Ewch i’r prif gynnwys

Derbyniadau cyd-destunol

Ein nod yw ehangu cyfranogiad a hybu mynediad teg at addysg uwch. Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir.

Mae derbyniadau cyd-destunol yn broses derbyniadau prifysgol sy'n ystyried amgylchiadau a chefndir unigol ymgeisydd wrth adolygu ei gais, yn hytrach na chanolbwyntio ar ei gyflawniadau academaidd yn unig. Mae hyn yn golygu y gall prifysgolion ystyried ffactorau fel statws economaidd-gymdeithasol ymgeisydd, cefndir teuluol, ac ansawdd yr ysgolion y maent yn eu mynychu wrth wneud penderfyniadau derbyn. Nod derbyniadau cyd-destunol yw creu corff myfyrwyr mwy amrywiol a darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a allai fod wedi wynebu heriau ychwanegol yn eu taith academaidd.

Yng Nghaerdydd, nod ein polisi derbyniadau cyd-destunol yw ehangu cyfranogiad a gwella mynediad i Addysg Uwch (AU), ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym yn defnyddio gwybodaeth ychwanegol fel rhan o'r broses derbyniadau israddedig gan ystyried y cyd-destun y mae ymgeisydd wedi cyflawni neu y bydd yn cyflawni ei gymwysterau ynddo i ddarparu gwell dealltwriaeth o'u potensial i astudio rhaglen radd israddedig gyda ni.

Pa wybodaeth a ddefnyddiwn i'n helpu i asesu a ddylid eich ystyried yn gyd-destun?

Bydd gan bob prifysgol ei pholisi derbyn cyd-destunol ei hun a byddant yn defnyddio gwahanol setiau o ddata i wneud penderfyniadau. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio'r dangosyddion canlynol wrth asesu eich cymhwysedd:

 • Enillion blynyddol gros cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) (yn seiliedig ar y cod post cartref a restrir ar eich cais UCAS). Po isaf yw'r enillion cyfartalog yn yr ardal lle rydych chi'n byw, y mwyaf o bwyntiau y byddwch chi'n eu cael tuag at eich sgôr gyd-destunol.
 • Mae POLAR4 (Cyfranogiad Ardaloedd Lleol) yn mesur pa mor debygol yw pobl ifanc o gymryd rhan mewn Addysg Uwch ledled y DU ac mae'n dangos sut mae hyn yn amrywio yn ôl ardal. Os ydych yn byw mewn ardal lle nad oes llawer o bobl yn mynd i'r brifysgol, byddwch yn cael pwyntiau tuag at eich sgôr cyd-destunol.
 • Mynegeion Cymreig, Saesneg, Albanaidd, a Gogledd Iwerddon o amddifadedd lluosog (yn seiliedig ar y cod post cartref a restrir ar eich cais UCAS). Mae'r rhai sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn derbyn mwy o bwyntiau tuag at y sgôr cyd-destunol.
 • Data perfformiad chweched dosbarth ysgolion uwchradd Cymraeg a Saesneg (yn seiliedig ar god post yr ysgol a restrir ar eich ceisiadau UCAS).
 • Cyfraddau prydau ysgol am ddim Cymraeg a Saesneg (yn seiliedig ar god post yr ysgol a restrir ar eich ceisiadau UCAS).
 • P'un a ydych wedi bod mewn gofal ar unrhyw adeg yn ystod eich bywyd ai peidio, er enghraifft, ar ôl byw mewn cartref maeth neu ofal preswyl. Cyfeirir at hyn hefyd fel "person sy'n gadael gofal" os nad ydych mewn gofal mwyach. Mae'r rhai sy'n gadael gofal a'r rhai sy'n gadael gofal yn derbyn pwyntiau cyd-destunol.
 • P'un a oes gan eich rhieni neu warcheidwaid gymhwyster Addysg Uwch (AU) ai peidio, fel gradd – os nad oes ganddynt gymhwyster AU yna rydych yn derbyn pwyntiau cyd-destunol.

Cesglir y data "mewn gofal" a "rhieni mewn AU" ar eich ffurflen gais felly dylech sicrhau eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon ar eich cais. Y dangosyddion eraill yw setiau data allanol sy'n gysylltiedig â gwybodaeth o'ch ffurflen gais, yn seiliedig ar eich cod post cartref a lleoliad yr ysgol.

Rydym yn cydnabod bod heriau wrth ddefnyddio rhai o'r setiau data hyn ac felly mae'r polisi yn cael ei adolygu'n rheolaidd i sicrhau y gallwn ddiweddaru a gwella ffynonellau data lle bo hynny'n bosibl.

Sut rydym yn defnyddio'r data a gesglir ar eich ffurflen gais i benderfynu a ydych yn cyd-destunol?

Rydym yn defnyddio sgôr wedi'i phwysoli ar gyfer pob un o'r dangosyddion uchod i greu sgôr gyd-destunol gyffredinol ar gyfer ein hymgeiswyr israddedig. Mae'r sgôr hon yn seiliedig ar raddfa o 0-330 gyda 0-99 yn an-gyd-destunol (nid yw'r ymgeisydd dan anfantais) a sgôr o 100 neu uwch yn dynodi dangosyddion amddifadedd sy'n dangos anfantais i gyrhaeddiad a mynediad. Er enghraifft, os ydych wedi bod mewn gofal, byddech yn derbyn 110 pwynt ac yn cael eich dosbarthu'n awtomatig fel cyd-destunol, waeth beth yw eich sgôr ar unrhyw un o'r dangosyddion eraill.

Rydym yn defnyddio graddfa bwysoledig yn hytrach na metrigau ie / na gan ei fod yn darparu dull mwy cyfannol o dderbyn cyd-destunol. Mae defnyddio graddfa bwysoledig yn ein galluogi i ystyried ffactorau cadarnhaol ochr yn ochr ag anfantais i greu sgôr gron. Er enghraifft, efallai y bydd ymgeisydd dan anfantais yn erbyn un metrig ond wedi elwa mewn sawl un arall, a fyddai'n gwrthbwyso'r metrig sengl difreintiedig.

Dim ond gwybodaeth a dderbynnir yn y cais gwreiddiol UCAS y gellir ei defnyddio i greu sgôr cyd-destunol. Ni ellir ystyried gwybodaeth a ddiweddarir neu a ddarperir ar ôl cyflwyno gan y bydd sgôr cyd-destunol eisoes wedi'i chymhwyso. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'ch cais yn drylwyr cyn cyflwyno ac ateb pob cwestiwn yn onest. Efallai y bydd yn teimlo'n anghyfforddus datgelu gwybodaeth benodol, ond gallwn eich sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei chadw'n gyfrinachol ac na fydd yn effeithio'n negyddol ar eich cais.

A oes unrhyw un arall sy'n cael ei ystyried yn gyd-destun?

Os byddwch yn cwblhau unrhyw un o'r gweithgareddau ehangu cyfranogiad canlynol ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael yr un ystyriaeth ag ymgeisydd cyd-destunol yn ystod y broses ymgeisio, p'un a ydych yn gwneud cais yn yr un flwyddyn neu'r flwyddyn ddilynol ar ôl i chi gymryd rhan yn y gweithgaredd:

 • Dyfodol Hyderus
 • Prosiect Darganfod
 • Llwybrau i Beirianneg
 • Llwybrau i'r Gyfraith
 • Camu ‘Mlaen (sylwer bod ymgeiswyr Camu i fyny i BDS Dentistry a MBBCh Medicine yn sicr o gael cyfweliad os bodlonir y gofynion mynediad gofynnol)
 • Ysgolion Haf Meddygaeth a Deintyddiaeth Ymddiriedolaeth Sutton (sylwer bod ymgeiswyr Ymddiriedolaeth Sutton i BDS Dentistry a MBBCh Medicine yn sicr o gael cyfweliad os bodlonir y gofynion mynediad gofynnol).

Sut ydyn ni'n defnyddio'r sgôr cyd-destunol wrth wneud penderfyniadau?

Pan hysbysebir ystod gradd ar gyfer y cymhwyster rydych yn ei gymryd, e.e., ABB-BBB, mae'r cynnig cyd-destunol ar ben isaf yr ystod ac fel arfer mae un radd yn is na'r cynnig safonol. Ar gyfer rhai cymwysterau, fel BTECs a Lefel T, nid yw bob amser yn bosibl lleihau'r cynnig o un radd, felly os na hysbysebir ystod gradd mae hyn yn golygu nad oes cynnig cyd-destunol ar gyfer y cymhwyster hwnnw a bydd pawb sy'n gymwys am gynnig yn derbyn yr un cynnig.

Ar gyfer rhaglenni nad oes arnynt cyfweliad, clyweliad neu adolygiad o bortffolio ar eu cyfer:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan mae ymgeisydd yn astudio ar gyfer, neu wedi cael cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y mae wedi ymgeisio amdano, cyflwynir cynnig sydd un radd yn is na'r cynnig safonol (fel arfer pen isaf yr ystod graddau a hysbysebir).

Ar gyfer rhaglenni sydd angen cyfweliad, clyweliad, neu adolygiad portffolio, ac eithrio holl raglenni Deintyddiaeth a Gwyddorau Gofal Iechyd, a Meddygaeth (MBBCh):

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan fydd ymgeisydd yn cymryd a / neu wedi cyflawni cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y maent wedi gwneud cais amdano, bydd yr ymgeisydd yn sicr o gael cyfweliad, clyweliad neu adolygiad portffolio.

Os, yn dilyn y broses ddethol, bod cynnig i'w wneud, bydd hwnnw un radd yn is na'r cynnig safonol (fel arfer pen isaf yr ystod graddau a hysbysebir).

Ar gyfer pob rhaglen gwyddorau Gofal Iechyd, BSc Therapi a Hylendid Deintyddol, a Hylendid Deintyddol DipHE:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan fydd ymgeisydd yn cymryd a/neu wedi ennill cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y maent wedi gwneud cais ar ei gyfer, rhoddir ystyriaeth ychwanegol i'r ymgeisydd yn y broses sgorio a dethol a ddefnyddir i benderfynu ar y rhai sydd i'w gwahodd i gyfweliad.

Os bydd cynnig yn dilyn y broses ddethol i'w wneud, bydd hyn ar un gradd yn is na'r cynnig safonol (fel arfer pen isaf yr ystod gradd a hysbysebir).

Gweler polisïau Ysgol Deintyddiaeth a Gwyddorau Gofal Iechyd am ragor o wybodaeth am gyd-destunoli.

Ar gyfer rhaglenni Meddygaeth (MBBCh) a Deintyddiaeth (BDS) yn unig:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan fydd ymgeisydd yn cymryd a/neu wedi ennill cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y maent wedi gwneud cais ar ei gyfer, rhoddir ystyriaeth ychwanegol i'r ymgeisydd yn y broses sgorio a dethol a ddefnyddir i benderfynu ar y rhai sydd i'w gwahodd i gyfweliad.

Gweler polisïau Ysgol Deintyddiaeth a Meddygaeth am ragor o wybodaeth am gyd-destunoli.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n credu y dylwn i fod wedi cael fy nghyd-destun ond wedi derbyn y cynnig a hysbysebwyd yn uwch?

Gan ein bod yn defnyddio ystod o ddangosyddion a sgôr wedi'i bwysoli, nid yw mwyafrif yr ymgeiswyr i'n rhaglenni yn cael eu hystyried yn gyd-destunol. Os nad ydych yn derbyn cynnig cyd-destunol, mae'n debygol eich bod naill ai wedi sgorio llai na 100 yn eich sgôr cyd-destunol neu eich bod yn dilyn cymhwyster (fel BTEC neu Lefel T) nad yw bob amser yn caniatáu cynnig cyd-destunol.

Ydych chi'n defnyddio'r cwestiynau 'mwy amdanoch chi' ar ffurflen gais UCAS neu nodweddion gwarchodedig, yn eich polisi cyd-destunol?

Ar hyn o bryd nid ydym yn defnyddio'r cwestiynau 'mwy amdanoch chi' na nodweddion gwarchodedig (fel y'u diffinnir yn y Ddeddf Cydraddoldeb, fel anabledd) yn ein cyfrifiadau cyd-destunol. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r polisi a'r data a ddefnyddiwn ac yn bwriadu gwneud rhai diweddariadau mewn pryd ar gyfer mynediad 2025. Fodd bynnag, mae'n dal yn bwysig iawn eich bod yn llenwi'r wybodaeth hon yn onest gan y gallwn ei defnyddio i gysylltu â chi am gymorth a chefnogaeth ychwanegol a allai fod ar gael i chi fel myfyriwr pan fyddwch yn ymuno â'r brifysgol, er enghraifft, pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr anabl.

Tîm derbyn