Ewch i’r prif gynnwys

Blaendaliadau rhaglenni cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

A oes angen i chi dalu blaendal tuag at eich ffioedd dysgu er mwyn sicrhau eich lle astudio?

Gofynnir am flaendal er mwyn sicrhau lle ar raglenni ôl-raddedig mwyafrif. Mae’r blaendal yn dangos eich bod wedi ymrwymo i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Hefyd, mae’n gwneud yn siŵr nad yw ymgeiswyr eraill dan anfantais oherwydd pobl sy’n dal lleoedd heb fwriadu eu defnyddio. Pan mae angen blaendal, bydd y manylion yn y llythyr sy’n cynnig lle i chi’n ffurfiol. Mae hyn yn berthnasol i raglenni amser llawn, ar y campws a dysgu o bell.

Bydd y blaendaliadau'n cyfrannu at eich ffioedd dysgu a bydd yn ymddangos ar falans eich ffioedd dysgu wrth i chi ymrestru.

Mae pob blaendal yn amodol ar gyfraith wrth–gwyngalchu arian yn y DU ac yn amodol ar gyfnod pwyllo o 14 diwrnod. Ar ôl y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, ni ellir ad–dalu unrhyw flaendal oni bai ei fod yn bodloni telerau polisi ad–dalu blaendal Prifysgol Caerdydd.

Os yw'r Brifysgol yn newid rhaglen yn sylweddol, bydd gan ymgeiswyr yr hawl i ad–daliad o'r blaendal, cyn belled â'u bod yn gwneud cais am hynny ymhen 14 diwrnod o gael gwybod am y newid.

Eithriadau

Nid yw'n ofynnol i chi dalu blaendal os yw'r canlynol yn gymwys:

 • nid yw'n dweud hynny yn y llythyr sy’n cynnig lle i chi*
 • rydych yn cael ysgoloriaeth ffioedd dysgu lawn gan Brifysgol Caerdydd, noddwr cydnabyddedig neu gorff ariannu (sylwer bod eithriadau i hynny fel y manylir isod o ran eithriadau)
 • rydych yn cael benthyciad llawn ar gyfer ffioedd dysgu drwy fenthyciad banc, myfyriwr neu fenthyciad Ffederal UDA
 • rydych chi'n byw ym Mrasil, Chile, Colombia, Ecwador, Indonesia, Mecsico, Paraguay, Periw, neu UDA, ar bwynt cynnig, a gallwch ddarparu tystiolaeth eich bod wedi gwneud cais am (ond nid o reidrwydd wedi sicrhau) cyllid allanol
 • rydych yn astudio ar raglen ddilyniant gymeradwy mewn sefydliad partner cymeradwy, fel y rhaglen Cyn-Feistr yn y Ganolfan Astudio Rhyngwladol
 • rydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd yn astudio rhaglen radd lawn
 • rydych wedi gwneud cais i astudio MSc Optometreg Glinigol yn rhan-amser neu MA Gwaith Cymdeithasol
 • rydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd yn astudio Diploma Graddedig y Gyfraith (amser llawn) ac yn symud ymlaen i raglen yn Ysgol y Gyfraith.

Mae'n bosibl y gofynnir i chi roi tystiolaeth ddogfennol i'ch eithrio rhag talu blaendal, megis llythyr noddi neu ddogfen cymeradwyo benthyciad.

Rhaid i gais am eithriad ddod i law cyn y dyddiad cau ar gyfer talu'r blaendal. Rhaid anfon ceisiadau at admissions-advice@caerdydd.ac.uk a rhaid cynnwys tystiolaeth gyda'r cais.

Eithriadau i eithriadau

 • Bydd yn ofynnol o hyd i’r rhai sy’n gwneud cais i astudio rhaglenni clinigol yr Ysgol Deintyddiaeth (MSc Mewnblanneg, MScD Orthodonteg, Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg), Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg), Diploma Ôl–raddedig, Mewnblaniadau Deintyddol) sy'n fyfyrwyr sydd wedi ymrestru ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd, neu sy'n cael ysgoloriaeth ffioedd dysgu lawn, dalu'r blaendal ac ni fyddant yn gymwys i gael eithriad o dan y categori hwn. Gwneir hyn fel bod yr Ysgol, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn gallu nodi a dewis achosion clinigol priodol i gefnogi'r broses o gyflwyno’r hyfforddiant clinigol.
 • Fel arfer, ni fydd ymgeiswyr sy'n byw yn Ghana, gyda noddwr wedi'i leoli yn Ghana, yn gymwys i gael eithriad o dan y categori hwn. Fodd bynnag, gellir gwneud eithriadau ar gyfer myfyrwyr a noddir gan y Ghana Ysgoloriaethau Ysgrifenyddiaeth, lle gall y Brifysgol wirio nawdd yn annibynnol. Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â international@caerdydd.ac.uk

Symiau blaendal ar gyfer 2024/25

 • £5,000 ar gyfer rhaglenni clinigol (MSc Dermatoleg Clinigol, MSc Mewnblanoleg, MScD Orthodonteg, Gradd Meistr Orthodonteg, Gradd Meistr Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg), Gradd Meistr Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg), Diploma Ôl–raddedig Mewnblaniadau Deintyddol)
 • £500 ar gyfer Diploma Graddedig yn y Gyfraith (amser llawn) a Deddf Canon LLM (rhan-amser)
 • £2,500 ar gyfer pob rhaglen ôl-raddedig arall a addysgir.

Cewch gadarnhad o swm eich blaendal a gwybodaeth am sut i wneud eich taliad yn y llythyr sy’n cynnig lle i chi.

Y dyddiad cau ar gyfer talu'r blaendal

Nodir y dyddiad cau ar gyfer talu'r blaendal a manylion am sut i dalu yn ein llythyr sy’n cynnig lle (amodol a diamod) yn swyddogol i chi.

Yn ogystal â thalu’r blaendal, bydd hefyd yn ofynnol i chi fodloni holl amodau eich cynnig ac wedi cyflwyno copïau o unrhyw ddogfennau rydym wedi gofyn amdanynt, er mwyn cofrestru ar y rhaglen o’ch dewis.

Methu dyddiadau cau

Gellir tynnu eich cynnig yn ôl os nad yw'r blaendal wedi'i dalu erbyn y dyddiad cau penodol a nodir yn y llythyr sy’n cynnig lle i chi.

Gallai fod yn bosibl cadw eich lle hyd yn oed os ydych yn methu'r dyddiad cau ar gyfer talu. Fodd bynnag, nid yw'n ofynnol i ni gadw lleoedd ar gyfer y rhai sydd wedi cael cynnig lle sy'n methu talu’r blaendal erbyn y dyddiad cau.

Os oes angen fisa arnoch i astudio yn y DU, cewch gadarnhad eich bod wedi'ch derbyn i astudio (CAS) unwaith bydd y blaendal wedi dod i law a bod holl amodau'r cynnig wedi'u bodloni. Bydd y datganiad CAS yn cynnwys y ffioedd dysgu sy'n ddyledus yn ogystal ag unrhyw flaendaliadau, gan gynnwys blaendal, sy'n dod i law ar ddyddiad anfon y datganiad.

Estyniadau

Os nad ydych yn gallu talu'r blaendal erbyn y dyddiad yn eich cynnig, gallwch ofyn am estyniad drwy'r Porth Cyflwyno Cais Ar–lein hyd at bythefnos cyn y dyddiad cau. Os oes lleoedd ar gael o hyd ar eich rhaglen astudio ddewisol, bydd eich cais am estyniad yn cael ei ganiatáu fel arfer. Fodd bynnag, bydd hyd yr estyniad yn dibynnu ar y galw am leoedd a dyddiad dechrau'r rhaglen. Os byddwch yn gwneud cais am estyniad yn gynharach na phythefnos cyn y dyddiad cau, caiff ei wrthod fel arfer.

Talu blaendal – cyfnod pwyllo

Ar ôl talu eich blaendal, bydd cyfnod pwyllo o 14 diwrnod o'r dyddiad y gwnaed y taliad. Yn ystod y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, gallwch wneud cais am ad–daliad o’ch blaendal drwy gysylltu â ni yn admissions-advice@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i'r cais ddod i law, ad–delir eich blaendal ymhen 30 diwrnod gwaith, gan dynnu unrhyw gostau bancio neu drosglwyddo a godwyd gan y gwasanaeth talu a ddefnyddiwyd gennych.

Os ydych yn ymrestru o fewn y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, daw'r cyfnod pwyllo i ben pan fyddwch yn ymrestru. Dyna’r adeg pan mae'r polisi ar gyfer tynnu'n ôl ar ôl ymrestru yn gymwys. Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol dros bythefnos ar ôl ymrestru, codir (yn unol â Pholisi Ffioedd Dysgu safonol Prifysgol Caerdydd) ffi dysgu pro–rata arnoch ar sail nifer yr wythnosau ers i chi ymrestru, a bydd y blaendal yn cael ei dderbyn fel taliad yn erbyn y swm pro–rata hyn, gan gymryd bod y swm dros y blaendal a dalwyd.

Datganiad Cadarnhau Derbyn i Astudio

O ran ymgeiswyr rhyngwladol y mae angen fisa Llwybr Myfyrwyr arnynt, dim ond pan mae'r blaendal, neu'r eithriad, a holl amodau academaidd neu anacademaidd y cynnig wedi'u bodloni yr anfonir ebost atynt sy’n cynnwys eu Datganiad Cadarnhau Derbyn i Astudio (CAS). Bydd y datganiad yn cynnwys y ffioedd dysgu sy'n ddyledus yn ogystal ag unrhyw flaendaliadau, gan gynnwys blaendal, sy'n dod i law ar ddyddiad anfon y datganiad.

Gohiriadau

Pan mae blaendal wedi'i dalu a chais am ohirio wedi'i gymeradwyo, caiff y blaendal ei symud ymlaen yn awtomatig i'r cylch nesaf er mwyn sicrhau lle ar y rhaglen.

Lle nad yw blaendal wedi’i dalu, byddwch fel arfer yn derbyn dyddiad cau wedi’i ddiweddaru yn eich llythyr cynnig newydd, a gallai swm y blaendal sydd i’w dalu hefyd gynyddu.

Rhaid i ymgeiswyr sy'n gofyn am ad–daliad ar ôl gohirio fodloni telerau'r polisi ad–dalu blaendal o ran eu dyddiad dechrau newydd.

Nid yw'n bosibl gohirio lle a derbyn ad-daliad blaendal.