Ewch i’r prif gynnwys

Y Gyfraith

Rydym wrthi’n adolygu’r tudalennau hyn a byddwn yn eu diweddaru cyn bo hir. Cysylltwch â’r tiwtor derbyn i gael rhagor o fanylion.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i holl israddedigion rhaglenni LLB, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Y Gyfraith rhaglenni cyd-anrhydedd.

Bydd tiwtoriaid derbyn yn chwilio am dystiolaeth o allu ar draws yr ystod sgiliau canlynol:

 • Rhesymu rhesymegol - y gallu i ddadansoddi a datrys problemau gan ddefnyddio dulliau rhesymegol a beirniadol; y gallu i wahanu elfennau perthnasol ac amherthnasol, y gallu i gyflwyno dadl barhaus a dilys
 • Cyfathrebu effeithiol - y gallu i fynegi syniadau yn glir ac yn effeithiol
 • Dysgu annibynnol - cymhelliant a'r gallu i astudio ac eich pen eich
 • Rheoli amser - y gallu i reoli llwyth gwaith academaidd trwm yn effeithiol.

Mae angen llwyddo mewn TGAU Saesneg (gradd C neu uwch).

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a'r Fagloriaeth Ryngwladol

Nodir y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a'r Fagloriaeth Ryngwladol yn Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

LLB Y Gyfraith (M100)

CymhwysterGofyniad Mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80%
Scottish Advanced HighersAAA-AAB
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Lefel Uwch 
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod 
Cymwysterau Safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch

LLB Y Gyfraith a Throseddeg (M190)

CymhwysterGofyniad Mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80%
Scottish Advanced HighersAAA-AAB
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Lefel Uwch
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod
Cymwysterau Safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch

LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (ML12)

CymhwysterGofyniad mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80%
Scottish Advanced HighersAAA-AAB
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Level Uwch 
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod
Cymwysterau Safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch

LLB Y Gyfraith a Chymdeithaseg (ML13)

CymhwysterGofyniad mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80%
Scottish Advanced HighersAAA-AAB
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Lefel Uwch 
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod
Cymwysterau safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch

LLB Y Gyfraith a Ffrangeg (RM11)

CymwysterGofyniad mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80% gyda lleiafswm o 7.5 mewn Ffrangeg
Scottish Advanced HighersABB (gan gynnwys B mewn Ffrangeg)
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Lefel Uwch gan gynnwys Ffrangeg.
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod. Bydd angen tystiolaeth o hyfedredd mewn Ffrangeg.
Cymwysterau safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch.

LLB Y Gyfraith ac Almaeneg (RM21)

CymhwysterGofyniad mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80% gan gynnwys lleiafswm o 7.5 mewn Almaeneg
Scottish Advanced HighersABB (gan gynnwys B mewn Almaeneg)
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Lefel Uwch gan gynnwys Almaeneg
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod. Bydd angen tystiolaeth o hyfedredd mewn Almaeneg
Cymwysterau safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch

LLB Y Gyfraith a'r Gymraeg (MQ15)

CymhwysterGofyniad mynediad
Bagoloriaeth Ewropeaidd80%. Rhaid i'r ymgeisydd ddangos gallu yn y Gymraeg sy'n cyfateb i Radd B mewn cymhwyster Safon Uwch iaith gyntaf.
Scottish Advanced HighersCaiff ymgeiswyr eu hasesu ar sail achosion unigol. Rhaid cynnwys Cymraeg neu rhaid i'r ymgeisydd ddangos gallu yn y Gymraeg sy'n cyfateb i radd B mewn cymhwyster Safon Uwch Cymraeg iaith gyntaf
Scottish HighersYstyrir ar y cyd ag Advanced Highers
Irish Leaving CertificateAAABBB ar Lefel uwch gan gynnwys Cymraeg.
Cyrsiau MYNEDIAD60 o gredydau yn gyfangwbl gyda lleiafswm o 45 ar lefel 3 i gynnwys 30 Rhagoriaeth a 15 lefel Teilyngdod. Bydd angen tystiolaeth o hyfedredd mewn Cymraeg.
Cymwysterau safon Uwch galwedigaetholYn dderbyniol wedi'u cyfuno â chymwysterau safon Uwch

Gofynion derbyn ychwanegol

Nid oes unrhyw ofynion derbyn ychwanegol penodol. Fodd bynnag, cynghorir ymgeiswyr sy'n ystyried gyrfa yn Y Gyfraith sy'n awyddus i ddilyn y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Astudiaethau Proffesiynol y Bar ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau israddedig i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â gofynion addasrwydd i ymarfer y corff proffesiynol perthnasol er mwyn sicrhau y byddent yn gymwys i gofrestru gyda'r corff perthnasol ar ôl cwblhau eu hyfforddiant.

Rydym yn derbyn lleiafswm o ddau bwnc academaidd Safon Uwch (Lefel A) o'r rhestr isod. Os nad yw eich pwnc yn y rhestr, ebostiwch lawpladmissions@caerdydd i ddarganfod os gallwn ei ystyried ar gyfer eich derbyn.

 • Cyfrifeg
 • Pob Iaith
 • Bioleg
 • Cemeg
 • Astudiaethau Clasurol
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Troseddeg
 • Economeg
 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Mathemateg Uwch
 • Daearyddiaeth
 • Daeareg
 • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
 • Hanes
 • Y Gyfraith
 • Mathemateg
 • Athroniaeth
 • Ffiseg
 • Gwleidyddiaeth
 • Seicoleg
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Polisi Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg
 • Ystadegau
 • Datblygiad y Byd

Rhaid cyflwyno pob cais am le ar unrhyw un o gynlluniau gradd LLB drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS).

Gwneir cynnig i bob myfyriwr sydd naill ai'n bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen radd berthnasol, neu mae'r potensial ganddynt i'w bodloni, a dylid darllen y meini prawf dethol hyn ar y cyd â'r gofynion hynny. Caiff potensial ei asesu drwy gyfeirio at yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ffurflen gais UCAS (gan gynnwys data cyd-destunol) a chan ystyried unrhyw amgylchiadau arbennig sy'n berthnasol i'r ymgeisydd y rhoddwyd gwybod i'r Ysgol amdanynt.

Gellir gwneud cynnig i ymgeiswyr y mae eu proffil academaidd yn awgrymu eu bod yn debygol o gyflawni'r cymwysterau mynediad.

Gwneir cynnig i ymgeiswyr a fydd yn llwyddo yng ngham cychwynnol y broses ddethol pan fydd eu ceisiadau wedi'u hategu gan y canlynol:

 • Geirda academaidd cryf
 • Datganiad personol da, yn dangos ymrwymiad clir i'r rhaglen radd y gwnaed cais amdani a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig da.

Gellir cynnig cyfweliad a phrawf dawn i ymgeiswyr na allant ddangos y potensial gofynnol drwy raddau gwirioneddol neu raddau a broffwydwyd fel ffordd amgen o ddangos eu potensial academaidd. Gwneir penderfyniadau o ran p'un a ddylid gwahodd ymgeiswyr o'r fath am gyfweliad drwy gyfeirio at yr holl wybodaeth a ddatgelir ar ffurflen UCAS, gan roi pwyslais penodol ar unrhyw hanes cyflogaeth yn y gorffennol, boed yn wirfoddol neu â thâl.

Bydd Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cynnal Prynhawn Agored ar gyfer rhai sydd wedi derbyn cynigion a’u gwesteion rhwng mis Rhagfyr a Mawrth. Bydd pob ymgeisydd sydd wedi derbyn cynnig yn cael eu gwahodd i fynychu Prynhawn Agored lle fyddant yn cael cyfle i glywed mwy am y cwrs a’r Ysgol, mynd ar daith o amgylch y cyfleusterau a chwrdd â staff a myfyrwyr presennol dros de anffurfiol.

Nid oes gan Ysgol y Gyfraith Caerdydd unrhyw ofynion safonol o ran profion mynediad (ee LNAT). Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, gellir cynnig cyfweliad a phrawf dawn i ymgeiswyr na allant ddangos y potensial gofynnol drwy raddau gwirioneddol neu raddau a broffwydwyd fel ffordd amgen o ddangos eu potensial academaidd. Pennir y prawf hwn yn fewnol gan Ysgol y Gyfraith ac mae'n anelu at brofi sgiliau meddwl beirniadol a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ymgeiswyr.

Nid yw Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn cyfweld ag ymgeiswyr ar gyfer ei rhaglenni israddedig fel mater o drefn. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, gellir cynnig cyfweliad a phrawf dawn i ymgeiswyr na allant ddangos y potensial gofynnol drwy raddau gwirioneddol neu raddau a broffwydwyd fel ffordd amgen o ddangos eu potensial academaidd.

Mae Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn cymhwyso'r egwyddorion a fabwysiadwyd gan Brifysgol Caerdydd o ran defnyddio data cyd-destunol. Yn unol â'r polisi hwn, mae'n ofynnol i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion mynediad safonol er mwyn cael eu derbyn.

Gwarentir cynnig nodweddiadol i ymgeiswyr sy'n dilyn cwrs astudio addas ac sy'n gymwys i gael ystyriaeth ychwanegol ar gyfer eu dewis cwrs yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf academaidd ac anacademaidd safonol ar gyfer eu dewis raglen radd. Rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sy'n gymwys i gael ystyriaeth ychwanegol sy'n derbyn cynnig fel eu dewis pendant, ond sy'n methu â bodloni telerau'r cynnig hwnnw o drwch blewyn, os bydd unrhyw leoedd heb eu llenwi ar ôl cyhoeddi canlyniadau safon Uwch.

Edrychwch ar bolisi'r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol

Caiff ymgeiswyr sy'n ailsefyll eu hystyried ar sail achosion unigol.

Mae Ysgol y Gyfraith yn fwy na pharod i gynnig gohirio mynediad am hyd at uchafswm o 12 mis yn unol â pholisi a gweithdrefnau presennol y Brifysgol. Bydd yr un meini prawf dethol yn berthnasol.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Caiff ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau eu blwyddyn gyntaf o astudio mewn Ysgol y Gyfraith arall ac sy'n awyddus i ymuno â rhaglen yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd ar ddechrau'r ail flwyddyn eu hystyried os bodlonir y meini prawf canlynol:

 • rhaid bod lleoedd ar gael
 • rhaid bod y rhaglenni astudio yn gydnaws â'i gilydd
 • rhaid i'r myfyrwyr fodloni gofynion mynediad Caerdydd, a
 • rhaid bod amgylchiadau eithriadol yn cyfiawnhau'r cais i drosglwyddo.

Ni chaiff ceisiadau i ymuno â blwyddyn olaf rhaglen yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd na cheisiadau i drosglwyddo yng nghanol blwyddyn eu hystyried.

Trosglwyddo o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Caiff ceisiadau i drosglwyddo gan fyfyrwyr sy'n awyddus i drosglwyddo i ddechrau Blwyddyn un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd eu hystyried pan fydd yr ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio'r gyfraith.