Ewch i’r prif gynnwys

Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion (PgCert)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Dyddiad dechrau
under-review

Mae'r cwrs yma o dan adolygiad

Gallwch barhau i ymgeisio. Byddwn yn cysylltu â deiliaid cynnig a diweddaru'r dudalen hon pan fydd y rhaglen yn newid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y cwrs yn cynnig addysg eang i optometryddion ym maes ymarfer rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ehangu eu gyrfa a chyfrannu at rolau proffesiynol estynedig yn effeithiol.

rosette

Yn y 2 uchaf

Dysgwch yn un o'r ysgolion optometreg mwyaf blaenllaw yn y DU, yn yr ail safle yn Complete University Guide 2024.

tick

Yn bodloni'r safonau'r Cyngor Optegol Cyffredinol

Yn bodloni'r safonau a osodwyd gan y Cyngor Optegol Cyffredinol ar gyfer mynediad i'r gofrestr ragnodi therapiwtig arbenigol

certificate

Gwella eich twf gyrfa a'ch effaith broffesiynol

Yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i chi wella eich gyrfa a chyfrannu'n effeithiol at rolau proffesiynol estynedig

people

Ymchwilwyr sy'n ymwneud â dylunio a chyflwyno cyrsiau

Mae llawer o'n staff addysgu yn ymchwilwyr sy'n ymarfer; mewn llawer o achosion arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd

star

Yr unig gwrs o'i fath yng Nghymru

Yr unig gwrs 'Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion' sydd ar gael yng Nghymru

Nod penodol y rhaglen yw paratoi optometryddion i ymarfer fel rhagnodwyr annibynnol ac i fodloni'r safonau a bennwyd gan y Cyngor Optegol Cyffredinol er mwyn mynd ar y gofrestr rhagnodi therapiwtig arbenigol priodol.

Bydd yr Ysgol Optometreg yn darparu amgylchedd cefnogol i chi ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol, gan gynnig modiwlau o ansawdd uchel sy'n berthnasol i optometreg sy'n cael eu llywio gan ymchwil ac sy’n cael eu haddysgu gan arweinwyr yn y maes.

Mae'r rhaglen yn darparu llwybr hyblyg i gymwysterau lefel 7. Bydd yn meithrin dealltwriaeth o ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn gofal llygaid ac yn eich galluogi i ymarfer yn ddiogel ar flaen y gad yn eich proffesiwn ar lefel briodol o gymhwysedd.


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu rhagorol ac ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6316
 • MarkerHeol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Os ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Tystiolaeth o gofrestru GOC llawn (myfyrwyr y DU). Os ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, rhaid i chi ddarparu eich rhif GOC yn adran Aelodaeth Cyrff Proffesiynol y ffurflen gais.
 2. Tystiolaeth y bydd gennych o leiaf 2 flynedd o brofiad cyfwerth ag amser llawn fel optometrydd cofrestredig cyn dechrau'r lleoliad clinigol.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd mewn Optometreg neu gymhwyster optometreg proffesiynol. Os yw eich tystysgrif neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau interim neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3.  Geirda proffesiynol ysgrifenedig sydd wedi'i arwyddo, ei ddyddio, a'i gyflenwi ar ffurflen gyfeirio neu bapur pennawd y Brifysgol. Bydd angen i'r cyfeiriad wneud sylw penodol ar dechneg eich lamp wedi'i oleuo i asesu'r llygad blaen a thechneg Volk lamp wedi'i oleuo i asesu'r retina. Os nad yw'n bosibl darparu cyfeirnod proffesiynol bydd cyfeiriadau academaidd yn cael eu hystyried. 
 4. Tystiolaeth y bydd gennych o leiaf 2 flynedd o brofiad cyfwerth ag amser llawn fel optometrydd cofrestredig cyn dechrau'r lleoliad clinigol.
 5. Datganiad personol sy'n nodi'n glir eich profiad clinigol hyd yn hyn.  

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Gan fod cwmpas ymarfer optometreg yn amrywio'n sylweddol ledled y byd, gellir cynnal cyfweliadau gydag optometryddion y tu allan i'r DU, yn bersonol neu'n defnyddio Skype, i sicrhau bod gan ymarferwyr y sgiliau clinigol perthnasol sydd eu hangen i ymgymryd â'r cwrs hwn. Efallai y bydd gofyn i chi feddu ar sgiliau clinigol penodol a fydd yn cael eu cadarnhau drwy gyfeiriadau a chyfweliadau a/neu efallai y bydd angen i chi gwblhau modiwlau gofal sylfaenol cyn cwblhau modiwlau eraill.

Gwybodaeth arall am y rhaglen
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd y modiwl Rhagnodi Annibynnol (OPT036) yna bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch profiad yn y maes ymarfer a fwriadwyd fel optometrydd IP (gofal sylfaenol, glawcoma neu'r ddau) cyn dechrau'r modiwl. Nid oes angen i chi gyflwyno'r dystiolaeth hon fel rhan o'r cais ond byddwn yn gofyn am hyn gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y rhaglen cyn y caniateir iddynt ddechrau OPT036.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer optometryddion yn cynnwys tri modiwl a addysgir sy’n cynnig 20 credyd yr un. Addysgir y modiwlau yn bennaf gan ddefnyddio dysgu o bell: Cyfres o erthyglau (ar wneud diagnosis a rheoli cyflyrau llygaid perthnasol yn ogystal ag egwyddorion rhagnodi meddygol), gweminarau lle mae achosion yn cael eu trafod, a darlithoedd ar-lein. Mae'r diwrnodau cyswllt (un sesiwn dau ddiwrnod fesul modiwl) yn fodd o gynnal gweithdai ymarferol clinigol a thrafodaethau achosion wyneb yn wyneb.

Ar ôl cwblhau'r trydydd modiwl, mae'n ofynnol mynd ar leoliad clinigol a phasio arholiad terfynol gan Goleg yr Optometryddion i gofrestru ymgeiswyr sy'n anelu at gofrestriad 'Rhagnodydd Annibynnol' gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol. Yn achos ymgeiswyr rhyngwladol nad ydyn nhw’n dymuno cofrestru eu cymhwyster yn y Deyrnas Unedig, nid yw lleoliad clinigol yn orfodol. Yn unol â chyrsiau eraill yn y Deyrnas Unedig, nid yw'r lleoliad yn rhan o ddarpariaeth y brifysgol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r cwrs ôl-raddedig modiwlaidd hwn wedi'i gynllunio i alluogi optometryddion sydd â chymwysterau llawn i ennill statws Rhagnodydd Annibynnol. Mae'r cwrs yn cynnwys tri modiwl a gynhelir dros flwyddyn (2 semester). Mae gan bob un o'r tri modiwl 20 credyd ôl-raddedig. Mae'r credydau hyn yn cyfrif tuag at gymwysterau ôl-raddedig pellach fel y Diploma ac MSc mewn Optometreg Glinigol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Ocular TherapeuticsOPT03420 credydau
Rhagnodi YmarferolOPT03520 credydau
Rhagnodi AnnibynnolOPT03620 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae pob modiwl yn cynnig amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu, ac yn defnyddio'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir ac adnoddau ar-lein yn helaeth. Mae darlithoedd ac erthyglau ar-lein ar gael. Mae gweminarau yn galluogi trafod achosion o bell. Mae diwrnodau ymarferol wyneb yn wyneb yn caniatáu ar gyfer gweithdai rhyngweithiol a thrafodaeth wyneb yn wyneb yn seiliedig ar achosion.

Mae'r awduron a'r athrawon yn cynnwys optometryddion (IP), offthalmolegwyr, Ffarmacolegwyr, Meddygon Teulu, Microbiolegwyr, Fferyllwyr offthalmig a chlinigol.

Sut y caf fy asesu?

Bydd ystod o ddulliau asesu yn cael eu defnyddio ar y rhaglen er mwyn adlewyrchu'r lefel uchel o sgiliau gwneud penderfyniadau a gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gofal clinigol uwch ym maes optometreg.
Mae'r rhaglen yn defnyddio cyfuniad o asesiadau ffurfiannol a chrynodol ym mhob modiwl, lle mae'r tasgau asesu yn cyd-fynd â deilliannau dysgu.
Mae'n ofynnol i chi gyflwyno cofnodion achos ym mhob modiwl. Mae gennych gyfle i gyflwyno cofnod achos ffurfiannol i dderbyn adborth manwl cyn cyflwyno eich adroddiad crynodol. Mae arholiadau ysgrifenedig wedi'u hamseru yn caniatáu ar gyfer asesu gwybodaeth a sgiliau. Mae pob modiwl yn gofyn am gymryd rhywfaint o ran mewn trafodaethau ar-lein er mwyn gwneud y gorau o ddysgu - mae hyn yn arbennig o bwysig i dynnu dysgwyr o bell at ei gilydd a darparu rhwydwaith cymorth cymheiriaid, gan wella sgiliau cyfathrebu ar yr un pryd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Gallwch gofrestru ar-lein, ond mae'n ofynnol i chi fynychu diwrnod addysgu wyneb yn wyneb yn bersonol, a gynhelir tuag at ddechrau'r rhaglen. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill ar y cwrs yn ogystal â'r athrawon. Mae'r llawlyfr myfyrwyr a chatalog y modiwl yn cynnig rhywfaint o arweiniad ychwanegol.

Mae Tiwtoriaid ac Arweinwyr Modiwlau ar gael drwy e-bost drwy gydol y cwrs. Maen nhw hefyd yn cynnal gweminarau ar-lein rheolaidd a fydd yn eich galluogi i ryngweithio â myfyrwyr eraill ac arweinydd y modiwl.

Dylech gysylltu â’ch tiwtor personol yn y lle cyntaf os ydych yn cael unrhyw anawsterau academaidd neu bersonol. Fel arall, gallwch gysylltu â Chyfarwyddwr y rhaglenni PGT.

Mae'r Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu helpu gyda llawer o faterion amrywiol os byddwch yn teimlo na allwch droi at staff OTOM.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Gwybodaeth am anatomi a ffisioleg y llygad a rhithbilennau.
 • Gwybodaeth am bathoffisioleg, nodweddion clinigol a chwrs naturiol y cyflyrau sy'n cael eu trin.
 • Dealltwriaeth o'r materion iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud â defnyddio meddyginiaethau.
 • Dealltwriaeth o'r fframwaith cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol ar gyfer atebolrwydd a chyfrifoldeb mewn perthynas â rhagnodi.
 • Dealltwriaeth o'i rôl fel rhagnodydd annibynnol, ymwybyddiaeth o gyfyngiadau ei brofiad a'r gallu i weithio o fewn terfynau ei gymhwysedd proffesiynol.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth am y theori a'r ymarfer sy'n ymwneud â'r digwyddiad disgwyliedig (epidemioleg), prosesau clefyd sylfaenol (patholeg) a thriniaethau (therapiwteg neu ymyrraeth lawfeddygol) fel sy'n berthnasol i gyflyrau ocwlar annormal.
 • Y gallu i ddangos gwybodaeth fanwl am gyffuriau therapiwtig ocwlar.
 • Y gallu i werthuso'n feirniadol ffynonellau gwybodaeth, cyngor a chymorth i wneud penderfyniadau wrth ragnodi, gan ystyried ymarfer cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Y gallu i werthuso'r prif arwyddion a symptomau sy'n debygol o fod yn gysylltiedig â gwahanol fathau o glefyd y llygaid a chynnal ymchwiliadau offthalmig priodol.
 • Y gallu i adnabod presenoldeb annormaleddau ocwlar a chlefyd y llygaid, gwneud diagnosis gwahaniaethol a gwneud penderfyniadau ar y strategaethau rheoli priodol.
 • Y gallu i gymryd hanes meddygol cynhwysfawr ac archwilio'r llygad a'r rhithbilennau gan ddefnyddio offer a thechnegau clinigol priodol.
 • Y gallu i nodi natur a difrifoldeb y cyflwr a gyflwynir a chreu cynllun rheoli clinigol priodol sy'n benodol i’r claf

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Datblygu sgiliau cyfathrebu da ymhellach
 • Datblygu proffesiynoldeb tuag at gydweithwyr a chleifion ymhellach
 • Bod yn flaengar, yn hunanddibynnol a sgiliau rheoli amser er mwyn dysgu’n annibynnol eu hunain
 • Arfer sgiliau TG a datrys problemau
 • Cyrchu a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o adnoddau
 • Gwerthfawrogi safbwyntiau eraill

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

 • To be able to assess the signs and symptoms of anterior eye disease to make a differential diagnosis and to rank available treatment options and formulate, recommend and defend (by providing evidence of appraisal of the literature) an appropriate management plan.
 • To be able to evaluate the response of anterior eye disease to treatment and choose to revise the diagnosis and management plan, or not, justifying and explaining the choice(s) made.
 • To be able to combine the information from investigations to rank potential treatment options and to formulate, recommend and justify (by providing evidence of appraisal of the literature) an appropriate management plan for patients with ocular hypertension and glaucoma.
 • To be able to evaluate the effectiveness of treatment to lower intra-ocular pressure in patients with ocular hypertension and glaucoma and to review the management plan accordingly or not, defending and explaining the choice(s) made
 • To be able to rank potential treatment options and to formulate and review a management plan for people with eye disease, evidencing an understanding of the diverse influences on prescribing decisions including local and national guidance, clinical effectiveness, general health, cost, safety concerns/ side effects and patient choice and explaining and justifying the choices made to patients and colleagues .

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer pob modiwl unigol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Gan fod y rhan fwyaf o'r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein, bydd angen i chi allu defnyddio cyfrifiadur sydd â mynediad cyflym i'r rhyngrwyd

Bydd y Brifysgol yn darparu'r holl offer sy'n ofynnol ar gyfer yr hyfforddiant diwrnod ymarferol yn y clinig.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Nod penodol y rhaglen yw paratoi optometryddion i ymarfer fel rhagnodwyr annibynnol ac i fodloni'r safonau a bennwyd gan y Cyngor Optegol Cyffredinol er mwyn mynd ar y gofrestr rhagnodi therapiwtig arbenigol priodol.

Lleoliadau

Ar ôl cwblhau'r Dystysgrif ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd angen i chi drefnu lleoliad clinigol fel sy'n ofynnol er mwyn cofrestru fel 'Rhagnodydd Annibynnol' (IP) gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Yn achos ymgeiswyr rhyngwladol nad ydyn nhw’n dymuno cofrestru eu cymhwyster yn y Deyrnas Unedig, nid yw lleoliad clinigol yn orfodol.

Nid yw'r lleoliad hwn yn rhan o gwrs y Brifysgol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Optometreg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.