Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu

Os ydych chi'n astudio ar gyfer eich gradd israddedig gyntaf, darllenwch yr arolwg hwn o'n strwythur ffioedd yn ofalus.

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd). Felly, i gael amcangyfrif bras o gyfanswm y gost, dylech luosi’r ffioedd â nifer y blynyddoedd o astudio.

Gwybodaeth Gyffredinol i Fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2020/21.

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu’r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholi ond nid ffi ailsefyll arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd. Mae ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd y Brifysgol yn ychwanegol at hynny.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am arian i gael rhagor o wybodaeth.

Nid yw ffioedd dysgu’r cyrsiau sy'n dechrau yn 2020/21 ar gael ar hyn o bryd. Caiff y rhain eu cyhoeddi yn ystod mis Medi 2019.

Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r DUAros am gadarnhad
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGRhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA)Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Felly, dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r UEAros am gadarnhad
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGRhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA)Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Felly, dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Mae ffioedd i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yn amrywio yn dibynnu ar y pwnc.

Math o astudiaethFfi 2020/21
Band 1: Myfyrwyr ym maes y celfyddydau/dyniaethau neu bynciau ystafell ddosbarthAros am gadarnhad
Band 2: Myfyrwyr gwyddoniaeth/peirianneg neu bynciau labordy/stiwdio Aros am gadarnhad
Band 3: Cyrsiau israddedig clinigol Aros am gadarnhad
Myfyrwyr ar flwyddyn dramor Erasmus15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Felly, dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

  • blynyddoedd a ailadroddir: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
  • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
  • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Mae’n gyfwerth â'r Mynegai Prisiau Manwerthu ond yn eithrio taliadau llog morgais.
  • Ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau Deintyddol a Meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.
  • gohirio astudiaethau: os byddwch yn gohirio eich astudiaethau, bydd eich cyfradd ffioedd yn aros yr un peth pan fyddwch yn dychwelyd i astudio.

Ffioedd deintyddol a meddygol

Nid yw ffioedd meddygol a deintyddol ar gael ar hyn o bryd. Caiff y rhain eu cyhoeddi pan gytunir ar ein ffioedd dysgu, yn ystod mis Medi 2019.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich statws ffioedd, gallai'r canllawiau gan Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) fod o ddefnydd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2019

Gwybodaeth Gyffredinol i Fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2019/20.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2018

Gwybodaeth Gyffredinol i Fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2018/19.

Mae arian ar gael tuag at gost ffioedd dysgu, yn dibynnu ar ble rydych yn byw cyn dechrau astudio'ch cwrs. Ewch i'n tudalennau benthyciadau a grantiau am ragor o wybodaeth.

Talu ffioedd dysgu

Gallwch dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych chi yn bersonol (cyfanswm ffi ag eithrio grantiau neu nawdd) drwy gael benthyciad ffioedd dysgu (DU ac UE yn unig), sy'n ad-daladwy wedi i chi gwblhau'ch cwrs neu drwy'r opsiynau talu rydym yn eu cynnig.

Mae holl ffioedd myfyrwyr israddedig Cartref/UE yn daladwy fel a ganlyn:

  • taliad cyntaf 25%
  • ail daliad 25%
  • trydydd taliad 50%.

Hepgor ffi i geisiwr lloches

Ar hyn o bryd mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig hepgor ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion sy’n geiswyr lloches ac sy'n gwneud cais i'r Brifysgol. Rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i geiswyr lloches.