Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Rhyngwladol (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Ennill dealltwriaeth drylwyr o gysylltiadau rhyngwladol, a ddysgir gan arbenigwyr ymchwil-weithredol mewn sawl arbenigedd.

tick

Sgiliau ymchwil uwch

Ffocws ar ddatblygu sgiliau ymchwil, dulliau a hyder o fewn amgylchedd cefnogol.

molecule

Cysylltiadau

Cysylltiadau agos â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig (Cymru).

people

Siaradwyr diddorol

Amgylchedd ymchwil rhyngddisgyblaethol bywiog sy'n hafan i seminarau ymchwil rheolaidd a siaradwyr gwadd.

star

Modiwlau arbenigol

Modiwlau a adeiledir ar y cyfleoedd nodedig a thrawsddisgyblaethol a gynigir gan ein harbenigedd yn y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

Mae’r MA mewn Cysylltiadau Rhyngwladol Economegol yn darparu strwythur ar gyfer astudiaeth mewn maes disgyblaeth cyffrous. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth lawn o ddatblygiad disgyblaeth cysylltiadau rhyngwladol, ac yn gallu dilyn diddordebau arbenigol o fewn fframwaith cyffredinol.

Mae'r rhaglen yn pontio is-feysydd diogelwch rhyngwladol, theori cysylltiadau rhyngwladol, cyfraith ryngwladol, dadansoddi polisi tramor, athroniaeth wleidyddol, a gwyddoniaeth wleidyddol. Er bod modiwlau dewisol arbenigol yn mynd i’r afael ag ystod o bryderon byd-eang cyfoes megis gwleidyddiaeth amgylcheddol, ffeministiaeth, technolegau digidol, a rheoli gwrthdaro. 

Yn ystod eich astudiaethau, fe'ch cyflwynir i'r prif faterion mewn cysylltiadau rhyngwladol a sut y maent yn effeithio ar ystod o feysydd astudio arbenigol. 

Mae'r rhaglen wedi'i strwythuro i roi'r cyfarpar methodolegol sydd eu hangen arnoch i gynnal ymchwil beirniadol yn y maes eang a heriol hwn, gyda ffocws ar ddulliau a sgiliau ymchwil. Bydd hyn yn eich paratoi i wneud ymchwil hunangyfeiriedig yn ystod cam traethawd hir y rhaglen.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn economeg, Saesneg, daearyddiaeth, hanes, cysylltiadau rhyngwladol, y gyfraith, ieithoedd modern, athroniaeth, gwleidyddiaeth, seicoleg, astudiaethau crefyddol, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.5 yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob is-sgil arall, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis geirda cyflogwr wedi'i lofnodi a'i ddyddio a thystiolaeth o gofrestru proffesiynol gyda chorff rheoleiddiol neu broffesiynol perthnasol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle. 

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn cymryd ymagwedd 2 gam.

Yn ystod Cam 1 (y cam a addysgir) y rhaglen, byddwch yn astudio uchafswm o 120 o gredydau a addysgir, sy'n cynnwys chwe modiwl 20 credyd. Mae’n rhaid i chi astudio 60 credyd bob semester trwy gyfuniad o fodiwlau craidd a dewisol.  

Ar ôl cwblhau Cam 1 yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i Gam 2 (cam y radd meistr) ac yn ymgymryd â modiwl traethawd hir 60 credyd, lefel 7.

Yn amodol ar gwblhau'r nifer angenrheidiol o fodiwlau a addysgir yn llwyddiannus, gellir dyfarnu Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig i'r rhai nad ydynt yn symud ymlaen i'r cam gradd meistr.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Yn ystod y cam a addysgir, byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd a addysgir, gan ddarparu dealltwriaeth sylfaenol o'r materion ym maes cysylltiadau rhyngwladol a methodoleg ymchwil. Mae’n rhaid i chi astudio 3 modiwl (60 credyd) bob semester, sef cyfanswm o 120 credyd ar draws semester yr hydref a semester y gwanwyn. Mae 60 credyd yn rhai craidd, a dewisir y 60 credyd sy'n weddill o amrywiaeth o fodiwlau dewisol wedi'u teilwra i'ch diddordebau personol a phroffesiynol.

Ar ôl cwblhau 120 credyd o fodiwlau a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i Gam 2 ac yn cwblhau'r traethawd hir 60 credyd. Bydd cydran y traethawd hir yn cael ei gyflwyno ar ddiwedd y rhaglen.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae astudio ar gyfer Gradd Meistr yn waith dwys ac yn heriol ac mae’n bwysig eich bod yn manteisio’n llawn ar yr addysgu a ddarperir er mwyn llwyddo. Mae’n rhaid bod yn bresennol mewn dosbarthiadau a sesiynau goruchwylio traethodau hir a byddwn yn disgwyl i chi fod wedi paratoi'n dda. 

Caiff ein haddysgu ei gyflwyno trwy seminarau neu gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau.  Mae’r dulliau addysgu eraill yn cynnwys defnyddio byrddau trafod ar-lein, pecynnau astudio hunan-ddefnyddio a chwisiau a gweithgareddau ffurfiannol.

Mae’r darlithoedd yn amrywio o ran ffurf ond yn gyffredinol yn darparu strwythur eang ar gyfer pob pwnc, yn cyflwyno cysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol. 

Mewn seminarau byddwch yn cael y cyfle i drafod themâu neu bynciau, i atgyfnerthu eich gwaith dysgu unigol a chael adborth arno ac i feithrin sgiliau cyflwyno llafar. Datblygir sgiliau cyfathrebu mewn seminarau, lle y byddwch yn gwneud cyfraniadau unigol i astudiaeth grŵp. Bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol, fel trafodaethau grŵp bach, dadleuon, cyflwyniadau llafar, tasgau ymchwil annibynnol ac aseiniadau ysgrifenedig yn datblygu eich sgiliau deallusol a’ch sgiliau cyflwyno.

Fel arfer, caiff modiwlau eu harwain gan staff profiadol sy’n ymgymryd ag ymchwil sy’n berthnasol i’w faes pwnc.

Sut y caf fy asesu?

Bydd yr asesiad yn cynnwys asesiad ffurfiannol a chrynodol.

Nid yw tasgau ffurfiannol yn cyfrannu at ddosbarth terfynol eich gradd ond fe'u cynlluniwyd i roi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau ac ymarfer ar gyfer eich asesiadau crynodol.  Maent yn eich galluogi chi a'ch tiwtoriaid i werthuso datblygiad eich sgiliau a'ch cynnydd ym mhob modiwl. Bydd tasgau ffurfiannol fel arfer yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, profion dosbarth, gallant gynnwys cyflwyniadau myfyrwyr unigol neu fod yn rhan o drafodaethau grŵp a rhannu syniadau gydag arweinwyr y modiwl lle ceir adborth llafar ffurfiannol. 

Mae asesiadau terfynol yn cyfrannu at ddosbarth terfynol eich gradd. Mae eich canlyniadau yn yr asesiadau hyn yn:

 • penderfynu ar eich dilyniant ffurfiol o Gam 1 i Gam 2 (traethawd hir); ac 
 • yn pennu eich dyfarniad terfynol.

Bydd natur yr asesiadau crynodol yng Ngham 1 yn amrywio fesul modiwl, ond fel arfer byddant yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, arholiadau nas gwelwyd cyn yr arholiad neu arholiadau cyn rhyddhau, cyflwyniadau a gall hefyd gynnwys asesiad o'ch ymgysylltiad cyffredinol a'ch cyfranogiad mewn seminarau. Mae asesiad crynodol yng Ngham 2 (traethawd hir) yn cynnwys y traethawd hir (hyd at 15,000 o eiriau).

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ac astudio ar draws eich modiwlau a hefyd drwy eich goruchwyliwr traethawd hir.

Defnyddir e-ddysgu i gefnogi’ch dysgu; cefnogir pob modiwl gan Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn cael gafael ar amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau.

Byddwch yn derbyn cymorth academaidd a bugeiliol cyffredinol trwy diwtor personol a lle bo'n briodol bydd eich tiwtor personol yn gallu eich cyfeirio at feysydd eraill o gymorth i fyfyrwyr. Byddwn yn cynnal rhaglen o ddarlithoedd gwadd a sgyrsiau y mae croeso i chi eu mynychu.

Mae Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i’ch cefnogi, sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd gwych gyda llyfrgellwyr pwnc arbenigol a chanolfannau adnoddau. 

Adborth

Mae adborth ar gael ar lafar yn ystod seminarau a byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Bydd adborth unigol ar waith ffurfiannol yn eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau yn eich dysgu, yn ogystal â sut y gallech wella eich perfformiad mewn asesiadau crynodol. Yn gyffredinol, bydd adborth ysgrifenedig ar gael heb fod yn hwyrach nag 21 diwrnod gwaith o’r dyddiad y cytunwyd arno ar gyfer cyflwyno eich asesiad.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Erbyn diwedd y rhaglen, byddwch yn gallu:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • GD 1 Gwerthuso'n feirniadol y damcaniaethau allweddol a ddefnyddir i helpu i ddeall cysylltiadau rhyngwladol, a'r prif ddadleuon ynghylch cysyniadau gwleidyddol, cymdeithasol a damcaniaethol mewn tasgau ac asesiadau. 
 • GD 2 Asesu achosion a chanlyniadau heddwch, argyfwng a globaleiddio yn yr unfed ganrif ar hugain mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwahanol yn y byd, gan ddefnyddio damcaniaethau cysylltiadau rhyngwladol mewn asesiadau ysgrifenedig. 
 • GD 3 Dadansoddi'n feirniadol gryfderau a gwendidau gwahanol fethodolegau ymchwil a'r dadleuon ynghylch sut y maent wedi cael eu cymhwyso mewn ymchwil cyfoes i gysylltiadau rhyngwladol.
 • GD 4 Gwerthuso themâu a dadleuon cyfoes ar draws ystod o feysydd pwnc o fewn cysylltiadau rhyngwladol mewn tasgau ac asesiadau ar lafar ac ysgrifenedig. 
 • GD 5 Dylunio a datblygu traethawd hir yr ymchwiliwyd iddo yn annibynnol sy'n canolbwyntio ar y maes cysylltiadau rhyngwladol, gan ddefnyddio sgiliau dadansoddi priodol a dulliau ymchwil. 

Sgiliau Deallusol:

 • SD 1 Casglu, trefnu a choladu tystiolaeth, data a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau.
 • SD 2 Datblygu dadl resymegol, cyfosod gwybodaeth berthnasol ac arfer barn feirniadol mewn amrywiaeth o asesiadau ysgrifenedig ar lafar neu’n ysgrifenedig. 
 • SD 3 Dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol ddulliau o gasglu gwybodaeth am gysylltiadau rhyngwladol, gan gynnwys cydnabod eu goblygiadau moesegol.
 • SD 4 Ymchwilio i broblemau a chynnig atebion iddynt.
 • SD 5 Gwerthuso pwnc ymchwil annibynnol ar gyfer traethawd hir. 

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • SY 1 Cydweithio ag eraill i gyflawni tasgau a osodwyd.
 • SY 2 Casglu, trefnu a defnyddio tystiolaeth, data a gwybodaeth mewn aseiniadau gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth.
 • SY 3 Myfyrio ar eich dysgu eich hun a defnyddio adborth medwn modd adeiladol mewn amrywiaeth o asesiadau. 
 • SY 4 Dadansoddi a gwerthuso ystod o dystiolaeth yn feirniadol i lunio barn resymegol ar gyfer traethawd ymchwil 

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • SA 1 Rheoli eich datblygiad dysgu eich hun trwy werthuso hunanfeirniadol. 
 • SA 2 Cyfleu syniadau’n effeithiol ac yn rhugl, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • SA 3 Gweithio’n annibynnol, gan ddangos mentergarwch a’r gallu i drefnu eu hunain a rheoli amser.
 • SA 4 Cydweithio ag eraill a chyfrannu mewn modd effeithiol at gyflawni nodau cyffredin.
 • SA 5 Casglu, dadansoddi'n feirniadol a gwerthuso tystiolaeth ar gyfer tasgau ymchwil gan gynnwys traethawd ymchwil. 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nac oes.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion o'r rhaglen hon wedi dod o hyd i gyflogaeth mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys gwasanaeth y llywodraeth a diplomyddol, Sefydliadau Anllywodraethol (NGOs), y cyfryngau a sefydliadau rhyngwladol. Mae nifer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio ar lefel PhD ac ymgymryd ag ymchwil pellach. Mae'r cwrs hefyd yn ddefnyddiol fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer gyrfaoedd fel addysgu, bancio a masnach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: European studies, International relations, Politics


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.