd ohoni a herio eich meddwl eich hun i ffurfio a mynegi casgliadau annibynnol.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar gynllunio a datblygu mewn economïau marchnad uwch, yn enwedig yn y DU ac yn Ewrop. Ond, mae gwaith archwilio cynllunio a datblygu'r rhaglen yn gymharol, ac mae'r sgiliau a addysgir yn berthnasol mewn llawer o gyd-destunau cynllunio.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol megis pensaernïaeth, economeg, peirianneg, daearyddiaeth, hanes, gwleidyddiaeth a chymdeithaseg, neu radd ryngwladol gyfwerth.  Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yn rhaglen ran-amser dros ddwy flynedd.

Mae wedi'i rhannu'n ddwy ran:

 • Mae rhan un yn cynnwys rhaglen addysgu o fodiwlau gorfodol a dewisol dros bedwar semester.

 • Mae rhan dau yn cynnwys traethawd hir unigol. Byddwch yn dewis eich pwnc mewn ymgynghoriad ag aelodau o staff. Rhaid i'r pwnc fod yn gysylltiedig â chynllunio. Os ydych chi’n fyfyriwr o wlad y tu allan i'r DU, gall y traethawd hir ganolbwyntio ar fater cynllunio yn eich gwlad chi. Agwedd bwysig ar broses y traethawd hir yw cael y myfyriwr i fyfyrio ar yr hyn sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i bwnc cynllunio.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Bydd gofyn i chi gymryd modiwlau a addysgir gwerth 120 credyd i gyd, 60 credyd ym mlwyddyn un a 60 credyd ym mlwyddyn dau, yn ogystal â’r traethawd hir sy’n werth 60 credyd.

Bydd gofyn i chi gymryd modiwlau a addysgir gwerth 120 credyd i gyd, 60 credyd ym mlwyddyn un a 60 credyd ym mlwyddyn dau, yn ogystal â’r traethawd hir sy’n werth 60 credyd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy asesu?

Y dulliau asesu a ddefnyddir yw: traethodau, adroddiadau, gwaith prosiect, posteri, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniadau llafar.

Bydd traethodau ac adroddiadau'n cael eu defnyddio’n benodol i brofi eich gwybodaeth graidd a'ch pwerau dadansoddi. Byddan nhw’n caniatáu i chi ddefnyddio gwybodaeth a geir yn ystod y modiwlau mewn darnau o waith gwerthuso polisi neu ddatblygu cynaliadwy ar waith.

Bydd gwaith prosiect a dyddiaduron myfyriol yn arbennig o bwysig wrth brofi sgiliau pwnc wrth gynllunio.

Bydd cyflwyniadau seminar, dadleuon a phosteri yn eich annog i ddatblygu ac egluro eich dealltwriaeth o wybodaeth graidd (er mwyn amddiffyn safbwynt dadl) ac yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau cyfathrebu.

Sut y caf fy nghefnogi?

 • Mynediad i labordy 40 cyfrifiadur pwrpasol gyda pherifferolion o safon uchel gan gynnwys; argraffu laser ar gyfrif rhwydwaith, argraffu lliw fformat mawr, argraffu lliw maint A4.

 • Cyfleusterau GIS/gweithfan/mynediad at gyfleuster mapio digidol digimap Edina.

 • Technegydd cyfrifiadurol penodol.

 • Labordy 30 cyfrifiadur mynediad agored ychwanegol yn Adeilad Morgannwg.

 • Llyfrgell ragorol ar gyfer y maes Cynllunio, sy’n cynnwys tua 12,000 o lyfrau, 280 o gyfnodolion a gwariant sylweddol ar stoc bob blwyddyn.

 • Mynediad at gronfeydd data rhyngwladol ar-lein/cyfleusterau llyfrgelloedd cyfrifiadurol.

 • Cynllun tiwtor personol manwl a chynhwysfawr gyda chynnydd yn cael ei adolygu mewn cyfarfodydd rheolaidd â'ch tiwtor personol.

 • Adborth ysgrifenedig ar asesiadau.

 • Cymorth iaith Saesneg, os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf.

 • Mynediad at gyfleusterau adnoddau Dyslecsia.

 • Cymorth os ydych chi’n gweithio/cael eich asesu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Cyflwyno sgiliau proffesiynol yn ystod yr wythnos ymsefydlu i roi hyfforddiant i chi ar ddefnyddio cyfrifiaduron, sgiliau cyflwyno ac ati.

 • Gallu defnyddio Blackboard ym mhob modiwl i gael gwybodaeth am fodiwlau ac adnoddau dysgu.

Adborth

Byddwch yn cael cyfle i adolygu eich cynnydd yn rheolaidd gyda'ch tiwtor personol. Byddwch hefyd yn cael adborth ysgrifenedig ar bob asesiad.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau proffesiynol a throsglwyddadwy gan gynnwys:

 • Sgiliau dadansoddi, gan gynnwys sgiliau ymchwil
 • Sgiliau cyfathrebu, yn enwedig ysgrifennu adroddiadau a chyflwyniadau
 • Rheoli amser
 • Sgiliau TG
 • Gweithio mewn tîm
 • Defnyddio'r broses polisi cynllunio
 • Cyfraith cynllunio (rhagarweiniol)
 • Cynllunio safleoedd
 • Arfarnu datblygiad mewn perthynas â chynllunio

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Gellir trefnu nifer o ymweliadau astudiaethau maes yn ystod y cwrs. Rydyn ni’n rhoi cymhorthdal rhannol i'r teithiau hyn ond dylech ganiatáu ar gyfer costau teithio a chynhaliaeth.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion y cwrs hwn yn gwneud yn eithriadol o dda yn cael y swyddi y maent yn dymuno eu cael. Mae mewnbwn a gynigir i’r radd gan bobl sy’n gweithio yn y maes hefyd yn ei gadw’n berthnasol. Rydych hefyd yn elwa o wneud cysylltiadau gwych.

Prif gyrchfannau cyflogaeth graddedigion yw sefydliadau cynllunio tref a rhanbarthol y DU a'r UE, gan gynnwys awdurdodau lleol a rhanbarthol, asiantaethau llywodraeth genedlaethol, cwmnïau ymgynghori cynllunio preifat a sefydliadau gwirfoddol. Mae gennym hefyd fyfyrwyr a gyflogir yng Ngogledd America ac Awstralia.

Gwaith maes

A number of field study visits may be arranged during the course. We partly subsidise these trips but you should allow for travelling and subsistence expenses.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Geography and planning, Politics


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.