Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Hyfforddi Bar (PgDip)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Rydym wedi cynnig hyfforddiant o safon uchel ar gyfer y Bar ers 1997, gyda chefnogaeth gref gan y Bar sy’n cyflogi’n lleol, y Bar annibynnol a’r Farnwriaeth.

scroll

Cynnig unigryw

Ni yw'r unig Brifysgol yng Ngrŵp Russell i gynnig Diploma Hyfforddiant y Bar.

mortarboard

Dysgwch gan bobl broffesiynol

Mae pob un o’n tiwtoriaid wedi bod yn fargyfreithwyr neu’n gyfreithwyr a’u hethos yw bod yn broffesiynol, yn gyfeillgar a dangos parch tuag at ein gilydd.

star

Hyfforddiant uchel ei barch

Rydym yn un o'r darparwyr sy'n perfformio orau ar draws yr arholiadau canolog a osodwyd gan y BSB ar gyfer Cwrs Hyfforddiant y Bar.

people

Cymorth wyneb yn wyneb sylweddol

Mae ein cymhareb staff/myfyrwyr yn sicrhau eich bod yn derbyn cryn adborth a chymorth unigol fydd yn eich paratoi ar gyfer asesiadau canolog BSB.

Mae ein Pg Dip Cwrs Hyfforddiant y Bar yn gwrs 10 mis dwys amser llawn sy’n canolbwyntio ar sgiliau wedi’i dylunio er mwyn paratoi darpar Fargyfreithiwr ar gyfer cyfnod o ddysgu yn y gwaith, a elwir yn dymor prawf.

Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i gaffael y sgiliau, y wybodaeth am weithdrefnau a’r dystiolaeth i fodloni meini prawf Bwrdd Safonau’r Bar yn unol â’u Datganiad Proffesiynol i Fargyfreithwyr.

Nod ein rhaglen yw meithrin dull ymarfer proffesiynol a moesegol fel bargyfreithiwr, gan roi golwg gynhwysfawr i chi o fywyd gwaith y bargyfreithiwr a’r cyfle i ystyried yr heriau sy’n wynebu’r proffesiwn cyfreithiol yn yr oes sydd ohoni.

Mae eich addysg wedi’i amserlenni rhwng dydd Llun a dydd Iau (h.y. dim mwy na phedwar diwrnod), er mwyn rhoi amser i chi astudio’n annibynnol.

Bydd gennych y cyfle i ymgymryd â’r asesiadau BSB a osodir yn ganolog ym mis Rhagfyr, Ebrill ac Awst yn ystod y flwyddyn academaidd rydych chi wedi cofrestru fel myfyriwr.

Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, byddwch chi’n gymwys i gael eich galw i’r Bar yng Nghymru a Lloegr (yn amodol ar fodloni gofynion sesiwn gymhwysol Neuaddau’r Brawdlys). 

Achrediadau

Mae gan yr Ysgol gyfleusterau gwych a staff cyfeillgar, nodedig sy’n mwynhau agosatrwydd – yn ddaearyddol ac o ran y berthynas – gyda sefydliadau a’r proffesiwn cyfreithiol lleol.
Nicolas Wolfe Cwrs Hyfforddi Bar, 2012

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Os oes angen Visa Myfyrwyr arnoch i astudio yn y DU, ni chaniateir i chi drosglwyddo rhwng y cyrsiau Diploma a LLM ar ôl i chi gyrraedd y DU oherwydd rheolau'r Swyddfa Gartref. Dylech benderfynu pa gwrs yr hoffech ei ddilyn ar yr adeg y byddwch yn gwneud eich cais, neu bydd gofyn i chi wneud cais am fisa arall am gost ychwanegol. Yng ngoleuni hyn, dylech ystyried yn ofalus pa raglen astudio yr hoffech wneud cais amdani.

Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau hyfforddiant Cam Academaidd y Bar fel y nodir gan Fyrddau Safonau'r Bar yma: https://www.barstandardsboard.org.uk/training-qualification/bar-qualification-manual-new.html. Bydd angen i ymgeiswyr sydd â graddau y tu allan i’r DU neu Iwerddon yn y Gyfraith neu raddau trosi o’r tu allan i’r DU neu Iwerddon wneud cais i Fyrddau Safonau’r Bar am Dystysgrif Sefyllfa Academaidd cyn gwneud cais am Gwrs Hyfforddi’r Bar.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 yn y gyfraith, neu radd ryngwladol gyfatebol. Neu, copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn unrhyw bwnc ac wedi ennill Arholiad Proffesiynol Cyffredin (CPE) neu Ddiploma Graddedigion yn y Gyfraith (GDL). Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.

2. Tystiolaeth eich bod yn bodloni'r gofynion Iaith Saesneg a amlinellir isod. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

3. Tystiolaeth o'ch ymrwymiad i'r proffesiwn cyfreithiol, ymarfer yn benodol yn y Bar (e.e. drwy leoliadau, cystadlaethau ymryson, siarad cyhoeddus).

4. Geirda academaidd sy'n dangos eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen ac sy'n cynnwys manylion y canlyniadau a gafwyd hyd yma. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.

Os nad oes gennych radd anrhydedd 2:1 gallwch wneud cais o hyd ond dylech ddarparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais fel CV a geirdaon.

Sylwer, os cewch gynnig cyn cofrestru ar y rhaglen, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi cael eich derbyn fel aelod o un o bedwar Ysbyty'r Llys.

Gofynion Saesneg

Er mwyn bodloni gofynion y corff rheoleiddio, mae gan y rhaglen hon ofynion iaith Saesneg penodol. Rhaid i chi gwblhau naill ai IELTS neu Pearson Prawf Saesneg (PTE) Academaidd neu fodloni'r meini prawf eithrio. Ni ellir derbyn unrhyw dystiolaeth neu brawf arall.

 • IELTS gyda sgôr gyffredinol o 7.5 gydag o leiaf 7.5 ym mhob is-sgil-sgiliau
 • Prawf Pearson o Saesneg (PTE) Academaidd gyda sgôr gyffredinol o 80 gyda dim llai nag 80 ym mhob sgil cyfathrebu

Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll y prawf o fewn dwy flynedd i ddyddiad dechrau'r cwrs a rhaid bod yr holl sgoriau gofynnol wedi'u cyflawni mewn un eisteddiad o'r prawf.

Eithriadau i ofynion iaith Saesneg

Os nad ydych wedi graddio mwy na thair blynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs, ni fydd yn ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn bodloni'r gofynion iaith Saesneg os ydych wedi cwblhau gradd lawn neu radd atodol 1 neu 2 flynedd trwy gyfrwng y Saesneg yn un o'r gwledydd canlynol: Antigua a Barbuda,  Awstralia, y Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Guyana, Iwerddon, Jamaica, Seland Newydd, St Kitts a Nevis, St Lucia, St Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago, Y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon, UDA.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl.

Broses ddethol

Byddwn yn adolygu eich cais wedi'i gwblhau ac os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad, bydd eich cais yn cael ei sgorio yn erbyn cyfres o feini prawf gwerthuso gan ystyried cyflawniad academaidd, ansawdd a chynnwys eich ymatebion i'r cwestiynau a ofynnwyd, a'ch sgiliau Saesneg a chyfathrebu ysgrifenedig. Os ydych chi'n bodloni'r sgôr isaf sydd ei angen, byddwch yn cael cynnig.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae amodau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnydd o'r rhyngrwyd ac offer/dyfeisiau cyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae Cwrs Hyfforddiant y Bar yn gwrs blwyddyn a astudir dros ddau semester. Mae pob modiwl yn y rhaglen hon yn orfodol ac yn cynnwys meysydd gwybodaeth, sgiliau craidd, ac opsiwn dewisol. Cedwir cofnod presenoldeb a disgwylir presenoldeb o 100% mewn sesiynau addysgu.

Byddwch yn cwblhau modiwlau gorfodol (sy'n cwmpasu meysydd ymarfer a sgiliau cwrs) ac un opsiwn dewisol.

Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol ym mhob dosbarth a gweithgaredd wedi'i amserlennu, ond rhaid iddyn nhw fynychu o leiaf 80% o sesiynau i gyrraedd safon llwyddo ar y BTC. Bydd myfyriwr sy'n bresennol mewn llai nag 80% o’r sesiynau yn methu'r BTC a/neu efallai y bydd yn rhaid iddo adael y cwrs. Gall y darparwr lacio neu addasu'r gofyniad hwn mewn achos unigol lle bo hynny'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 (neu unrhyw ddeddf fydd yn disodli’r Ddeddf honno). 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gymysgedd o sesiynau grŵp mawr a bach. Mae sesiynau grŵp mawr ar ffurf darlithoedd i bob myfyriwr. Mae nifer sylweddol o sesiynau grŵp mawr yn cael eu recordio ymlaen llaw ac mae modd cael gafael arnyn nhw ar-lein. Cyflwynir y rhan fwyaf o'r addysgu i grwpiau bach o hyd at 18 o fyfyrwyr. Caiff yr holl sesiynau eiriolaeth a chynadledda eu haddysgu i grwpiau o chwe myfyriwr.

Addysgu gwybodaeth

Bydd y rhan fwyaf o'r addysgu yn cael ei gynnal mewn sesiynau grŵp bach (SGS), sydd i gyd yn cael eu cyflwyno wyneb yn wyneb ac yn cynnwys dim mwy na deunaw o fyfyrwyr. Bydd sesiynau grŵp mawr (LGS), yn cynnwys cymysgedd o sesiynau wyneb yn wyneb a sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw. Pwrpas y SGS a'r LGS yw sicrhau bod pob rhan o’r meysydd llafur yn cael eu dysgu. Yn ogystal, defnyddir recordiadau rhagarweiniol a recordiadau crynhoi, sesiynau galw heibio a phrofion ar-lein.

Mae pob SGS yn ystyried y ffaith bod y pynciau hyn yn cael eu hasesu'n gyfan gwbl drwy gwestiynau amlddewis (""MCQs"") a chwestiynau atebion gorau unigol (SBAQs). Bydd y grwpiau bach yn seiliedig ar drafodaethau a chyn y sesiynau byddwch yn cael cwestiynau penodol i wneud ymchwil iddyn nhw a pharatoi atebion ar eu cyfer. Bydd prawf hefyd ym mhob grŵp bach o dan amodau wedi'u hamseru er mwyn i diwtoriaid fonitro cynnydd wrth i'r cwrs fynd rhagddo. Bydd y rhan fwyaf o'r SGSs yn para dwy awr.

Addysgu sgiliau

Mae amseroedd y sesiynau addysgu a'r asesiadau wedi cael eu hystyried yn ofalus i sicrhau eich bod yn cael digon o gyfle i ymarfer a chael adborth. Mae hyn yn hanfodol i'ch galluogi i fyfyrio ar eich perfformiadau llafar a'ch gwaith ysgrifenedig, ac yna gwneud gwelliannau gan ystyried adborth gan gymheiriaid a thiwtoriaid.

Byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan weithredol yn eich dysgu, yn enwedig mewn perthynas â'r meini prawf adborth ac asesu. Bydd gofyn i chi fyfyrio ar eich perfformiadau yn barhaus a nodi eich cryfderau a ffyrdd o wella'ch perfformiad. Mae'r gallu i ddysgu fel hyn yn sgil hanfodol ar gyfer ymarfer yn y dyfodol. At hynny, bydd gofyn i chi gynnal adolygiad gan gymheiriaid yn rheolaidd, gan ddatblygu'r gallu i ddadansoddi perfformiad yn feirniadol ac yn adeiladol o ganlyniad i hynny.

O fewn y cwricwlwm, byddwch yn datblygu eich gallu i ymgymryd â sgiliau dysgu annibynnol a gweithio mewn tîm. Datblygwyd sgiliau cyfathrebu mewn grwpiau bach, lle byddwch, ar adegau, yn gorfod gweithio ar y cyd ar broblemau a thasgau. 

Mae Cwrs Hyfforddiant y Bar yn gwrs ymarferol sy'n pwysleisio cyfosod gwybodaeth gyfreithiol a gwybodaeth ffeithiol er mwyn darparu cyngor clir, cywir ac wedi’i resymu’n dda i gleient. Bydd angen i chi ystyried rheolau ymddygiad proffesiynol ac anghenion masnachol a busnes y cleient.

Cyfleoedd dysgu ychwanegol

 • Y Gyfraith mewn Cyfiawnder: Prosiect Dieuogrwydd (sy'n ymdrin ag achosion honedig o gamweinyddu cyfiawnder);
 • Y Gyfraith mewn Gofal Iechyd: Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG (helpu teuluoedd i hawlio ffioedd cartrefi gofal yn ôl y gellid dadlau y dylai'r GIG fod wedi'u talu);
 • Y Gyfraith mewn Chwaraeon: Prosiect Rygbi'r Undeb (darparu cyngor cyfreithiol a chylchlythyrau cyfreithiol i glybiau rygbi).
 • Y Gyfraith yn y Llys: yr Uned Cymorth Personol (PSU) (sy'n cynnig help a chymorth ymarferol i bobl yn y llys, ar gyfer materion teuluol a sifil)
 • Y Gyfraith ac Iechyd Meddwl: Cynllun Oedolion Priodol Hafal (mae myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i gefnogi oedolion sy'n agored i niwed sy'n cael eu cyfweld ar ôl cael eu harestio)

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys cystadlaethau ymryson, negodi a chyfweld cleientiaid.

Sut y caf fy asesu?

Mae asesiadau Hyfforddiant y Bar wedi'u cynllunio i fod yn deg, yn drylwyr, yn realistig, gan roi digon o sylw manwl a/neu eang i'r sgiliau a'r pynciau a asesir. Bydd asesiadau unigol yn cynnwys cynrychiolaeth o’r deilliannau mewn maes sgiliau neu bwnc penodol. Bydd pwyslais ymarferol yn amlwg drwy’r amser.

Byddwch yn ymgymryd ag asesiadau ffurfiannol a chrynodol drwy gydol eich astudiaethau. Mae'r rhain ar sawl ffurf, gan gynnwys arholiadau heb lyfrau, sy'n cynnwys cwestiynau amlddewis, asesiadau llafar, efelychiadau wedi'u recordio ac asesiadau ysgrifenedig. Ar gyfer pob asesiad Cwrs Hyfforddiant y Bar a gynhyrchir yng Nghaerdydd, bydd y meini prawf asesu (a bennir gan y BSB) a, lle bo hynny'n berthnasol, canllawiau/nodiadau esboniadol ar gael i chi o’r cychwyn cyntaf. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer pob pwnc yn cyd-fynd yn glir â'i ddeilliannau dysgu er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dangos eich bod wedi cyflawni'r deilliannau dysgu ar gyfer y pwnc drwy'r asesiad.

Byddwch yn cael ymgeisio hyd at 3 gwaith mewn asesiad.

Bydd eich presenoldeb yn rhan o'r trothwy presenoldeb sy'n ofynnol i sicrhau safon llwyddo ar gyfer y BTC. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol ym mhob dosbarth a gweithgaredd wedi'i amserlennu, ond rhaid iddyn nhw fynychu o leiaf 80% o sesiynau i gyrraedd safon llwyddo ar y BTC. Bydd myfyriwr sy'n bresennol mewn llai nag 80% o’r sesiynau yn methu'r BTC a/neu efallai y bydd yn rhaid iddo adael y cwrs. Gall y darparwr lacio neu addasu'r gofyniad hwn mewn achos unigol lle bo hynny'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 (neu unrhyw ddeddf fydd yn disodli’r Ddeddf honno).

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd e-ddysgu yn ategu eich dysgu wyneb yn wyneb, fel a ganlyn;

 • bydd yr holl ddeunyddiau addysgu ar gael drwy Dysgu Canolog - amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn cael gafael ar amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau;
 • mae'r holl ddarlithoedd yn cael eu recordio a bydd nifer o ddarlithoedd yn cael eu recordio ymlaen llaw. Mae hyn yn eich galluogi i gymryd rhan yn y sesiynau hyn ar amser ac mewn lleoliad sy'n gweddu orau i chi;
 • mae pob sesiwn sgiliau llafar (sesiynau grŵp bach) hefyd yn cael eu recordio gan ddefnyddio Panopto sy'n eich galluogi i adolygu eich perfformiad a'r adborth a roddir gan staff;
 • cwisiau ar-lein;
 • byrddau trafod;
 • enghreifftiau o fideos.

Byddwch yn cael cymorth bugeiliol penodol drwy’r canlynol:

 • ein cynllun tiwtor personol;
 • rhaglen helaeth o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol gyda Chynghorydd arbenigol;
 • Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth sy’n sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau;
 • amrywiaeth o wasanaethau i’ch cefnogi, sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd gwych gyda llyfrgellwyr arbenigol y gyfraith a chanolfannau adnoddau;
 • cymorth ar gyfer eich modiwl ymchwil, ar ffurf gwersi wyneb yn wyneb, deunyddiau ar Dysgu Canolog a goruchwyliaeth.

Adborth
Ystyrir bod adborth yn flaenoriaeth. Bwriad adborth yw codi eich lefelau cymhwysedd. Byddwch yn cael adborth yn seiliedig ar y meini prawf asesu perthnasol mewn sesiynau addysgu sgiliau. Byddwch hefyd yn derbyn adborth gan eich cyfoedion ac yn rhoi adborth i'ch cyfoedion. Byddwch yn derbyn adborth mewn perthynas ag amlinelliad o’ch modiwl ymchwil.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych. Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos y deilliannau dysgu ar gyfer y modiwlau unigol i'r safon a bennwyd gan Fwrdd Safonau'r Bar yn y Datganiad Proffesiynol ar gyfer Bargyfreithwyr.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Ystyried a chyfosod rheolau a gweithdrefnau ymgyfreitha sifil, datrys anghydfodau ac ymgyfreitha troseddol i fod yn gymwys i symud ymlaen i elfen tymor prawf/dysgu seiliedig ar waith yr hyfforddiant i fod yn fargyfreithiwr;
 • Ystyried a chyfosod yn feirniadol brif agweddau'r gyfraith a’r weithdrefn sy'n berthnasol i'ch ymarfer proffesiynol fel bargyfreithiwr;
 • Adolygu a chyfosod y dyletswyddau craidd a'r gofynion rheoliadol a bennwyd gan Fwrdd Safonau'r Bar gan gynnwys y Cod Ymddygiad;

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Adolygu’n feirniadol y rheolau a’r gweithdrefnau ymgyfreitha sifil, datrys anghydfodau ac ymgyfreitha troseddol i ystyried a chymhwyso ystod o atebion priodol ar gyfer eich cleient;
 • Dadansoddi a gwerthuso’n feirniadol wybodaeth gymhleth i lunio barn broffesiynol sy'n dangos dealltwriaeth o oblygiadau tymor byr a thymor hir y dyfarniadau a wnaed;

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Ysgwyddo cyfrifoldeb, arfer ymreolaeth a barn broffesiynol, am gynllunio a pharatoi achos yn effeithiol, gan ystyried yn feirniadol y gyfraith a'r ffeithiau perthnasol gan ddilyn rheolau ymddygiad proffesiynol;
 • Sicrhau bod eich barn broffesiynol yn seiliedig ar brosesau cyfosod, gwerthuso a dadansoddi beirniadol priodol, a phan fo hynny’n briodol, nodi a gwerthuso canlyniadau gwahanol ddewisiadau;
 • Ysgrifennu a mynegi'ch hun yn glir, gan ddefnyddio geirfa a gramadeg Saesneg/Cymraeg sy’n gywir ac yn briodol, er mwyn cyflwyno dadl resymedig mewn ffordd glir, resymegol, gryno a darbwyllol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd;

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Mae'r holl sgiliau a nodir uchod yn sgiliau cyflogadwyedd perthnasol ar gyfer ymarfer proffesiynol. Byddwch hefyd yn ymarfer ac yn datblygu'r sgiliau trosglwyddadwy canlynol:

 • Hunanreolaeth - Bydd gofyn i chi gynllunio a rheoli eich amser er mwyn ymgymryd â'r llwyth gwaith sy'n ofynnol ar gyfer y modiwlau BTC unigol;
 • Hunanfyfyrio - Byddwch yn cael arweiniad i’ch helpu i ddatblygu eich gallu i fyfyrio ar eich perfformiad a chanfod sut mae gwella;
 • Defnyddio TG - Bydd gofyn i chi ddefnyddio sgiliau TG sylfaenol, fel prosesu geiriau i baratoi dogfennau ysgrifenedig sy’n glir, yn gywir ac wedi’u llunio yn unol â safonau proffesiynol. Byddwch yn defnyddio ac yn cymhwyso technoleg gwybodaeth i wneud ymchwil gyfreithiol berthnasol a chynhwysfawr.
 • Defnyddio rhifedd - Bydd gofyn i chi wneud rhai cyfrifiadau mathemategol syml a defnyddio'r cyfrifiadau hyn wrth gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Ymwybyddiaeth gymdeithasol a diwylliannol - Byddwch yn dod i werthfawrogi'r cyd-destun cymdeithasol y mae'r gyfraith yn gweithredu ynddo, y gweithwyr proffesiynol eraill dan sylw ac egwyddorion gweithio ar draws disgyblaethau.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd angen i'r rhai sy'n gwneud cais ar gyfer cyrsiau yng Nghanolfan yr Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol gyflwyno blaendâl ar wahân a bydd gwybodaeth am hyn yn cael ei chyfleu ar wahân gan y Ganolfan.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

p>Ar gyfer yr holl sgiliau llafar bydd gofyn i chi wisgo fel y byddech wrth ymarfer (h.y. siwt busnes).

 

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cardiff University Bar Training Course Scholarship

Our Cardiff University Bar Training Course Scholarship is available to any student who has been awarded a first-class degree.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Ar ôl cwblhau'r Cwrs Hyfforddiant Bar (BTC), byddwch yn gallu cael eich Galw i'r Bar ac ymgymryd â chyfnod prawf. Gall y BTC hefyd arwain at waith cyfreithiol mewn rhyw swydd arall, e.e. paragyfreithiol, gyda'r opsiwn o gael cyfnod prawf yn ddiweddarach.

Lleoliadau

Efallai y cewch gyfle i fod yn marshall gyda Barnwr a/neu ymgymryd â disgybledd bach, yn amodol ar argaeledd partneriaid proffesiynol.

Rwyf yn Uwch-gwnselydd Cyfreithiol ac yn Is-lywydd mewn cwmni rheoli asedau rhyngwladol yn Munich, yn arbenigo mewn buddsoddiadau rhyngwladol. Rwyf yn defnyddio’r sgiliau nes i eu dysgu yn ystod y BTC bron yn ddyddiol, er nad wyf yn Gyfreithiwr nac yn ymwneud ag ymgyfreitha. Fe wnaeth y cwrs fy addysgu sut i ymarfer y gyfraith yn hytrach na’i damcaniaethu. Hynny ydy, sut i ymchwilio i’r gyfraith berthnasol yn gyflym ac yn gywir, a’i defnyddio mewn achos penodol.
Nicolas Wolfe Cwrs Hyfforddi Bar, 2012

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.