Ewch i’r prif gynnwys

Data cyd-destunol

Ein nod yw ehangu cyfranogiad a hybu mynediad teg at addysg uwch. Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir.

Mae mynediad cyd-destunol yn ymwneud â'r defnydd o wybodaeth ychwanegol fel rhan o’r broses dderbyn, i roi cyd-destun i berfformiad a chyflawniad ymgeisydd unigol.

Rydym yn defnyddio gwybodaeth gyd–destunol yn rhan o'i hymrwymiad i ehangu cyfranogiad, gan ystyried y cyd-destun y mae ymgeisydd wedi cyflawni ynddo, neu, am gyflawni ei gymwysterau, i greu gwell ddealltwriaeth o'u potensial i astudio rhaglen radd israddedig gyda ni.

Pa wybodaeth gyd–destunol ydym ni'n ei ddefnyddio?

Ar gyfer ceisiadau a ddaw i law o fis Medi 2019 ymlaen, defnyddir y dangosyddion cyd–destunol canlynol:

  • Enillion blynyddol gros yr aelwyd, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
  • Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru a Lloegr;
  • Data perfformiad chweched dosbarth ysgolion uwchradd Cymreig a Seisnig;
  • Cyfraddau prydau ysgol am ddim Cymreig a Saesnig;
  • Baner UCAS mewn gofal;
  • Baner UCAS gofalwyr;
  • Baner UCAS rhieni heb eu haddysgu hyd at lefel Addysg Uwch;
  • Dynodydd Ceisiwr Lloches / Ffoadur.

Sut ydym ni'n defnyddio'r wybodaeth gyd–destunol hon?

Rydym yn defnyddio sgôr wedi'i phwysoli ar gyfer pob un o'r dynodyddion uchod i greu sgôr gyd–destunol gyffredinol ar gyfer ein hymgeiswyr israddedig. Mae'r sgôr hon yn seiliedig ar raddfa o 0–330 gyda 0–99 yn anghydestunol (dim anfantais) a sgôr o 100 neu'n uwch yn arwydd o ddynodyddion amddifadedd sy'n dangos anfantais o ran cyrhaeddiad a llwyddiant.

Rydym yn defnyddio graddfa wedi'i phwysoli yn hytrach na metrigau ie/na am fod hynny'n cynnig dull mwy cyfannol o ran derbyn myfyrwyr ar sail cyd-destun. Mae defnyddio graddfa wedi'i phwysoli yn golygu bod modd ystyried ffactorau cadarnhaol ochr yn ochr ag anfanteision, i greu sgôr crwn. Er enghraifft, gallai ymgeisydd fod ag anfantais yn erbyn metrig sengl ond â mantais yn erbyn nifer o fetrigau eraill, a fyddai'n gwrthbwyso'r metrig anfantais unigol.

Caiff y sgoriau eu defnyddio fel a ganlyn

Ar gyfer rhaglenni nad oes arnynt cyfweliad, clyweliad neu adolygiad o bortffolio ar eu cyfer:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan mae ymgeisydd yn astudio ar gyfer, neu wedi cael cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y mae wedi ymgeisio amdano, cyflwynir cynnig sydd un radd yn is na'r cynnig safonol.

Ar gyfer rhaglenni y mae angen cyfweliad, clyweliad neu adolygiad o bortffolio ar eu cyfer:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Lle mae ymgeisydd yn astudio ar gyfer ac / neu wedi cyflawni cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y maent wedi gwneud cais amdano (gan gynnwys unrhyw elfennau proses ddethol, a allai fod yn rhai cystadleuol), bydd yr ymgeisydd yn sicr o gael cyfweliad, clyweliad neu adolygiad portffolio.

Os, yn dilyn y broses ddethol, bod cynnig i'w wneud, bydd hwnnw un radd yn is na'r cynnig safonol, ac eithrio cynigion ar gyfer Meddygaeth (MBBCh) a Deintyddiaeth (BDS).

Ymholiadau Myfyriwr