Ewch i’r prif gynnwys

Eich hawliau diogelu data

Mae gan unigolion nifer o hawliau o dan ddeddfwriaeth diogelu data.

Ni fydd yr hawliau hyn yn gymwys ym mhob sefyllfa ond bydd yn dibynnu ar yr amgylchiadau sy'n gysylltiedig â'r broses data personol.

Hawl mynediad

Mae gennych hawl i ofyn am gael gweld y data personol a ddelir gan y Brifysgol amdanoch chi. Nid oes ffi, fodd bynnag, bydd angen i ni gael prawf adnabod (megis cerdyn adnabod staff neu fyfyriwr, neu gopi o drwydded yrru neu basbort) ac fel arfer byddwn yn ymateb i'ch cais o fewn un mis.

Er mwyn eich helpu, mae gennym ffurflen gais gwrthrych am fynediad at ddata sydd ar gael yn yr adran llwythiadau i lawr cysylltiedig . Rydyn ni’n eich annog i lenwi’r ffurflen Gais Gwrthrych am Fynediad i’n helpu ni i nodi lleoliad(au) y data personol yn gywir.

Mae'r ffurflen yn recordio'r holl fanylion sydd eu hangen er mwyn prosesu eich cais. Fodd bynnag, os nad oes modd i chi ddefnyddio'r ffurflen hon, darparwch y manylion angenrheidiol yn eich ebost.

Oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) presennol, dylech gyflwyno eich cais drwy ebost.

Ffuflen Gais Mynediad Pwnc.docx

Cwblhewch y ffurflen gais mynediad pwnc i'n helpu ni i wybod lleoliad eich data personol.

Yr hawl i gywiro

Os dewch yn ymwybodol bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn ffeithiol anghywir mae gennych hawl i ofyn am iddi gael ei chywiro.

Yr hawl i gael gwybodaeth

Mae gennych hawl i gael gwybod sut y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Bydd hyn yn cael ei gyfathrebu drwy hysbysiadau diogelu data y Brifysgol

Yr hawl i ddileu

Gelwir hefyd yn 'hawl i gael eich anghofio'. Mae'r hawl hon yn gymwys o dan amgylchiadau penodol, megis pan fynnir cydsyniad ar gyfer prosesu yn ôl ac nid oes unrhyw sail gyfreithiol arall dros brosesu'r data neu unrhyw reswm argyhoeddiadol am ei brosesu'n barhol.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu

O dan rai amgylchiadau gallwch ofyn i'r Brifysgol gyfyngu dros dro ar brosesu eich data personol tra bod prosesu o'r fath yn cael ei adolygu.

Yr hawl i drosglwyddo data

Mae'r hawl hon yn berthnasol mewn amgylchiadau penodol, ac mae'n caniatáu i'r gwrthrych wneud cais i'r data a gedwir amdano gan reolwr gael ei symud i reolydd arall. Mae dim ond yn berthnasol i

  • Data personol y mae unigolyn wedi'i ddarparu i reolydd,
  • Pan fydd y prosesu'n seiliedig ar ganiatâd yr unigolyn neu ar gyfer cyflawni contract, a
  • Pan fydd prosesu'n cael ei wneud drwy ddulliau awtomataidd

Yr hawl i wrthwynebu i brosesu

Gallwch wrthwynebu prosesu dan yr amgylchiadau hyn:

  • Mae'n farchnata uniongyrchol

Ma'er hawl yn fwy cyfyngedig lle mae'r prosesu:

  • yn seiliedig ar ddiddordebau cyfreithlon neu ar gyflawni tasg er budd y cyhoedd.
  • yn cael ei brosesu ar gyfer ymchwil gwyddonol/hanesyddol ac ystadegau'

Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd

Mae gan unigolion hawl i beidio â bod yn destun penderfyniad a wnaed drwy ddulliau awtomataidd yn unig (h.y. gan raglen gyfrifiadurol) ac i broffilio.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a phryd y gallant wneud cais ar dudalennau gwe Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyfeiriad i anfon ceisiadau am hawliau, gan gynnwys ceisiadau am fynediad pwnc

Anfonwch Geisiadau Mynediad Pwnc at: inforequest@caerdydd.ac.uk

Cysylltu â ni

Gwasanaeth ceisiadau am wybodaeth