Ewch i'r prif gynnwys
Polisi

Polisi ar gyfer myfyrwyr sy'n dod i mewn i'r Brifysgol o dan 18 oed

1. Cyflwyniad

1.1. Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd fel arfer yn 18 oed neu'n hŷn. Fodd bynnag, rydym ni weithiau'n derbyn myfyrwyr sydd o dan 18 oed ar ddechrau eu rhaglen astudio. I'r mwyafrif o fyfyrwyr bydd y statws hwnnw am gyfnod cyfyngedig o amser gan y byddant fel arfer yn troi'n 18 yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Mae'r polisi hwn yn nodi'r sail y mae'r Brifysgol yn derbyn myfyrwyr sydd o dan 18 oed ar ddechrau eu rhaglen astudio.

1.2. Mae'r Brifysgol yn amgylchedd oedolion ac o'r herwydd mae'n trin ei holl fyfyrwyr fel unigolion annibynnol, aeddfed, a bydd myfyrwyr sydd o dan 18 oed yn cael eu trin yn yr un modd.

1.3. Nid oes rheidrwydd ar y Brifysgol, ac nid yw’n gallu, i gymryd yr hawliau, y cyfrifoldebau a’r awdurdod arferol sydd gan rieni/gwarcheidwaid mewn perthynas â phlentyn, ac ni fydd yn gweithredu in loco parentis mewn perthynas â myfyrwyr sydd o dan oed. o 18 mlynedd.

1.4. Yn anochel, mae natur amgylchedd y Brifysgol yn golygu bod myfyrwyr o dan 18 oed yn dod i gysylltiad heb oruchwyliaeth ag amrywiaeth eang o bobl sy'n 18 oed neu'n hŷn yn ystod eu hastudiaethau academaidd, yn preswylio yn llety'r Brifysgol, neu unrhyw weithgareddau trefnus eraill. . Mae hyn yn cynnwys cyswllt â staff a chyd-fyfyrwyr. Fodd bynnag, nid yw'r cyswllt hwn yn dod o fewn y gofynion statudol i gynnal gwiriadau cofnodion troseddol ac, yn unol â hynny, nid oes unrhyw rwymedigaeth i gynnal gwiriadau o'r fath ar gyfer holl staff y Brifysgol, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu penodi'n diwtoriaid personol ac yn aelodau staff. neu fyfyrwyr sy'n gweithio ym Mhreswylfeydd y Brifysgol.

1.5. Bydd y trefniadau cymorth personol ac academaidd arferol yn berthnasol i fyfyrwyr sydd o dan 18 oed. Fodd bynnag, mae'r Brifysgol yn cydnabod bod unrhyw un o dan 18 oed sy'n byw yng Nghymru yn blentyn yn gyfreithiol a bod rhai cyfyngiadau cyfreithiol yn berthnasol i'r garfan honno fel gwaharddiad ar yfed alcohol mewn mangre drwyddedig.

1.6. Dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â Polisi gweithdrefn adrodd ar ddiogelu.

2. Dan 16 oed

2.1. Ar yr achlysuron prin iawn mae myfyriwr yn gwneud cais a fydd o dan 16 oed ar y pwynt mynediad a lle nad oes angen fisa Myfyriwr ar gyfer y rhaglen astudio bydd y Brifysgol yn ystyried mynediad yn unigol trwy Banel Diogelu.

2.2  Bydd y panel diogelu yn cynnwys cynrychiolaeth o’r Ysgol neu’r Coleg perthnasol, Derbyniadau, Preswylfeydd, Cymorth i Fyfyrwyr a Lles, a bydd yn cael ei gadeirio gan y Cofrestrydd Academaidd yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Diogelu’r Brifysgol neu uwch aelod enwebedig arall o’r Tîm Rheoli, a fydd yn cymryd yn ganiataol rôl Swyddog Diogelu’r Brifysgol at ddibenion panel y Brifysgol yn eu habsenoldeb. Bydd y panel yn ystyried gofynion diogelu a gallu’r Brifysgol i’w cyflawni mewn perthynas â’r rhaglen astudio y gofynnir amdani.

2.3 O dan delerau Trwydded Noddwr Myfyriwr y Brifysgol dim ond ar gyfer myfyrwyr sy'n 16 oed neu drosodd ar ddechrau eu rhaglen astudio y gall y Brifysgol weithredu fel noddwr mewnfudo. Oherwydd y gofyniad hwn ni all y Brifysgol dderbyn unrhyw fyfyriwr sydd angen fisa Myfyriwr oni bai y byddant yn 16 oed ar ddechrau eu rhaglen.

3. Myfyrwyr sydd angen fisa Myfyriwr i astudio

3.1. Mae gan fyfyriwr 16 neu 17 oed yr hawl gyfreithiol i fyw'n annibynnol yn y DU a chaiff wneud ei drefniadau llety ei hun. Fodd bynnag, pan fydd llanc 16 neu 17 oed yn gwneud cais am fisa o dan Haen 4 (Cyffredinol), rhaid iddynt gael caniatâd eu rhieni / gwarcheidwaid i deithio i’r DU ac i fyw’n annibynnol. Fel rhan o’r broses ymgeisio am fisa Haen 4 rhaid i fyfyrwyr 16 neu 17 oed roi caniatâd ysgrifenedig gan eu rhieni ’/ gwarcheidwaid’ ac ochr yn ochr â’r dystiolaeth hon o’u perthynas â’u rhiant (rhieni) neu warcheidwad / gwarcheidwaid cyfreithiol.

3.2. Mae tystiolaeth dderbyniol yn cynnwys un o'r dogfennau gwreiddiol canlynol (neu gopi notarised):

  • tystysgrif geni yn dangos enwau eu rhiant (rhieni) yr ymgeisydd;
  • tystysgrif fabwysiadu sy'n dangos enw (au) eu rhiant (rhieni) neu warcheidwad / gwarcheidwaid cyfreithiol yr ymgeisydd;
  • dogfen llys yn enwi eu gwarcheidwad / gwarcheidwaid cyfreithiol yr ymgeisydd.

3.3. Mae'r Brifysgol yn argymell bod gwarcheidwad yn y DU yn cael ei nodi pwy all y Brifysgol cyswllt mewn argyfwng a gall weithredu yn loco parentis. Gall gwarcheidwad yn y DU fod oedolyn cyfrifol sy'n berthynas neu'n ffrind i'r teulu sy'n byw yn y DU.

4. Contractau

4.1. Mae gan berson 16 neu 17 y statws i ymrwymo i gontractau angenrheidiol e.e. ar gyfer addysg a llety, ond tan eu pen-blwydd yn 18 oed ni fydd yn gyfreithiol gymwys i ymrwymo i bob contract cyfreithiol. Mewn amgylchiadau lle mae'n rhaid i berson fod yn 18 oed neu'n hŷn i fod yn gyfreithiol gymwys i ymrwymo i gontract, mae'r Brifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i rieni / gwarcheidwaid myfyriwr anrhydeddu pob rhwymedigaeth (o dan unrhyw gontractau gyda'r Brifysgol) y mae'r myfyriwr yn ymrwymo iddo cyn ei ben-blwydd yn 18 oed.

5. Rhaglen astudio

5.1. Mae yna rai rhaglenni astudio lle mae gofynion dysgu beirniadol neu leoliad yn gwahardd myfyrwyr o dan 18 oed rhag astudio'r rhaglen:

YsgolRhaglenGofyniad oedran
DeintyddiaethBaglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol, Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol gyda blwyddyn ragarweiniol,BSc Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol, DipHE mewn Hylendid DeintyddolRhaid i fyfyrwyr fod yn 18 oed erbyn 31 Rhagfyr ym mlwyddyn 1
Gwyddorau Gofal IechydPob rhaglen israddedigRhaid i fyfyrwyr fod yn 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y rhaglen ym mlwyddyn 1
MeddygaethMBBCh, MBBCh gyda blwyddyn ragarweiniolRhaid i fyfyrwyr fod yn 18 oed erbyn 20 Medi blwyddyn 1
FferyllfaFferyllfa MPharmRhaid i fyfyrwyr fod yn 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y rhaglen ym mlwyddyn 1

5.2. Ac eithrio'r rhestr uchod, lle mae blynyddoedd hyfforddiant proffesiynol neu flynyddoedd lleoliad fel blwyddyn academaidd lawn y rhaglen (ee BSc Seicoleg gyda lleoliad proffesiynol, rhaglen 4 blynedd), rhaid i fyfyrwyr fod yn 18 oed ar ddechrau'r lleoliad blwyddyn honno. / blwyddyn hyfforddi.

5.3. Mae gan y Brifysgol hefyd raglenni astudio lle gallai modiwl astudio ofyn am wylio ffilm neu raglen ddogfen gyda Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain yn 18 oed. Mae deddfwriaeth yn gwahardd pobl o dan 18 oed rhag gwylio ffilmiau â sgôr 18 mewn sinemâu trwyddedig. Nid yw'r gwaharddiad yn ymestyn i wylio ffilmiau o'r fath fel rhan o ddarlith neu diwtorial. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau penodol a lle bo hynny'n bosibl, bydd y Brifysgol yn cynnig modiwl astudio amgen sy'n addas ar gyfer myfyrwyr o dan 18 oed. Pan fydd gwylio ffilmiau sydd â sgôr 18 yn elfen orfodol / annatod o raglen, rhoddir ystyriaeth yn y cam derbyn i allu'r myfyriwr i ymgysylltu â'r rhaglen, o ystyried y gwaharddiad sy'n gysylltiedig ag oedran, a gellir cynnig man mynediad gohiriedig neu raglen / llwybr astudio amgen i fyfyriwr o dan 18 oed.

6. Ystadau Prifysgol

6.1. Mae rhai adeiladau campws yn adeiladau cyhoeddus ac ynghyd â thiroedd y Brifysgol, maent ar agor i ymwelwyr ac aelodau o'r cyhoedd. Ni ddarperir goruchwyliaeth unigol, a gall myfyrwyr ddod ar draws aelodau o'r cyhoedd sy'n dod i mewn i'r adeilad yn ystod eu busnes arferol.

7. Preswylfeydd y Brifysgol

7.1. Mae preswylfeydd prifysgol wedi'u bwriadu ar gyfer defnyddio oedolion ac ni ellir gwneud trefniadau arbennig ar gyfer myfyrwyr o dan 18 oed. Ni ddarperir goruchwyliaeth unigol, a gall myfyrwyr preswyl hefyd ddod ar draws aelodau o'r cyhoedd sy'n dod i mewn i'r adeilad yn ystod eu busnes arferol.

7.2. Nid yw'r Brifysgol yn cymryd cyfrifoldeb rhiant am fyfyriwr o dan 18 oed. Disgwylir i fyfyrwyr feddu ar y sgiliau angenrheidiol i astudio a byw'n annibynnol ochr yn ochr â phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Cynigir lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar y ddealltwriaeth y bydd y myfyriwr yn gallu addasu i fyw oddi cartref a bod yn gyfrifol amdano'i hun ym mhob mater ymarferol.

8. Gweithgaredd Cymdeithasol

8.1. Mae myfyrwyr yn cael eu trin fel oedolion a disgwylir iddynt fynychu gweithgaredd addysgu ac i fyw ac astudio yn annibynnol heb oruchwyliaeth ffurfiol. Mae amgylchedd y Brifysgol yn darparu grwpiau cyfoedion o oedolion grŵp cymysg, ac ni fydd yr un ohonynt yn cael gwiriadau cofnodion troseddol, oni bai bod ei angen ar gyfer eu rhaglen astudio benodol, megis Meddygaeth. Mae cymryd rhan mewn gweithgaredd cymdeithasol ar ac oddi ar y campws yn ôl disgresiwn y myfyrwyr ac ni all y Brifysgol gymryd cyfrifoldeb ychwanegol am fyfyriwr sydd o dan 18 oed mewn perthynas â gweithgareddau o'r fath.

9. Teithiau maes a gweithgaredd / gweithgareddau dysgu oddi ar y campws

9.1. Gall rhaglenni gynnwys gwibdeithiau, teithiau maes, neu gyfnodau astudio neu weithgaredd eraill i ffwrdd o'r Brifysgol (rhai ohonynt yn deithiau preswyl). Yn ddarostyngedig i gyflawni dyletswyddau'r Brifysgol o dan y gyfraith Iechyd a Diogelwch, ni all y Brifysgol gymryd unrhyw gyfrifoldeb ychwanegol am fyfyriwr sydd o dan 18 oed mewn perthynas â gweithgareddau o'r fath.

10. Llyfrgell

10.1. Mae'n anghyfreithlon cyflenwi (e.e. gwerthu neu fenthyca) recordiad fideo â chyfyngiad oedran i berson o dan y cyfyngiad oedran. O ganlyniad, ni fydd staff y llyfrgell yn benthyca DVDs / Blu-ray neu recordiadau fideo eraill sydd wedi'u dosbarthu fel oedolion i fyfyrwyr sydd o dan 18 oed.

11. Alcohol a thybaco

11.1. Mae'n anghyfreithlon i alcohol a / neu dybaco gael ei werthu neu ei brynu gan fyfyrwyr sydd o dan 18 oed. Bydd y Brifysgol yn cymryd camau rhesymol i geisio sicrhau nad yw'r gyfraith yn cael ei thorri mewn perthynas ag eiddo trwyddedig sydd o dan reolaeth y Brifysgol ond ni all ymrwymo i oruchwylio unrhyw fyfyriwr unigol. Mae Undeb y Myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol ar waith ar gyfer ei adeilad trwyddedig ei hun ac am gydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau ar werthu neu gyflenwi alcohol i fyfyrwyr sydd o dan 18 oed.

12. Dal swydd

12.1. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd o dan 18 oed ddal swydd, er enghraifft, efallai na fyddant yn ysgrifennydd nac yn drysorydd i glwb neu gymdeithas Undeb y Myfyrwyr.

13. Perthynas â staff

13.1. O dan Ddeddf Troseddau Rhyw (Diwygio) 2000, mae'n drosedd i unrhyw berson sydd mewn swydd o ymddiriedaeth (a all gynnwys aelodau o staff y Brifysgol) gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gyda rhywun sydd o dan 18 oed.

14. Amddiffyn plant

14.1. Fel mater o gyfraith yng Nghymru, mae person o dan 18 oed yn blentyn. Nid oes gan y Brifysgol ddyletswyddau diogelu statudol ond mae ganddi bolisi diogelu a bydd yn riportio unrhyw amheuon neu honiadau o gam-drin plant i'r swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol priodol. Bydd unrhyw amheuon neu honiadau o'r fath yn cael eu hadrodd i'r Cofrestrydd Academaidd a fydd yn cysylltu â'r awdurdodau priodol.

15. Hysbysiad

15.1. Hysbysir y Rheolwr Ysgol a'r Dirprwy Gyfarwyddwr (Preswyl a Chyfleusterau), Cyfleusterau Campws, cyn cofrestru, am unrhyw fyfyriwr yn ei Ysgol neu Breswylfa a fydd o dan 18 oed ar ôl cyrraedd y Brifysgol. Hysbysir y tiwtor personol hefyd (ni fydd staff addysgu a staff eraill yn cael eu gwneud yn ymwybodol o oedran myfyriwr fel mater o drefn).

16. Cyfranogiad rhieni

16.1. Polisi arferol y Brifysgol yw ei bod yn delio â myfyrwyr (y mae ganddi berthynas gontractiol â nhw) ac nid gyda rhieni / gwarcheidwaid. Bydd y dull hwn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sydd o dan 18 oed. Felly bydd y Brifysgol yn gohebu â myfyrwyr, nid rhieni / gwarcheidwaid, oni bai mewn argyfwng (gweler pwynt 3 a phwynt 18).

17. Diogelu Data

17.1. Pan fydd angen caniatâd, ystyrir bod myfyrwyr sydd o dan 18 oed yn gallu cydsynio i brosesu eu data personol ac ni ofynnir am ganiatâd rhieni fel rheol.

18. Cyswllt brys

18.1. Gall myfyrwyr nad ydynt wedi cyrraedd 18 oed wrthod gwrthod derbyn triniaeth feddygol gan rieni / gwarcheidwaid ac felly, rhaid darparu manylion cyswllt brys cyn i'r myfyriwr gyrraedd y Brifysgol. Fodd bynnag, nodwch fod gan blentyn o 16 oed hawl i gydsynio i driniaeth feddygol, ac na all rhieni / gwarcheidwaid wrthod caniatâd o'r fath.

19. Manylion cyswllt

19.1. Mae mwy o wybodaeth am y weithdrefn ategol ar gyfer y polisi hwn ar gael o:

Tîm Cymorth Derbyniadau
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Ffordd Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE
admissions-advice@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 20879999

Atodiad 1: Parental consent form for students requiring a Student visa

Please download and complete the parental consent form for students if you require a Student visa to study in the UK. This form also provides an opportunity to appoint a UK guardian. Once completed, please return within 14 days to admissions-advice@cardiff.ac.uk.