Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Trefol (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn, a redir ar y cyd ag Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn galluogi myfyrwyr i ddysgu gan ddefnyddio dylunio, theori, ac arferion dylunio datblygu a rheoli, a fydd yn llywio'r prosesau dylunio trefol.

briefcase

Cydnabyddiaeth broffesiynol

Wedi’i hachredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

academic-school

Addysgu stiwdio-dylunio

Cyfle i ddatblygu cynigion beirniadol, creadigol ac ymarferol ar gyfer safleoedd go iawn, gan fynd i'r afael â materion dylunio cyfoes a threfoli pwysig.

star

Uchel ei pharch

Cyflwynir gan ddwy Ysgol sydd ymhlith y 50 Ysgol orau yn y byd.

people

Dan arweiniad arbenigwyr

Byddwch yn dysgu oddi wrth, ac yn ymgysylltu â, staff academaidd sydd ar flaen y gad yn eu meysydd, yn ogystal ag ymarferwyr blaenllaw.

Mae ein cwrs MA Dylunio Trefol yn cael ei gyd-gyflwyno gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru a’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. Nod y rhaglen hon yw galluogi ymarferwyr ac ysgolheigion i drawsnewid maes dylunio trefol drwy feddwl beirniadol ac ymarfer creadigol.

Mae dylunio trefol yn drawsddisgyblaethol, yn pontio meysydd proffesiynol fel pensaernïaeth, pensaernïaeth tirwedd, cynllunio trefol a pholisi cyhoeddus, a hefyd disgyblaethau fel gwleidyddiaeth, economeg, cymdeithaseg ac astudiaethau diwylliannol. Mae'r rhaglen yn cwmpasu'r trawsddisgyblaeth hon yn llawn drwy'r theori, yr hyfforddiant ymchwil a’r addysgu dylunio y mae'n eu cynnig.

Byddwch yn dysgu gan staff academaidd o'r ddwy ysgol, sy'n hynod fedrus ac sy'n gweithio’n lleol yng Nghaerdydd, yn genedlaethol yn y DU, ac yn rhyngwladol ar draws y byd. Yng nghyd-destun y stiwdios dylunio, byddwch hefyd yn gallu elwa ar fewnbwn ac arbenigedd ymarferwyr blaenllaw.

Prif fyrdwn yr addysgu yn y stiwdio fydd llunio cynigion craff, creadigol ac ymarferol ar gyfer safleoedd go iawn, gan drin a thrafod rhai materion cyfoes o bwys ynghylch dylunio a bywyd trefol.

Achrediadau

Rwyf yn teimlo fy mod wedi cael profiad sydd wedi cynnig boddhad academaidd a phersonol i mi tra’n astudio ar raglen dylunio trefol Prifysgol Caerdydd Gyda chwricwlwm a gynlluniwyd i gefndiroedd academaidd amrywiol, mae'r rhaglen yn cael ei chyfoethogi gan gyfadran gefnogol gan gynnwys grwpiau stiwdio bach. Yr hyn sydd yn gosod y rhaglen yma ar wahân oedd ei dull rhyngddisgyblaethol unigryw, a alluogwyd gan gydweithrediad rhwng Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, a oedd yn gwneud rhaglen MADT yn brofiad gwirioneddol wych.
Simheca Ilango Dylunio Trefol (MA, 2023)

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol megis pensaernïaeth, dylunio amgylcheddol, daearyddiaeth ddynol, pensaernïaeth tirwedd, dylunio tirwedd, dylunio trefol, a chynllunio trefol, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhaid i'ch cyflogwr ddarparu geirda i ddangos eich bod yn gweithio mewn maes sy'n berthnasol i'r rhaglen ar hyn o bryd. Dylai hyn gael ei lofnodi, ei ddyddio a'i fod yn llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Gradd amser llawn a blwyddyn o hyd yw hon.

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i ddarparu cyfres o dri modiwl a addysgir drwy ddarlithoedd a thri modiwl dylunio yn y stiwdio, ac yna traethawd hir ar ffurf prosiect dylunio sy'n seiliedig ar ymchwil. Mae'r tri modiwl a addysgir drwy ddarlithoedd yn rhedeg ochr yn ochr â phrosiectau dylunio yn y stiwdio sy'n eich galluogi i gysylltu theori ac ymarfer yn barhaus.

Eich prosiect dylunio sy'n seiliedig ar ymchwil yw penllanw eich astudiaethau. Bydd gofyn i chi ddatblygu cynigion sy'n ymwneud â safle a ddewiswyd, gan ddangos dealltwriaeth o bob agwedd ar luniau dylunio trefol a sylwebaeth ysgrifenedig, fyfyriol.

Bydd gennych 2-3 diwrnod o amser cyswllt bob wythnos, gan weithio rhwng y stiwdio ddylunio a darlithoedd/seminarau eich modiwl.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Urban Design ThinkersCPT77120 credydau
Sefydliad Dylunio TrefolCPT85210 credydau
Stiwdio yr HydrefCPT91030 credydau
Stiwdio GwanwynCPT91130 credydau
Dadleuon Datblygu TrefolCPT92420 credydau
Dulliau Ymchwil Dylunio TrefolCPT92710 credydau
Traethawd Hir Dylunio TrefolCPT92860 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu mewn stiwdios newydd, golau yng nghanol y ddinas. Bydd gennych hefyd fynediad i'r cyfleusterau modelu a gweithdai diweddaraf yn yr Ysgol Pensaernïaeth.

Mae'r MA hwn yn cael ei addysgu drwy ddarlithoedd, gweithdai a stiwdios dylunio, gan ddarlithwyr sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu meysydd - mewn daearyddiaeth, cynllunio trefol, bywyd trefol, dylunio trefol a phensaernïaeth. Mae'r tiwtoriaid dylunio hefyd yn cynnwys ymarferwyr blaenllaw sy'n gwneud eu profiad o ymarfer arloesol yn rhan ganolog o’r gwaith yn y stiwdio ddylunio.

Prif fyrdwn yr addysgu yn y stiwdio fydd llunio cynigion craff, creadigol ac ymarferol ar gyfer safleoedd go iawn, gan drin a thrafod rhai materion cyfoes o bwys ynghylch dylunio a bywyd trefol.

Sut y caf fy asesu?

Mae modiwlau nad ydyn nhw’n ymwneud â dylunio yn darparu'r sylfeini ar gyfer datblygu dealltwriaeth o ddylunio trefol. Asesir y rhain drwy’r dulliau canlynol:

 • Traethodau
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau

Mae'r rhan fwyaf o’r rhain yn darparu cyfleoedd ar gyfer asesiad crynodol. Fodd bynnag, mae tiwtorialau, a nifer o draethodau yn darparu'r cyfleoedd ar gyfer asesu ffurfiannol.

Cynhelir asesiad crynodol ar ddiwedd pob modiwl. Mae elfennau asesu ffurfiannol yn cynnwys adolygiadau dylunio, un neu ddau fesul modiwl dylunio fel arfer, ac mae tiwtorialau wythnosol hefyd yn rhoi cyfle ar gyfer hyn.

Mae mathau eraill o asesu yn cynnwys:

 • Lluniadau
 • Llyfrau braslunio
 • Arholiadau Viva Voce ar y traethawd hir
 • Adroddiadau

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael sesiynau tiwtorial ac arweiniad un-i-un bob wythnos gyda'ch tiwtor dylunio dynodedig, a bydd arweinwyr modiwlau hefyd ar gael i roi cyngor i chi. Defnyddir tiwtorialau grŵp ac unigol yn helaeth hefyd ar gyfer y modiwlau nad ydyn nhw’n ymwneud â dylunio.

Ar gyfer y modiwl traethawd hir a'r modiwl craidd sy'n sail ar gyfer hyn, bydd gofyn i chi ddewis pwnc ymchwil a/neu safle ar gyfer gweithredu dyluniad ar ei gyfer. Bydd arweinydd y modiwl yn eich cefnogi drwy’r amser, yn ogystal â’r tîm goruchwylio traethawd hir ehangach.

Adborth

Rydyn ni’n cynnig llawer o gyfleoedd adborth yn aml. Ar wahân i draethodau ac adroddiadau, mae seminarau lle bydd gofyn i chi gyflwyno a thrafod yr hyn rydych wedi'i ddysgu, a sesiynau adolygu dyluniadau, lle mae gwaith dylunio yn cael ei arddangos a'i gyflwyno gan fyfyrwyr, ac yna’n cael ei drafod gan feirniaid gwadd, tiwtoriaid a chyfoedion. Yn y modiwlau dylunio, byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor dylunio bob wythnos i drafod cynnydd, fel arfer mewn cyfarfodydd un-i-un.

Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar diwtor personol a fydd wedi’i neilltuo i chi, arweinwyr modiwlau a Chyfarwyddwr y Cwrs. Mae ein tîm addysgu yn mynd ati'n rhagweithiol i fonitro cynnydd myfyrwyr.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gallwch ddisgwyl gwella eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o economeg a gwleidyddiaeth drefol, a rôl dylunydd trefol, yn ogystal â datblygu'r ystod o sgiliau perthnasol i ddechrau neu ddatblygu gyrfa mewn dylunio trefol.

Mae'r sgiliau hyn ym meysydd: dylunio'r amgylchedd adeiledig ar nifer o raddfeydd, cyfathrebu graffig, ymchwil drefol, ymchwil a datblygu polisi, prisio eiddo ac ymgynghori â'r gymuned.

Mae sgiliau generig yn cynnwys y rhai ym meysydd:

 • Gweithio’n effeithiol mewn tîm
 • Cyd-drafod
 • Rheoli amser

Bydd graddedigion o'r rhaglen hon yn ennill ystod eang o sgiliau, a cheir disgrifiad o’r rhain ym mhob un o ddisgrifiadau’r modiwl.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £27,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Bydd yr Ysgol yn talu am bopeth sy’n rhan hanfodol o'r rhaglen - esbonnir hynny’n eglur yn yr holl wybodaeth am y rhaglen ac mewn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan diwtoriaid ar lafar.

Mae'r Brifysgol o'r farn nad oes angen i'r Ysgolion dalu'r costau canlynol gan nad ydyn nhw’n hanfodol neu maen nhw’n gostau sylfaenol y dylid disgwyl i fyfyriwr eu talu eu hunain:

 • Gliniaduron
 • Cyfrifianellau
 • Deunydd ysgrifennu cyffredinol
 • Gwerslyfrau (y tybir eu bod ar gael yn y llyfrgell)

Os oes costau/ffioedd dewisol i'w talu gan y myfyriwr, nid yw'r rhain yn ofyniad i basio'r radd.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer lluniadu sylfaenol.

Rydym yn darparu trwyddedau i fyfyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o'r feddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar y cwrs. Fodd bynnag, ar hyn o bryd dim ond ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows y gallwn warantu y bydd y rhain yn gweithio. Mae llawer o'r feddalwedd a ddefnyddir fel arfer ar gael drwy gytundebau addysgol am ddim neu am gost is.

Yn ystod y cwrs, bydd gennych fynediad i'r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, a mannau astudio ar draws y campws. Yn yr Ysgol, gallwch ddefnyddio ein hystafelloedd cyfrifiadura a chyfleusterau eraill sy'n cynnwys plotwyr fformat mawr, torrwr laser digidol, a gweithdy sydd yn helaeth ei offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Gall raddedigion fynd yn ddylunwyr trefol neu weithio mewn gwaith sy'n gysylltiedig â dylunio trefol. Mae'r rhan fwyaf o'r gyrfaoedd hynny ym meysydd ehangach pensaernïaeth, cynllunio trefol, eiddo neu bolisïau cyhoeddus. Gall y rhain fod o fewn y sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Mae rhai o'n graddedigion yn parhau i astudio i gael graddau ymchwil uwch.

Darperir canllawiau a mentora ar yrfaoedd yn ystod y flwyddyn.

Mae astudio MA Dylunio Trefol wedi bod yn brofiad braf a diddorol sydd wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau dylunio a'm gwybodaeth am ddadleuon a phrosesau dylunio trefol. Roedd prosiect y stiwdio yn arbennig o ddiddorol: Roedd cyfle i ddadansoddi safle yng Nghaerdydd a chynnig ymyriadau dylunio. Roedd y lefel uchel o oriau cyswllt gyda thiwtoriaid a myfyrwyr eraill yn golygu ein bod wedi cael llawer o gyfle i drafod a rhannu syniadau a oedd o gymorth i mi ddatblygu fy rhesymu a gwella fy nyluniad terfynol. Ar y cyfan, mae wedi bod yn brofiad hynod o bositif!
Robert Blake Dylunio Trefol (MA, 2023)

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth, Daearyddiaeth a chynllunio, Dylunio


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.