Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LLM)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Ymgeisiwch

Bydd angen i chi wneud cais i'r cwrs hwn trwy un o'n partneriaid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gallwch gaffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi cyfreithiol.

rosette

Profiad helaeth

Mae gan ein tiwtoriaid brofiad helaeth o fod yn gyfreithwyr yn y diwydiant cyfreithiol, ac mae hyn yn golygu bod agweddau ymarferol go iawn wrth wraidd eu sesiynau addysgu.

star

Datblygwch eich sgiliau cyfreithiol

Gwnewch ymchwil ar lefel meistr pan fyddwch yn cyflwyno prosiect ar bwnc sy'n gysylltiedig â phynciau a gwmpesir yn ystod y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC).

briefcase

Y cyfle i gael profiad perthnasol

Rydym yn gwarantu lleoliad gwaith i bob myfyriwr heb gytundebau hyfforddi neu brofiad gwaith sylweddol.

briefcase

Y cyfle i gymryd rhan ar y cyd â’ch astudiaethau academaidd

Rydym yn cynnig ystod o brosiectau pro bono arloesol. Gallwch weithio gyda chleientiaid go iawn dan oruchwyliaeth pobl broffesiynol.

Mae’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) yn cynnig astudiaethau ôl-raddedig dwys i’r rhai sydd eisiau cymhwyso fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, o dan y system bresennol. Er mwyn cymhwyso’n llawn ar ôl cwblhau’r LPC, bydd angen i chi ymgymryd â chontract hyfforddi dwy flynedd, sy’n gyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig yn y gweithle.

Bydd yr LPC yn gwneud yn siŵr eich bod chi’n caffael y sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer dechrau contract hyfforddi, eich paratoi i ddelio â’r gofynion sy’n debygol o gael eu gwneud ohonoch wrth ymarfer, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer eich ymarfer fel cyfreithiwr yn y dyfodol, gan annog arferion cymhwysedd, hyder a phroffesiynoldeb.

Mae hwn yn gwrs dwys, rhyngweithiol iawn, sy’n seiliedig ar sgiliau. Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiad, gwaith cwrs ac asesiad byw o’ch sgiliau.

Yn ychwanegol, bydd y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol LLM hefyd yn eich paratoi ar gyfer cyflwyno modiwl ymchwil a’ch galluogi i fyfyrio ar yr heriau sy’n wynebu’r proffesiwn cyfreithiol yn y byd sydd ohoni.

Noder: Os ydych yn poeni y gallech wynebu problem o ran “cymeriad ac addasrwydd” a allai eich atal rhag cymhwyso fel cyfreithiwr, gallech ofyn i’r SRA asesu hyn cyn i chi ddechrau’r Cwrs. Ewch i wefan SRA i ganfod canllawiau pellach. 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Applications for this course must be made via the Central Applications Board (“CAB”) website.

Suitable for graduates with a UK Qualifying law degree (usually a 2.2 or above) or with a non-law degree (usually a 2.2 or above) and the GDL/CPE. In addition, all LPC applicants must fall within the transitional arrangements set out at sra.org.uk/students/sqe/transitional-arrangements/.  Subject to that, the following criteria will be taken into account:

 • academic record
 • the applicant’s personal statement
 • reference from the applicant’s referee
 • degree of commitment to the legal profession (shown, for example, by placements with solicitors’ firms or equivalent experience)
 • general work experience
 • reasons for wanting to study the LPC at Cardiff
 • date on which the application is received by Cardiff University
 • order of preference of institution and
 • any special personal reasons affecting ability to study elsewhere.

English Language Requirements: IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6.0 in all other subscores, or an acceptable equivalent.

Application deadlines

Applications open on October 1st in each application cycle. The earlier you apply the greater your chance of receiving an offer (subject to meeting entry requirements). Although applications to the CAB close on 31 July 2023, Cardiff University operates an initial deadline of 30 April 2023 due to competition for places. It is strongly recommended that your application is received by Cardiff University in advance of this date. Offers will be made on a first come, first served basis and the programme will close to applications when the course is full or on 30 April, whichever comes first. Please note that we have, in recent times, filled all places by the initial deadline. 

Applications received after 30 April may be considered for entry if places are still available. Please note that applications are only received by Cardiff University when they have been released to us by the CAB. The CAB will only release applications to us once the application form has been submitted, a reference received by the CAB (where required by the CAB), and the application fee paid. In particular, please contact your referee to ensure both their willingness and availability to provide a reference in good time.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Yr LPC sy’n ffurfio cam a addysgir y rhaglen, ac mae wedi'i rannu'n ddau gam: Cam un a cham dau.

Mae cam un yn dechrau ym mis Medi ac yn dod i ben ym mis Mawrth. Bydd cam dau yn dechrau ym mis Mawrth ac yn dod i ben ym mis Mehefin. Bydd dyddiad cyflwyno Prosiect Ymchwil neu Bortffolio Myfyriol LLM ym mis Awst, ar ôl cwblhau rhan a addysgir y cwrs yn llwyddiannus.

Mae'r cwrs yn dechrau gyda Chwrs Sylfaen sydd wedi'i gynllunio i osod y llwyfan ar gyfer gweddill cam un. Yn y Cwrs Sylfaen byddwch yn cael eich cyflwyno i sgiliau cwrs, meysydd ymarfer craidd ac i elfennau eraill o'r LPC, fel Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol. Yn ogystal ag elfennau safonol yr LPC, rydyn ni hefyd yn cynnig cwrs byr, dewisol ar Eiriolaeth yn y Gymraeg.

Yn ystod cam un byddwch yn astudio tri maes ymarfer craidd:

 • Cyfraith Busnes ac Ymarfer
 • Cyfraith Eiddo ac Ymarfer
 • Ymgyfreitha

yn ogystal â’r canlynol:

 • Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol
 • Cyfrifon Cyfreithwyr
 • Gweinyddu Ewyllysiau ac Ystadau
 • Trethiant

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymarfer y Sgiliau Cwrs canlynol:

 • Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol
 • Ysgrifennu
 • Drafftio
 • Cyfweld a Chynghori
 • Eiriolaeth

Yn ystod cam dau byddwch yn astudio tri modiwl galwedigaethol dewisol. Rydyn ni’n adolygu ein hystod o gyrsiau dewisol ac yn cynnig amrywiaeth o bynciau i chi eu dewis.

Ar ôl cwblhau'r pynciau LPC yn llwyddiannus, byddwch yn cwblhau modiwl ymchwil a fydd yn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymchwil gyfreithiol. Byddwch naill ai’n ymgymryd â Phrosiect Ymchwil yn seiliedig ar bynciau’r LPC, neu Bortffolio Myfyriol yn seiliedig ar brofiad gwaith cyfreithiol neu pro bono (os ydych yn bodloni’r meini prawf perthnasol).

Mae'r Prosiect Ymchwil ar gael i bob myfyriwr ar y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol LLM, ond dim ond myfyrwyr sydd â phrofiad sylweddol o waith pro bono neu brofiad gwaith cyfreithiol fydd yn gallu dilyn y Portffolio Myfyriol.

Byddwch yn cwblhau modiwlau gorfodol (sy’n cwmpasu sgiliau cwrs a meysydd ymarfer) a thri dewisol. Ar ôl cwblhau cam a addysgir y rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn cyflwyno Portffolio Myfyriol neu Brosiect Ymchwil 8000 o eiriau.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae’r addysgu’n digwydd mewn gwersi i grwpiau mawr a bach. Mae grwpiau mawr ar ffurf darlithoedd i bob myfyriwr ac mae pob grŵp mawr yn para awr. Mae'r rhan fwyaf o wersi grŵp mawr yn cael eu recordio ymlaen llaw ac maen nhw ar gael ar-lein, ond mae rhai grwpiau mawr yn cael eu cyflwyno'n fyw ac wedi'u hamserlennu.

Bydd addysgu grŵp bach yn cael ei drefnu mewn grwpiau o hyd at 16-18 o fyfyrwyr er y gallech gael eich trefnu'n grwpiau llai ar gyfer rhai gwersi. Fel arfer, trefnir bod gwersi grwpiau bach yn cael eu cynnal am ddwy awr, er y gall rhai bara hyd at dair awr. Mae mynd i sesiynau grŵp bach yn orfodol.

Nodwedd nodedig o’r LPC yw y bydd cynnwys myfyrwyr mewn cyflawni Sgiliau’r Cwrs yn llunio rhan sylweddol o’r amser sy’n cael ei neilltuo i ymarfer yr ystafell dosbarth.

Bydd darlith ragarweiniol yn ystod y tymor cyntaf, un a fydd yn nodi'r hyn y bydd angen i chi ei wneud. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i ymchwil gyfreithiol yn ystod y tymor cyntaf. Bydd hyn yn eich helpu ymhellach i baratoi ar gyfer y modiwl ymchwil. Byddwch yn mynychu gweithdy yn yr ail dymor, i'ch helpu i ddrafftio eich cynnig ymchwil. Ar ôl hynny, bydd gennych ddau gyfle goruchwylio i gael adborth ar eich gwaith. Yn y trydydd tymor, byddwch yn parhau i weithio ar baratoi eich prosiect ymchwil neu bortffolio myfyriol. Cewch eich derbyn yn ffurfiol i fodiwl ymchwil LLM ar ôl cwblhau eich arholiadau LPC yn llwyddiannus.

Yn unol â'r cwricwlwm, byddwch yn datblygu eich gallu i ymgymryd â dysgu annibynnol a sgiliau gweithio mewn tîm. Datblygir sgiliau cyfathrebu mewn grwpiau bach, lle bydd gofyn i chi gydweithio ar broblemau a thasgau. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddefnyddio gwybodaeth gyfreithiol mewn sefyllfaoedd ffeithiol ffug, rhoi cyngor i'r cleient a chyflawni tasgau yn unol â chyfarwyddiadau'r cleient.

Mae'r LPC yn gwrs ymarferol ac mae angen i chi ddadansoddi'r ffeithiau i nodi'r materion perthnasol y mae’r cleient angen cyngor arnyn nhw; nodi'r gyfraith a'r weithdrefn berthnasol; cymhwyso'r gyfraith a'r weithdrefn berthnasol i'r ffeithiau perthnasol a chynghori'r cleient, yn glir ac yn llawn, gan ystyried rheolau ymddygiad proffesiynol ac anghenion masnachol a busnes y cleient.

Ochr yn ochr â'r cwricwlwm, cewch gyfle i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd ehangach drwy gymryd rhan yng nghynlluniau pro-bono y Gyfraith ar Waith yr ysgol, sy'n cael eu rhedeg ar y cyd â sefydliadau partner, lle mae gwirfoddolwyr sy'n fyfyrwyr yn cynorthwyo pobl go iawn wrth ymwneud â'r gyfraith. Dyma enghreifftiau o'r cynlluniau sydd ar gael i fyfyrwyr ar hyn o bryd:

 • Y Gyfraith mewn Cyfiawnder: Prosiect Dieuogrwydd (sy'n ymdrin ag achosion honedig o gamweinyddu cyfiawnder);
 • Y Gyfraith mewn Gofal Iechyd: Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG (helpu teuluoedd i hawlio ffioedd cartrefi gofal yn ôl y gellid dadlau y dylai'r GIG fod wedi'u talu);
 • Y Gyfraith mewn Chwaraeon: Prosiect Rygbi'r Undeb (darparu cyngor cyfreithiol a chylchlythyrau cyfreithiol i glybiau rygbi);
 • Y Gyfraith yn y Llys: yr Uned Cymorth Personol (PSU) (sy'n cynnig help a chymorth ymarferol i bobl yn y llys, ar gyfer materion teuluol a sifil); ac
 • Y Gyfraith ac Iechyd Meddwl: Cynllun Oedolion Priodol Hafal (mae myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i gefnogi oedolion sy'n agored i niwed sy'n cael eu cyfweld ar ôl cael eu harestio).

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys cystadlaethau ymryson, negodi a chyfweld cleientiaid.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r asesiadau LPC wedi'u cynllunio i fod yn deg, yn drylwyr, yn realistig, gan roi digon o sylw manwl a/neu eang i'r sgiliau a'r pynciau a asesir. Bydd asesiadau unigol yn cynnwys cynrychiolaeth o'r deilliannau yn y maes pwnc neu sgiliau penodol. Bydd yna bob amser bwyslais ar yr elfen ymarferol.

Mae asesiadau ffurfiannol ar gyfer pob un o bynciau a sgiliau cam un. Mae'r asesiadau ffurfiannol hyn yn eich helpu i addasu i ofynion gwahanol yr asesiadau ar gwrs galwedigaethol, yn hytrach na chwrs academaidd.

Mae 14 o asesiadau crynodol, sy'n asesu pob un o bynciau a sgiliau gorfodol cam un a'r tri modiwl galwedigaethol dewisol yng ngham dau. Mae pob asesiad yn cael ei oruchwylio, ac eithrio'r asesiad mewn Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, sydd ar ffurf gwaith cwrs ysgrifenedig.

Mae'r rhan fwyaf o'r asesiadau dan oruchwyliaeth yn arholiadau ysgrifenedig llyfr agored ond mae asesiadau sgiliau llafar dan oruchwyliaeth mewn Eiriolaeth, Cyfweld a Chynghori ac Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau.

Mae asesiad crynodol o’r modiwl ymchwil yn cynnwys cyflwyno darn o waith ysgrifenedig 8,000 o eiriau, ar ffurf naill ai Prosiect Ymchwil neu Bortffolio Myfyriol. Mae'r Prosiect Ymchwil ar gael i bob myfyriwr ar Gwrs Ymarfer Cyfreithiol LLM, ond dim ond myfyrwyr sydd â phrofiad sylweddol o waith cyfreithiol neu pro bono fydd yn gallu mynd ar drywydd y Portffolio Myfyriol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Defnyddir e-ddysgu i gefnogi eich dysgu; cefnogir pob modiwl gan Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn gallu cael gafael ar ystod eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau. Rydyn ni’n darparu'r rhan fwyaf o'r deunyddiau gwersi ar ffurf electronig yn ogystal â chopïau caled. Rydyn ni hefyd yn sicrhau bod recordiadau o sesiynau grŵp mawr ar gael drwy Dysgu Canolog.

Byddwch yn derbyn cymorth bugeiliol penodol drwy ein cynllun tiwtor personol. Rydyn ni’n cynnig rhaglen helaeth o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol gyda Chynghorydd Gyrfaoedd arbenigol. Mae'r gweithgareddau Gyrfaoedd fel arfer wedi'u trefnu ar ddydd Iau ond bydd recordiadau o'r cyflwyniadau ar gael i fyfyrwyr rhan-amser ar Dysgu Canolog.

Mae Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth dynodedig yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o wasanaethau i'ch cefnogi, gan gynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd rhagorol gyda llyfrgellwyr y gyfraith arbenigol a chanolfannau adnoddau.

Bydd cymorth ar gyfer eich modiwl ymchwil ar ffurf gwersi wyneb yn wyneb, deunyddiau ar Dysgu Canolog a goruchwyliaeth.

Adborth

Ystyrir bod adborth yn flaenoriaeth a'i fwriad yw codi eich lefelau cymhwysedd. Byddwch yn cael asesiadau ffurfiannol yn y pynciau cam un ac adborth cynhwysfawr ar yr asesiadau ffurfiannol hynny, i'ch helpu i baratoi ar gyfer yr asesiadau crynodol. Byddwch yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig ar gyfer pob ymarfer sgiliau llafar. Byddwch yn derbyn adborth gan eich tiwtor yn y sesiynau grŵp bach wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen ac adborth gan eich cydfyfyrwyr. Byddwch hefyd yn derbyn adborth mewn perthynas â'r modiwl ymchwil.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • dealltwriaeth o'r gofynion moesegol allweddol sydd yn Egwyddorion Rheoleiddio a Chod Ymddygiad yr SRA, ac eich bod yn deall ble gallai'r rhain gael effaith a gallu eu cymhwyso yn eu cyd-destun;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd ymarfer craidd Cyfraith Busnes ac Ymarfer, Cyfraith Eiddo ac Ymarfer, Ymgyfreitha a meysydd Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau a Threthiant;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o dri maes pwnc dewisol;
 • dealltwriaeth gadarn o fethodoleg ymchwil a/neu hunanfyfyrio.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • sut i drefnu’r broses o gasglu a dadansoddi gwybodaeth yn briodol;
 • sut i ddadansoddi ac archwilio gwybodaeth yn feirniadol a sut gellir defnyddio'r wybodaeth honno mewn sgiliau a/neu ymarfer proffesiynol;
 • sut i lunio dadleuon o safon uchel a defnyddio dadleuon, o dystiolaeth, i gefnogi eich achos;
 • sut i gyfosod llawer iawn o wybodaeth gyfreithiol;
 • sut i fyfyrio drwy ddysgu defnyddio adborth adeiladol;
 • gallu ymchwilio, myfyrio a dadansoddi'n feirniadol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn sgiliau cwrs Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Ysgrifennu, Drafftio, Cyfweld a Chynghori, ac Eiriolaeth, gan gynnwys gallu trosglwyddo sgiliau i wahanol gyd-destunau;
 • y gallu i wneud ymchwil a chymhwyso gwybodaeth am y gyfraith ac arferion cyfreithiol yn gywir ac yn effeithiol;
 • y gallu i nodi amcanion y cleient a gwahanol ffyrdd o gyflawni'r amcanion hynny;
 • ymwybyddiaeth o'r blaenoriaethau a'r cyfyngiadau ariannol, masnachol a phersonol wrth ystyried amcanion;
 • ymwybyddiaeth o'r costau, y manteision a'r risgiau sy'n gysylltiedig â thrafodion neu gamau gweithredu;
 • y gallu i gyflawni'r tasgau sydd eu hangen i hyrwyddo trafodion neu faterion;
 • y gallu i werthuso a chyfosod dadleuon a data;
 • y gallu i gynnig dadansoddi'r problemau cymhleth a gyflwynir gan faterion cyfreithiol a methodoleg ar gyfer eu datrys;
 • y gallu i ysgrifennu a / neu i siarad â nifer o gynulleidfaoedd;
 • datblygiad sgiliau ymchwil allweddol er mwyn sicrhau bod casgliadau ymchwil yn cael eu gwneud ar sail gadarn a defnyddiol.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • y gallu i ysgrifennu i safon uchel ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd gan gynnwys ymarfer cyfreithiol a'r byd academaidd;
 • y gallu i weithio'n annibynnol, gan ddangos sgiliau trefnu a rheoli amser;
 • y gallu i gyfleu syniadau’n effeithiol ac yn rhugl, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • y gallu i fireinio sgiliau rhesymegol a rhesymu drwy drafod a dadlau;
 • sgiliau ymchwil a/neu sgiliau myfyriol cadarn.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd angen i'r rhai sy'n gwneud cais ar gyfer cyrsiau yng Nghanolfan yr Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol gyflwyno blaendâl ar wahân a bydd gwybodaeth am hyn yn cael ei chyfleu ar wahân gan y Ganolfan.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2024/25 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25.

Costau ychwanegol

Mae ffioedd y cwrs yn talu am gost y llyfrau a'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y cwrs, a bydd y rhain yn cael eu darparu i chi. Nid oes angen i chi brynu unrhyw lyfrau eraill ar gyfer y cwrs.

Ar gyfer asesiadau sgiliau llafar ac ar gyfer ymarferion eiriolaeth mae'n ofynnol i chi wisgo dillad swyddfa addas (fel siwt busnes).

Mae ffioedd atgyfeirio a ffioedd ailgofrestru ar gyfer myfyrwyr sy'n methu asesiadau ac sy'n gorfod derbyn atgyfeiriadau fel myfyrwyr ailsefyll allanol.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Rydym yn darparu llawlyfrau LPC a gyhoeddir yn fasnachol i fyfyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau.  Yn y pynciau hynny nad oes llawlyfr wedi’i gyhoeddi yn fasnachol ar eu cyfer, cewch setiau o nodiadau yr ydym wedi'u paratoi.  Mae'r llawlyfrau a'r nodiadau hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r cyfeiriadau y byddwch eu hangen, ac mae adnoddau eraill ar gael yn y Llyfrgell neu ar-lein.  Nid oes disgwyl i chi brynu testunau eraill.  Mae'r llawlyfrau (neu'r nodiadau) yn nodi'r gyfraith a'r weithdrefn sylfaenol yn y meysydd y maent yn eu cwmpasu. Yn ogystal â'r llyfrau a roddir i chi, cewch ddeunyddiau eraill a baratowyd gan dimau'r cwrs.  Mae'r rhain yn cynnwys amserlenni, cynlluniau gwersi, taflenni gwersi a deunydd asesu.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Ar ôl cwblhau'r LPC, byddwch yn gallu ymgymryd â chontract hyfforddi/cyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig, er mwyn paratoi ar gyfer ennill cymhwyster i fod yn gyfreithiwr. Gall yr LPC hefyd arwain at waith cyfreithiol mewn rhyw swydd arall, e.e. paragyfreithiol, gyda'r opsiwn o gael contract hyfforddi yn ddiweddarach.

Mae’r opsiwn i gwblhau Prosiect Ymchwil neu Bortffolio Myfyriol yn cynnig potensial i gynyddu eich ymgysylltiad mewn gweithgareddau pro bono o fewn yr Ysgol neu ddatblygu eich sgiliau ymchwil annibynnol, a thrwy hynny, gynyddu eich parodrwydd ar gyfer ymarfer.

Yn ogystal, mae angen cynyddol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar fyfyrwyr sy'n gallu dangos eu bod yn wahanol i raddedigion eraill ac sy'n gallu cynnig rhywbeth mwy i ddarpar gyflogwyr. Byddwch yn dysgu sgiliau pwysig a fydd yn eich gosod ar wahân yn y farchnad swyddi. Bydd y sgiliau hynny yn cynnwys sut i ysgrifennu a rhesymu'n feirniadol, sut i ysgrifennu ar gyfer y darllenydd ac ymgysylltu ag ef, a sut i ddeall effaith eich ymchwil.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Sut i ymgeisio

Rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i'r cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Y Gyfraith


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.