Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 100 cwrs gradd mewn meysydd pwnc amrywiol sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddwn i’n argymell i unrhyw siaradwr Cymraeg sy’n ymgeisio i astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd dderbyn y cynnig i astudio rhan o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Fyddwch chi ddim yn ‘methu allan’ ar unrhyw gyfleoedd eraill ar y cwrs - os rhywbeth, cyfleoedd ychwanegol sydd o astudio’n Gymraeg. Mae’r darlithwyr a'r tiwtoriaid Cymraeg i gyd yn hyfryd ac yn hynod o gefnogol.

Shôn Alun Thomas, MBBCh Meddygaeth.

Pynciau

Medrwch astudio cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y pynciau canlynol:

Lab work

Cemeg

Mae ein rhaglenni gradd yn cyfuno theori â phrofiad ymarferol yn y labordy a'r cyfle i weithio mewn diwydiant neu astudio dramor fel rhan o'ch gradd.

Students sitting in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.

A modern university classroom full of students

Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Ymunwch â ni i astudio materion megis effaith y cyfryngau cymdeithasol, rôl cyfathrebu corfforaethol neu pam fo newyddiaduraeth o safon uchel yn bwysicach nag erioed yn oes y ‘newyddion ffug’.

Students in a mock courtroom

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.

Maths homework

Mathemateg

Mae ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn helpu i lywio ein portffolio o raddau hyblyg sy'n gyffrous yn ddeallusol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddilyn eich ddiddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol, fydd yn eich paratoi at amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous.

Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Pharmacy students

Fferylliaeth

Mae gennym ddiddordeb angerddol mewn fferylliaeth, ac rydym yn falch o fod yn un o Ysgolion Fferylliaeth gorau'r DU. Mae ein cwrs MPharm yn ceisio eich galluogi i archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern cyn dechrau ar eich gyrfa. Gobeithio y byddwch yn ymuno â'n cymuned gefnogol a chroesawgar wrth i chi ddechrau ar eich taith gyffrous i wella bywydau cleifion.

Two students talking to each other

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.

Students with a skeleton

Ffisiotherapi

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.

Student sitting behind a laptop

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU.

Students having a conversation around a table

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Cewch astudio mewn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ddynamig, ryngddisgyblaethol ac arloesol ag iddi enw da rhyngwladol am ragoriaeth ymchwil.

Cymraeg

Pa fath o brofiad y gallwch ei ddisgwyl yn astudio Cymraeg yn y brifddinas? Mae’r ateb, fel y pwnc, yn amrywiol, yn gyffrous ac yn esblygu drwy’r amser.

Modiwl Dinesydd Caerdydd

Dyma fodiwl 5 credyd, anffurfiol.

Cewch ddysgu am y ddinas a’r Gymraeg yng nghyd-destun yr ardal, y brifysgol, yn ogystal ag amlddiwylliannedd cyfoethog Caerdydd.

Dyna gyfle gwych i:

  • gymdeithasu trwy ddysgu mewn grŵp
  • adnabod myfyrwyr blwyddyn gyntaf o bob rhan o'r brifysgol
  • wneud y mwyaf o’ch Cymraeg

Mwy na dim ond cyrsiau

Byddwn yn eich cefnogi i astudio yn Gymraeg a phrofi bywyd Cymraeg yng Nghaerdydd.

Welsh students

Pam astudio'n Gymraeg gyda ni

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Llysgenhadon

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae cangen Caerdydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu hyfforddiant a chyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.

Welcome to Cardiff sign

Profi Bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae cyfleoedd niferus i ddysgu Cymraeg a chael eich trochi yn niwylliant bywiog Cymraeg Caerdydd