Ewch i’r prif gynnwys

Cwynion

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn cyfeirio at reoliadau 2018/19. Mae rheoliadau newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20 a bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn Medi 2019. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â studentcases@cardiff.ac.uk.

Rydym yn cydnabod y gall pethau fynd o'i le o bryd i'w gilydd ac y gallai fod myfyrwyr yn dymuno cyflwyno cwyn i'r Brifysgol. Rydym yn ystyried pob cwyn o ddifrif.

Sut i gwyno

Os hoffech gwyno, dylech fel arfer wneud hyn o fewn saith diwrnod calendr wedi i’r broblem godi.

Gall myfyrwyr neu gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ddefnyddio'r weithdrefn gwyno i fyfyrwyr ymhen 28 diwrnod calendr ar ôl eu dyddiad gadael swyddogol neu eu dyddiad graddio. Gellir defnyddio'r weithdrefn i gwyno am y materion canlynol:

  • methiant y Brifysgol i fodloni ei rhwymedigaethau
  • pryderon ynghylch darparu rhaglen (ymchwil neu un a addysgir), addysgu neu weinyddiaeth, gan gynnwys goruchwyliaeth;
  • materion sy'n ymwneud ag ansawdd y cyfleusterau, yr adnoddau dysgu neu'r gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol.

Byddwn yn derbyn cwynion gan fyfyrwyr unigol neu grŵp o fyfyrwyr.

Student Complaint Procedure - Welsh

Student Complaint Procedure - Welsh

14 Tachwedd 2016

Gwybodaeth am wneud cwyn, gan gynnwys cefnogaeth sydd ar gael, gwybodaeth cysylltu ddefnyddiol a’r camau amrywiol.

PDF

Y cam datrys cynnar

Rydym yn credu y gellir ymdrin â llawer o faterion yn lleol ac yn llwyddiannus drwy drafod, neu’n ysgrifenedig, ac fel arfer, disgwylir i chi gwblhau'r cam hwn cyn cyflwyno cwyn ffurfiol.

Y Cam Ffurfiol

Os ydych chi'n anfodlon ar ganlyniad y cam datrys cynnar, neu os yw eich pryder o natur ddifrifol, gallwch gyflwyno cwyn cam ffurfiol drwy gwblhau'r ffurflen a chyflwyno tystiolaeth i gefnogi eich cwyn. Rhaid cyflwyno cwynion ffurfiol i'r is-adran Llywodraethu a Chydymffurfio.

Y Cam Adolygu

Os ydych yn dal yn anfodlon gyda phenderfyniad cwyn ffurfiol, mae'n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais i'r penderfyniad gael ei adolygu gan adolygydd dan gam adolygu y weithdrefn gwyno i fyfyrwyr. Gwybodaeth bellach am y cam adolygu a’r ffurflen cais am adolygiad.

* Os ydych yn credu nad yw eich trefniadau goruchwylio yn gweithio cystal ag y dylent, rhaid i chi roi gwybod i'ch Ysgol cyn gynted â phosibl, er mwyn i'r Ysgol allu helpu i ddatrys y sefyllfa. Er mwyn rhoi cyfle i'r Ysgol adolygu trefniadau goruchwylio a, lle bo'n briodol, rhoi datrysiad ar waith am y cyfnod goruchwylio sy'n weddill, rhaid gwneud cwynion am oruchwyliaeth o dan y Weithdrefn hon, a dylid eu codi mor fuan â phosibl ac ymhen 28 diwrnod calendr ar ôl i'r broblem godi.

Nid yw materion ynghylch goruchwyliaeth fel arfer yn sail ar gyfer apêl academaidd, felly ni ddylech aros i'ch marciau gael eu cadarnhau'n ffurfiol gan y Brifysgol cyn codi mater sy'n ymwneud â goruchwyliaeth.

Ni ddylid defnyddio'r weithdrefn gwyno i fyfyrwyr ar gyfer unrhyw fater y gellir ei drafod yn uniongyrchol dan y weithdrefn apeliadau academaidd. Mae gwybodaeth am apeliadau academaidd ar gael ar y fewnrwyd myfyrwyr.

Nid oes modd herio dyfarniad academaidd dan unrhyw weithdrefn. Dyfarniad academaidd yw’r penderfyniad a wneir gan staff academaidd ar ansawdd gwaith academaidd neu’r meini prawf sy’n berthnasol wrth farcio gwaith (yn hytrach na’r broses farcio weinyddol) fel y’i diffinnir yn Fframwaith Arfer Da Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer delio â chwynion ac apeliadau academaidd.

Cwynion eraill

Mae gweithdrefnau ar gyfer mathau eraill o gwynion ar gael. Os oes gennych fater ynghylch:

Cymorth a chyngor

Mae llawer o wahanol bobl a all eich helpu os ydych yn cael anhawster, ac rydym yn eich annog i geisio'r cymorth hwn:

  • Eich tiwtor personol neu’r academydd sy'n gyfrifol am eich rhaglen astudio.
  • Cysylltwch â’r tîm Cefnogi Myfyrwyr i gael cyngor ac arweiniad yn ystod eich amser yn y Brifysgol ar +44 (0)29 2087 4844 neu studentsupport@caerdydd.ac.uk
  • I gael cyngor annibynnol ar unrhyw un o weithdrefnau'r Brifysgol, cysylltwch â'r gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr.

Canolfan Cyngor i Fyfyrwyr