Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu mynediad

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn credu yn nerth addysg i drawsnewid bywydau, ac yn credu na ddylai amddifadedd economaidd-gymdeithasol, cyfraddau cyfranogi isel mewn addysg brifysgol, anfantais addysgol, nac aflonyddwch addysg fod yn rhwystrau i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd llawn a chael mynediad at yrfaoedd ystyrlon a boddhaus.

Mae ein gweledigaeth yn ddeublyg:

  • Bod pob myfyriwr waeth beth fo'i gefndir neu ei brofiad personol, yn cael ei ysbrydoli i ystyried addysg uwch fel opsiwn cyraeddadwy, ac y gallant astudio, llwyddo a ffynnu ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt. Mae'r weledigaeth hon yn seiliedig ar ein gwerthoedd a'n hymrwymiad i gefnogi a dathlu amrywiaeth a chreu cymuned agored a chynhwysol a rhoi myfyrwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn.
  • Bod myfyrwyr y strategaeth ehangu cyfranogiad, oherwydd eu cefndir, eu sgiliau a’u profiadau personol ac addysg ym Mhrifysgol Caerdydd yn golygu eu bod yn ffynnu ac yn datblygu i ddod yn weithwyr proffesiynol ac arweinwyr cymdeithas y dyfodol.

    Mae'r strategaeth hon yn esbonio ein nodau y nY Ffordd Ymlaen 2018-23, i fod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd. Rydym am fod yn rhagorol o ran ymchwil ac yn neilltuol yn addysgol, a chael ein hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym hefyd am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y Deyrnas Unedig a'r byd. Mae'n dwyn ein holl ymrwymiadau ynghyd yn is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen, Is-Strategaeth Addysg a Myfyrwyr, ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Strategaeth Iaith Gymraeg (yn amodol ar gymeradwyaeth yn 2020-21) sy'n ymwneud ag ehangu cyfranogiad.  Yn ogystal, bydd ein Cynllun Ffioedd a Mynediad blynyddol yn cyd-fynd â'r strategaeth hon.

    Mae gan ein strategaeth Ehangu Cyfranogiad bedwar prif nod:

  1. Ymgysylltu â phobl o bob cenhedlaeth a'u hysbrydoli i ystyried addysg uwch fel opsiwn realistig a chyraeddadwy.
  2. Denu a recriwtio myfyrwyr sydd â photensial academaidd, waeth beth fo'u cefndir neu’u profiad personol.
  3. Galluogi pobl i drosglwyddo'n llwyddiannus i'r Brifysgol a meithrin profiad myfyriwr rhagorol a chefnogol.
  4. Meithrin ac annog dyfodol hyderus a llwyddiannus i bawb.

Ein Strategaeth

Strategaeth ehangu cyfranogiad 2020-25

Darllenwch ein strategaeth ehangu mynediad a chadw, sy’n esbonio sut fyddwn yn denu, recriwtio a chadw'r myfyrwyr mwyaf galluog o’r cefndiroedd mwyaf amrywiol a’u galluogi nhw i fanteisio ar eu potensial.

Cysylltwch â ni

Tim Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth