Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol

Mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn ganolfan ryngwladol fawr ar gyfer ymchwil ym meysydd cynllunio dinas a rhanbarthol, daearyddiaeth dynol a dylunio trefol.

Fel un o’r Ysgolion ymchwil gorau gyda’r uchelgais i chwarae rôl mewn dadleuon academaidd a pholisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, rydym yn ceisio recriwtio myfyrwyr ymchwil ymrwymedig i fynd ar drywydd ymchwil arloesol ar lefel PhD.

Gyda ein cysylltiadau rhyngwladol a’n proffil ymchwil, rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog a bywiog ysgolheigaidd ar gyfer cynnal gwaith ymchwil doethurol. Mae tua 30 o fyfyrwyr PhD amser llawn yn yr Ysgol ar hyn o bryd

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 3 neu 4 blynedd
Hyd rhan-amser PhD 5-7 blynedd
Derbyniadau Ebrill, Hydref

Rydym wedi ennill cydnabyddiaeth gan ESRC ar gyfer rhaglenni 1+3 a +3 PhD.

Felly, gall myfyrwyr PhD blwyddyn gyntaf ennill y cyfle i ymgymryd â chynllun astudio sy’n uniongyrchol gysylltiedig â hyfforddiant ymchwil mewn cynllunio, yr amgylchedd a thai.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr PhD y flwyddyn gyntaf (gan ddibynnu ar ddysgu a phrofiad blaenorol) ymgymryd â rhai neu’r cyfan o’r MSc mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae llwybrau unigryw drwy’r cwrs mewn cynllunio, tai, cynaliadwyedd, trafnidiaeth ac adfywio ar gael.

Mae cyfres o swyddfeydd a rennir ar gael ar gyfer myfyrwyr PhD ar mae gan bob myfyriwr llawn amser fynediad at gyfleusterau cyfrifiadurol.

Mae ein gwaith ymchwil wedi’i strwythuro o amgylch y themâu cyffredinol canlynol:

 • Systemau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy
 • Tlodi, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau
 • Llywodraethu rhanbarthol, dinas-ranbarth a chymdogaeth
 • Arloesi ac adfywio
 • Cymhlethdod, esblygiad trefol a systemau amgylcheddol
 • Addysgeg, gwybodaeth a'r amgylchedd adeiledig

Archwilir y themâu hyn ar raddfeydd lluosog (uwch-genedlaethol, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol), mewn mannau trefol a gwledig, ac ar draws sectorau gwahanol (megis tai, yr amgylchedd, marchnadoedd llafur).

Caiff gwaith ymchwil ei drefnu mewn pum prif grŵp gyda nifer o ganolfannau ymchwil trawsbynciol.

Mae rhai o'r rhain yn canolbwyntio gwaith o fewn grwpiau ymchwil ac mae eraill yn gweithredu ar draws ffiniau grŵp ymchwil.

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, ac yn chwarae rhan arweiniol yn Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), mae canolfannau ymchwil eraill yn cynnwys y canlynol

 • Clwstwr Ymchwil Daearyddiaeth Anifeiliaid
 • Canolfan Daearyddiaeth Economaidd
 • Clwstwr Ymchwil Ynni
 • Arsyllfa Ymchwil yr Economi Anffurfiol
 • Y Ganolfan Ymchwil i Fwyd Trefol a Rhanbarthol Cynaliadwy.

Meysydd ymchwil

Gweler ein tudalennau gwe ymchwil am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Rydym wedi cael ysgoloriaethau PhD a ariennir gan ESRC ar gyfer myfyrwyr o’r DU a'r UE yn y gorffennol.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Dylai ymgeiswyr fel arfer feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth (neu gymhwyster cyfwerth) neu radd Meistr mewn disgyblaeth sy’n berthnasol i’r maes ymchwil penodol.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd ddangos hyfedredd yn y Saesneg cyn cyrraedd y DU. Byddwn ni’n chwilio am y safon hon: isafswm sgôr cyffredinol o 6.5 yn IELTS, o leiaf sgôr o 7.0 yn yr adran ysgrifennu, a sgôr o ddim llai na 6.0 yn yr adrannau eraill.

Gofynion Iaith Saesneg

Dylai crynodeb 2,000 gair o’r ymchwil arfaethedig gynnwys y canlynol:

 • amcanion a phwrpas yr ymchwil
 • trosolwg o'r llenyddiaeth academaidd sy’n berthnasol i’ch maes
 • methodoleg arfaethedig
 • cyfraniadau academaidd eich ymchwil

Mae hyn er mwyn sicrhau, yn gyntaf, bod gan yr ysgol yr arbenigedd angenrheidiol i ddarparu goruchwyliaeth ddigonol ac, yn ail, bod yr ymgeisydd yn ystyried prosiect y gellir ymchwilio iddo. Anogir darpar ymgeiswyr i nodi yn gynnar i ba raddau mae eu hymchwil arfaethedig yn “gweddu” i ddiddordebau ymchwil staff Cynllunio a Daearyddiaeth. Er mwyn gwneud hyn, cyfeiriwch at grwpiau ymchwil ar adrannau o wefan yr Ysgol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Andrew Williams

Dr Andrew Williams

Senior Lecturer in Human Geography, PhD Admissions Tutor

Email
williamsapj@caerdydd.ac.uk
Telephone
 +44 (0)29 2068 8680

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig