Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau a gweithdrefnau

Dyrchafiadau academaidd

Gweithdrefnau (Cynlluniau Asesu) ar gyfer gwneud cais ar gyfer dyrchafiad academaidd

Rheoliadau Academaidd

Mae'r rheoliadau hyn yn amlinellu ein calendr academaidd, ein rhaglenni a'u prosesau asesu yn ogystal â'n gweithdrefnau presenoldeb, ymgysylltu a chwynion.

Camweinyddiad ymchwil academaidd

Dulliau yn amlinellu’r camau i’w cymryd pan fod honiad o gamweinyddiad mewn ymchwil academaidd yn cael ei ddwyn yn erbyn aelod o staff.

Cod ymarfer teledu cylch cyfyng

Cod ymarfer teledu cylch cyfyng llawn (CCTV) Prifysgol Caerdydd.

Gweithdrefn gwyno Gwasanaethau’r Campws – cwsmeriaid nad ydynt yn fyfyrwyr

We aim to provide quality services and facilities that meet the need of our customers. 

Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-dwyll

Mae gennym systemau a dulliau cadarn wedi’i dylunio i rwystro llwgrwobrwyo gan neu o staff ac unrhyw berson arall yn gysylltiedig â’r Brifysgol.

Deddf Cyllid Troseddol 2017

Ein datganiad ar y Ddeddf Cyllid Troseddol 2017.

Ein polisi diogelu data

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth i brosesu data personol i ddibenion penodol.

Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio

Mae Polisi Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio’r Brifysgol yn rhan o agwedd ledled y Brifysgol sy’n hyrwyddo diwylliant ac amgylchedd gweithio, dysgu ac ymchwil lle croesewir gwahaniaethau ac ni oddefir unrhyw fath o weithredu o aflonyddu, bwlio ac erledigaeth.

Atebolrwydd Cyflogwyr

Gwybodaeth am ein hyswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr presennol.

English language requirements

The University’s English language policy sets out the minimum standards of English language competence required for study.

Rhyddid i Lefaru

Mae ein cod ymarfer yn gosod y gweithdrefnau a’r ymddygiad angenrheidiol sydd eu hangen gan rhai hynny sy’n trefnu neu’n mynychu cyfarfodydd neu weithgareddau eraill.

Polisïau iechyd, diogelwch a'r amgylchedd

Ein polisïau ar gyfer iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Rheoliadau TG

Mae ein rheoliadau diogelwch gwybodaeth yn cynnwys y defnydd o’n holl gyfleusterau TG.

Polisiau Diogelwch Gwybodaeth

Mae'r polisïau hyn yn ffurfio ein Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth.

Rheoliadau llyfrgell

Rheoliadau ar gyfer defnyddio gwasanaethau, adnoddau a chyfleusterau Gwasanaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd.

Cynllunio ar gyfer digwyddiad o bwys a pharhad y busnes

Dyma gynllun y Brifysgol ar gyfer ymateb i ddigwyddiad o bwys a allai fygwth pobl, adeiladau, gweithdrefnau neu enw da y Brifysgol.

Polisi Cyhoeddiadau Mynediad Agored

Polisi yn llywodraethu cyhoeddiadau Mynediad Agored, i ddarparu mynediad agored ac am ddim i ymchwil a ariannir yn gyhoeddus.

Polisi Atal

Mae gennym ddyletswydd statudol i egluro’r camau y byddwn yn eu cymryd yn unol â’r gofynion yn Neddf Gwrthderfysgaeth 2015, fel maent yn berthnasol i ddarparwyr addysg uwch.

Datgelu er Lles y Cyhoedd (chwythu‘r chwiban)

Manylion am ddiogelwch cyfreithiol i weithwyr yn erbyn cael eich diswyddo neu’ch cosbi gan eich cyflogwyr ar ol datguddio pryderon penodol.

Polisi rheoli cofnodion ac amserlenni cadw

Mae ein hamserlen cadw cofnodion yn nodi'r cyfnodau y dylid cadw gwahanol ddogfennau.

Teithio a threuliau

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff, myfyriwr ac ymwelydd sy’n teithio neu sy’n mynd i dreuliau ar ran y Brifysgol.

Cyfrifoldeb i ddeiliaid teitlau anrhydedd

Beth sydd angen i ddeiliaid teitlau anrhydeddus wneud a pha reolau mae’n rhaid iddynt ddilyn.

Rheoli risg

Trosolwg o Reoli Risg yn y Brifysgol.

Diogelu plant ac oedolion mewn perygl

Dod o hyd i wybodaeth ynghylch polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu plant ac oedolion mewn perygl.

Doethuriaethau Uwch

Gwybodaeth am Ddoethuriaethau Uwch Prifysgol Caerdydd

Teithio a threuliau

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff, myfyriwr ac ymwelydd sy’n teithio neu sy’n mynd i dreuliau ar ran y Brifysgol.