Ewch i’r prif gynnwys

Data cyd-destunol

Ein nod yw ehangu cyfranogiad a hybu mynediad teg at addysg uwch. Croesawn geisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir.

Mae mynediad cyd-destunol yn ymwneud â'r defnydd o wybodaeth ychwanegol fel rhan o’r broses dderbyniadau israddedig, i roi cyd-destun i berfformiad a chyflawniad ymgeisydd unigol.

Rydym yn defnyddio gwybodaeth gyd–destunol yn rhan o'i hymrwymiad i ehangu cyfranogiad, gan ystyried y cyd-destun y mae ymgeisydd wedi cyflawni ynddo, neu, am gyflawni ei gymwysterau, i greu gwell ddealltwriaeth o'u potensial i astudio rhaglen radd israddedig gyda ni.

Pa wybodaeth gyd–destunol ydym ni'n ei ddefnyddio?

Ar gyfer ceisiadau a ddaw i law o fis Medi 2019 ymlaen, defnyddir y dangosyddion cyd–destunol canlynol:

  • Enillion blynyddol gros yr aelwyd, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
  • POLAR4
  • Mynegeion Amddifadedd Lluosog Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon
  • Data perfformiad chweched dosbarth ysgolion uwchradd Cymreig a Seisnig
  • Cyfraddau prydau ysgol am ddim Cymreig a Saesnig
  • Baner UCAS mewn gofal
  • Baner UCAS rhieni heb eu haddysgu hyd at lefel Addysg Uwch.

Sut ydym ni'n defnyddio'r wybodaeth gyd–destunol hon?

Rydym yn defnyddio sgôr wedi'i phwysoli ar gyfer pob un o'r dynodyddion uchod i greu sgôr gyd–destunol gyffredinol ar gyfer ein hymgeiswyr israddedig. Mae'r sgôr hon yn seiliedig ar raddfa o 0–330 gyda 0–99 yn anghydestunol (dim anfantais) a sgôr o 100 neu'n uwch yn arwydd o ddynodyddion amddifadedd sy'n dangos anfantais o ran cyrhaeddiad a llwyddiant.

Rydym yn defnyddio graddfa wedi'i phwysoli yn hytrach na metrigau ie/na am fod hynny'n cynnig dull mwy cyfannol o ran derbyn myfyrwyr ar sail cyd-destun. Mae defnyddio graddfa wedi'i phwysoli yn golygu bod modd ystyried ffactorau cadarnhaol ochr yn ochr ag anfanteision, i greu sgôr crwn. Er enghraifft, gallai ymgeisydd fod ag anfantais yn erbyn metrig sengl ond â mantais yn erbyn nifer o fetrigau eraill, a fyddai'n gwrthbwyso'r metrig anfantais unigol.

Dim ond gwybodaeth a dderbyniwyd yn y cais UCAS gwreiddiol y gellir ei defnyddio i greu sgôr cyd-destunol. Ni ellir ystyried gwybodaeth sy'n cael ei diweddaru neu ei darparu ar ôl ei chyflwyno gan y bydd sgôr cyd-destunol eisoes wedi'i chymhwyso a'i defnyddio.

Caiff y sgoriau eu defnyddio fel a ganlyn

Ar gyfer rhaglenni nad oes arnynt cyfweliad, clyweliad neu adolygiad o bortffolio ar eu cyfer:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan mae ymgeisydd yn astudio ar gyfer, neu wedi cael cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y mae wedi ymgeisio amdano, cyflwynir cynnig sydd un radd yn is na'r cynnig safonol (fel arfer pen isaf yr ystod graddau a hysbysebir).

Ar gyfer rhaglenni sydd angen cyfweliad, clyweliad, neu adolygiad portffolio, ac eithrio holl raglenni Deintyddiaeth a Gwyddorau Gofal Iechyd, a Meddygaeth (MBBCh):

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan fydd ymgeisydd yn cymryd a / neu wedi cyflawni cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y maent wedi gwneud cais amdano, bydd yr ymgeisydd yn sicr o gael cyfweliad, clyweliad neu adolygiad portffolio.

Os, yn dilyn y broses ddethol, bod cynnig i'w wneud, bydd hwnnw un radd yn is na'r cynnig safonol (fel arfer pen isaf yr ystod graddau a hysbysebir).

Ar gyfer pob rhaglen gwyddorau Gofal Iechyd, BSc Therapi a Hylendid Deintyddol, a Hylendid Deintyddol DipHE:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Lle bo ymgeisydd yn dilyn a/neu wedi cyflawni cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y mae wedi gwneud cais amdano, bydd yr ymgeisydd yn cael pwyntiau ychwanegol yn y broses sgorio a dethol a ddefnyddir i benderfynu ar y rhai a wahoddir i gyfweliad.

Os bydd cynnig yn cael ei wneud yn dilyn y broses ddethol, bydd hyn ar un radd yn is na’r cynnig safonol (fel arfer pen isaf yr ystod graddau a hysbysebir).

Gweler polisïau Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd a Deintyddiaeth am ragor o wybodaeth am gyd-destunoli.

Ar gyfer rhaglenni Meddygaeth (MBBCh) a Deintyddiaeth (BDS) yn unig:

Sgôr

Cam gweithredu

0-99

Dim camau gweithredu – ystyriaeth safonol

100+

Pan fydd ymgeisydd yn cymryd a / neu wedi cyflawni cymwysterau priodol ar gyfer y cwrs y maent wedi gwneud cais amdano, rhoddir pwyntiau ychwanegol i'r ymgeisydd yn y broses sgorio a dethol a ddefnyddir i bennu'r rhai sydd i'w gwahodd i gyfweliad.

Ymholiadau ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener