Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu yrfa gyfredol, a'ch cefnogi gyda newid llwybr gyrfa.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae cynllunio trefol yn ddiddorol iawn ac yn mynd i’r afael â heriau newid a datblygu mewn byd sy’n trefoli, ac mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu i lunio eich gyrfa yn y dyfodol mewn ymarfer proffesiynol.

briefcase

Cydnabyddiaeth broffesiynol

Wedi'i hachredu'n llawn gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig – gan ddarparu mynediad at aelodaeth.

globe

Agwedd fyd-eang

Cyfle i gynnal ymweliad astudio maes, a bod o fudd i gysylltiadau ymchwil ac addysgu â gwledydd ledled Ewrop, Asia, Affrica a'r Americas.

rosette

Agored a hygyrch

Cyfle i ddilyn eich angerdd – nid oes angen unrhyw addysg na phrofiad cynllunio blaenorol.

star

Gwneud gwahaniaeth

Byddwch yn datblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i helpu i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu dinasoedd a'u poblogaethau.

Mae'r MSc Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol yn ceisio cynnig addysg eang i chi mewn cynllunio a datblygu rhyngwladol, gan eich galluogi i gael yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth feirniadol i wneud cyfraniad sylweddol at reoli aneddiadau lle mae pobl yn byw a systemau trefol. Mae'r cwrs yn addas i'r rheini sydd am weithio yn y proffesiwn cynllunio, ac yn arbennig y rheini sydd am feithrin safbwynt rhyngwladol ynghylch materion cynllunio a datblygu.

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â heriau trefoli yn yr 21ain ganrif. Ers 2008, mae dros hanner poblogaeth y byd wedi byw mewn dinasoedd. Mae dinasoedd yn beiriau diwylliant, gwybodaeth ac arloesedd, ond hefyd yn cynnwys tlodi ac allgáu; mae globaleiddio, llygredd amgylcheddol, a newid yn yr hinsawdd i gyd yn bygwth lles trigolion trefi.

Mae'r cwrs hwn yn rhychwantu disgyblaethau astudiaethau datblygu a chynllunio gofodol, gan eich galluogi i gael yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth feirniadol i wneud cyfraniad o bwys i ddylunio a rheoli dinasoedd.

Mae'r addysgu craidd yn canolbwyntio ar faterion datblygu a diffyg datblygu, dyfodol dinasoedd mewn byd sy'n globaleiddio, a chreu gofod a lleoedd mewn gwahanol gyd-destunau gwleidyddol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol. Mae'r dewisiadau yn eich galluogi i ddilyn arbenigedd ym maes dylunio trefol, eiddo tiriog a thai - neu lwybr cyffredinol gyda dewisiadau ym meysydd cynllunio, yr amgylchedd, trafnidiaeth, eiddo tiriog, cynllunio safleoedd, adfywio a thai. Mae'r traethawd hir yn gyfle i chi ddatblygu eich diddordebau arbenigol.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol megis pensaernïaeth, diogelu cnydau, economeg, peirianneg, cyllid/busnes, daearyddiaeth, hanes, rheoli adnoddau tir, cynllunio, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnig ar sail amser llawn dros 12 mis ac mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

 • Mae Rhan un yn cynnwys y rhaglen a addysgir o fodiwlau craidd a dewisol, sy’n caniatáu i chi ddatblygu sgiliau a gwybodaeth arbenigol i gefnogi ystod eang o lwybrau gyrfa. Addysgir technegau arloesol mewn cynllunio a datblygu rhyngwladol lle bo hynny'n berthnasol.
 • Rhan dau yw’r traethawd hir unigol, sy’n caniatáu i chi ddatblygu sgiliau ymchwil ôl-raddedig uwch.

Bydd eich modiwlau a addysgir yn werth 120 credyd a’r traethawd hir yn werth 60 credyd. Bydd caffael 120 o gredydau yn arwain at ddyfarnu Diploma mewn Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol, a bydd caffael 180 o gredydau yn arwain at ddyfarnu MSc Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae'r addysgu craidd yn canolbwyntio ar faterion datblygu a diffyg datblygu, dyfodol dinasoedd mewn byd sy'n globaleiddio, a chreu gofod a lleoedd mewn gwahanol gyd-destunau gwleidyddol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol.

Mae'r modiwlau dewisol yn eich galluogi i ddilyn arbenigedd ym maes dylunio trefol, eiddo tiriog a thai - neu lwybr cyffredinol gyda dewisiadau ym meysydd cynllunio, yr amgylchedd, trafnidiaeth, eiddo tiriog, cynllunio safleoedd, adfywio a thai.

Mae'r traethawd hir yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich diddordebau arbenigol.

Sut y caf fy asesu?

Asesir modiwlau yn grynodol ar sail gwaith cwrs. Gall y dulliau asesu a ddefnyddir gynnwys traethodau, adroddiadau, gwaith prosiect a chyflwyniadau llafar.

Bydd traethodau ac adroddiadau'n cael eu defnyddio i brofi eich gwybodaeth graidd a'ch pwerau dadansoddi. Byddan nhw’n caniatáu i chi ddefnyddio gwybodaeth a geir yn ystod y modiwlau mewn darnau o waith gwerthuso polisi neu ddatblygu cynaliadwy ar waith.

Bydd gwaith prosiect yn datblygu eich sgiliau wrth ddylunio a rhoi prosiectau ar waith, yn ogystal ag ymwybyddiaeth ofodol i brofi sgiliau pwnc wrth gynllunio.

Bydd cyflwyniadau seminar a dadleuon yn eich annog i ddatblygu ac egluro eich dealltwriaeth o wybodaeth graidd (er mwyn amddiffyn safbwynt dadl) ac yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau cyflwyno llafar.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd gennych fynediad at amrywiaeth o gyfleusterau ac adnoddau, gan gynnwys:

 • Labordy 40 cyfrifiadur pwrpasol gyda pherifferolion o safon uchel gan gynnwys; argraffu laser ar gyfrif rhwydwaith, argraffu lliw fformat mawr, argraffu lliw maint A4
 • Cyfleusterau GIS/gweithfan/mynediad at gyfleuster mapio digidol digimap Edina
 • Labordy 30 cyfrifiadur mynediad agored ychwanegol yn Adeilad Morgannwg
 • Llyfrgell ragorol ar gyfer y maes Cynllunio, sy’n cynnwys tua 12,000 o lyfrau, 280 o gyfnodolion, a gwariant sylweddol ar stoc bob blwyddyn
 • Mynediad at gronfeydd data rhyngwladol ar-lein/cyfleusterau llyfrgelloedd cyfrifiadurol
 • Mynediad at gyfleusterau adnoddau Dyslecsia
 • Gallu defnyddio Dysgu Canolog ym mhob modiwl i gael gwybodaeth am fodiwlau ac adnoddau dysgu.

Byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd â'ch tiwtor personol penodol i adolygu eich cynnydd.

Bydd cymorth iaith Saesneg ar gael os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf.

Bydd cymorth ar gael hefyd os ydych yn gweithio/cael eich asesu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddwn yn cefnogi datblygiad eich sgiliau proffesiynol yn ystod yr wythnos ymsefydlu drwy ddarparu hyfforddiant ar ddefnyddio cyfrifiaduron a sgiliau cyflwyno.

Adborth

Rhoddir adborth ffurfiannol mewn tiwtorialau, dosbarthiadau trafod a dosbarthiadau problemau yn ogystal â thrwy sylwadau ysgrifenedig unigol ar waith cwrs.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Fel un o raddedigion y rhaglen byddwch yn feirniadol ac yn ddadansoddol, a byddwch yn datblygu'r adnoddau cysyniadol i werthuso a dylanwadu ar sylfeini cynllunio mewn gwahanol gyd-destunau - deddfwriaeth, sefydliadau, neu ymarfer - gydag arbenigedd penodol mewn ymchwil gymhwysol ac mewn gwerthuso polisïau ac ymyriadau.

Byddwch hefyd yn gallu:

 • Datblygu sgiliau beirniadol fel sylfaen ar gyfer deall cynllunio gofodol (creu gofod a man cyfryngu), a bydd yn cyfrannu at arferion cynllunio a datblygu o safon uchel mewn ystod eang o gyd-destunau rhyngwladol.
 • Datblygu fframwaith ar gyfer asesiad cymharol o’r posibilrwydd ar gyfer ymyriadau cynllunio a datblygu mewn gwahanol gyd-destunau rhyngwladol.
 • Deall potensial datblygu a chynllunio gofodol i gyfrannu at agendâu lleihau tlodi, llywodraethu da a datblygu cynaliadwy.
 • Gwerthuso'r rhyngweithio rhwng theori, polisi ac ymarfer, a datblygu hunanymwybyddiaeth feirniadol o'ch gwaith a'ch ymarfer eich hun.
 • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy ac arbenigol o fewn arbenigedd eang ymchwil ac ymarfer cynllunio rhyngwladol, yn seiliedig ar feddwl annibynnol a beirniadol am ddatrys problemau cynllunio trefol a materion polisi.
 • Asesu rolau gweithredwyr allweddol mewn prosesau cynllunio a datblygu, gan gynnwys y llywodraeth, y sector preifat a chymdeithas sifil, a gwerth llywodraethu tryloyw wrth greu polisi trefol teg.

Sgiliau Trosglwyddadwy:

 • Sgiliau dadansoddi, gan gynnwys sgiliau ymchwil
 • Sgiliau cyfathrebu, yn enwedig ysgrifennu adroddiadau a chyflwyniadau
 • Rheoli amser
 • Sgiliau TG
 • Gweithio mewn tîm.

Proffesiynol:

 • Defnyddio'r broses polisi cynllunio
 • Cyfraith cynllunio (rhagarweiniol)
 • Cynllunio safleoedd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Bydd angen i chi dalu tuag at eich ymweliad astudiaethau maes. Bydd yr Ysgol yn rhoi rhywfaint o gymhorthdal ar gyfer hyn.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r cwrs hwn yn cynnig y wybodaeth a'r arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y byd academaidd, y llywodraeth a'r sector preifat, mewn amrywiaeth eang o sefydliadau gan gynnwys asiantaethau rhyngwladol, llywodraeth ganolog neu leol, ymgynghoriaeth a sefydliadau anllywodraethol.

Gwaith maes

You will take part in a UK-based field study visit. The trip is subsidised by the School but you should be prepared to pay towards this yourself.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Geography and planning


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.