Ewch i’r prif gynnwys

Modules

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Our postgraduate team have developed more than 20 modules specifically designed to meet the continuing education and training needs of the modern eye care professional.

Each module is delivered over a period of 16 weeks with a mix of online teaching material, discussion forums and assessment. The majority of this will be delivered via our e-learning system with many modules incorporating practical workshops and tutorials.

There are two semesters in each academic year:

  • Semester 1 (Autumn semester) - Runs from September to February
  • Semester 2 (Spring semester) - Runs from March to June

Available modules

Our Postgraduate Taught team can recommend combinations of modules to support personal and professional development in key areas of clinical and optometric practice.

OPT001: Golwg Gwan 1 - Theori

Y diben yw darparu gwybodaeth ddamcaniaethol gynhwysfawr i ymarferwyr gofal llygaid er mwyn eu paratoi i ddarparu safon uchel o wasanaeth golwg gwan yn y lleoliad gofal sylfaenol.

OPT002: Golwg Gwan 2 - Ymarferol

Mae’n darparu’r hyfforddiant ymarferol i ymarferwyr gofal llygaid allu ddarparu gofal golwg gwan o safon uchel i bobl â nam ar eu golwg.

OPT030: Golwg Gwan - Uwch

Nod y modiwl yw rhoi'r wybodaeth i ymarferwyr gofal llygaid allu darparu safon uchel o ofal golwg gwan uwch.

OPT004: Gofal Llygaid Acíwt 1

Mae’n darparu’r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ôl-raddedigion optometreg i ddarparu gofal llygaid o safon uchel i gleifion â cyflyrau llygaid acíwt mewn practis optometreg.

OPT005: Gofal Llygaid Acíwt 2

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyfle i ôl-raddedigion optometreg wella eu sgiliau o ran arferion gofal llygaid acíwt at lefel uwch.

OPT006: Optometreg Bediatrig

Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i fyfyrwyr ôl-raddedig i ddarparu gofal llygaid o safon uchel i blant. Mae'n ystyried datblygiad arferol plant ac effaith golwg wael ar y datblygiad hwnnw.

OPT008: Sgiliau Astudio ac Ymchwil 1

Mae'r modiwl hwn yn rhoi gwerthfawrogiad i fyfyrwyr ôl-raddedig o'u dull dysgu eu hunain a bydd yn egluro problemau dysgu o bell a sut i fod yn effeithiol wrth reoli astudiaethau annibynnol.

OPT009: Sylfaen Glawcoma

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth gefndirol i optometryddion ôl-raddedig am bathogenesis a chanfod glawcoma ar lefel uwch.

OPT010: Glawcoma 1

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar OPT009 – Sefydliad Glawcoma i roi gwybodaeth, dealltwriaeth a hyfforddiant ym mhachymetreg y gornbilen ynghyd â phrofiad pellach o werthuso'r maes golwg a'r ddisgen.

OPT031: Glawcoma 2

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar OPT010 – Glawcoma 1, i ddarparu hyfforddiant yn y technegau ategol a ddefnyddir i fonitro a diagnosio gorbwysedd ocwlar (OHT) a glawcoma tybiedig.

OPT032: Glawcoma 3 (Uwch)

Nod y modiwl hwn yw paratoi optometryddion i ddarparu, naill ai yn y gymuned neu mewn cynlluniau mewn ysbytai, wasanaeth glawcoma cynhwysfawr gan gynnwys diagnosio, trin a monitro cleifion, sydd â glawcoma neu orbwysedd ocwlar (OHT). 

OPT013: Agweddau Cyfreithiol ar Optometreg yn y Deyrnas Unedig

Nod y cwrs hwn yw rhoi trosolwg cynhwysfawr i chi o’r ymrwymiadau cyfreithiol mewn ymarfer optometrig yn y DU.

OPT014: Rheoli Anhwylderau’r Haen Dagrau

Nod y modiwl hwn yw cynnig cyfle i weithwyr gofal llygaid proffesiynol gyfoethogi eu sgiliau wrth asesu a rheoli anhwylderau’r haen dagrau yn eu hymarfer ar lefel uwch.

OPT018: Diweddariad ar Ofal Sylfaenol - Theori

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i optometryddion ôl-raddedig ddiweddaru eu gwybodaeth ddamcaniaethol mewn arferion optometrig da a cyfredol yn y DU.

OPT019: Diweddariad ar Ofal Sylfaenol - Ymarferol

Mae'r modiwl hwn yn rhoi hyfforddiant ymarferol i optometryddion ôl-raddedig i ddiweddaru eu sgiliau clinigol yn unol ag optometreg fodern sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

OPT021: Sgiliau Arwain i Weithwyr Proffesiynol Optegol

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i weithwyr optegol proffesiynol ddod yn arweinwyr effeithiol ar lefel leol a rhanbarthol o fewn y sector optegol.

OPT025: Retina Meddygol

Bydd y cwrs hwn yn galluogi optometryddion i adnewyddu a gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau clinigol ym maes retina meddygol.

OPT026: Llawdriniaeth Cataractau a Phlygiannol

Nod y modiwl hwn yw rhoi cipolwg manwl i optometryddion ar bob agwedd ar lawdriniaeth cataractau a phlygiannol.

OPT027: Y Segment Blaen - Archwilio a Rheoli Clinigol

Nod y modiwl hwn yw rhoi cipolwg manwl i chi ar arholiad segment anterior, delweddu, diagnosis a rheolaeth.

OPT033: Optometreg Bediatrig - Ymarferol

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a’r sgiliau i chi i’ch galluogi i ddarparu gofal llygaid o safon uchel i blant o bob oed.

OPT034: Therapiwteg Ocwlar

Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ymarferwyr gofal llygaid ddarparu therapiwteg ocwlar o ansawdd uchel.

OPT035: Rhagnodi Ymarferol

Nod y modiwl hwn yw eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddarparu rhagnodi ymarferol o safon uchel.

OPT036 - Rhagnodi Annibynnol

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ymarferwyr gofal llygaid ddarparu safon uchel o ragnodi annibynnol.

OPT037: Gofal Llygaid Pediatrig Uwch

This module is aimed at providing eye care practitioners with the knowledge and skills to provide a high standard of paediatric eye care.

OPT060: Prosiect ymchwil MSc

Mae'r modiwl hwn yn rhan orfodol o'r MSc mewn Optometreg Glinigol, lle bydd angen cwblhau prosiect drwy astudiaeth uwch neu ymchwil.

OPT029: Addysgu, addysg ac asesu clinigol

Wedi'i anelu at ymarferwyr sy’n ymwneud ag addysgu neu oruchwyliaeth glinigol ar lefel israddedig neu ôl-raddedig ar hyn o bryd.

OPT063 - Prosiect Ymchwil

Mae'r modiwl hwn yn rhan orfodol o'r MSc mewn Optometreg Glinigol, lle byddwch yn cwblhau prosiect drwy astudiaeth uwch neu ymchwil.

OPT028 - Sgiliau Astudio ac Ymchwil ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Llygaid 2

This module builds on OPT008 and enables you to develop your research skills to improve your ability to conduct robust research and to reach sound analytical conclusions.

OPT039 - Therapiwteg Ocwlar ar gyfer mân gyflyrau llygaid

Nod y modiwl hwn yw darparu diweddariad i chi ar y cyffuriau y gall optometryddion cofrestredig yn y DU eu cyflenwi neu eu gwerthu fel rhan o’u hymarfer proffesiynol ar gyfer trin mân gyflyrau llygaid sy’n effeithio ar flaen y llygad a’r rhithbilennau.

OPT040 - Lensys Cyffwrdd 1

Nod y modiwl hwn yw gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau fel y gallwch ddarparu safon uwch o ofal lensys cyffwrdd.

OPT043: Triniaethau Laser Therapiwtig Offthalmig - Sylfaen

Nod y modiwl hwn yw gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau fel y gallwch ddarparu safon uwch o ofal lensys cyffwrdd.

OPT042: Retina Meddygol 2

Nod y modiwl hwn yw gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau fel y gallwch ddarparu safon uwch o ofal lensys cyffwrdd.