Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg Glinigol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cynlluniwyd y rhaglen MSc Optometreg Glinigol lefel 7 hon i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr gofal llygaid proffesiynol modern ac ennill gradd ar yr un pryd.

tick

Achrediad

Mae llawer o'r modiwlau sydd ar gael wedi'u hachredu gan Goleg yr Optometryddion.

General Optical Council

Nod y rhaglen hon yw rhoi’r cyfle i optometryddion ymgymryd â Gradd Meistr heriol a buddiol ym maes Optometreg Glinigol, sy’n canolbwyntio ar eu datblygiad personol fel gweithwyr proffesiynol sy’n arwain, yn rheoli ac yn datblygu rolau ymarfer offthalmig a modelau darparu gofal.

Dyluniwyd yr MSc mewn Optometreg Glinigol ar gyfer optometryddion mewn meysydd cynradd, eilaidd a thrydyddol sy’n dymuno hybu eu sylfaen wybodaeth, a sgiliau clinigol ac arwain arbenigol. Byddwch yn cymryd rhan amlwg mewn datblygu optometreg.

Mae’r MSc yn gymhwyster Lefel 7 sy’n cynnwys 180 o gredydau. Fe'i cynlluniwyd i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr gofal llygaid proffesiynol modern sy'n darparu gwybodaeth uwch ac sy’n hwyluso dealltwriaeth yn y maes gofal iechyd hwn sy'n ehangu'n gyflym, gan gyflawni gradd uwch ar yr un pryd.

Cynigir portffolio eang o fodiwlau yn fwriadol er mwyn cydnabod yr awydd cynyddol am hyfforddiant arbenigol ym maes optometreg, gan gynnwys glawcoma, gofal llygaid acíwt, pediatreg, llygaid sych, retina meddygol, addysgu clinigol ac arweinyddiaeth, ymhlith eraill. Awgrymir llwybrau rhaglenni penodol i’r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar feysydd ymarfer penodol.

Bydd myfyrwyr llwyddiannus ar y rhaglen hon mewn sefyllfa well yn glinigol ac yn academaidd, gan eu rhoi ar flaen y gad yn y proffesiwn a gwella eu datblygiad personol a phroffesiynol.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu rhagorol ac ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6316
 • MarkerHeol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • full GOC registration (UK students) - if you are registered with the GOC you will need to provide your GOC number in the Membership of Professional Bodies section of the application form and do not need to provide evidence of your previous qualifications or references (where it asks for this information please write not-applicable)
 • an Honours degree in Optometry or a professional optometric qualification.

Candidates who have studied at a postgraduate level in clinical optometry elsewhere (such as City or Aston Universities) can be considered for access to the programme at Cardiff University. This will be done via recognition of prior learning (RPL), and candidates must submit documentary evidence to support such an application e.g. through records of achievement documents, portfolios, and clinical records.

English language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

If you are not registered with the GOC you will need to provide a written professional reference which is signed, dated, and supplied on the University’s reference form or headed paper. The reference will need to comment specifically on your slit-lamp technique to assess the anterior eye and slit-lamp Volk technique to assess the retina. If it is not possible to provide a professional reference academic references will be considered. 

You will also need to supply a personal statement which clearly states the modules you intend to study and your clinical experience including your ability to use the slit-lamp technique to assess the anterior eye and slit-lamp Volk technique to assess the retina.

Please see the module list for more information on the range of optional modules we offer. There is a very high demand for certain modules and places are allocated on the basis of date of application. If a module is full, wherever possible, we will offer the applicant a place on the next available occurrence.

Modules that are accredited by the College of Optometrists must be completed in order i.e. students must achieve the College’s Professional certificate before selecting the module accredited for the College’s Higher Certificate, and must achieve the College’s Higher Certificate before selecting to the module accredited for the College’s Diploma.

Application Deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

As the scope of optometric practice varies considerably around the world, interviews may be held with non-UK optometrists, in person or using Skype, to ensure practitioners have the relevant clinical skills required to undertake this course. You may be required to have particular clinical skills that will be confirmed through references and interview and/or may need to complete primary care modules prior to completing other modules.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r radd MSc Optometreg Glinigol amser llawn yn rhaglen fodiwlaidd y mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 120 o gredydau a addysgir ar gyfer y rhaglen. Mae hyn yn cynnwys un modiwl sy'n orfodol; y modiwl dulliau ymchwil sy’n werth 10 credyd. Bydd y 110 credyd sy'n weddill yn cael eu cyflawni drwy ddetholiad o fodiwlau dewisol. Bydd y 60 credyd olaf yn cael eu cyflawni drwy brosiect ymchwil.

Bydd cyflwyniadau darlith aml-gyfrwng, adnoddau ategol a thrafodaethau wedi’u harwain gan diwtoriaid cyrsiau ar gael i chi. Ar lawer o'r modiwlau mae addysgwyr blaenllaw yn y maes hefyd yn darparu gweithdai sgiliau ymarferol a thiwtorialau sy'n uniongyrchol berthnasol i ymarfer bob dydd. Cyflwynir y gweithdai hyn gan ein staff yn ein hadeilad sydd wedi'i gynllunio'n bwrpasol. Mae'r sesiynau hyn yn rhan annatod o'r cwrs felly mae’n rhaid bod yn bresennol. Gwneir asesiadau ffurfiannol a chrynodol drwy gwestiynau aml-ddewis ar-lein, aseiniadau a gwaith cwrs ysgrifenedig wedi’u cyflwyno (gan gynnwys blogiau a wicis grŵp) ynghyd ag arholiadau ymarferol, lle y bo’n briodol.

Mae rhywfaint o hyblygrwydd i’r cwrs, felly rydych chi'n dewis modiwlau rydych chi am eu cymryd i gyd-fynd â'ch maes ymarfer neu gallwn awgrymu cyfuniadau neu lwybrau astudio a fyddai'n gweddu i'ch amgylchiadau proffesiynol neu bersonol. Bydd cydlynydd academaidd yn gweithio gyda chi i helpu i gynllunio eich astudiaethau a monitro eich cynnydd.

Byddech yn cwblhau 120 o gredydau a addysgir dros 2 semester ac yn cyflwyno traethawd hir eich prosiect ymchwil erbyn yr unfed mis ar ddeg.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Bydd wythnos ymsefydlu ar ddechrau'r tymor ym mis Medi.

Mae dau semester o fodiwlau a addysgir a bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd ym mhob un o'r semestrau hyn. Mae'r semester cyntaf yn rhedeg o fis Medi i fis Chwefror, a byddwch yn ymgymryd â'r modiwl gorfodol a gwaith ymchwil yn y semester hwn. Mae'r ail semester yn rhedeg o fis Chwefror i fis Gorffennaf.

Ym mis Mawrth, rydym yn cadarnhau'r prosiect ymchwil a byddwch yn gweithio gyda'ch goruchwyliwr i gynllunio'r prosiect a chael cymeradwyaeth foeseg os oes ei angen. Ym mis Gorffennaf, unwaith y cadarnhawyd eich bod wedi llwyddo i gyflawni’r holl elfennau a addysgir, mae'r prosiect ymchwil yn dechrau.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Gall modiwlau fod yn wahanol, ond gallwch ddisgwyl cael eich addysgu ar-lein (drwy ddarlithoedd) a gweminarau, gan fynychu gweithdai ar gyfer modiwlau clinigol. Byddwch yn astudio ochr yn ochr ag optometryddion sy'n astudio'n rhan-amser. Bydd myfyrwyr amser llawn yn cael eu cefnogi gan gydlynydd academaidd.

Ategir darlithoedd gan y cyfeiriadau a'r adnoddau priodol, yn ogystal ag ymarferion asesu. Mae cymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein wedi'u cymedroli yn nodwedd bron i bob modiwl.

Bydd gweithdai ymarferol ar gyfer hyfforddiant sgiliau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau sy'n gyfleus naill ai i gynnwys y modiwl neu'r garfan myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y pryd, o dan gyfarwyddyd arweinwyr addysgol yn y ddisgyblaeth honno. Ategir darlithoedd gan y cyfeiriadau a'r adnoddau priodol, yn ogystal ag ymarferion asesu.

Sut y caf fy asesu?

Bydd pob modiwl yn cael ei asesu'n ffurfiannol ac yn grynodol yn unol â strategaeth asesu pob modiwl penodol. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu gan gynnwys y canlynol:

 • Aseiniad (damcaniaethol a myfyriol)
 • Cyflwyniadau/ Cyflwyniadau/seminarau a adolygir gan gymheiriaid
 • Trafodaethau/ seminarau/ gweithdai
 • Senarios achos
 • Gweithdai clinigol wedi'u hefelychu
 • Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol
 • Profion cwestiynau amlddewis yn yr ystafell ddosbarth.
 • Arholiadau ymarferol.
 • Senarios Nodweddion Allweddol (a ddefnyddir mewn addysg feddygol i brofi rhesymu clinigol, gallu datrys problemau a'r gallu i gymhwyso gwybodaeth benodol).
 • OSCEs - Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol.
 • Wicis grŵp.
 • Blogiau.
 • Adroddiad prosiect ymchwil ysgrifenedig.

Mae'r asesiadau a ddefnyddir yn y rhaglen yn ymwneud â mesur ymarfer proffesiynol, academaidd a chlinigol.

Bydd adborth o asesiadau yn cael ei ddarparu ar ffurf ysgrifenedig ar gyfer adroddiadau ysgrifenedig a gwaith cwrs, ac yn ysgrifenedig a/neu ar lafar ar gyfer cyflwyniadau ac arholiadau ymarferol. Bydd trafodaeth wyddonol drwy fforymau ar-lein yn cael ei chymedroli gan arweinwyr modiwlau, gan roi mewnbwn a chyfle iddyn nhw gynnig adborth ar unwaith. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr basio pob cydran unigol er mwyn pasio'r modiwl.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau eich cwrs ceir wythnos ymsefydlu wyneb yn wyneb, sy’n orfodol. Bydd hwn yn eich helpu i ganfod eich ffordd o amgylch Dysgu Canolog a bydd hefyd yn darparu gwybodaeth gyffredinol am sut bydd ein timau gweinyddu a TG yn eich cefnogi chi.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi myfyrwyr. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, crèche a chyfleusterau dydd, cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rannu syniadau â gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eu galluoedd deallusol eu hunain, mae rhannu syniadau fel hyn yn eu galluogi i ddysgu ac elwa o brofiadau pobl eraill. Rhoddir cyfle am y math hwn o drafodaeth a chyfnewid syniadau drwy seminarau a thiwtorialau.

Mae cydlynydd MSc a bydd yr unigolyn hwn hefyd yn diwtor personol i chi ar ôl cofrestru ar y rhaglen. Mae’n gallu cynorthwyo gydag unrhyw ofal bugeiliol yn ogystal â rhoi cyngor ar arddull ysgrifennu, gramadeg a mentora academaidd.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma bydd myfyrwyr yn dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau.

Ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae cyrsiau Saesneg mynediad agored ar gael. Mae'r rhain yn gyrsiau 5 wythnos sy'n cael eu cynnal ar sail y cyntaf i'r felin ac sy’n costio ffi weinyddol o £25.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • dangos gwybodaeth am faterion cymhleth, dadleuol a/neu gynhennus sy'n ymwneud ag ymarfer optometrig
 • dangos dealltwriaeth o gysyniadau allweddol modern ymarfer optometrig drwy eu cymhwyso i heriau yn eich amgylchedd eich hun a meysydd ymarfer arbenigol
 • gwerthfawrogi budd gwaith tîm rhyngbroffesiynol mewn ymchwil a / neu ddarpariaeth gofal offthalmig a myfyrio ar hynny

Sgiliau Deallusol:

 • archwilio'n feirniadol y llenyddiaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i asesu arfer a dulliau rheoli mewn gofal offthalmig

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • asesu arwyddion a symptomau clefyd y llygaid i wneud diagnosis gwahaniaethol ac i raddio opsiynau
 • datrys problemau a datblygu atebion/cynlluniau rheoli mewn meysydd ymarfer cymhleth ac arbenigol yn seiliedig ar dystiolaeth a barn broffesiynol a chlinigol gadarn
 • dangos eich bod yn gallu meddwl yn annibynnol a chyfrannu drwy eich ymchwil eich hun at ddatblygu gwybodaeth a sylfaen dystiolaeth eich proffesiwn

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Sgiliau Academaidd:

 • datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth eich hun
 • cymharu a chyfosod gwybodaeth o nifer o adnoddau i wella dysgu
 • ysgrifennu'n gryno ac yn glir ar gyfer y gymuned academaidd a chlinigol
 • dehongli data

Sgiliau Generig:

 • rheoli prosiectau ac amser
 • gweithio'n annibynnol
 • defnyddio ystod o becynnau meddalwedd TG ac adnoddau ar-lein
 • datrys problemau

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,870 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Bydd angen i chi dalu eich costau byw, gan gynnwys llety a bwyd, tra byddwch yng Nghaerdydd yn ogystal â chostau teithio i Gaerdydd ac oddi yno.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Na – darperir yr holl offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd y cwrs hwn yn galluogi optometryddion i ddatblygu eu gyrfaoedd. Ar ben hynny, yn dibynnu ar ba fodiwlau a ddewisir, gall fod yn dawelwch meddwl bod ymarferwyr yn gymwys i weithio mewn clinigau arbenigol fel yr amlinellir yng Ngholeg Brenhinol yr Offthalmolegwyr a Fframwaith Cymwyseddau ar y cyd Coleg yr Optometryddion ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Er enghraifft, mae'r modiwl Retina a Glawcoma Meddygol yn cyd-fynd â'r Fframweithiau Cymwyseddau Retina a Glawcoma Meddygol yn y drefn honno.

Nodwch nad yw’r radd meistr hon yn arwain at gofrestriad proffesiynol llawn gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol, ac nid yw’n golygu bod myfyrwyr yn gymwys i ymarfer yn y DU. Efallai y bydd y Cyngor Optegol Cyffredinol yn gofyn i chi ymgymryd â blwyddyn Cyn-cofrestru mewn ymarfer dan oruchwyliaeth a chymhwyso drwy sefyll arholiadau Coleg yr Optometryddion. Ni ellir gwneud hyn yn ystod eich rhaglen Meistr gyda ni ac nid ydym yn dod o hyd i leoliad Cyn-cofrestru ar eich cyfer chi. Os dyma'r hyn yr hoffech ei wneud, bydd angen i chi gysylltu â'r Cyngor Optegol Cyffredinol i gael cyngor. Ystyrir pob cais i'r Cyngor Optegol Cyffredinol yn unigol, felly mae'n cymryd peth amser i'w brosesu.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Optometry, Vision sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.