Ewch i’r prif gynnwys

Polisi ad-dalu blaendal ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Daw ein polisi ad–dalu blaendaliadau i rym 14 diwrnod ar ôl talu blaendal ar gyfer rhaglen ôl–raddedig a addysgir.

Cyfnod pwyllo

Os bydd amgylchiadau'r ymgeisydd yn newid yn ystod y 14 diwrnod hyn, gall ofyn am ad-daliad o'r blaendal. Ar ôl y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, caiff polisi Ad-dalu Blaendal y Brifysgol ei roi ar waith.

Yn ystod y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, gallwch wneud cais am ad–dalu blaendal drwy ebostio admissions-advice@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i'r cais ddod i law, ad–delir eich blaendal o fewn 30 diwrnod gwaith, yn llai unrhyw gostau bancio neu drosglwyddo a godwyd gan y gwasanaeth talu a ddefnyddiwyd gennych.

Os ydych yn ymrestru o fewn y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, daw'r cyfnod pwyllo i ben ar bwynt ymrestru, pan fydd y polisi ar gyfer tynnu'n ôl ar ôl cofrestru yn gymwys. Ni ellir ad-dalu'r blaendal ar ôl cofrestru, ond gallwch ofyn am gael y blaendal i’w symud ymlaen ar y cyfnod derbyn nesaf os bydd cais i Ohirio Astudiaethau'n cael ei gyflwyno a'i gymeradwyo.

Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol dros bythefnos ar ôl ymrestru, codir, yn unol â Pholisi Ffioedd Dysgu Prifysgol Caerdydd, ffi dysgu pro–rata arnoch ar sail nifer yr wythnosau ers i chi gofrestru, a bydd y blaendal yn cael ei dderbyn fel taliad yn erbyn y swm pro–rata hyn, gan gymryd bod y swm dros £1,000.

Drwy wneud blaendal, rydych yn cytuno i delerau ac amodau'r Polisi Ad-dalu Blaendal. Nid oes modd trosglwyddo nac ad-dalu’r blaendal ac eithrio dan yr amgylchiadau a amlinellir isod. Rhaid gwneud ceisiadau am ad-daliad yn unol â gweithdrefnau a therfynau amser Ad-dalu Blaendal y Brifysgol. Caiff blaendaliadau eu cadw tan o leiaf ddyddiad cychwyn y cwrs y gwnaed cais amdano, neu’n hirach, yn ôl disgresiwn y Brifysgol.

Cymeradwyir ad–daliadau yn unol â Pholisi Ad–Dalu'r Brifysgol. Os oes gennych ymholiadau ynghylch y blaendal neu'r polisi ad–dalu, cysylltwch â ni yn admissions-advice@caerdydd.ac.uk.

Rhesymau dros gael ad-daliad

Ar ôl i'r cyfnod pwyllo o 14 diwrnod fynd heibio, ni chaiff blaendaliadau eu had–dalu oni bai o dan yr amgylchiadau canlynol:

Mewn amgylchiadau o'r fath rhaid i chi ddarparu copi wedi'i sganio o lythyr gwrthod y Swyddog Clirio Mynediad.


Os canfyddir eich bod wedi darparu dogfennaeth dwyllodrus neu anghywir i gefnogi'ch cais am fisa yn y DU ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad.

Ni fydd methu trefnu cymryd prawf Saesneg priodol cyn bod eich rhaglen yn dechrau yn cael ei ystyried fel sail ar gyfer ad–daliad. Rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod wedi cymryd prawf cydnabyddedig ymhen 12 wythnos cyn dyddiad dechrau eich rhaglen er mwyn cymhwyso, a rhaid rhoi tystiolaeth o hynny.

Pan nad oes goblygiadau fisa neu fewnfudo UKVI, gall y Brifysgol ddewis lleihau’r gofynion o ran sgiliau Saesneg os bydd astudiaeth academaidd flaenorol neu brofiad proffesiynol yn dangos y potensial i lwyddo ar raglen astudio. Os bydd y Brifysgol yn penderfynu lleihau’r gofynion o ran sgiliau Saesneg a'ch bod felly wedi cael eich derbyn ar y rhaglen astudio a gynigir, cedwir eich blaendal os byddwch yn penderfynu peidio cymryd y lle.

Os na fyddwch yn cwrdd â gofynion academaidd eich cynnig rhaid i chi gyflwyno canlyniadau academaidd i'r Brifysgol cyn gynted ag y byddant ar gael a chyn dyddiad cychwyn eich rhaglen er mwyn iddynt gael eu hystyried gan y Tiwtor Derbyn. Os byddwn yn cynnig lle i chi ar yr un rhaglen wedi hynny a'ch bod yn dewis peidio â chymryd y lle, cedwir eich taliad blaendal.

Os cynigir rhaglen arall i chi, naill ai ar sail iaith Saesneg neu academaidd, bydd gennych hawl i gael ad-daliad blaendal cyn pen 14 diwrnod ar ôl i'r cynnig amgen gael ei wneud pe byddech chi'n penderfynu peidio â'i dderbyn. Os derbynnir cynnig arall, mae telerau gwreiddiol y polisi blaendal yn berthnasol ac ni fyddai gennych hawl i gael ad-daliad pe byddech chi'n newid eich meddwl yn ddiweddarach.

Os ydych chi (neu ddibynnydd) yn dioddef afiechyd ac nad yw eich astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn bosibl mwyach, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth amlwg o hyn gan ymarferydd meddygol swyddogol. Mae hyn yn berthnasol i afiechyd ymgeisydd neu ddibynnydd lle mae gan yr ymgeisydd gyfrifoldeb gofalu.


Pan fydd ymgeisydd (neu ddibynnydd) yn ceisio triniaeth tymor byr (triniaeth sy'n para 12 mis neu lai) a lle mae ymgeisydd yn cwrdd â'r telerau gohirio (lle mae ymgeisydd yn cwrdd â thelerau ei gynnig ac nad yw wedi gohirio mynediad o'r blaen) bydd y blaendal cael ei drosglwyddo i'r flwyddyn academaidd nesaf. Pan na fydd gohirio wedi'i gymeradwyo, bydd y blaendal yn cael ei ad-dalu.

O dan y categori hwn bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o newid mewn amgylchiadau ariannol nad oedd yn hysbys ar yr adeg y talwyd blaendal. Er enghraifft, tystiolaeth o golli cyllid neu ysgoloriaeth neu ddiswyddiad anhysbys ar adeg y taliad.

Pe bai'r Brifysgol yn newid rhaglen yn sylweddol ar ôl i chi dderbyn cynnig a thalu'r blaendal, bydd gennych hawl i gael ad-daliad blaendal pan ofynnir amdano cyn pen 14 diwrnod ar ôl cael gwybod am y newid.

Os yw’r Brifysgol yn canslo'r rhaglen rydych wedi derbyn cynnig ar ei chyfer, yna ad-delir yr holl ffioedd a dalwyd.

Fodd bynnag, os cynigir rhaglen arall i chi, bydd gennych hawl i gael ad-daliad blaendal cyn pen 14 diwrnod ar ôl i'r cynnig amgen gael ei wneud pe byddech yn penderfynu peidio â'i dderbyn. Os derbynnir cynnig arall, mae telerau gwreiddiol y polisi blaendal yn berthnasol ac ni fyddai gennych hawl i gael ad-daliad pe byddech chi'n newid eich meddwl yn ddiweddarach.

Bydd ymgeiswyr na allant deithio i'r DU oherwydd effeithiau coronafirws yn gallu gwneud cais am ad-daliad. Dim ond ar ôl 31 Gorffennaf 2022 y bydd ceisiadau am ad-daliadau ar y sail hon yn cael eu hystyried ac o fewn 4 wythnos i ddyddiad cychwyn y rhaglen fel y nodwyd yn eich llythyr cynnig. Gwrthodir pob cais a dderbynnir ar ôl dyddiad cychwyn y rhaglen.

Amgylchiadau eithriadol

Er gwaethaf rhesymau blaenorol, gellir gwneud ad-daliadau mewn amgylchiadau eithriadol.

Mae hyn yn ymdrin â materion a fyddai'n atal yr ymgeisydd rhag parhau â'i astudiaethau yn y DU - er enghraifft marwolaeth yn y teulu agos, neu dorri contract ar ran y Brifysgol. Rhaid darparu prawf dogfennol o amgylchiadau o'r fath a difrifoldeb yr amgylchiadau y mae'r Brifysgol yn eu hystyried yn briodol.

Bydd y Brifysgol yn gwneud ei phenderfyniad ar ad-dalu'r blaendal lle mae amgylchiadau eithriadol.

Nid yw trosglwyddiad i sefydliad addysgol arall yn y DU ar ôl ymrestru yng Nghaerdydd, fel arfer yn cael ei ystyried yn amgylchiad eithriadol a dim ond lle mae rhesymau academaidd dilys dros drosglwyddiad o'r fath y gellir ei ystyried.

Ni fydd myfyrwyr sy'n dewis peidio ag astudio yng Nghaerdydd cyn cofrestru yn gymwys i gael ad-daliad.

Os na fyddwch yn mynychu dechrau'r rhaglen neu'n tynnu'n ôl ar ôl cofrestru, yna ni wneir ad-daliad. Hysbysir y Swyddfa Gartref (UKVI) nad ydych wedi ymrestru ar y rhaglen ddisgwyliedig. Yn yr achos hwn gallwch ofyn i'r blaendal gael ei rolio ymlaen i'r cymeriant nesaf os gofynnir am ohirio a'i gymeradwyo. Ni ellir ad-dalu blaendaliadau a gyflwynir ymlaen ac eithrio pan fodlonir y meini prawf a restrir uchod.

Gwneud cais am ad-daliad

I wneud cais am ad–daliad y tu allan i'r cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, rhaid i ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais ar–lein a chyflwyno'r dystiolaeth ddogfennol drwy ebost ymhen 4 wythnos o ddyddiad dechrau'r rhaglen (fel y nodwyd yn y llythyr oedd yn cynnig lle i chi).

Rhaid i chi allu dangos:

  • trawsgrifiad academaidd dyddiedig ar ôl talu'r blaendal i ddangos nad oeddech yn cwrdd ag amodau eich cynnig
  • tystysgrif iaith Saesneg ddilys wedi'i dyddio ar ôl talu'r blaendal ac o fewn 12 wythnos i ddyddiad cychwyn y cwrs i ddangos na wnaethoch fodloni amodau eu cynnig
  • hysbysiad gwrthod fisa i ddangos y gwrthodwyd ei fisa
  • tystiolaeth bod cais am gyllid wedi'i wrthod neu fod amgylchiadau ariannol wedi newid ers talu'r blaendal
  • neu ddogfennau swyddogol gwiriadwy i gefnogi ei honiad o salwch neu amgylchiadau eithriadol.

Dylid ebostio'r dystiolaeth i admissions-advice@caerdydd.ac.uk ar ôl i'r ffurflen gais ar–lein gael ei chwblhau a dim hwyrach na 4 wythnos ar ôl dyddiad dechrau'r cwrs (fel y nodwyd yn y llythyr oedd yn cynnig lle i chi).

Caiff ad-daliadau eu prosesu cyn gynted â phosibl ond ddim hwyrach na 60 diwrnod o ddyddiad dechrau’r cwrs a bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod a oedd ei gais am ad-daliad yn llwyddiannus ar ôl y cyfnod hwn. Pan nad yw'r dewis hwn ar gael mwyach, caiff trosglwyddiad banc ei wneud yn ôl i'r unigolyn neu'r corff wnaeth dalu'r ffi yn unol â chyfreithiau gwyngalchu arian y DU. Sylwer y bydd taliadau'n cael eu dychwelyd drwy'r un dull talu ag y daethant i law.

Yn sgîl cyfreithiau gwrth–wyngalchu arian, dim ond i'r cyfrif y gwnaed y taliadau ohono y gellir ad–dalu blaendaliadau . Ni allwn ad–dalu blaendaliadau i unrhyw gyfrif arall, neu drwy unrhyw ddull talu arall.

Gwybodaeth dwyllodrus

Os canfyddir eich bod wedi rhoi dogfennaeth dwyllodrus neu anghywir i ategu eich cais ar gyfer y Brifysgol, neu'ch cais am Fisa'r DU, neu wrth wneud cais am ad–dalu blaendal, ni fydd y polisi uchod yn gymwys. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd unrhyw gynnig gan y Brifysgol yn annilys a byddwn yn rhoi gwybod i'r awdurdodau priodol yn achos twyll. Mewn achosion o'r fath, cedwir blaendaliadau ac ni fydd hawl i gael ad–daliad.