Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau a gweithdrefnau

Dyrchafiadau academaidd

Gweithdrefnau (Cynlluniau Asesu) ar gyfer gwneud cais ar gyfer dyrchafiad academaidd

Rheoliadau Academaidd

Mae'r rheoliadau hyn yn amlinellu ein calendr academaidd, ein rhaglenni a'u prosesau asesu yn ogystal â'n gweithdrefnau presenoldeb, ymgysylltu a chwynion.

Camweinyddiad ymchwil academaidd

Dulliau yn amlinellu’r camau i’w cymryd pan fod honiad o gamweinyddiad mewn ymchwil academaidd yn cael ei ddwyn yn erbyn aelod o staff.

Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-dwyll

Mae gennym systemau a dulliau cadarn wedi’i dylunio i rwystro llwgrwobrwyo gan neu o staff ac unrhyw berson arall yn gysylltiedig â’r Brifysgol.

Cod ymarfer teledu cylch cyfyng

Cod ymarfer teledu cylch cyfyng llawn (CCTV) Prifysgol Caerdydd.

Gweithdrefn Cwyno am Gyfleusterau'r Campws

We aim to provide quality services and facilities that meet the need of our customers. 

Ein polisi diogelu data

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth i brosesu data personol i ddibenion penodol.

Atebolrwydd Cyflogwyr

Gwybodaeth am ein hyswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr presennol.

English language requirements

The University’s English language policy sets out the minimum standards of English language competence required for study.

Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd

Ein polisïau ar gyfer iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Rhyddid i Lefaru

Mae ein cod ymarfer yn gosod y gweithdrefnau a’r ymddygiad angenrheidiol sydd eu hangen gan rhai hynny sy’n trefnu neu’n mynychu cyfarfodydd neu weithgareddau eraill.

Rheoliadau TG

Our information security regulations cover the use of all our IT facilities.

Rheoliadau Llyfrgell

Rheoliadau ar gyfer defnyddio gwasanaethau, adnoddau a chyfleusterau Gwasanaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd.

Cynllunio ar gyfer digwyddiad o bwys a pharhad y busnes

Dyma gynllun y Brifysgol ar gyfer ymateb i ddigwyddiad o bwys a allai fygwth pobl, adeiladau, gweithdrefnau neu enw da y Brifysgol.

Datgelu er Lles y Cyhoedd (chwythu‘r chwiban)

Manylion am ddiogelwch cyfreithiol i weithwyr yn erbyn cael eich diswyddo neu’ch cosbi gan eich cyflogwyr ar ol datguddio pryderon penodol.

Polisi Rheoli Cofnodion ac Amserlenni Cadw

Mae ein hamserlen cadw cofnodion yn nodi'r cyfnodau y dylid cadw gwahanol ddogfennau.

Polisi Cyhoeddiadau Mynediad Agored

Polisi yn llywodraethu cyhoeddiadau Mynediad Agored, i ddarparu mynediad agored ac am ddim i ymchwil a ariannir yn gyhoeddus.

Cyfrifoldeb i ddeiliaid teitlau anrhydedd

Beth sydd angen i ddeiliaid teitlau anrhydeddus wneud a pha reolau mae’n rhaid iddynt ddilyn.

Dyfarniadau Doethurol Uwch

Canllawiau ar gyfer gwneud cais am Ddyfarniad Doethurol Uwch.

Polisi Atal

Mae gennym ddyletswydd statudol i egluro’r camau y byddwn yn eu cymryd yn unol â’r gofynion yn Neddf Gwrthderfysgaeth 2015, fel maent yn berthnasol i ddarparwyr addysg uwch.

Diogelu plant ac oedolion mewn perygl

Dod o hyd i wybodaeth ynghylch polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu plant ac oedolion mewn perygl.

Deddf Cyllid Troseddol 2017

Ein datganiad ar y Ddeddf Cyllid Troseddol 2017.

Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio

Dignity at Work and Study