Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth gorfforaethol

Dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am Brifysgol Caerdydd.

Safonau'r Iaith Gymraeg

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol ar gyfer gosod dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i gydymffurfio ag un neu fwy o'r safonau ymddygiad ynglŷn â'r Gymraeg, a wnaed yn iaith swyddogol yng Nghymru. Golyga hyn na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Gwybodaeth ariannol

Darganfyddwch ble y daw ein harian a sut yr ydym yn ei wario.

Cyflogau staff uwch a threuliau

Mae gwybodaeth ynghylch treuliau staff uwch a chyflog yr Is-Ganghellor ar gael i'r cyhoedd bob amser.

Gwybodaeth ar gyfer buddsoddwyr

Gwybodaeth ar gyfer dalwyr bondiau (Saesneg yn unig)

Archif Sefydliadol

Mae'r Archif Sefydliadol yn casglu cofnodion a grëwyd gan neu sy'n perthyn i Brifysgol Caerdydd er mwyn cadw cof corfforaethol y Brifysgol yn barhaol a'i wneud yn hygyrch i'r cyhoedd.

Pwyllgorau

I weld rhestrau o holl bwyllgorau’r Brifysgol a’u haelodau, yn ogystal â rhestr cyfarfodydd 2018/19 a’r cofnodion o’r pedair blynedd academaidd ddiwethaf.

Dyddiadau semester

Dyddiadau semester ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol neu'r nesaf.

Archwilio mewnol

Mae'r Uned Archwilio Mewnol ar y Cyd yn gweithredu'n annibynnol ac yn darparu gwasanaeth archwilio mewnol i reolwyr a Chynghorau Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Caethwasiaeth modern

Rydyn ni’n ymrwymedig i wella ein harferion ac i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl.