Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd galwedigaethol

Gan fod eich iechyd a lles yn hanfodol bwysig i'ch gyrfa yn y dyfodol, bydd angen i chi gyflawni tasgau penodol cyn y bydd modd i chi fynd ar leoliad clinigol.

Dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn barod o ran eich iechyd i fynychu'ch lleoliad clinigol.

Mae agwedd hanfodol ar eich cais i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys cwblhau dogfennau iechyd ar gyfer Iechyd Galwedigaethol Myfyrwyr, sy'n cynnwys holiadur cyn dechrau eich cwrs.

Ar gyfer y cyrsiau priodol sy'n ymwneud â iechyd, byddwch yn derbyn dolen i feddalwedd glinigol Iechyd Galwedigaethol Myfyrwyr o'r enw 'Cohort', gyda chyfarwyddiadau am gofrestru a sut i gwblhau'r dogfennau priodol.

Mae’r ddolen yn gofyn am eich “Ysgol” - nodwch yr eich cod ysgol yn y tabl canlynol.

RhaglenCod ysgol
Nyrsio OedolionNURSE - Adult
Nyrsio PlantNURSE - Child
Ymwelydd IechydNURSE - HV
Nyrsio Iechyd MeddwlNURSE - MH
Dychwelyd i ymarferNURSE - RTP
BydwreigiaethMIDWIFERY
FfisiotherapiPHYSIO
Therapi GalwedigaetholOT
Radiotherapi ac OncolegRADIOG-RADIOTHERAPY
Radiograffeg a Delweddu DiagnostigRADIOG-DIAGNOSTIC
Ymarfer Gofal LlawdriniaetholODP

Unwaith y byddwch wedi dechrau llenwi’r holiadur bydd gennych 14 diwrnod i’w gyflwyno neu bydd y ddolen yn dod i ben.

Gallwch arbed yr holiadur, bydd yn aros ar ffurf drafft a gellir ei ddiweddaru. Fodd bynnag, unwaith i chi ei gyflwyno nid oes modd ei newid.

Yn ddelfrydol, dylai fod gennych gopi wedi’i sganio o’ch gwybodaeth am frechiadau cyn i chi ddechrau cwblhau eich holiadur.

Cwblhewch yr Holiadur Iechyd Galwedigaethol cyn eich cwrs.

Caiff eich hanes o ran brechiadau ei adolygu fel rhan o’ch Asesiad Iechyd Galwedigaethol. Mae’n hanfodol eich bod yn darparu eich cofnodion mwyaf cyfredol o ran brechiadau er mwyn llywio penderfyniadau ynglŷn â lleoliad clinigol, elfen allweddol o’ch cwrs gradd.

Mae lleoedd a all gadw gwybodaeth am frechiadau rydych wedi’u cael yn cynnwys:

  1. eich Practis Meddyg Teulu cofrestredig (os ydych newydd gofrestru mewn practis, cysylltwch â’ch un blaenorol).
  2. adran Iechyd Galwedigaethol eich cyflogwr blaenorol.
  3. clinigau teithio yr aethoch iddynt ar gyfer brechiadau ‘gwyliau’.
  4. Iechyd Plant o'r ardal lle'r oeddech yn blentyn. Os nad ydych yn siŵr, gallwch gysylltu â Iechyd Plant Caerdydd ar +44 (0)29 2183 6919 a byddwn yn eich cynorthwyo.

Efallai fydd cost ar gyfer mynediad.

Os na allwch gael eich gwybodaeth am frechiadau cyn cyflwyno’r holiadur, ebostiwch y wybodaeth cyn gynted â phosibl i studenthealthapplicants@caerdydd.ac.uk gyda:

  • eich enw llawn
  • eich dyddiad geni
  • y cwrs rydych yn bwriadu ei astudio.

Ar eich diwrnod cyntaf, byddwch yn cael apwyntiad i fynychu ymgynghoriad gyda nyrs o'r adran iechyd galwedigaethol. Mae'r apwyntiad hwn yn orfodol fel rhan o'ch cwrs gofal iechyd.

Bydd y cynghorydd iechyd galwedigaethol yn gwirio'r brechiadau rydych eisoes wedi eu derbyn yn erbyn rhestr o frechiadau sydd angen i chi i'w cael cyn y gallwch chi fynd ar leoliad clinigol. Os oes rhai yn eisiau gyda chi, yna byddwn yn rhoi apwyntiad (au) pellach i chi gael y brechiadau. Mae'n hanfodol eich bod chi'n mynychu'r apwyntiadau hyn oherwydd os nad ydych yn ymgymryd â brechlynnau a phrofion gwaed, gall hyn effeithio'ch lleoliad clinigol.

Lleoliad clinigol

Unwaith eich bod chi wedi mynychu eich holl apwyntiadau, bydd Iechyd Galwedigaethol yn anfon cadarnhad i ni fod eich brechiadau oll yn gyfredol a'ch bod yn gymwys i fynychu'ch lleoliad clinigol.

Os nad ydych chi'n cael eich holl frechiadau, bydd Iechyd Galwedigaethol yn rhoi gwybod i'r Adran nad ydych wedi derbyn cymeradwyaeth i fynd ar leoliad clinigol.