Ewch i’r prif gynnwys

Rhyddid gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei gwneud hi'n ofynnol inni wneud i'r wybodaeth rydym yn ei chadw fod ar gael, oni bai bod eithriad yn berthnasol.

Mae'n ofynnol inni wneud hyn mewn dwy ffordd wahanol. Yn gyntaf mae'n ofynnol inni gadw cynllun cyhoeddi yn nodi'r wybodaeth rydym yn ei rhoi ar gael i'r cyhoedd fel mater o drefn.

Yn ail mae gofyn i ni ymateb am geisiadau am wybodaeth ysgrifenedig nad yw wedi'i chwmpasu gan y cynllun cyhoeddi. Oni bai bod eithriad yn berthnasol, mae'n rhaid i'r Brifysgol ryddhau'r wybodaeth, fel arfer cyn pen 20 niwrnod gwaith.

Mae rhai mathau penodol o wybodaeth wedi’u heithrio o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac mae gan y Brifysgol yr hawl i wrthod ymateb i geisiadau sy’n peri niwsans a rhai sy’n cael eu gwneud dro ar ôl tro. Mae rhestr lawn o eithriadau ar gael gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwybodaeth arall

Mae set ddeddfwriaeth arall yn rheoli mynediad i wybodaeth amgylcheddol, sef Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Mae effaith y rhain yn lled debyg i effaith Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

Hefyd rydym yn darparu gwybodaeth am ddiogelu data, pa ddata personol y gallwn eu casglu, sut gellir eu defnyddio ac i bwy y cawn ddatgelu'r data.