Ewch i’r prif gynnwys

Diogelu plant ac oedolion mewn perygl

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel i bob plentyn ac oedolyn sydd mewn perygl, neu oedolion sy’n agored i niwed y deuir ar eu traws drwy ein gweithgareddau addysgu, ymchwil, allgymorth, mynediad a gweithgareddau eraill.

Cynlluniwyd ein polisi Diogelu i arwain y Brifysgol yn ei dyletswydd statudol a moesol i ddiogelu plant ac oedolion mewn perygl/sy’n agored i niwed sy’n dod i gysylltiad â chymuned y Brifysgol, a’r staff sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion mewn perygl/sy’n agored i niwed, i wneud yn siŵr bod canllawiau a gweithdrefnau clir ar gyfer nodi perygl a rhoi gwybod am bryderon.

Mae canllawiau wedi’u paratoi hefyd i roi rhagor o wybodaeth i staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr ar gyfer cynnal gweithgareddau penodol lle mae gofyn neilltuol am ddiogelu.

Prif ystyriaethau

Diogelu yw’r cam a gymerir i ddiogelu plant (o dan 18 oed) ac oedolion mewn perygl (am eu bod yn derbyn gofal neu wasanaethau eraill – mae’r diffiniad yn y polisi) o niwed gan gynnwys cam-drin.

Os ydych yn gweithio gyda phlant (o dan 18 oed) neu oedolion mewn perygl, gwnewch yn siŵr:

  • Eich bod wedi darllen y polisi, yr arweiniad perthnasol ac wedi cwblhau’r hyfforddiant perthnasol – mae angen i chi fod yn gyfarwydd â’r polisi Diogelu a chwblhau’r hyfforddiant perthnasol.
  • Bod Swyddog Diogelu Dynodedig (DSO) wedi’i benodi – os yw maes eich gwaith yn ymwneud â phlant neu oedolion yn y gwaith, rhaid i chi wneud yn siŵr bod DSO yn cael ei enwebu ac yn cwblhau’r hyfforddiant perthnasol.
  • Eich bod yn cofnodi a’n rhoi gwybod am unrhyw bryderon – mae dyletswydd i gofnodi a rhoi gwybod am unrhyw bryderon am y plant a’r oedolion mewn perygl. Ni allwch ddewis gwneud dim ond nid oes rhaid i chi wneud hyn ar eich liwt eich hun. Gallwch gael cyngor gan y Swyddog Dynodedig perthnasol yn ogystal â Phrif Swyddog Diogelu a Swyddog Diogelu Arweiniol y Brifysgol sydd wedi’u rhestru yn y polisi.
  • Eich bod yn ystyried a oes angen gwiriad DSB arnoch – mae’n bosibl y bydd angen gwiriad heddlu (gwiriad DBS) ar rai staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion yn aml – darllenwch y polisi a thrafodwch gydag Adnoddau Dynol.
  • Eich bod yn ymddwyn yn briodol bob amser – dylai staff, myfyrwyr a chontractwyr gymryd camau i sicrhau nad ydynt, yn anfwriadol, yn rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle gellir gwneud honiadau o gam-drin neu esgeuluso yn eu herbyn, a’u bod yn ymddwyn mewn modd priodol bob amser tuag at blant ac oedolion mewn perygl y maent yn dod i gysylltiad â nhw. Mae hyn yn cynnwys ymddygiad priodol o ran cyswllt corfforol, sylwadau awgrymog ynghylch rhyw, a’r cyfryngau cymdeithasol. Ceir canllawiau pellach yn y polisi Diogelu.

Rydym yn cymryd yr holl bryderon ynghylch diogelu a honiadau am gam-fanteisio, niweidio neu gam-drin (gan gynnwys radicaleiddio) o ddifrif, a byddwn yn rhoi gwybod am bryderon mewn da bryd.

Ein Polisi Diogelu

Polisi Gweithdrefn Adrodd ar Ddiogelu 2019

Polisi Gweithdrefn Adrodd ar Ddiogelu 2019

10 Awst 2020

Polisi gweithdrefn adrodd ar ddiogelu

DownloadPDF

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllawiau ar y dudalen hon neu’r dogfennau cysylltiedig, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth Sicrwydd.

Gwasanaethau Sicrwydd