Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Ad-dalu Blaendal

Unwaith y byddwch wedi talu blaendal, bydd cyfnod pwyllo o 14 diwrnod o'r dyddiad y gwnaed y taliad.

Cyfnod pwyllo

Os bydd amgylchiadau'r ymgeisydd yn newid yn ystod y 14 diwrnod hyn, gallant ofyn am ad-daliad blaendal. Ar ôl y cyfnod pwyllo o 14 o ddiwrnodau, bydd Polisi Ad-dalu Blaendal y Brifysgol yn weithredol.

Yn ystod y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, gallwch wneud cais am ad-daliad drwy gysylltu â ni ar depositrefund@caerdydd.ac.uk. Ar ôl derbyn, bydd eich ad-daliad yn cael ei ddychwelyd o fewn 30 diwrnod gwaith, heb unrhyw costau banc neu drosglwyddo oedd wedi'i godi gan y gwasanaethau talu a ddefnyddiwyd.

Os fydd ymgeisydd yn cofrestru yn ystod y cyfnod pwyllo o 14 diwrnod, bydd y cyfnod pwyllo yn dod i ben o’r pwynt cofrestru, ac ar y pwynt yna fydd y polisi o dynnu’n ôl ar ôl cofrestru yn weithredol (Gweler pwynt G). Nid oes modd ad-dalu'r blaendal ar ôl cofrestru, er gall ymgeiswyr wneud cais i’r blaendal gael ei gario tuag at y derbyniad nesaf os fydd cais am doriad o'u hastudiaethau yn cael ei wneud a’i gymeradwyo.

Os fydd myfyriwr yn tynnu’n ôl o’r Brifysgol mwy na phythefnos ar ôl cofrestru, byddant (yn unol â’r Polisi Cyllid safonol) yn gorfod talu ffioedd dysgu pro-rata, wedi’u selio ar y nifer o wythnosau a gofrestrwyd. Bydd y taliad blaendal yn cael ei dderbyn fel taliad yn erbyn y swm pro-rata, gan gymryd bod yn swm yn fwy na £1,000.

Drwy wneud taliad blaendal rydych yn cytuno i amodau a thelerau y Polisi Ad-dalu Blaendal. Nid oes modd trosglwyddo nac ad-dalu’r blaendal ac eithrio dan yr amgylchiadau a amlinellir isod. Rhaid gwneud ceisiadau am ad-daliad yn unol â gweithdrefnau a therfynau amser Ad-dalu Blaendal y Brifysgol. Caiff blaendaliadau eu cadw o leiaf tan ddyddiad cychwyn y cwrs y gwnaed cais amdano, neu’n hirach, yn ôl disgresiwn y Brifysgol.

Gwneir cymeradwyaethau am ad-daliadau yn unol â’r gweithdrefnau ad-dalu isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y taliad blaendal neu'r polisi ad-daliad, cysylltwch â ni ar depositrefund@caerdydd.ac.uk

Rhesymau dros cal ad-daliad

Ar ôl i'r cyfnod pwyllo o 14 diwrnod basio ni fydd blaendaliadau yn cael eu had-dalu heblaw yn yr amgylchiadau canlynol:

Yn yr amgylchiadau hyn, mae'n rhaid i chi ddarparu copi wedi'i sganio o lythyr gwrthod y Swyddog Clirio Mynediad.

Ni fydd methu trefnu i gymryd prawf Iaith Saesneg addas cyn dechrau eich rhaglen yn cael ei ystyried ar gyfer ad-daliad: mae'n rhaid darparu tystiolaeth eich bod wedi cymryd prawf cydnabyddedig o fewn 12 wythnos cyn dechrau'r rhaglen, er mwyn cymhwyso ac mae'n rhaid darparu tystiolaeth o hyn.

Lle nad oes fisa UKVI neu oblygiadau mewnfudo, gall y Brifysgol ddewis i feddalu ar y gofynion Iaith Saesneg cyhoeddedig os yw astudiaethau academaidd neu brofiad proffesiynol yn arddangos potensial i lwyddo ar y rhaglen astudio. Os rydym yn derbyn cymhwyster ac mae'r Brifysgol yn dewis meddalu drwy gynnig lle i chi ar yr un rhaglen yn dilyn hynny, os nad ydych yn dewis i gymryd lle, bydd eich taliad blaendal yn cael ei gadw.

Mae'n rhaid i chi gyflwyno canlyniadau academaidd i'r Brifysgol cyn gynted ag y maent ar gael a cyn dyddiad dechrau'r rhaglen. Os ydyn yn cynnig lle i chi ar yr un rhaglen ac nad ydych yn dewis cymryd eich lle, bydd eich taliad blaendal yn cael ei gadw.

Pan fydd ymgeisydd yn cael cynnig rhaglen arall nail ai ar sail Iaith Saesneg neu academaidd, bydd hawl gennych gael ad-daliad blaendal os ydych yn dewis peidio derbyn y cynnig arall. Os yw'r cynnig arall yn cael ei dderbyn, bydd telerau gwreiddiol yn bolisi blaendal yn gymwys a ni fydd hawl gennych gael ad-daliad os ydych yn newid eich meddwl ar ddyddiad hwyrach.

Salwch lle mae yn dystiolaeth amlwg gan ymarferydd meddygol swyddogol lle nad yw'n bosib astudio ym Mhrifysgol Caerdydd mwyach. Mae hyn yn gymwys i salwch ymgeisydd neu ddibynnydd lle bod gan yr ymgeisydd gyfrifoldeb gofalu.

Lle mae ymgeisydd (neu ddibynnydd) yn gofyn am driniaeth tymor byr (triniaeth yn para 12 mis neu lai) a lle mae ymgeisydd yn cwrdd â thelerau gohirio (lle mae ymgeisydd yn bodloni telerau eu cynnig a heb ohirio mynediad yn y gorffennol) mi fydd y blaendal yn cael ei barhau at y flwyddyn academaidd nesaf. Lle nad oes gohiriad wedi'i gymeradwyo, bydd y blaendal yn cael ei ad-dalu.

O dan y categori hwn, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o newid mewn amgylchiadau ariannol nad oedd yn hysbys ar yr amser y talwyd y blaendal. Er enghraifft, gall tystiolaeth o golli cyllid neu ysgoloriaeth neu ddiswyddiadau fod yn anhysbys ar amser y taliad.

Er gwaethaf rhesymau blaenorol, gellir gwneud ad-daliadau o dan amgylchiadau eithriadol.

Mae hyn yn cwmpasu materion a fyddai'n atal yr ymgeisydd rhag parhau â'i astudiaethau yn y DU - er enghraifft salwch difrifol, marwolaeth yn y teulu agos, neu dorri contract ar ran y Brifysgol. Rhaid darparu tystiolaeth ddogfennol o dan amgylchiadau o'r fath a difrifoldeb y sefyllfa yn cael ystyried yn addas gan y Brifysgol

Gwneir penderfyniadau o ran ad-dalu'r blaendal lle y ceir amgylchiadau eithriadol yn ôl disgresiwn y Brifysgol.

Nid ystyrir bod trosglwyddo i sefydliad addysgol arall yn y DU yn amgylchiad eithriadol fel arfer dim ond lle ceir rhesymau academaidd dilys dros drosglwyddo o'r fath y caiff ei ystyried. Ni fydd myfyrwyr sydd yn dewis peidio ag astudio yng Nghaerdydd cyn cofrestru yn gymwys am ad-daliad.

Os yw’r Brifysgol yn canslo’r rhaglen y mae’r ymgeisydd wedi derbyn cynnig ar ei chyfer, yna ad-delir yr holl ffioedd a dalwyd.

Gwneud cais am ad-daliad

I wneud cais am ad-daliad blaendal drwy ebostio ffurflen ad-dalu blaendal wedi'i gwblhau i depositrefund@caerdydd.ac.uk cyn y dyddiad cau a hysbysebwyd. Mae'n rhaid i chi gynnwys unrhyw wybodaeth sy'n rhoi hawl i chi gael ad-daliad o dan un neu fwy o'r rhesymau uchod.

Rhaid i ymgeisydd allu dangos:

  • trawsgrifiad academaidd (wedi'i ddyddio ar ôl i'r blaendal gael ei dalu) neu dystysgrif iaith Saesneg ddilys (wedi'i ddyddio ar ôl i'r blaendal gael ei dalu ac o fewn tri mis o ddyddiad dechrau'r cwrs i ddangos na fodlonwyd amodau’r cynnig,
  • hysbysiad gwrthod fisa i ddangos y gwrthodwyd ei fisa,
  • tystiolaeth bod cais am gyllid wedi'i wrthod, neu
  • dogfennau swyddogol gwiriadwy i gefnogi ei honiad o amgylchiadau eithriadol.

Rhaid cyflwyno ceisiadau trwy ebostio admissions-advice@caerdydd.ac.uk am ad-daliad dim hwyrach na 4 wythnos ar ôl dyddiad cychwyn y cwrs.

Caiff ad-daliadau eu prosesu cyn gynted â phosib ond dim hwyrach na 60 diwrnod i ddyddiad cychwyn y cwrs a bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod a oedd ei gais am ad-daliad yn llwyddiannus ar ôl y cyfnod hwn. Os fydd y dewis hwn wedi dod i ben, bydd trosglwyddiad banc yn cael ei wneud yn ôl i'r person neu gorff sydd yn talu'r ffi yn unol â deddfau gwyngalchu arian y DU. Nodwch, bydd eich taliad yn cael ei ddychwelyd yn yr un dull talu a dderbyniwyd.

Oherwydd cyfreithiau gwrth-dwyllo arian gall blaendaliadau ond cael eu had-dalu i'r cyfrif o le ddaeth y taliad. Ni allwn ad-dalu blaendaliadau i unrhyw cyfrif arall neu drwy unrhyw ffordd arall o fecanwaith talu.

Gwybodaeth twyllodrus

Os ydych wedi rhoi dogfennau twyllodrus neu anghywir i gefnogi eich cais Prifysgol neu gais fisa y DU neu drwy ofyn am ad-daliad blaendal ni fydd y polisi uchod yn gymwys. Mewn rhai amgylchiadau bydd unrhyw gynnig gan y Brifysgol yn cael ei annilysu a fyddwn yn rhoi gwybod i awdurdodau addas os yw'r achos difrifol o dwyll. Yn yr achosion hyn, bydd blaendaliadau yn cael eu cadw a ni fydd hawl i gael ad-daliad.

Gwneud Cais am Ad-daliad

I wneud cais am ad-daliad blaendal drwy ebostio ffurflen ad-dalu blaendal wedi'i gwblhau i depositrefund@caerdydd.ac.uk cyn y dyddiad cau a hysbysedwyd. Mae'n rhaid i chi gynnwys unrhyw wybodaeth sy'n rhoi hawl i chi gael ad-daliad o dan un neu fwy o'r rhesymau uchod.

Os ydych yn methu mynychu dechrau'r rhaglen neu dynnu'n ôl ar ôl cofrestru ni fydd blaendal yn cael ei wneud. Bydd y Swyddfa Gartref (UKVI) yn cael eu hysbysu nad ydych wedi cofrestru ar y rhaglen ddisgwyliedig.

Gallwch ofyn i'r blaendal gael ei gario ymlaen at y derbyniad nesaf os oes cais ar gyfer Gohirio Astudiaeth yn cael ei wneud ac yn cael cymeradwyo.

Ni fydd blaendaliadau sy'n cael eu cario ymlaen yn cael eu had-dalu heblaw pan fod y meini prawf canlynol yn cael eu bodloni: 1: fisa myfyrwyr yn cael ei wrthod, 5: Salwch, 6: ymgeisydd ym methu cael cyllid allanol neu 8: mae'r Brifysgol yn canslo'r rhaglen.

Os ydych yn dewis newid eich cwrs i gwrs arall Prifysgol Caerdydd ar ôl i'r blaendal gael ei dalu, gall y blaendal gael ei drosglwyddo ar yr amod eich bod gennych gynnig ar gyfer y rhaglen ddewisol.