Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau derbyn

Cenhadaeth Prifysgol Caerdydd yw cynnal ymchwil, dysgu ac addysgu gyda rhagoriaeth ac effaith ryngwladol.

Mae holl weithgareddau’r Brifysgol yn anelu at gyflawni'r safonau rhyngwladol uchaf o ran ymchwil, dysgu ac addysgu, mewn amgylchedd ymchwil cyfoethog ac amrywiol lle gall yr holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial yn llawn er budd y gymuned ehangach a chymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Bwriad polisi Derbyniadau Prifysgol Caerdydd yw egluro proses derbyniadau’r Brifysgol i ymgeiswyr a’u cynrychiolwyr, a chefnogi gwaith y staff derbyniadau wrth gyflawni cenhadaeth y Brifysgol.

Lluniwyd y polisi i sicrhau cydymffurfiaeth â Chod Ansawdd QAA y DU ar gyfer Addysg Uwch. Mae’r egwyddorion arfer da a nodir yn y polisi’n berthnasol i holl gategorïau yr ymgeiswyr sy’n cyflwyno ceisiadau i astudio yn y Brifysgol.

Y Pwyllgor Safonau Academaidd ac Ansawdd sy’n gyfrifol am oruchwylio polisi Derbyniadau Prifysgol Caerdydd Mae’r polisi hwn yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor hwn bob blwyddyn.

Gall ymgeiswyr i Brifysgol Caerdydd ddewis cael gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. Gallwch newid yr iaith ddewis ar unrhyw bwynt o’r broses ar gais yr ymgeisydd.

Mae proses derbyn y Brifysgol yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  • Tegwch;
  • Tryloywder;
  • Proffesiynoldeb;
  • Hygyrchedd ar gyfer ymgeiswyr a’u cynghorwyr;
  • Defnydd cyson o bolisi a gweithdrefn.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a’i gweithgareddau, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr cymwys addas ac rydym yn gallu ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau ar gyfer mynediad ar ein rhaglenni (gall brofiad proffesiynol gael eu hystyried ar gyfer mynediad fesul achos) gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau cyfwerth arall.

Bydd ymgeiswyr fel arfer, yn gorfod cyflawni cymwysterau proffesiynol a/neu academaidd addas a chael cymhwyster iaith sy'n bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen astudio. Mae'r graddau sydd angen fel arfer ar gyfer cymwysterau hyn yn cael eu nodi'n glir o dan ofynion mynediad penodol y rhaglen ynghyd â gofynion mynediad penodol rhaglen eraill.

Rydym yn cadw’r hawl i beidio ag ystyried ymgeisydd os yw wedi’u tynnu’n ôl o Brifysgol Caerdydd neu unrhyw sefydliad arall am resymau academaidd, neu, o ganlyniad i gyflwyno dogfennaeth dwyllodrus.

Bydd ein chwiliwr cyrsiau ar-lein yn rhoi gwybodaeth i chi am ein gofynion mynediad safonol ar gyfer pob rhaglen a chynigion arferol ar gyfer pob rhaglen. Mae'r gofynion mynediad ar y tudalennau gwybodaeth gwrs fel arfer yn benodol yn nhermau cymwysterau'r DU, nid oherwydd dyma'r unig gymwysterau rydym yn derbyn ond oherwydd dyma'r cymwysterau sy'n cael eu chwilio amdanynt fwyaf. Lle nad oes cymwysterau rydych yn cymryd wedi'u rhestru, cysylltwch â'r tîm derbyn a fydd yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad am os yw'r cymhwyster rydych yn astudio/wedi astudio yn addas ar gyfer mynediad uniongyrchol ar eich rhaglen ddewisol a lle'n bosib, gofynion mynediad arferol ar gyfer y cymhwyster.

O ran rhaglenni a addysgir sy’n dechrau yn ystod y prif gylch rhwng 1 Medi a 30 Mehefin bob blwyddyn, mae’r Brifysgol yn gwarantu na fydd yn newid ei gofynion mynediad fel y’u cyhoeddir ar dudalennau gwybodaeth canfod cwrs y rhaglen ar ôl 1 Medi y flwyddyn gynt (e.e. ni fydd gwybodaeth ar ein tudalennau canfod cwrs yn cael eu haddasu ar gyfer mynediad Medi 2020 ar ôl 1 Medi 2019, er y gall gwybodaeth gael ei diweddaru i gynnig eglurhad pellach).

Gall ymgeiswyr â dysg o gymwysterau blaenorol mewn sefydliadau addysg uwch eraill ennill credydau at eu rhaglen Prifysgol Caerdydd. Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at ein Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Cynghorir pob ymgeisydd i ddarllen ein polisi, gweithdrefn a chanllawiau euogfarnau troseddol.

Mae'r Brifysgol yn cynnig nifer o raglenni sy'n ddarostyngedig i ofynion cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddiol, naill ai oherwydd cyswllt angenrheidiol â chleifion, oedolion agored i niwed neu blant yn ystod lleoliadau gwaith, gofynion darparwyr lleoliadau gwaith neu oherwydd cymhwyster ar gyfer cofrestru gyda chorff proffesiynol ar ôl cwblhau'r rhaglen.

Gall y gofynion hyn gynnwys: asesiadau ffitrwydd i ymarfer, gwiriadau iechyd, gwiriadau cofnodion troseddol Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd a/neu wiriadau heddlu a chyfyngiadau ar oed mynediad.  Caiff y gofynion anacademaidd ychwanegol hyn eu nodi ar dudalennau gwybodaeth chwiliwr cyrsiau y rhaglen.

Mae'r Brifysgol yn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau a mentrau sy'n anelu at ehangu mynediad a meithrin diwylliant cynhwysol y Brifysgol, fel y nodwyd yn Strategaeth Ehangu Mynediad a Chadw’r Brifysgol:

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i'r safonau uchaf o foeseg ac ymddygiad yn ei gweinyddiaeth, ei pholisi sefydliadol a’i hymddygiad, a hefyd yn ymrwymedig i gyfathrebu agored, effeithiol ac effeithlon mewn cydymffurfiaeth â chyfraith defnyddwyr.

Mae'n nod gan y Brifysgol i recriwtio a derbyn myfyrwyr sydd â’r potensial i elwa ac sy'n fwyaf abl i elwa ar amgylchedd dysgu, addysgu ac ymchwil y Brifysgol, waeth beth fo'u cefndir.

Mae gan y Brifysgol strategaeth ehangu mynediad sy’n ymdrin â recriwtio, cadw a dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch.

Rhagor o wybodaeth am ein strategaeth ehangu mynediad

Mae'r Brifysgol yn gweithredu Model Derbyn Cyd-destunol ar gyfer ymgeiswyr israddedig o'r Deyrnas Unedig i ganfod y rhai sydd wedi profi rhwystrau rhag cyfranogi mewn addysg uwch. Mae'r model yn defnyddio tri dangosydd anfantais economaidd-gymdeithasol a yn ychwanegol at amgylchiadau unigol andwyol.

Rhagor o wybodaeth am ein defnydd o data cyd-destunol

Cyflwynir ceisiadau llawn amser israddedig i’r Brifysgol drwy’r Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau (UCAS). Cyflwynir yr holl geisiadau eraill yn uniongyrchol i’r Brifysgol, heblaw lle cytunir ar lwybr arall, gan gynnwys y Gwasanaeth Cais Bar Myfyrwyr (BarSAS) a Bwrdd Ceisiadau Canolog LPC (CAB) ar gyfer rhaglenni galwedigaethol ôl-raddedig y Bar ac Ymarfer Cyfreithiol. Mae rhagor o wybodaeth am wneud cais ar ein tudalennau chwiliwr cyrsiau.

Ymgeiswyr UCAS

Caiff ymgeiswyr sy’n gwneud cais erbyn dyddiad cau ystyriaeth gydradd UCAS ystyriaeth lawn gydradd. Caiff ceisiadau hwyrach eu hystyried yn unigol os oes o hyd lefydd ar gael ar y rhaglen berthnasol. Caiff pob cais a ddaw i law erbyn y dyddiadau cau a gyhoeddwyd ac y cytunwyd arnynt ystyriaeth gydradd.

Ymgeiswyr uniongyrchol

Er ein bod yn croesawu ceisiadau ar unrhyw adeg, rydym yn argymell bod ymgeiswyr yn gwneud cais o leiaf 12 wythnos cyn dechrau eu rhaglen ddewisol. Os oes angen fisa i astudio mae'n arbennig o bwysig eich bod yn caniatáu digon o amser ar gyfer y broses ymgeisio a fisa. Sylwch fod y Brifysgol yn cadw'r hawl i gynnig lle mynediad gohiriedig i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am raglen sydd wedi cyrraedd capasiti (gan weithredu rhestri aros fel y bo'n briodol) ac i ymgeiswyr sy'n gwneud cais ar ôl y terfyn amser a argymhellir os nad oes digon o amser i brosesu'r holl ofynion i ymgeisydd ddechrau ar ei raglen erbyn y dyddiad cofrestru olaf.

Mae'r Brifysgol yn casglu amrywiaeth o ddata gan ymgeiswyr yn ystod y broses ymgeisio:

  • Gwybodaeth gyswllt a phersonol sydd ei hangen i weinyddu’r broses ymgeisio (gan gynnwys gwybodaeth i benderfynu ar statws mewnfudo a ffioedd);
  • Gwybodaeth sydd ei hangen i lywio penderfyniadau ar addasrwydd yr ymgeisydd ar gyfer ei raglen astudio ddewis.
  • Gwybodaeth monitro a chyd-destunol cydraddoldeb ac amrywiaeth i alluogi’r Brifysgol i fonitro effaith ei pholisïau a’i gweithdrefnau derbyn ar grwpiau penodol.

Nid yw’r Brifysgol yn defnyddio data personol sensitif i lywio ei broses benderfynu. Dim ond at ddibenion monitro ac mewn achosion lle mae'r ymgeisydd wedi datgan anabledd, er mwyn caniatáu i Cymorth a Lles Myfyrwyr gysylltu ag ymgeisydd i asesu unrhyw anghenion cymorth a all fod gan yr ymgeisydd y caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio.

Bydd y Brifysgol yn storio dogfennau a data’n unol ag Amserlen Cadw Cofnodion y Brifysgol:

Ar y dyddiadau a drefnir, caiff data ceisiadau diangen ei ddinistrio.

Rhagor o wybodaeth am sut allwch wneud cais am gopi o'ch data personol a gedwir gan y Brifysgol.

Mae'r Brifysgol wedi'i rhwymo gan ofynion Deddf Diogelu Data 1998 o ran diogelu gwybodaeth bersonol. Ni allwn drafod eich cais onid ydych yn cadarnhau’n ysgrifenedig fanylion trydydd parti a awdurdodir i ymateb ar eich rhan.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i bolisi o ansawdd a chyfleoedd, a'i nod yw cynnig amgylchedd gwaith, dysgu a chymdeithasol diogel heb unrhyw wahaniaethu. Ei nod yw gwneud yn siŵr bod myfyrwyr, staff, ymwelwyr ac eraill sy'n gysylltiedig â'r Brifysgol yn cael eu trin ag urddas, parch a thegwch, ni waeth beth fo unrhyw wahaniaeth amhriodol, fel oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd, mamolaeth, hil, crefydd, cred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol (sydd wedi’u nodi fel 'nodweddion gwarchodedig' o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010).

Os byddwch yn ymddwyn yn groes i bolisïau’r Brifysgol o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth neu Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio (y mae'n ofynnol i’r holl fyfyrwyr a staff y Brifysgol lynu wrthynt), rydym yn cadw'r hawl i'ch diarddel os ydych wedi cael eich derbyn/ymrestru, ac i ddiddymu unrhyw gontract.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd a enwir yw rhoi gwybodaeth lawn a chywir yn ei gais/chais, a gwneud yn siŵr bod y Brifysgol yn cael gwybod mewn da bryd am unrhyw newidiadau i’w manylion cyswllt neu amgylchiadau personol, ac ymateb i unrhyw geisiadau ychwanegol am wybodaeth sydd ei hangen sy’n berthnasol i’r cais.

Ni fydd y Brifysgol yn ystyried ymhellach unrhyw ymgeisydd sy’n rhoi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol, a bydd yn prosesu penderfyniad aflwyddiannus.

Ar ôl cynnig lle, gall cynnig gael ei dynnu’n ôl neu ei newid os daw gwybodaeth i sylw'r Brifysgol a allai fod wedi dylanwadu ar benderfyniad neu ganlyniad cais. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno gwybodaeth anwir neu gamarweiniol i gefnogi’r cais.

Os bydd ymgeisydd neu drydydd parti’n gweithredu ar ran ymgeisydd yn camarwain y Brifysgol yn fwriadol drwy gyflwyno gwybodaeth anwir neu anghywir, bydd y Brifysgol yn hysbysu’r partïon perthnasol. Yn eu plith mae UCAS o ran ceisiadau israddedig, Fisas a Mewnfudo’r DU lle gallai’r wybodaeth a gaiff ei datgan gael ei defnyddio’n anwir i gael mynediad i’r DU, a heddlu perthnasol y DU mewn perthynas â thwyll a chamarwain difrifol.

Mae'r Brifysgol yn ystyried ei dyletswyddau diogelu o ddifrif. Os daw gwybodaeth i law'r Brifysgol ynghylch (neu â allai fod ynghylch) mater diogelu, bydd y Brifysgol yn gweithredu yn unol â'i dyletswyddau ac yn rhoi gwybod am unrhyw bryderon i'r partïon cymwys (yn unig) o fewn y Brifysgol fel sy'n briodol, a gyda sefydliadau allanol perthnasol fel yr Heddlu (gan gynnwys yr Asiantaeth Gwrthderfysgaeth), Gwasanaethau Plant neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gwneud penderfyniadau

Rôl y Tiwtor Derbyniadau yw penderfynu ar feini prawf mynediad i wneud penderfyniadau ar ddethol i’r rhaglenni y maent yn gyfrifol amdanynt. Mae Tiwtoriaid Derbyniadau hefyd yn gyfrifol am ddarparu’n amserol benderfyniadau dethol ar geisiadau derbyn i raglenni’r Brifysgol nas rheolir gan y Gwasanaethau Proffesiynol neu sydd y tu hwnt i’r meini prawf mynediad a gyhoeddir.

Rôl staff Gwasanaethau Proffesiynol yw rhoi arweiniad a chymorth arbenigol i broses derbyniadau’r Brifysgol; cyflawni a phrosesu penderfyniadau’n seiliedig ar feini prawf mynediad a benderfynir ymlaen llaw i gyfathrebu’r penderfyniadau hyn  i ymgeiswyr.

Caiff yr holl staff sy’n rhan o Dderbyniadau yr hyfforddiant a’r cymorth angenrheidiol i sicrhau gwasanaeth effeithlon, proffesiynol a chymwys i ymgeiswyr.  Bydd hyfforddiant yn ymdrin â chyfyngiadau cyfreithiol ac allanol, gan gynnwys deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth. Cynhelir ymgynghoriad o bryd i'w gilydd gyda staff derbyn i nodi anghenion hyfforddi sy'n dod i'r amlwg ac i sicrhau bod y rhaglen hyfforddiant a chymorth yn parhau i ddiwallu anghenion.

Bydd y Brifysgol ond yn gwneud cynnig o le ar radd ymchwil pan fydd yn gallu darparu goruchwyliaeth briodol a/neu drefniadau goruchwylio ym maes ymchwil yr ymgeisydd.  Ar gyfer rhai rhaglenni gradd ymchwil, gallai argaeledd cyllid ymchwil hefyd fod yn ystyriaeth; os felly, caiff hyn ei nodi ym meini prawf derbyn yr Ysgol berthnasol.

Pan na all y Brifysgol wneud cynnig i chi am eich rhaglen ddewis wreiddiol, gallwch gael cais derbyn i raglen amgen, gysylltiedig.

Profion dethol a chyfweliadau

Pan fo mynediad i raglen yn gofyn am gwblhau prawf dethol neu gyfweliad, cyhoeddir y gofyniad hwn  yn Chwiliwr Cyrsiau ynghyd ag unrhyw feini prawf penodol ar ddethol mewn cyfweliad. Dylai’r staff sydd â rhan yn y broses o gynnal y cyfweliadau dewis gael eu hyfforddi i sicrhau y caiff y cyfweliadau eu cynnal yn unol â’r gofynion cyfreithiol ac â Pholisi’r Brifysgol ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Bydd Ysgolion yn gwahodd ymgeiswyr sydd wedi eu gwahodd i gyfweliad i ddatgelu unrhyw anabledd cyn y cyfweliad; lle datgelir anabledd mewn da bryd, bydd Ysgolion yn gwneud addasiadau rhesymol i ddarparu ar gyfer gofynion yr ymgeisydd yn y cyfweliad.

Bydd yr holl gyfweliadau i ymgeiswyr yn cael eu cynnal yn unol â pholisi cyfweld Prifysgol Caerdydd

Blaendaliadau

Mae gan Brifysgol Caerdydd bolisi o godi am flaendal i gael mynediad i rai rhaglenni. Pan fo’n rhaid i chi dalu blaendal, nodir hynny yn eich cynnig. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein gwybodaeth am flaendaliadau.

Newidiadau o bwys i raglenni presennol

Mewn amgylchiadau eithriadol, gallai fod angen i’r Brifysgol wneud newidiadau i raglen yn ystod y cylch gwneud cais, sy’n golygu y bydd y rhaglen yn wahanol i’r hyn a hysbysebwyd ar ddechrau’r cylch gwneud cais. Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i'r Brifysgol wneud newidiadau i raglen yn ystod cylch ymgeisio, sy'n golygu y bydd y rhaglen yn wahanol i'r un a hysbysebir ar ddechrau'r cylch ceisiadau. Amlinellir manylion y math o newidiadau yn ein telerau ac amodau cyhoeddedig. Os bydd newid o'r fath yn digwydd, byddwn yn ysgrifennu at unrhyw ymgeisydd/ymgeiswyr yr effeithir arnynt yn ddi-oed i'w hysbysu o'r newid, ac i roi manylion i'r ymgeisydd/ymgeiswyr am y camau gweithredu sydd ar gael iddynt.

Gohirio mynediad

Gallai ymgeiswyr ohirio mynediad i’r rhaglen yn ôl disgresiwn yr Ysgol berthnasol. Ni fydd uchafswm y cyfnod gohirio yn fwy na 12 mis. Bydd ymgeiswyr sy'n dymuno gohirio mynediad am gyfnod hirach yn gorfod ailymgeisio.

Mewn amgylchiadau eithriadol, pan fo ymgeisydd am geisio estyniad i’r cyfnod gohirio, gall yr Ysgol gyflwyno achos i’r Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd).

Arholiadau ailsefyll (Mynediad Israddedig)

Penderfynir pa mor dderbyniol yw graddau arholiad drwy ailsefyll ar lefel rhaglen. O ran rhaglenni lle nad oes modd ystyried ail-sefyll nodir hyn ar y wefan rhaglenni a effeithir yn Chwiliwr Cyrsiau. Pan ystyrir bod amgylchiadau arbennig neu liniarol wedi effeithio ar berfformiad ymgeisydd mewn arholiadau, dylai ymgeiswyr gyfeirio at Datganiad ar Amgylchiadau Lliniarol y Brifysgol.

Pennu statws ffioedd

Nid yw’r Brifysgol yn penderfynu ar statws ffioedd ar gyfer darpar ymgeiswyr. Ar ôl yr asesiad, bydd gwybodaeth am statws ffioedd wedi’u nodi yn eich cynnig.

Mae’r Brifysgol yn asesu statws ffioedd yn gyfan gwbl yn unol â’r canllawiau ar roddir gan Gyngor y DU ar Faterion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA); mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein hadran ar ddatrys ymholiadau ffioedd.

Ffioedd a chostau astudio

Mae gwybodaeth am ffioedd tiwtora israddedigion a ffioedd tiwtora ôl-raddedigion ar gael ar ein gwefan ynghyd â gwybodaeth am gostau byw.

Cymorth i ymgeiswyr

Rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ymgeiswyr y gwnaed cynnig iddynt

Mae rhagor o wybodaeth am y weithdrefn ar gyfer asesu anghenion cymorth ychwanegol a/neu addasiadau sy'n ofynnol i raglenni astudio ar gyfer ymgeisydd sydd dan 18 oed ar y dyddiad derbyn i’r Brifysgol.

Gall y Brifysgol gynnig lle ar raglenni amgen pan fo’n briodol ar y camau cynnig cychwynnol a chadarnhau.

Pan nad yw ymgeisydd yn bodloni gofynion mynediad eu rhaglen astudio ddewis ond bod y cais yn bodloni gofynion rhaglen gysylltiedig bydd y Brifysgol yn ysgrifennu cais i gynnig lle amgen. Os bydd ymgeisydd yn derbyn y cynnig amgen caiff hwn ei brosesu a chadarnhad ei anfon at yr ymgeisydd yn unol â hynny. Os gwrthodir y cynnig amgen prosesir penderfyniad aflwyddiannus ar y dewis rhaglen wreiddiol. Bydd yr arfer hwn hefyd yn berthnasol pan gawn eich canlyniadau (cadarnhad) os na fodlonwyd amodau’r cynnig.

Pan wneir cynnig amgen o le wrth dderbyn canlyniadau drwy UCAS, bydd gan yr ymgeisydd yr hawl i wrthod y cynnig hwn a dewis ei ddewis wrth gefn neu fynd i glirio UCAS yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Nid oes yn rhaid i ymgeiswyr dderbyn cynnig amgen ar unrhyw bwynt o’r broses a dylent ystyried pob opsiwn cyn gwneud hynny.

Rhaid i ymgeiswyr roi unrhyw dystiolaeth o gymwysterau ardystiedig neu gyflawni amodau eraill y cynnig. Os yw ymgeisydd wedi cael cynnig mynediad diamod, bydd y Brifysgol yn gofyn am brawf o’r cymwysterau a nodir.

Os yw ymgeisydd wedi methu â chyflawni amodau’r cynnig, caiff y cais ei gyfeirio at y detholwr/wyr academaidd perthnasol am benderfyniad ynghylch a ellir cadarnhau’r cynnig ar sail y cymwysterau a enillwyd neu gyflawni amodau anacademaidd. Penderfynir ar hyn drwy argaeledd llefydd ar y rhaglen. Y corff y cyflwynwyd y cais iddo’n wreiddiol fydd yn hysbysu'r ymgeisydd am y penderfyniad terfynol, sef naill ai UCAS neu’r Brifysgol. Darllenwch adran 8 am fanylion ar ein gweithdrefn cynnig amgen.

Cadarnhau derbyn i astudiaethau (CAS)

Unwaith y bydd cynnig diamod o le i astudio wedi’i dderbyn, bydd y Brifysgol yn cyhoeddi Cadarnhad o Dderbyn i Astudio (CAS) i ymgeiswyr y bydd angen fisa haen 4 arnynt. Mae Swyddfa Ryngwladol y Brifysgol yn cynnig cymorth ac arweiniad i ymgeiswyr rhyngwladol sy’n symud i Gaerdydd

Rhagor o wybodaeth am y Swyddfa Rhyngwladol

Cofrestru

Caiff myfyrwyr newydd i Gaerdydd Daflen Croeso i Gaerdydd a chanllaw cryno ar gofrestru ar-lein dair wythnos cyn dechrau’r rhaglen.  Cyn dechrau ei astudiaethau â Phrifysgol Caerdydd rhaid i bob ymgeisydd gofrestru â’r Brifysgol gan ddefnyddio’r system gofrestru ar-lein.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau cofrestru.

Gall ymgeiswyr aflwyddiannus ofyn am adborth ar eu cais. Rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno cais am adborth i Dderbyniadau’n ysgrifenedig ymhen 28 diwrnod o wneud y penderfyniad. Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu na allwn ymateb i geisiadau am adborth a gyflwynir gan drydydd partïon. I gael adborth, rhaid i chi roi rhif cyfeirnod eich cais, enw llawn a’r rhaglen y gwnaed cais i’w dilyn yn y cais.

Os yw ymgeisydd am apelio’n erbyn penderfyniad neu wneud cwyn o ran proses derbyn y Brifysgol neu ganlyniad hynny i geisio unioni, yn amodol ar gwmpas y weithdrefn dylai ymgeiswyr gyfeirio at Weithdrefn Cwyno ac Apelio i Ymgeiswyr.

Polisïau eraill ar gyfer ymgeiswyr

Mae Polisi Derbyniadau Prifysgol Caerdydd wedi’i ategu gan y polisïau canlynol: