Ewch i’r prif gynnwys

Pwyllgorau

Mae Pwyllgorau yn cyflawni amrywiaeth o swyddogaethau. Mae eu cylch gorchwyl, fel y diffinnir gan Ddeddfiad neu reoliad arall, yn amlinellu eu haelodaeth, eu pwerau a'u dyletswyddau, yn ogystal â'u gweithdrefnau adrodd. Gallant hefyd gynnig dull o gynrychioli ac ymgynghori.

Pwyllgorau ar lefel y Brifysgol a chyrff eraill:

  • Cyngor
  • Llys
  • Senedd
  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
  • Pwyllgor Llywodraethu
  • Pwyllgor Taliadau
  • Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau

Cewch fwy o wybodaeth am bwyllgorau'r Brifysgol ac aelodaeth gan dîm Cefnogi Pwyllgorau.

Pwyllgor archwilio

Un o is-bwyllgorau'r Cyngor yw'r Pwyllgor Archwilio. Mae'n monitro ac yn adolygu systemau rheoli ariannol y Brifysgol yn ogystal â systemau rheoli mewnol eraill. Mae hefyd yn ystyried gwaith yr uned archwilio fewnol er mwyn cydymffurfio â gofynion gorfodol Côd Ymarfer Archwilio Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Mae'r pwyllgor yn cynghori'r Cyngor p'un a yw systemau a gweithdrefnau'r Brifysgol yn hyrwyddo arbedion, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, ac yn diogelu asedau'r Brifysgol yn ogystal ag atal a chanfod twyll neu afreoleidd-dra arall. Michael Hampson yw cadeirydd y Pwyllgor Archwilio.

Mae'n cyflwyno'r Adroddiad Blynyddol i'r Cyngor a'r Adroddiad Sicrwydd Blynyddol.