Ewch i’r prif gynnwys

Polisi ad-dalu blaendal ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Daw ein polisi ad–dalu blaendaliadau i rym 14 diwrnod ar ôl talu blaendal ar gyfer rhaglen ôl–raddedig a addysgir.

Cyfnod pwyllo

Os bydd amgylchiadau'r ymgeisydd yn newid yn ystod y 14 diwrnod hyn, gall ofyn am ad-daliad o'r blaendal. Ar ôl y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, caiff polisi Ad-dalu Blaendal y Brifysgol ei roi ar waith.

Yn ystod y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, gallwch wneud cais am ad–dalu blaendal drwy gysylltu â ni yn admissions-advice@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i'r cais ddod i law, ad–delir eich blaendal o fewn 30 diwrnod gwaith, yn llai unrhyw gostau bancio neu drosglwyddo a godwyd gan y gwasanaeth talu a ddefnyddiwyd gennych.

Os ydych yn ymrestru o fewn y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, daw'r cyfnod pwyllo i ben arth bwynt ymrestru, pan fydd y polisi ar gyfer tynnu'n ôl ar ôl cofrestru yn gymwys. Ni ellir ad–dalu'r blaendal ar ôl cofrestru, ond gallwch ofyn am gael y blaendal i’w symud ymlaen ar y cyfnod derbyn nesaf os bydd cais i Ohirio Astudiaethau'n cael ei gyflwyno a'i gymeradwyo.

Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol dros bythefnos ar ôl ymrestru, codir (yn unol â Pholisi Cyllid safonol Prifysgol Caerdydd) ffi dysgu pro–rata arnoch ar sail nifer yr wythnosau ers i chi gofrestru, a bydd y blaendal yn cael ei dderbyn fel taliad yn erbyn y swm pro–rata hyn, gan gymryd bod y swm dros £1,000.

Drwy wneud blaendal, rydych yn cytuno i delerau ac amodau'r Polisi Ad-dalu Blaendal. Nid oes modd trosglwyddo nac ad-dalu’r blaendal ac eithrio dan yr amgylchiadau a amlinellir isod. Rhaid gwneud ceisiadau am ad-daliad yn unol â gweithdrefnau a therfynau amser Ad-dalu Blaendal y Brifysgol. Caiff blaendaliadau eu cadw tan o leiaf ddyddiad cychwyn y cwrs y gwnaed cais amdano, neu’n hirach, yn ôl disgresiwn y Brifysgol.

Cymeradwyir ad–daliadau yn unol â Pholisi Ad–Dalu'r Brifysgol. Os oes gennych ymholiadau ynghylch y blaendal neu'r polisi ad–dalu, cysylltwch â ni yn admissions-advice@caerdydd.ac.uk.

Rhesymau dros gael ad-daliad

Ar ôl i'r cyfnod pwyllo o 14 diwrnod fynd heibio, ni chaiff blaendaliadau eu had–dalu oni bai o dan yr amgylchiadau canlynol:

Mewn amgylchiadau o'r fath, rhaid i chi roi copi wedi'i sganio o lythyr gwrthod y Swyddog Caniatáu Mynediad.

Ni fydd methu trefnu cymryd prawf Saesneg priodol cyn bod eich rhaglen yn dechrau yn cael ei ystyried fel sail ar gyfer ad–daliad. Rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod wedi cymryd prawf cydnabyddedig ymhen 12 wythnos cyn dyddiad dechrau eich rhaglen er mwyn cymhwyso, a rhaid rhoi tystiolaeth o hynny.

Pan nad oes goblygiadau fisa neu fewnfudo UKVI, gall y Brifysgol ddewis lleihau’r gofynion o ran sgiliau Saesneg os bydd astudiaeth academaidd flaenorol neu brofiad proffesiynol yn dangos y potensial i lwyddo ar raglen astudio. Os bydd y Brifysgol yn penderfynu lleihau’r gofynion o ran sgiliau Saesneg a'ch bod felly wedi cael eich derbyn ar y rhaglen astudio a gynigir, cedwir eich blaendal os byddwch yn penderfynu peidio cymryd y lle.

Os nad ydych yn bodloni gofynion academaidd eich cynnig, rhaid i chi gyflwyno canlyniadau academaidd i'r Brifysgol cyn gynted â'u bod ar gael, a chyn dyddiad dechrau eich rhaglen, fel bod y Tiwtor Derbyn yn gallu eu hystyried. Os byddwn ni wedyn yn cynnig lle i chi ar yr un rhaglen a'ch bod yn penderfynu peidio derbyn y lle, gellir cadw eich blaendal.

Pan mae ymgeisydd yn cael cynnig rhaglen arall, naill ai ar sail sgiliau Saesneg neu ar sail academaidd, byddwch yn gymwys i gael ad–daliad o'r blaendal os ydych yn penderfynu peidio derbyn y cynnig arall. Os ydych yn derbyn cynnig arall mae telerau gwreiddiol polisi'r blaendal yn gymwys, ac ni fydd gennych yr hawl i gael ad–daliad os ydych yn newid eich meddwl nes ymlaen.

Salwch lle mae tystiolaeth amlwg gan ymarferydd meddygol nad yw'n bosibl astudio ym Mhrifysgol Caerdydd mwyach. Mae hyn yn gymwys ar gyfer salwch ymgeisydd neu ddibynnydd pan mae gan ymgeisydd gyfrifoldebau gofal.

Pan mae angen triniaeth fyrdymor (triniaeth sy'n para 12 mis neu lai) ar ymgeisydd (neu ddibynnydd), a phan mae ymgeisydd yn bodloni telerau gohirio (pan mae ymgeisydd yn bodloni telerau'r cynnig a heb ohirio mynediad yn flaenorol), bydd y blaendal yn cael ei symud ymlaen i'r flwyddyn academaidd nesaf. Pan nad yw gohirio wedi'i gymeradwyo, caiff y blaendal ei ad–dalu.

O dan y categori hwn bydd yn rhaid i ymgeiswyr roi tystiolaeth o newid mewn amgylchiadau ariannol nad oedd yn hysbys pan dalwyd blaendal. Er enghraifft, tystiolaeth o golli arian nawdd neu ysgoloriaeth, neu o golli swydd nad oedd yn hysbys adeg y taliad.

Er gwaethaf rhesymau blaenorol, gellir gwneud ad-daliadau o dan amgylchiadau eithriadol.

Mae hyn yn cwmpasu materion a fyddai'n atal yr ymgeisydd rhag parhau â'i astudiaethau yn y DU – er enghraifft marwolaeth perthynas agos, neu dorri contract ar ran y Brifysgol. Rhaid rhoi tystiolaeth ddogfennol o amgylchiadau o'r fath, a raid i'r Brifysgol bennu bod difrifoldeb yr amgylchiadau'n briodol.

Gwneir penderfyniadau o ran ad-dalu'r blaendal lle y ceir amgylchiadau eithriadol yn ôl disgresiwn y Brifysgol.

Nid ystyrir bod trosglwyddo i sefydliad addysgol arall yn y DU ar ôl ymrestru ym Mhrifysgol Caerdydd yn amgylchiad eithriadol fel arfer dim ond lle ceir rhesymau academaidd dilys dros drosglwyddo o'r fath y caiff ei ystyried. Ni fydd myfyrwyr sy'n dewis peidio astudio yng Nghaerdydd cyn ymrestru yn gymwys i gael ad–daliad.

Os na fyddwch yn bresennol ar ddechrau'r rhaglen neu os byddwch yn tynnu'n ôl ar ôl ymrestru, ni chaiff unrhyw ad–daliad ei wneud. Bydd y Swyddfa Gartref (UKVI) yn cael gwybod nad ydych wedi ymrestru ar y rhaglen ddisgwyliedig. Mewn achos o'r fath, gallwch ofyn i symud y blaendal ymlaen i'r cyfnod derbyn nesaf, os gwneir gais i ohirio a bod hynny'n cael ei gymeradwyo. Ni ellir ad–dalu blaendaliadau sy'n cael eu symud ymlaen, oni bai y bodlonir y meini prawf sydd wedi'u rhestru uchod.

Os yw’r Brifysgol yn canslo'r rhaglen rydych wedi derbyn cynnig ar ei chyfer, yna ad-delir yr holl ffioedd a dalwyd.

Bydd ymgeiswyr na allant deithio i'r DU oherwydd effeithiau coronafirws yn gallu gwneud cais am ad-daliad. Dim ond ar ôl 31 Gorffennaf 2021 y bydd ceisiadau am ad-daliadau ar y sail hon yn cael eu hystyried.

Gwneud cais am ad-daliad

I wneud cais am ad–daliad y tu allan i'r cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, rhaid i ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais ar–lein a chyflwyno'r dystiolaeth ddogfennol drwy ebost ymhen 4 wythnos o ddyddiad dechrau'r rhaglen (fel y nodwyd yn y llythyr oedd yn cynnig lle i chi).

Rhaid i ymgeisydd allu dangos:

  • trawsgrifiad academaidd (wedi'i ddyddio ar ôl talu'r blaendal) neu dystysgrif Saesneg dilys (wedi'i ddyddio ar ôl talu'r blaendal ac ymhen 12 wythnos o ddyddiad dechrau'r cwrs) i ddangos nad oedd wedi bodloni amodau'r cynnig;
  • hysbysiad gwrthod fisa i ddangos y gwrthodwyd ei fisa;
  • tystiolaeth bod cais am arian wedi'i wrthod;
  • neu ddogfennau swyddogol gwiriadwy i gefnogi ei honiad o salwch neu amgylchiadau eithriadol.

Dylid ebostio'r dystiolaeth i admissions-advice@caerdydd.ac.uk ddim hwyrach na 4 wythnos ar ôl dyddiad dechrau'r cwrs (fel y nodwyd yn y llythyr oedd yn cynnig lle i chi).

Caiff ad-daliadau eu prosesu cyn gynted â phosibl ond ddim hwyrach na 60 diwrnod o ddyddiad dechrau’r cwrs a bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod a oedd ei gais am ad-daliad yn llwyddiannus ar ôl y cyfnod hwn. Pan nad yw'r dewis hwn ar gael mwyach, caiff trosglwyddiad banc ei wneud yn ôl i'r unigolyn neu'r corff wnaeth dalu'r ffi yn unol â chyfreithiau gwyngalchu arian y DU. Sylwer y bydd taliadau'n cael eu dychwelyd drwy'r un dull talu ag y daethant i law.

Yn sgîl cyfreithiau gwrth–wyngalchu arian, dim ond i'r cyfrif y gwnaed y taliadau ohono y gellir ad–dalu blaendaliadau . Ni allwn ad–dalu blaendaliadau i unrhyw gyfrif arall, neu drwy unrhyw ddull talu arall.

Gwybodaeth dwyllodrus

Os canfyddir eich bod wedi rhoi dogfennaeth dwyllodrus neu anghywir i ategu eich cais ar gyfer y Brifysgol, neu'ch cais am Fisa'r DU, neu wrth wneud cais am ad–dalu blaendal, ni fydd y polisi uchod yn gymwys. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd unrhyw gynnig gan y Brifysgol yn annilys a byddwn yn rhoi gwybod i'r awdurdodau priodol yn achos twyll. Mewn achosion o'r fath, cedwir blaendaliadau ac ni fydd hawl i gael ad–daliad.