Ewch i’r prif gynnwys

Blaendaliadau rhaglenni cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Darganfyddwch os oes angen i chi dalu blaendal tuag at eich ffioedd dysgu er mwyn sicrhau lle i astudio.

Mae angen blaendaliadau i sicrhau eich lle ar raglenni ôl-raddedig penodol. Mae hwn i ddangos eich ymrwymiad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ac i atal ymgeiswyr eraill o fod dan anfantais drwy gadw lleoedd lle nad oes bwriad i astudio. Pan fydd angen blaendal, bydd manylion yn cael eu rhoi i chi drwy lythyr cynnig ffurfiol.

Bydd blaendaliadau a dalir yn ffurfio rhan o'ch taliadau ffioedd dysgu a fydd yn dangos yn eich balans ffioedd dysgu wrth gofrestru.

Mae pob blaendal yn amodol ar gyfraith gwrth-dwyllo arian yn y DU ac yn amodol ar gyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod. Ar ôl cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod, mae blaendaliadau ad-daladwy heblaw eu bod yn bodloni ag amodau Polisi Ad-dalu Blaendal Prifysgol Caerdydd.

Os fydd y Brifysgol yn newid rhaglen yn sylweddol neu dynnu cwrs yn ôl, bydd gan ymgeiswyr hawl i gael ad-daliad blaendal  os ofynnir amdano o fewn 14 diwrnod o'r hysbysiad o newid neu dynnu'n ôl.

Byddwn yn gofyn i chi dalu blaendal tuag at ffioedd dysgu eich cwrs i gadw lle i chi os:

  • ydych chi'n cael eich ystyried yn ymgeisydd rhyngwladol ar gyfer talu ffioedd dysgu ac wedi cael cynnig lle ar raglen ôl-raddedig a addysgir;
  • ydych chi o’r DU/UE ac wedi cael cynnig ac yn gwneud cais i raglen ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol Meddygaeth, yr Ysgol Deintyddiaeth neu gyrsiau yn y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Mae hyn yn berthnasol i raglenni amser llawn a rhan-amser ar y campws a rhaglenni dysgu o bell.

Ni fydd angen i chi dalu blaendal os:

  • nad ydyw wedi’i nodi yn eich llythyr cynnig*
  • ydych yn debyn ysgoloriaeth ffioedd dysgu llawn neu nawdd gan Brifysgol Caerdydd neu noddwr cydnabyddedig neu gorff gyllido (nodwch fod yna eithriadau i hyn fel y nodir isod yn yr eithriadau)
  • ydych yn derbyn banc ffioedd dysgu neu fenthyciad myfyrwyr llawn
  • ydych yn astudio ar raglen ddilyniant a gymeradwywyd mewn sefydliad partner sydd hefyd wedi’i gymeradwyo.
  • ydych wedi derbyn cynnig diamod i astudio rhaglen cyn-sesiynol Prifysgol Caerdydd
  • ydych yn fyfyriwr cyfredol Prifysgol Caerdydd yn astudio ar raglen radd llawn.

Mae’n bosib fydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol i’ch eithrio rhag talu blaendal.

Bydd proses talu blaendal ar wahan ar gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno astudio cyrsiau yn y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol. Bydd y Ganolfan yn cyfathrebu'r wybodaeth hyn ar wahan.

*Os nad yw'r blaendal ffioedd dysgu yn cael ei nodi yn eich cynnig, gallwch ddewis talu blaendal os ydych yn dymuno (yn enwedig os oes angen fisa i astudio yn y DU arnoch). Bydd yr arian hyn yn cyfrannu at eich ffioedd dysgu ac yn dangos eich ymrwymiad i’ch astudiaeth yn y DU yn ogystal â lleihau’r nifer o ffioedd sydd angen arnoch i ddangos yn eich cyfrif banc ar gyfer dibenion fisa.

Eithriadau

Bydd angen i ymgeiswyr i raglenni clinigol yr Ysgol Deintyddiaeth (MSc Mewnblanoleg, MScD Orthodonted, gradd Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol (Endontoleg), Meistr Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg), Diploma Ôl-raddedig Deintyddiaeth Mewnblaniad) sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd fel myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, neu ymgeiswyr sydd yn derbyn ysgoloriaeth ffioedd dysgu llawn, dalu’r blaendal ac ni fyddant yn gymwys am eithriad o dan y categori hwn. Mae hyn oherwydd bod yr Ysgol, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn gallu adnabod a dewis achosion clinigol addas i gefnogi cyflwyniad hyfforddiant clinigol.

Rhagor o wybodaeth am eithriadau.

Symiau blaendal ar gyfer 2019/20

  • £5,000 ar gyfer rhaglenni clinigol (MSc mewn Dermatoleg Clinigol; MSc mewn Mewnblanoleg; MScD mewn Orthodonteg; Gradd Meistr mewn Deintyddiaeth Clinigol (Endodontoleg); Gradd mewn Deintyddiaeth Clinigol,(Prosthodonteg)a Diploma Ôl-raddedig mewn Mewnblanoleg Deintyddol);
  • £1,000 ar gyfer pob rhaglen ôl-raddedig arall a addysgir.

Byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch blaendal a gwybodaeth am sut i wneud eich taliad yn eich llythyr cynnig.

Dyddiad Cau ar gyfer talu blaendal

Bydd manylion eich dyddiad cau ar gyfer talu blaendal yn cael ei gynnwys yn eich cynnig swyddogol (amodol a diamod) gennym.

Mae dyddiad cau rhaglenni clinigol yr Ysgol Deintyddiaeth yn gynt. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr Ysgol, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r fro, yn gallu adnabod a dewis achosion clinigol addas i gefnogi cyflwyniad hyfforddiant clinigol.

Yn ychwanegol i daliad y blaendal, bydd angen i chi gwrdd â holl ofynion academaidd eich cynnig a chyflwyno copïau o’ch tystysgrifau cymhwyster i’w dilysu.

Colli’r dyddiad cau

Gall fod yn bosib i chi gadw eich lle hyd yn oed os ydych yn colli’r dyddiad cau ar gyfer talu blaendal. Fodd bynnag, nid oes rhaid i ni gadw’r lle ar gyfer dalwyr cynnig sydd yn methu talu’r blaendal erbyn y dyddiad cau.

Mewn rhai achosion gallwch fod yn gymwys i gael eich eithrio o dalu'r blaendal, neu gall fod yn bosib i ni ymestyn dyddiad cau'r blaendal.

Os oes angen fisa arnoch i astudio yn y DU, byddwch yn derbyn datganiad sy'n cadarnhau eich bod wedi'ch derbyn i'ch rhaglen astudio (CAS yn Saesneg) dim ond pan mae’r taliad blaendal wedi’i dderbyn a'ch bod yn bodloni amodau eich cynnig.

Bydd angen i chi hefyd dalu blaendal cyn eich bod yn gallu cofrestru’n ffurfiol ar eich rhaglen.

Datganiad sy'n cadarnhau eich bod wedi'ch derbyn

Bydd ymgeiswyr rhyngwladol sydd angen sicrhau fisa myfyrwyr haen 4 yn derbyn ebost gyda'u datganiad derbyn (CAS) unwaith bydd y blaendal wedi'i dalu neu fod eithriad a’r holl amodau academaidd neu an-academaidd y cynnig wedi’u bodloni. Bydd y datganiad yn cynnwys dyddiad talu ffioedd dysgu ac unrhyw daliadau o flaen llaw, gan gynnwys y blaendal, a dderbyniwyd ar y dyddiad cyhoeddi.

Gohiriadau

Gallwch gadw eich blaendal ar gyfer eich mynediad i’r flwyddyn ganlynol os bydd cais am ohirio yn cael ei dderbyn. Bydd angen taliad o’r blaendal yn unol â’r dyddiadau cau a amlinellir yn y llythyr cynnig gwreiddiol.

Bydd angen i'r rhai hynny sydd wedi cael cynnig i astudio gradd ôl-radd a addysgir sy'n cael eu hystyried yn fyfyrwyr rhyngwladol/o dramor o ran talu ffioedd, dalu blaendal ffioedd dysgu er mwyn sicrhau lle i astudio. Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am eich statws ffioedd ar wefan Saesneg allanol UKCISA Bydd y Brifysgol yn penderfynu beth yw eich statws ffioedd wedi i chi gyflwyno eich cais i astudio gyda ni.

Os ydych yn ymgeisydd ôl-raddedig sydd angen fisa i astudio yn y DU, ni allwn roi CAS i chi nes i chi dalu eich blaendal.

Bydd angen i chi dalu blaendal cyn y bydd modd i chi gofrestru'n swyddogol ar y rhaglen.

Unwaith rydych chi wedi derbyn lle i astudio ar raglen ôl-raddedig a addysgir, byddwch yn cael eich atgoffa i dalu eich blaendal.

Byddwn yn eich hysbysu chi sut i dalu a'r dyddiad cau ar gyfer eich taliad yn eich llythyr cynnig.

Gallwch dalu ar-lein gyda charden credyd neu ddebyd drwy'r Porth Ymgeiswyr Ar-lein Dyma'r ffurf talu mwyaf dymunol.

Os na allwch chi dalu gyda charden credyd neu ddebyd drwy'r Porth Ymgeiswyr Ar-lein, rydym hefyd yn cynnig dulliau talu amgen

Na, ni fyddwch yn colli'ch blaendal os ydych yn gohirio. Bydd eich blaendal yn cael ei gadw ar gyfer eich cais yn y cylch ymgeisio nesaf.

Bydd eich blaendal yn daladwy yn y flwyddyn yr ydych yn gwneud cais.  Bydd eich blaendal ynghyd â'ch cais yn cael eu trosglwyddo ymlaen i'r cylch derbyn nesaf.

Unwaith byddwch chi wedi talu eich blaendal, bydd yna gyfnod o 14 diwrnod lle gallwch chi dynnu eich taliad yn ôl mewn rhai amgylchiadau. Os bydd eich amgylchiadau yn newid yn ystod y 14 diwrnod hwn, yna gallwch ofyn am ad-daliad. Wedi'r 14 diwrnod, mae ein polisi ad-daliadau ar gyfer blaendaliadau yn cael ei weithredu.

Nid oes modd trosglwyddo nac ad-dalu'r blaendal ag eithrio'r amgylchiadau a ddisgrifir yn ein Polisi Ad-daliadau Blaendaliadau. Bydd ceisiadau am ad-daliadau yn cael eu dosbarthu yn dilyn ein gweithdrefnau ad-daliadau a'n dyddiadau cau. Bydd blaendaliadau'n cael eu cadw o leiaf tan ddyddiad cychwyn y cwrs a ymgeisir amdano, neu'n hirach.

Bydd ad-daliadau yn cael eu cymeradwyo yn unol â'r gweithdrefnau ad-daliadau.

Yn unol â deddfau gwyngalchu arian y DU, dim ond yr unigolyn neu’r corff a dalodd y ffi fydd yn cael yr ad-daliad.