Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg Glinigol (MSc)

 • Hyd: 56 wythnos
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
under-review

Mae'r cwrs yma o dan adolygiad

Gallwch barhau i ymgeisio. Byddwn yn cysylltu â deiliaid cynnig a diweddaru'r dudalen hon pan fydd y rhaglen yn newid.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cynlluniwyd y rhaglen MSc Optometreg Glinigol lefel 7 hon i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr gofal llygaid proffesiynol modern ac ennill gradd ar yr un pryd.

tick

Achrediad

Mae llawer o'r modiwlau sydd ar gael wedi'u hachredu gan Goleg yr Optometryddion.

The College of Optometrists
tick

Modiwlau hyblyg

Dewiswch eich arbenigedd gyda'n dull modiwl hyblyg.

The College of Optometrists
rosette

Yn y 2 uchaf

Dysgwch yn un o'r ysgolion optometreg mwyaf blaenllaw yn y DU, yn yr ail safle yn Complete University Guide 2024.

building

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein hysgol wedi'i lleoli mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid wedi'i adeiladu.

Nod y rhaglen hon yw rhoi’r cyfle i optometryddion ymgymryd â Gradd Meistr heriol a buddiol ym maes Optometreg Glinigol, sy’n canolbwyntio ar eu datblygiad personol fel gweithwyr proffesiynol sy’n arwain, yn rheoli ac yn datblygu rolau ymarfer offthalmig a modelau darparu gofal.

Dyluniwyd yr MSc mewn Optometreg Glinigol ar gyfer optometryddion mewn meysydd cynradd, eilaidd a thrydyddol sy’n dymuno hybu eu sylfaen wybodaeth, a sgiliau clinigol ac arwain arbenigol. Byddwch yn cymryd rhan amlwg mewn datblygu optometreg.

Mae’r MSc yn gymhwyster Lefel 7 sy’n cynnwys 180 o gredydau. Fe'i cynlluniwyd i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y gweithiwr gofal llygaid proffesiynol modern sy'n darparu gwybodaeth uwch ac sy’n hwyluso dealltwriaeth yn y maes gofal iechyd hwn sy'n ehangu'n gyflym, gan gyflawni gradd uwch ar yr un pryd.

Cynigir portffolio eang o fodiwlau yn fwriadol er mwyn cydnabod yr awydd cynyddol am hyfforddiant arbenigol ym maes optometreg, gan gynnwys glawcoma, gofal llygaid acíwt, pediatreg, llygaid sych, retina meddygol, addysgu clinigol ac arweinyddiaeth, ymhlith eraill. Awgrymir llwybrau rhaglenni penodol i’r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar feysydd ymarfer penodol.

Bydd myfyrwyr llwyddiannus ar y rhaglen hon mewn sefyllfa well yn glinigol ac yn academaidd, gan eu rhoi ar flaen y gad yn y proffesiwn a gwella eu datblygiad personol a phroffesiynol.


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu rhagorol ac ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6316
 • MarkerHeol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Os ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Tystiolaeth o gofrestru GOC llawn (myfyrwyr y DU). Os ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, rhaid i chi ddarparu eich rhif GOC yn adran Aelodaeth Cyrff Proffesiynol y ffurflen gais. 
 2. Datganiad personol sy'n nodi'n glir y modiwlau rydych yn bwriadu eu hastudio a phryd y dymunwch ddechrau.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda'r GOC, gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd mewn Optometreg neu gymhwyster optometreg proffesiynol. Os yw eich tystysgrif neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau interim neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.
 3. Geirda proffesiynol ysgrifenedig sydd wedi'i arwyddo, ei ddyddio, a'i gyflenwi ar ffurflen gyfeirio neu bapur pennawd y Brifysgol. Bydd angen i'r cyfeiriad wneud sylw penodol ar dechneg eich lamp wedi'i oleuo i asesu'r llygad blaen a thechneg Volk lamp wedi'i oleuo i asesu'r retina. Os nad yw'n bosibl darparu cyfeirnod proffesiynol bydd cyfeiriadau academaidd yn cael eu hystyried. 
 4. Datganiad personol sy'n nodi'n glir y modiwlau rydych chi'n bwriadu eu hastudio a'ch profiad clinigol gan gynnwys y sgiliau canlynol:
 • Slit lamp archwiliad o'r llygad blaenorol, gan gynnwys asesiad o'r siambr gornbilen ac anterior
 • Asesu nodweddion y fundus posterior gan ddefnyddio techneg Volk BIO lamp slit
 • tonometreg applanation Goldmann
 • Asesu maes gweledol ac OCT, a dehongli sylfaenol
 • Retinoscopy

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Mae ceisiadau fel arfer yn cau ddiwedd mis Awst ar gyfer y rhaglen ran-amser ac ar ddiwedd mis Ebrill ar gyfer y rhaglen amser llawn ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Gan fod cwmpas ymarfer optometreg yn amrywio'n sylweddol ledled y byd, gellir cynnal cyfweliadau gydag optometryddion y tu allan i'r DU, yn bersonol neu'n defnyddio Zoom, i sicrhau bod gan ymarferwyr y sgiliau clinigol perthnasol sydd eu hangen i ymgymryd â'r cwrs hwn. Efallai y bydd gofyn i chi feddu ar sgiliau clinigol penodol a fydd yn cael eu cadarnhau drwy gyfeiriadau a chyfweliadau a/neu efallai y bydd angen i chi gwblhau modiwlau gofal sylfaenol cyn cwblhau modiwlau eraill.

Gwybodaeth arall am y rhaglen
Gweler rhestr y modiwlau am fwy o wybodaeth am yr ystod o fodiwlau dewisol a gynigiwn. Mae galw mawr am fodiwlau penodol a dyrennir lleoedd ar sail dyddiad y cais. Os yw modiwl yn llawn, lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn cynnig lle i'r ymgeisydd ar y digwyddiad nesaf sydd ar gael.

Rhaid cwblhau modiwlau sydd wedi'u hachredu gan Goleg yr Optometryddion er mwyn h.y. rhaid i fyfyrwyr ennill tystysgrif Broffesiynol y Coleg cyn dewis y modiwl sydd wedi'i achredu ar gyfer Tystysgrif Uwch y Coleg a rhaid iddynt ennill Tystysgrif Uwch y Coleg cyn dewis i'r modiwl sydd wedi'i achredu ar gyfer Diploma y Coleg.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r radd MSc Optometreg Glinigol amser llawn yn rhaglen fodiwlaidd y mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 120 o gredydau a addysgir ar gyfer y rhaglen. Mae hyn yn cynnwys un modiwl sy'n orfodol; y modiwl dulliau ymchwil sy’n werth 10 credyd. Bydd y 110 credyd sy'n weddill yn cael eu cyflawni drwy ddetholiad o fodiwlau dewisol. Bydd y 60 credyd olaf yn cael eu cyflawni drwy brosiect ymchwil.

Bydd cyflwyniadau darlith aml-gyfrwng, adnoddau ategol a thrafodaethau wedi’u harwain gan diwtoriaid cyrsiau ar gael i chi. Ar lawer o'r modiwlau mae addysgwyr blaenllaw yn y maes hefyd yn darparu gweithdai sgiliau ymarferol a thiwtorialau sy'n uniongyrchol berthnasol i ymarfer bob dydd. Cyflwynir y gweithdai hyn gan ein staff yn ein hadeilad sydd wedi'i gynllunio'n bwrpasol. Mae'r sesiynau hyn yn rhan annatod o'r cwrs felly mae’n rhaid bod yn bresennol. Gwneir asesiadau ffurfiannol a chrynodol drwy gwestiynau aml-ddewis ar-lein, aseiniadau a gwaith cwrs ysgrifenedig wedi’u cyflwyno (gan gynnwys blogiau a wicis grŵp) ynghyd ag arholiadau ymarferol, lle y bo’n briodol.

Mae rhywfaint o hyblygrwydd i’r cwrs, felly rydych chi'n dewis modiwlau rydych chi am eu cymryd i gyd-fynd â'ch maes ymarfer neu gallwn awgrymu cyfuniadau neu lwybrau astudio a fyddai'n gweddu i'ch amgylchiadau proffesiynol neu bersonol. Bydd cydlynydd academaidd yn gweithio gyda chi i helpu i gynllunio eich astudiaethau a monitro eich cynnydd.

Byddech yn cwblhau 120 credyd a addysgir dros 2 dymor ac yn cyflwyno traethawd hir eich prosiect ymchwil yn wythnos 56.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Bydd wythnos ymsefydlu ar ddechrau'r tymor ym mis Medi.

Mae dau dymor o fodiwlau a addysgir a bydd myfyrwyr yn cymryd 60 credyd ym mhob un o'r termau hyn. Mae'r tymor cyntaf yn rhedeg o fis Medi i fis Chwefror, a byddwch yn ymgymryd â'r modiwl gorfodol a gwaith ymchwil yn y tymor hwn. Mae'r ail tymor yn rhedeg o fis Chwefror i fis Gorffennaf.

Ym mis Mawrth, rydym yn cadarnhau'r prosiect ymchwil a byddwch yn gweithio gyda'ch goruchwyliwr i gynllunio'r prosiect a chael cymeradwyaeth foeseg os oes ei angen. Ym mis Gorffennaf, unwaith y cadarnhawyd eich bod wedi llwyddo i gyflawni’r holl elfennau a addysgir, mae'r prosiect ymchwil yn dechrau.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Gall modiwlau fod yn wahanol, ond gallwch ddisgwyl cael eich addysgu ar-lein (drwy ddarlithoedd) a gweminarau, gan fynychu gweithdai ar gyfer modiwlau clinigol. Byddwch yn astudio ochr yn ochr ag optometryddion sy'n astudio'n rhan-amser. Bydd myfyrwyr amser llawn yn cael eu cefnogi gan gydlynydd academaidd.

Ategir darlithoedd gan y cyfeiriadau a'r adnoddau priodol, yn ogystal ag ymarferion asesu. Mae cymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein wedi'u cymedroli yn nodwedd bron i bob modiwl.

Bydd gweithdai ymarferol ar gyfer hyfforddiant sgiliau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau sy'n gyfleus naill ai i gynnwys y modiwl neu'r garfan myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y pryd, o dan gyfarwyddyd arweinwyr addysgol yn y ddisgyblaeth honno. Ategir darlithoedd gan y cyfeiriadau a'r adnoddau priodol, yn ogystal ag ymarferion asesu.

Sut y caf fy asesu?

Bydd pob modiwl yn cael ei asesu'n ffurfiannol ac yn grynodol yn unol â strategaeth asesu pob modiwl penodol. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu gan gynnwys y canlynol:

 • Aseiniad (damcaniaethol a myfyriol)
 • Cyflwyniadau/ Cyflwyniadau/seminarau a adolygir gan gymheiriaid
 • Trafodaethau/ seminarau/ gweithdai
 • Senarios achos
 • Gweithdai clinigol wedi'u hefelychu
 • Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol
 • Profion cwestiynau amlddewis yn yr ystafell ddosbarth.
 • Arholiadau ymarferol.
 • Senarios Nodweddion Allweddol (a ddefnyddir mewn addysg feddygol i brofi rhesymu clinigol, gallu datrys problemau a'r gallu i gymhwyso gwybodaeth benodol).
 • OSCEs - Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol.
 • Wicis grŵp.
 • Blogiau.
 • Adroddiad prosiect ymchwil ysgrifenedig.

Mae'r asesiadau a ddefnyddir yn y rhaglen yn ymwneud â mesur ymarfer proffesiynol, academaidd a chlinigol.

Bydd adborth o asesiadau yn cael ei ddarparu ar ffurf ysgrifenedig ar gyfer adroddiadau ysgrifenedig a gwaith cwrs, ac yn ysgrifenedig a/neu ar lafar ar gyfer cyflwyniadau ac arholiadau ymarferol. Bydd trafodaeth wyddonol drwy fforymau ar-lein yn cael ei chymedroli gan arweinwyr modiwlau, gan roi mewnbwn a chyfle iddyn nhw gynnig adborth ar unwaith. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr basio pob cydran unigol er mwyn pasio'r modiwl.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau eich cwrs ceir wythnos ymsefydlu wyneb yn wyneb, sy’n orfodol. Bydd hwn yn eich helpu i ganfod eich ffordd o amgylch Dysgu Canolog a bydd hefyd yn darparu gwybodaeth gyffredinol am sut bydd ein timau gweinyddu a TG yn eich cefnogi chi.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi myfyrwyr. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaeth cwnsela myfyrwyr, gwasanaeth cynghori myfyrwyr, crèche a chyfleusterau dydd, cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff, yn ogystal â gwybodaeth am y campws a gwasanaethau llyfrgell a TG.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rannu syniadau â gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ogystal â datblygu eu galluoedd deallusol eu hunain, mae rhannu syniadau fel hyn yn eu galluogi i ddysgu ac elwa o brofiadau pobl eraill. Rhoddir cyfle am y math hwn o drafodaeth a chyfnewid syniadau drwy seminarau a thiwtorialau.

Mae cydlynydd MSc a bydd yr unigolyn hwn hefyd yn diwtor personol i chi ar ôl cofrestru ar y rhaglen. Mae’n gallu cynorthwyo gydag unrhyw ofal bugeiliol yn ogystal â rhoi cyngor ar arddull ysgrifennu, gramadeg a mentora academaidd.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd - Dysgu Canolog - yn helaeth. Yma bydd myfyrwyr yn dod o hyd i ddeunyddiau’r cwrs, dolenni i ddeunyddiau cysylltiedig ac enghreifftiau o asesiadau.

Ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae cyrsiau Saesneg mynediad agored ar gael. Mae'r rhain yn gyrsiau 5 wythnos sy'n cael eu cynnal ar sail y cyntaf i'r felin ac sy’n costio ffi weinyddol o £25.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • dangos gwybodaeth am faterion cymhleth, dadleuol a/neu gynhennus sy'n ymwneud ag ymarfer optometrig
 • dangos dealltwriaeth o gysyniadau allweddol modern ymarfer optometrig drwy eu cymhwyso i heriau yn eich amgylchedd eich hun a meysydd ymarfer arbenigol
 • gwerthfawrogi budd gwaith tîm rhyngbroffesiynol mewn ymchwil a / neu ddarpariaeth gofal offthalmig a myfyrio ar hynny

Sgiliau Deallusol:

 • archwilio'n feirniadol y llenyddiaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i asesu arfer a dulliau rheoli mewn gofal offthalmig

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • asesu arwyddion a symptomau clefyd y llygaid i wneud diagnosis gwahaniaethol ac i raddio opsiynau
 • datrys problemau a datblygu atebion/cynlluniau rheoli mewn meysydd ymarfer cymhleth ac arbenigol yn seiliedig ar dystiolaeth a barn broffesiynol a chlinigol gadarn
 • dangos eich bod yn gallu meddwl yn annibynnol a chyfrannu drwy eich ymchwil eich hun at ddatblygu gwybodaeth a sylfaen dystiolaeth eich proffesiwn

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Sgiliau Academaidd:

 • datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth eich hun
 • cymharu a chyfosod gwybodaeth o nifer o adnoddau i wella dysgu
 • ysgrifennu'n gryno ac yn glir ar gyfer y gymuned academaidd a chlinigol
 • dehongli data

Sgiliau Generig:

 • rheoli prosiectau ac amser
 • gweithio'n annibynnol
 • defnyddio ystod o becynnau meddalwedd TG ac adnoddau ar-lein
 • datrys problemau

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,060 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,500 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Bydd angen i chi dalu eich costau byw, gan gynnwys llety a bwyd, tra byddwch yng Nghaerdydd yn ogystal â chostau teithio i Gaerdydd ac oddi yno.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Na – darperir yr holl offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd y cwrs hwn yn galluogi optometryddion i ddatblygu eu gyrfaoedd. Ar ben hynny, yn dibynnu ar ba fodiwlau a ddewisir, gall fod yn dawelwch meddwl bod ymarferwyr yn gymwys i weithio mewn clinigau arbenigol fel yr amlinellir yng Ngholeg Brenhinol yr Offthalmolegwyr a Fframwaith Cymwyseddau ar y cyd Coleg yr Optometryddion ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Er enghraifft, mae'r modiwl Retina a Glawcoma Meddygol yn cyd-fynd â'r Fframweithiau Cymwyseddau Retina a Glawcoma Meddygol yn y drefn honno.

Nodwch nad yw’r radd meistr hon yn arwain at gofrestriad proffesiynol llawn gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol, ac nid yw’n golygu bod myfyrwyr yn gymwys i ymarfer yn y DU. Efallai y bydd y Cyngor Optegol Cyffredinol yn gofyn i chi ymgymryd â blwyddyn Cyn-cofrestru mewn ymarfer dan oruchwyliaeth a chymhwyso drwy sefyll arholiadau Coleg yr Optometryddion. Ni ellir gwneud hyn yn ystod eich rhaglen Meistr gyda ni ac nid ydym yn dod o hyd i leoliad Cyn-cofrestru ar eich cyfer chi. Os dyma'r hyn yr hoffech ei wneud, bydd angen i chi gysylltu â'r Cyngor Optegol Cyffredinol i gael cyngor. Ystyrir pob cais i'r Cyngor Optegol Cyffredinol yn unigol, felly mae'n cymryd peth amser i'w brosesu.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Optometry, Vision sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.