Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 100 cwrs gradd mewn meysydd pwnc amrywiol sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddwn i’n argymell i unrhyw siaradwr Cymraeg sy’n ymgeisio i astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd dderbyn y cynnig i astudio rhan o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Fyddwch chi ddim yn ‘methu allan’ ar unrhyw gyfleoedd eraill ar y cwrs - os rhywbeth, cyfleoedd ychwanegol sydd o astudio’n Gymraeg. Mae’r darlithwyr a'r tiwtoriaid Cymraeg i gyd yn hyfryd ac yn hynod o gefnogol.

Shôn Alun Thomas, MBBCh Meddygaeth.

Pynciau

Medrwch astudio cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y pynciau canlynol:

Lab work

Cemeg

Mae ein rhaglenni gradd achrededig yn cyfuno theori â phrofiad ymarferol yn y labordy a'r cyfle i weithio mewn diwydiant neu astudio dramor fel rhan o'ch gradd.

Students sitting in a classroom

Hanes a hanes yr henfyd

Ymchwiliwch i fydoedd a fu ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol yn ein rhaglenni uchel eu bri sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr angerddol a thrwy gipolygon o’u hymchwil ddiweddaraf.

A modern university classroom full of students

Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Ymunwch â ni i astudio materion megis effaith y cyfryngau cymdeithasol, rôl cyfathrebu corfforaethol neu pam fo newyddiaduraeth o safon uchel yn bwysicach nag erioed yn oes y ‘newyddion ffug’.

Students in a mock courtroom

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.

Maths homework

Mathemateg

Mae ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn helpu i lywio ein portffolio o raddau hyblyg sy'n gyffrous yn ddeallusol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddilyn eich ddiddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol, fydd yn eich paratoi at amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous.

Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Nursing students being taught

Nyrsio oedolion

Mae nyrsio yn yrfa gyfoethog, amrywiol ac amrywiol. Mae nyrsys yn defnyddio eu harbenigedd a'u sgiliau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cleifion a'u teuluoedd.

Pharmacy students

Fferylliaeth

Mae gennym ddiddordeb angerddol mewn fferylliaeth, ac rydym yn falch o fod yn un o Ysgolion Fferylliaeth gorau'r DU. Mae ein cwrs MPharm yn ceisio eich galluogi i archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern cyn dechrau ar eich gyrfa. Gobeithio y byddwch yn ymuno â'n cymuned gefnogol a chroesawgar wrth i chi ddechrau ar eich taith gyffrous i wella bywydau cleifion.

Two students talking to each other

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.

Students with a skeleton

Ffisiotherapi

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.

Student sitting behind a laptop

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU.

Students having a conversation around a table

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Cewch astudio mewn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ddynamig, ryngddisgyblaethol ac arloesol ag iddi enw da rhyngwladol am ragoriaeth ymchwil.

Cymraeg

Pa fath o brofiad y gallwch ei ddisgwyl yn astudio Cymraeg yn y brifddinas? Mae’r ateb, fel y pwnc, yn amrywiol, yn gyffrous ac yn esblygu drwy’r amser.

Modiwl Dinesydd Caerdydd

Dyma fodiwl 5 credyd, anffurfiol.

Cewch ddysgu am y ddinas a’r Gymraeg yng nghyd-destun yr ardal, y brifysgol, yn ogystal ag amlddiwylliannedd cyfoethog Caerdydd.

Dyna gyfle gwych i:

  • gymdeithasu trwy ddysgu mewn grŵp
  • adnabod myfyrwyr blwyddyn gyntaf o bob rhan o'r brifysgol
  • wneud y mwyaf o’ch Cymraeg

Mwy na dim ond cyrsiau

Byddwn yn eich cefnogi i astudio yn Gymraeg a phrofi bywyd Cymraeg yng Nghaerdydd.

2015 Creative Minds Scholarship winners

Pam astudio'n Gymraeg gyda ni

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Llysgenhadon

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae cangen Caerdydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu hyfforddiant a chyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.

Signposts at the Tafwyl festival

Profi Bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae cyfleoedd niferus i ddysgu Cymraeg a chael eich trochi yn niwylliant bywiog Cymraeg Caerdydd