Ewch i’r prif gynnwys

Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y cwrs yn cynnig addysg eang i optometryddion ym maes ymarfer rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ehangu eu gyrfa a chyfrannu at rolau proffesiynol estynedig yn effeithiol.

Nod penodol y rhaglen yw paratoi optometryddion i ymarfer fel rhagnodwyr annibynnol ac i fodloni'r safonau a bennwyd gan y Cyngor Optegol Cyffredinol er mwyn mynd ar y gofrestr rhagnodi therapiwtig arbenigol priodol.

Bydd yr Ysgol Optometreg yn darparu amgylchedd cefnogol i chi ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol, gan gynnig modiwlau o ansawdd uchel sy'n berthnasol i optometreg sy'n cael eu llywio gan ymchwil ac sy’n cael eu haddysgu gan arweinwyr yn y maes.

Mae'r rhaglen yn darparu llwybr hyblyg i gymwysterau lefel 7. Bydd yn meithrin dealltwriaeth o ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn gofal llygaid ac yn eich galluogi i ymarfer yn ddiogel ar flaen y gad yn eich proffesiwn ar lefel briodol o gymhwysedd.

Nodweddion unigryw

 • The course meets the standards set by the General Optical Council for entry on to the appropriate specialist therapeutic prescribing register
 • Learn with one of the leading Optometry Schools in the UK, ranked 1st in the Complete University Guide 2018
 • It will equip you with the necessary knowledge and skills to enhance your career and contribute effectively to extended professional roles
 • The involvement of research-active staff in course design and delivery

The only ‘Therapeutic Prescribing for Optometrists’ course available in Wales

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu rhagorol ac ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6316
 • MarkerHeol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • full GOC registration - if you are registered with the GOC you will need to provide your GOC number in the Membership of Professional Bodies section of the application form and do not need to provide evidence of your previous qualifications or references (where it asks for this information please write not-applicable)
 • or, an Honours degree in Optometry or a professional optometric qualification.

Candidates who have studied at a postgraduate level in clinical optometry elsewhere (such as City or Aston Universities) can be considered for access to the programme at Cardiff University. This will be done via recognition of prior learning (RPL), and candidates must submit documentary evidence to support such an application e.g. through records of achievement documents, portfolios, and clinical records.

English language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You will need to have 2 years’ experience as a registered optometrist prior to commencing the clinical placement.

If you are not registered with the GOC you will need to provide a written professional reference which is signed, dated, and supplied on the University’s reference form or headed paper. The reference will need to comment specifically on your slit lamp and Volk experience. If it is not possible to provide a professional reference academic references will be considered. 

If you are interested in taking the Independent Prescribing module (OPT036) then you will need to provide evidence of your experience in the intended area of practice as an IP optometrist (primary care, glaucoma or both) before starting the module. You do not need to submit this evidence as part of the application but we will request this from students enrolled on the programme before they are permitted to start OPT036.

Application Deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

As the scope of optometric practice varies considerably around the world, interviews may be held with non-UK optometrists, in person or using Skype, to ensure practitioners have the relevant clinical skills required to undertake this course. You may be required to have particular clinical skills that will be confirmed through references and interview and/or may need to complete primary care modules prior to completing other modules.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer optometryddion yn cynnwys tri modiwl a addysgir sy’n cynnig 20 credyd yr un. Addysgir y modiwlau yn bennaf gan ddefnyddio dysgu o bell: Cyfres o erthyglau (ar wneud diagnosis a rheoli cyflyrau llygaid perthnasol yn ogystal ag egwyddorion rhagnodi meddygol), gweminarau lle mae achosion yn cael eu trafod, a darlithoedd ar-lein. Mae'r diwrnodau cyswllt (un sesiwn dau ddiwrnod fesul modiwl) yn fodd o gynnal gweithdai ymarferol clinigol a thrafodaethau achosion wyneb yn wyneb.

Ar ôl cwblhau'r trydydd modiwl, mae'n ofynnol mynd ar leoliad clinigol a phasio arholiad terfynol gan Goleg yr Optometryddion i gofrestru ymgeiswyr sy'n anelu at gofrestriad 'Rhagnodydd Annibynnol' gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol. Yn achos ymgeiswyr rhyngwladol nad ydyn nhw’n dymuno cofrestru eu cymhwyster yn y Deyrnas Unedig, nid yw lleoliad clinigol yn orfodol. Yn unol â chyrsiau eraill yn y Deyrnas Unedig, nid yw'r lleoliad yn rhan o ddarpariaeth y brifysgol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r cwrs ôl-raddedig modiwlaidd hwn wedi'i gynllunio i alluogi optometryddion sydd â chymwysterau llawn i ennill statws Rhagnodydd Annibynnol. Mae'r cwrs yn cynnwys tri modiwl a gynhelir dros flwyddyn (2 semester). Mae gan bob un o'r tri modiwl 20 credyd ôl-raddedig. Mae'r credydau hyn yn cyfrif tuag at gymwysterau ôl-raddedig pellach fel y Diploma ac MSc mewn Optometreg Glinigol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Ocular TherapeuticsOPT03420 credydau
Practical PrescribingOPT03520 credydau
Independent PrescribingOPT03620 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae pob modiwl yn cynnig amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu, ac yn defnyddio'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir ac adnoddau ar-lein yn helaeth. Mae darlithoedd ac erthyglau ar-lein ar gael. Mae gweminarau yn galluogi trafod achosion o bell. Mae diwrnodau ymarferol wyneb yn wyneb yn caniatáu ar gyfer gweithdai rhyngweithiol a thrafodaeth wyneb yn wyneb yn seiliedig ar achosion.

Mae'r awduron a'r athrawon yn cynnwys optometryddion (IP), offthalmolegwyr, Ffarmacolegwyr, Meddygon Teulu, Microbiolegwyr, Fferyllwyr offthalmig a chlinigol.

Sut y caf fy asesu?

Bydd ystod o ddulliau asesu yn cael eu defnyddio ar y rhaglen er mwyn adlewyrchu'r lefel uchel o sgiliau gwneud penderfyniadau a gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gofal clinigol uwch ym maes optometreg.
Mae'r rhaglen yn defnyddio cyfuniad o asesiadau ffurfiannol a chrynodol ym mhob modiwl, lle mae'r tasgau asesu yn cyd-fynd â deilliannau dysgu.
Mae'n ofynnol i chi gyflwyno cofnodion achos ym mhob modiwl. Mae gennych gyfle i gyflwyno cofnod achos ffurfiannol i dderbyn adborth manwl cyn cyflwyno eich adroddiad crynodol. Mae arholiadau ysgrifenedig wedi'u hamseru yn caniatáu ar gyfer asesu gwybodaeth a sgiliau. Mae pob modiwl yn gofyn am gymryd rhywfaint o ran mewn trafodaethau ar-lein er mwyn gwneud y gorau o ddysgu - mae hyn yn arbennig o bwysig i dynnu dysgwyr o bell at ei gilydd a darparu rhwydwaith cymorth cymheiriaid, gan wella sgiliau cyfathrebu ar yr un pryd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Gallwch gofrestru ar-lein, ond mae'n ofynnol i chi fynychu diwrnod addysgu wyneb yn wyneb yn bersonol, a gynhelir tuag at ddechrau'r rhaglen. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill ar y cwrs yn ogystal â'r athrawon. Mae'r llawlyfr myfyrwyr a chatalog y modiwl yn cynnig rhywfaint o arweiniad ychwanegol.

Mae Tiwtoriaid ac Arweinwyr Modiwlau ar gael drwy e-bost drwy gydol y cwrs. Maen nhw hefyd yn cynnal gweminarau ar-lein rheolaidd a fydd yn eich galluogi i ryngweithio â myfyrwyr eraill ac arweinydd y modiwl.

Dylech gysylltu â’ch tiwtor personol yn y lle cyntaf os ydych yn cael unrhyw anawsterau academaidd neu bersonol. Fel arall, gallwch gysylltu â Chyfarwyddwr y rhaglenni PGT.

Mae'r Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu helpu gyda llawer o faterion amrywiol os byddwch yn teimlo na allwch droi at staff OTOM.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Gwybodaeth am anatomi a ffisioleg y llygad a rhithbilennau.
 • Gwybodaeth am bathoffisioleg, nodweddion clinigol a chwrs naturiol y cyflyrau sy'n cael eu trin.
 • Dealltwriaeth o'r materion iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud â defnyddio meddyginiaethau.
 • Dealltwriaeth o'r fframwaith cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol ar gyfer atebolrwydd a chyfrifoldeb mewn perthynas â rhagnodi.
 • Dealltwriaeth o'i rôl fel rhagnodydd annibynnol, ymwybyddiaeth o gyfyngiadau ei brofiad a'r gallu i weithio o fewn terfynau ei gymhwysedd proffesiynol.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth am y theori a'r ymarfer sy'n ymwneud â'r digwyddiad disgwyliedig (epidemioleg), prosesau clefyd sylfaenol (patholeg) a thriniaethau (therapiwteg neu ymyrraeth lawfeddygol) fel sy'n berthnasol i gyflyrau ocwlar annormal.
 • Y gallu i ddangos gwybodaeth fanwl am gyffuriau therapiwtig ocwlar.
 • Y gallu i werthuso'n feirniadol ffynonellau gwybodaeth, cyngor a chymorth i wneud penderfyniadau wrth ragnodi, gan ystyried ymarfer cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Y gallu i werthuso'r prif arwyddion a symptomau sy'n debygol o fod yn gysylltiedig â gwahanol fathau o glefyd y llygaid a chynnal ymchwiliadau offthalmig priodol.
 • Y gallu i adnabod presenoldeb annormaleddau ocwlar a chlefyd y llygaid, gwneud diagnosis gwahaniaethol a gwneud penderfyniadau ar y strategaethau rheoli priodol.
 • Y gallu i gymryd hanes meddygol cynhwysfawr ac archwilio'r llygad a'r rhithbilennau gan ddefnyddio offer a thechnegau clinigol priodol.
 • Y gallu i nodi natur a difrifoldeb y cyflwr a gyflwynir a chreu cynllun rheoli clinigol priodol sy'n benodol i’r claf

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Datblygu sgiliau cyfathrebu da ymhellach
 • Datblygu proffesiynoldeb tuag at gydweithwyr a chleifion ymhellach
 • Bod yn flaengar, yn hunanddibynnol a sgiliau rheoli amser er mwyn dysgu’n annibynnol eu hunain
 • Arfer sgiliau TG a datrys problemau
 • Cyrchu a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o adnoddau
 • Gwerthfawrogi safbwyntiau eraill

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

 • To be able to assess the signs and symptoms of anterior eye disease to make a differential diagnosis and to rank available treatment options and formulate, recommend and defend (by providing evidence of appraisal of the literature) an appropriate management plan.
 • To be able to evaluate the response of anterior eye disease to treatment and choose to revise the diagnosis and management plan, or not, justifying and explaining the choice(s) made.
 • To be able to combine the information from investigations to rank potential treatment options and to formulate, recommend and justify (by providing evidence of appraisal of the literature) an appropriate management plan for patients with ocular hypertension and glaucoma.
 • To be able to evaluate the effectiveness of treatment to lower intra-ocular pressure in patients with ocular hypertension and glaucoma and to review the management plan accordingly or not, defending and explaining the choice(s) made
 • To be able to rank potential treatment options and to formulate and review a management plan for people with eye disease, evidencing an understanding of the diverse influences on prescribing decisions including local and national guidance, clinical effectiveness, general health, cost, safety concerns/ side effects and patient choice and explaining and justifying the choices made to patients and colleagues .

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer pob modiwl unigol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Gan fod y rhan fwyaf o'r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein, bydd angen i chi allu defnyddio cyfrifiadur sydd â mynediad cyflym i'r rhyngrwyd

Bydd y Brifysgol yn darparu'r holl offer sy'n ofynnol ar gyfer yr hyfforddiant diwrnod ymarferol yn y clinig.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Nod penodol y rhaglen yw paratoi optometryddion i ymarfer fel rhagnodwyr annibynnol ac i fodloni'r safonau a bennwyd gan y Cyngor Optegol Cyffredinol er mwyn mynd ar y gofrestr rhagnodi therapiwtig arbenigol priodol.

Lleoliadau

Ar ôl cwblhau'r Dystysgrif ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd angen i chi drefnu lleoliad clinigol fel sy'n ofynnol er mwyn cofrestru fel 'Rhagnodydd Annibynnol' (IP) gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Yn achos ymgeiswyr rhyngwladol nad ydyn nhw’n dymuno cofrestru eu cymhwyster yn y Deyrnas Unedig, nid yw lleoliad clinigol yn orfodol.

Nid yw'r lleoliad hwn yn rhan o gwrs y Brifysgol.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Optometreg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.