Ewch i’r prif gynnwys

Data cyd-destunol

Ein nod yw ehangu cyfranogiad a hybu mynediad teg at addysg uwch. Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir.

Rydym wedi rhoi system dderbyn cyd-destunol ar waith i wella dealltwriaeth tiwtoriaid derbyn myfyrwyr o gefndiroedd cymdeithasol ymgeiswyr. Bydd hyn yn galluogi tiwtoriaid derbyn i asesu potensial yr ymgeiswyr i lwyddo yng nghyd-destun rhwystrau y maent o bosib wedi dod ar eu traws. Mae’r model sydd bellach ar waith yn adnabod ymgeiswyr unigol sydd angen ‘ystyriaeth ychwanegol’ ar sail data dibynadwy. Mae darganfyddiadau o astudiaeth beilot y gwnaethom ei chynnal yn ystod blwyddyn academaidd 2011/2012 (cylch derbyn mynediad 2012).

Mae nifer o brif egwyddorion yn arwain ein defnydd o ddata cyd-destunol.

Defnyddir data cyd-destunol ar gyfer pob ymgeisydd sy’n hanu o’r DU (yn ôl statws ffi) sydd am ddechrau rhaglenni is-raddedig llawn amser ac sy’n ceisio cymwysterau lefel 3 am y tro cyntaf. Caiff pob cais arall ei adolygu’n gyfannol a’i ystyried yn unigol.

Ymgeiswyr sy'n hanu o'r UE

Caiff ymgeiswyr sy’n hanu o’r UE eu hystyried yn unigol, gan nad oes data geodemograffig cymharol ar gael yn rhwydd ar eu cyfer. Rydym yn cynghori ymgeiswyr o’r UE a’u canolwyr i amlygu ffactorau economaidd-gymdeithasol perthnasol ac adfyd unigol yn eu datganiadau personol a’u geirdaon. Os yw’r cyfryw ffactorau’n cael eu hadrodd ac os yw tystiolaeth yn cael ei chyflwyno, caiff y ffactorau hyn eu hystyried gan yr Ysgol(ion) Academaidd perthnasol wrth ddethol yr ymgeiswyr.

Ymgeiswyr sydd wedi dechrau gradd gyntaf yn barod

Os yw ymgeisydd wedi dechrau rhaglen gradd ond wedi methu ei chwblhau, rydym yn argymell ymgeiswyr a’u canolwyr i amlygu ffactorau economaidd-gymdeithasol perthnasol ac adfyd unigol yn eu datganiadau personol a’u geirdaon. Os yw’r cyfryw ffactorau’n cael eu hadrodd ac os yw tystiolaeth yn cael ei chyflwyno, bydd yr Ysgol(ion) Academaidd perthnasol yn eu hystyried wrth asesu’r unigolion.

Ymgeiswyr sydd wedi cwblhau gradd gyntaf yn barod

Caiff ymgeiswyr sydd eisoes wedi cwblhau gradd gyntaf eu hystyried yn unigol. Rydym yn cydnabod bod mynediad i raddedigion yn gallu bod yn llwybr dilys i ehangu cyfranogiad ar gyfer rhaglenni sy’n anodd cael mynediad atynt. Mae hyn yn enwedig o wir o ran y rhai sy’n arwain at achrediad gyda chorff proffesiynol, oherwydd byddai graddau TGAU neu Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) yr unigolyn sydd o dan anfantais wedi ei rwystro rhag cyflwyno cais am y rhaglenni hyn ynghynt. Rydym yn cynghori ymgeiswyr ôl-raddedig a’u canolwyr i amlygu perfformiad perthnasol yn yr ysgol ynghyd â ffactorau economaidd-gymdeithasol yn eu datganiadau personol a’u geirdaon. Os yw’r cyfryw ffactorau’n cael eu hadrodd ac os yw tystiolaeth yn cael ei chyflwyno, caiff y ffactorau hyn eu hystyried gan yr Ysgol(ion) Academaidd perthnasol wrth ddethol yr ymgeiswyr.

Rydym yn awyddus i leihau anfanteision ar sail amgylchiadau economaidd-gymdeithasol ac adfyd unigol, gan gynnwys amser a dreuliwyd o dan ofal. Er mwyn adnabod yr ymgeiswyr hynny sydd wedi profi rhwystrau rhag cymryd rhan mewn addysg uwch, mae ein model derbyn cyd-destunol yn defnyddio tri dangosydd wrth asesu a ddylai ymgeiswyr gael ystyriaeth ychwanegol. Fodd bynnag, bydd angen i bob ymgeisydd fodloni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd safonol ar gyfer eu rhaglen ddewisol. Nid ydym yn cynhyrchu unrhyw ddata cyd-destunol a ystyrir yn rhan o’r broses hon. Daw hwn o ffynonellau annibynnol, sef UCAS, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Llywodraeth Cymru ac ACORN.

Dyma'r tri dangosydd a ddefnyddir ar hyn o bryd:

Anfantais economaidd-gymdeithasol

Bydd ymgeiswyr sy'n byw mewn ardal 'Cymunedau yn Gyntaf' (dull mesur Llywodraeth Cymru), neu gymdogaeth ACORN yng nghategorïau 'modd cymedrol' neu 'yn wynebu talcen caled', yn cael 'tic' yn erbyn Dangosydd 1.

Cymdogaethau Cyfranogiad Isel

Bydd ymgeiswyr sy'n byw mewn cymdogaeth yn y DU sydd â chyfradd cyfranogiad isel mewn addysg uwch yn ôl cronfa ddata Cyfranogiad Ardaloedd Lleol (POLAR) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), yn cael 'tic' yn erbyn Dangosydd 2.

'O dan ofal'

Bydd ymgeiswyr sydd wedi treulio amser o dan ofal ac sydd wedi nodi hynny ar eu ffurflen UCAS (drwy ateb y cwestiwn penodol) yn cael 'tic' yn erbyn Dangosydd 3.

Bydd ymgeisydd sydd â ‘tic’ ynghlwm wrth unrhyw un o’r dangosyddion hyn yn gallu cael ystyriaeth bellach.

Gwybodaeth bellach am y defnydd o ddata cyd-destunol a’r ymresymiad y tu ôl iddo.

Nid ydym yn defnyddio gwybodaeth gyd-destunol i wneud cynigion is neu wahanol i unrhyw grŵp penodol o ymgeiswyr. Os ystyrir cais yn un a allai gael ‘ystyriaeth ychwanegol’, gallai hyn ddigwydd mewn sawl ffordd:

Cynnig sicr (heb ofynion ychwanegol ar gyfer mynediad)

Bydd ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol ac wedi cyflwyno cais am raglen, sydd heb ofynion mynediad proffesiynol neu anacademaidd ychwanegol, yn cael cynnig arferol sicr ar gyfer y rhaglen honno.

Cynnig sicr (gyda gofynion ychwanegol ar gyfer mynediad)

Os yw ymgeisydd sydd â dangosyddion cyd-destunol wedi cyflwyno cais am raglen sydd â gofynion anacademaidd ychwanegol (e.e. cyflwyniad o bortffolio gwaith neu bortffolio ysgrifenedig), bydd yn cael cynnig sicr ar gyfer y rhaglen honno os yw wedi dangos potensial addas. Bydd meini prawf mynediad pob Ysgol Academaidd yn rhestru unrhyw ofynion ychwanegol.

Cyfweliad sicr (gyda gofynion addasrwydd anacademaidd sy'n benodol i'r maes proffesiynol)

Bydd ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol ac wedi cyflwyno cais am raglen gyda gofynion addasrwydd anacademaidd sy’n benodol i’r maes proffesiynol yn bendant yn cael cyfweliad os ydynt yn bodloni’r gofynion hyn. Bydd yn rhaid iddynt ddangos eu haddasrwydd i’r maes proffesiynol. Yn ogystal, bydd eu graddau disgwyliedig yn bodloni’r meini prawf academaidd sylfaenol ar ffurf sgoriau ymgeisio academaidd ac anacademaidd. Mae’r gofynion sylfaenol wedi’u manylu ym meini prawf derbyn yr Ysgol berthnasol.

Cynnig ar lefel is

Mewn rhai achosion, bydd Tiwtoriaid Derbyn yn gwneud cynigion sy’n gofyn am raddau llai i ymgeiswyr y dylid ystyried eu cyd-destun. Bydd hyn o fewn yr ystodau gradd a gyhoeddwyd ar dudalennau ein chwiliwr cyrsiau

Cyfnod canlyniadau'r haf

Bydd tiwtoriaid derbyn yn rhoi ystyriaeth ychwanegol i ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol ar gyfer y lleoedd sy’n weddill ar ôl cyhoeddi canlyniadau arholiadau’r haf. Efallai caiff ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol eu hystyried am leoedd gwag drwy’r broses clirio ar raglenni tebyg os nad oes rhagor o leoedd ar ôl ar eu rhaglenni astudio o ddewis.

Ar ben y gweithrediadau penodol hyn, bydd ysgolion yn ystyried y ffactorau canlynol ar gyfer ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol:

Gorchestion anacademaidd

Mae ymchwil yn cydnabod y gallai ymgeiswyr o gefndiroedd dan anfantais fod wedi cael llai o gyfleoedd i wneud profiad gwaith neu gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol.

Cyfweliad

Mae’n debygol y bydd ymgeiswyr sydd â dangosyddion cyd-destunol yn cael llai o gyfleoedd i baratoi am gyfweliadau e.e. hyfforddiant o sgiliau cyfweliad, cyfweliadau ymarfer a.y.y.b.

Ymholiadau Myfyriwr