Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA)


Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Sarah John explains how her home brewing experience, passion for business and communications expertise helped her to become a successful business owner.
people

Cysylltiadau â sefydliadau gwleidyddol

Manteisiwch ar gysylltiadau â senedd San Steffan, Senedd Cymru, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.

location

Cysylltiadau’r Brifddinas

Mae Caerdydd yn ffynnu; manteisiwch ar y diwydiannau cyfryngau a chreadigol sy'n tyfu, ynghyd â chysylltiadau â BBC Cymru a Media Wales, sydd drws nesaf.

academic-school

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Yn cynnwys llyfrgell arbenigol ar y safle, mannau astudio golau a chwe ystafell newyddion.

book

Cewch brofiad o wleidyddiaeth ar waith

Dewiswch fodiwl a addysgir ar y cyd â San Steffan, sy'n cynnwys addysgu gan glercod Tŷ'r Cyffredin ac ymweliadau astudio.

academic-school

Cyfleoedd am leoliad gwaith

yddwch yn meithrin sgiliau, hyder a chysylltiadau drwy amrywiaeth o gyfleoedd i ymgysylltu â chymunedau a phartneriaid eraill.

Byddwch yn dadansoddi ac yn myfyrio ar newidiadau gwleidyddiaeth a pholisi sy'n cael eu sbarduno gan dwf y cyfryngau cymdeithasol, y diwydiant cyfathrebu a’r cylch newyddion 24/7. Mae sefydliadau gwleidyddol wedi cael eu cyfrynguno’n fwy dros y blynyddoedd diwethaf. Yn ogystal, mae arweinwyr gwleidyddol bellach yn cael eu hysbrydoli gan y cyfryngau ac yn siarad mewn sylwadau bachog.

Nid yw ymgyrchu gwleidyddol wedi'i gyfyngu i gyfnodau cyn-etholiadol a strategaethau cysylltiadau cyhoeddus mwyach, ac mae ymgynghorwyr gwleidyddol wedi dod yn fwy canolog i wleidyddiaeth. Mae’r cysylltiadau hyn hefyd yn cael effaith ar bolisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Mae lledaeniad y rhyngrwyd a datblygiad y cyfryngau cymdeithasol wedi achosi newidiadau i’r cysylltiadau rhwng dinasyddion a’u cynrychiolwyr gwleidyddol. Maent hefyd wedi creu platfform newydd ar gyfer trafodaethau gwleidyddol dinasyddion a sefydliadau gweithredwyr ac ymgyrchwyr a mudiadau cymdeithasol newydd (fel arfer ar lefel ryngwladol). Nod y cwrs newydd hwn yw archwilio’r rhain a llawer o faterion eraill yn feirniadol.

Er bod y cwrs hwn yn heriol ac yn academaidd ei natur, nid yw'n darparu hyfforddiant galwedigaethol newyddiaduraeth.

Maes pwnc: Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Maes pwnc: Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Os ydych yn gwneud cais i astudio'r cwrs yma drwy Glirio, gall gofynion graddau mynediad fod yn uwch na'r rhai a hysbysebwyd. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B/6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 20 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 76 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: Heb ei dderbyn.
III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC ym mhynciau'r Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol.

Lefel T

D yn un o'r pynciau Lefel T canlynol:
- Cynhyrchu, dylunio a datblygu digidol
- Cefnogaeth a gwasanaethau digidol
- Gwasanaethau busnes digidol
- Cyfryngau, darlledu a chynhyrchu

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r radd BA mewn Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth yn gwrs modiwlaidd tair blynedd, llawn amser. Byddwch chi’n astudio 120 o gredydau bob blwyddyn, wedi eu rhannu’n gyfartal rhwng eich pynciau.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Byddwch chi’n astudio 60 o gredydau ym mhob ysgol.

Bydd syniadau a dulliau yn cael eu cyflwyno i chi mewn darlithoedd a byddwch yn gwneud gwaith mwy cymhwysol a gwaith tîm mewn seminarau.

Blwyddyn dau

Mae’r holl fodiwlau ym mlwyddyn dau yn fodiwlau dewisol. Bydd disgwyl i chi ddatblygu protocolau ymchwil, ar eich pen eich hun ac mewn grwpiau, a byddwch yn dechrau arbrofi gyda dulliau o gasglu a dadansoddi gwybodaeth.

Erbyn diwedd blwyddyn dau, byddwch yn barod i ystyried, cynllunio, ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir ym mlwyddyn tri.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Media and GenderMC210720 Credydau
Media, Power and SocietyMC211620 Credydau
Mediation of Political ViolenceMC260720 Credydau
Yr Ystafell Newyddion 1MC261720 Credydau
Yr Ystafell Newyddion 2MC261820 Credydau
Critical Issues in Television ProductionMC262420 Credydau
Celebrity CultureMC262720 Credydau
Fashion Futures: Technology, Innovation and SocietyMC262920 Credydau
Internet GovernanceMC263020 Credydau
Media, Globalisation and CultureMC263120 Credydau
Public Relations and Political CommunicationMC263220 Credydau
Media FandomMC263320 Credydau
Employability: Knowledge, Skills & ExperienceMC263420 Credydau
Erasmus and Study AbroadMC263560 Credydau
Red Penned: Censorship and Resistance in Contemporary Arts ActivismMC264420 Credydau
War, Politics and Propaganda IIMC354920 Credydau
Doing Media Research: Approaches and MethodsMC355120 Credydau
Media and DemocracyMC360320 Credydau
Media and DemocracyMC360320 Credydau
Media and DemocracyMC360320 Credydau
Gender, Sex and DeathPL922020 Credydau
International Relations of the Cold WarPL922120 Credydau
Digital Technologies and Global PoliticsPL922320 Credydau
Global GovernancePL922420 Credydau
EU PoliticsPL922520 Credydau
From Espionage to Counter-Terrorism: Intelligence in Contemporary PoliticsPL922920 Credydau
Modern Welsh PoliticsPL923320 Credydau
Modern Political Thought: Machiavelli to MillPL923420 Credydau
Damcaniaethu a Dadfeilio'r Gymdeithas GyfalafolPL923820 Credydau
The Barbarians are Coming!: Cross-cultural Political TheoriesPL924020 Credydau
Ideas and Ideology in British PoliticsPL924120 Credydau
Animals, Air, and Areas beyond national jurisdiction - The Politics of Global Environmental RegimesPL924220 Credydau
Personality, prejudice, and polarisation: Political PsychologyPL924420 Credydau
Critical Approaches to Middle East PoliticsPL924520 Credydau
The Politics of Borders: Conflict and Cooperation in Modern EuropePL924620 Credydau
Revolutionising the Political Order: British Social Theory in the Eighteenth CenturyPL924920 Credydau
Doing Political ResearchPL925120 Credydau
The Politics of Climate (In)ActionPL925220 Credydau
Politics International ExchangePL926060 Credydau
Credoau'r CymryPL928620 Credydau
British Politics since 1945PL928720 Credydau
International Security: Concepts and IssuesPL928820 Credydau
Justice and Politics: Contemporary Political TheoryPL929120 Credydau
Global JusticePL929220 Credydau
International Law in a Changing WorldPL929920 Credydau

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri, byddwch chi’n dewis o leiaf dau fodiwl o bob Ysgol ac efallai’n dewis ysgrifennu traethawd hir yn eich maes o ddiddordeb penodol.

Mae’r ystod o ddulliau addysgu yn dod yn fwy amrywiol ac yn cynnwys aseiniadau mwy cymhleth a heriol. Byddwch yn gwneud ymchwil annibynnol ac yn defnyddio syniadau damcaniaethol a dulliau gwaith ymarferol neu ddadansoddol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationMC310340 Credydau
Mediating ChildhoodMC358520 Credydau
The Making and Shaping of NewsMC358920 Credydau
East Meets West in Film and Popular CultureMC359020 Credydau
Media, Racism, ConflictMC359320 Credydau
Spin Unspun: Public Relations and The News MediaMC359620 Credydau
The Creative and Cultural IndustriesMC360820 Credydau
Sport and the MediaMC361220 Credydau
Communicating CausesMC361620 Credydau
Understanding Media BusinessMC361920 Credydau
Palu am y GwirMC362520 Credydau
Stori Pwy? Cyfathrebu CymruMC362620 Credydau
Reporting the WorldMC362820 Credydau
Media, Money and MarketsMC363020 Credydau
The Cultural Politics of Contemporary HollywoodMC363220 Credydau
The Cultural Politics of Contemporary HollywoodMC363220 Credydau
Popular Music, Media, & CultureMC363320 Credydau
Understanding Digital Society through Black MirrorMC363420 Credydau
Marketing, Branding and Promotional Cultures in TelevisionMC363720 Credydau
Screening LocationsMC364120 Credydau
(Me) me, Myself and I:The Power and Politics of Digital Remix Culture and Online InequalitiesMC364220 Credydau
Clothing Matters: Global Fashion Cultures and PoliticsMC364420 Credydau
The History of Thought in International RelationsPL931120 Credydau
International Politics in the Nuclear AgePL932020 Credydau
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 Credydau
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 Credydau
Popular Culture and World PoliticsPL932820 Credydau
War and SocietyPL933120 Credydau
The Politics of Violence and KillingPL933520 Credydau
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 Credydau
Latin American PoliticsPL933720 Credydau
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 Credydau
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 Credydau
Be the Change: Governing without the StatePL934620 Credydau
The Politics and Governance of BrexitPL934720 Credydau
Representing DevelopmentPL934820 Credydau
The Politics of Populism in EuropePL935020 Credydau
Governing Global Public Health: Viral Pandemics, and the Global Drugs 'Epidemic'PL935320 Credydau
Conflicts, rivalries and alliances in the "New Middle East"PL935420 Credydau
Anglo-American relations and Cold War defencePL935720 Credydau
China in the WorldPL935820 Credydau
Strategy in Theory and PracticePL935920 Credydau
The Political Economy of Wales: From Coal to Covid-19PL936120 Credydau
Economi Wleidyddol Cymru: o 'Oes y glo' i 'Oes y clo'PL936220 Credydau
Crisis and Commitment in Modern Political ThoughtPL936320 Credydau
The End of the World as We Know ItPL936420 Credydau
After the West: IR 2.0PL936520 Credydau
Dirty Hands: Problems of Political EthicsPL936620 Credydau
US Government and PoliticsPL937420 Credydau
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 Credydau
Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder: Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruPL937820 Credydau
Parliamentary Studies ModulePL938020 Credydau
International Relations DissertationPL938520 Credydau
Politics DissertationPL938620 Credydau
Elections in the UKPL938720 Credydau
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 Credydau
Personality and PowerPL939220 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Byddwch yn elwa o addysgu a arweinir gan arbenigwyr ym meysydd astudiaethau newyddiaduraeth a'r cyfryngau ar y naill law a gwyddor gwleidyddiaeth a Llywodraethu ar y llall. Cewch eich addysgu gan staff sy'n ymchwilwyr neu'n ymarferwyr ym maes newyddiaduraeth a chyfathrebu neu wleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol, lle’r ydych chi’n cael eich galluogi i ennill sgiliau amrywiol a chyfoeth o wybodaeth arbenigol. Mae ein cyrsiau’n meithrin sgiliau deallusol, fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi'n fanwl, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon, defnyddio theori, a defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod. Rydym hefyd yn eich helpu i ennill profiad mewn meysydd fel gweithio mewn tîm, ymchwil annibynnol a rheoli amser.

Byddwch yn cael eich addysgu mewn darlithoedd a seminarau. Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs, bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith a asesir, darllen ac adolygu.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

A range of assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol, a fydd yn eich galluogi chi i:

 • ddarllen, dadansoddi a chyfosod testunau academaidd cymhleth
 • dadansoddi testunau cyfryngau gwahanol, gan gynnwys geiriau, delweddau a sain
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • dysgu yn sgîl beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau
 • gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • cynnal gwahanol fathau o ymchwil annibynnol ar gyfer traethodau, prosiectau, cynyrchiadau creadigol neu draethodau hir
 • gweithio yn ôl terfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae gan ein myfyrwyr enw rhagorol am ddod o hyd i waith ar ôl iddynt raddio ac maent yn gweld bod eu sgiliau'n ddefnyddiol mewn amrywiaeth o rolau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus.

Maent yn elwa o'u gallu i ysgrifennu cynnwys yn gyflym, yn effeithiol ac ar gyfer cynulleidfa benodol. Yn aml iawn mae ein graddedigion yn llwyddo ym myd busnes oherwydd eu bod yn gallu strwythuro dadl gydlynol yn ysgrifenedig ac ar lafar wrth gyflwyno eu syniadau busnes.

Mae rhai o’n graddedigion yn defnyddio’r wybodaeth newydd am faterion cyhoeddus a gwleidyddiaeth y byd i ddilyn gyrfa ym maes newyddiaduraeth. Darganfod mwy am yrfaoedd a chyflogadwyedd.

Gan nad yw ein graddau israddedig yn rhoi hyfforddiant newyddiaduraeth neu achrediad newyddiadurol, mae llawer yn dewis mynd ymlaen at un o’n cyrsiau Meistr, megis newyddiaduraeth darlledu, newyddiaduraeth newyddion neu newyddiaduraeth gyfrifiadurol i gael eu hyfforddiant ymarferol.

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae Gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd yn gronfa recriwtio uchel ei pharch ar gyfer amrywiaeth o gyflogwyr yn y sector, a bu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, yr Adran Addysg, Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig ac ystod o bleidiau gwleidyddol i gyd yn recriwtio myfyrwyr o’r flwyddyn raddio ddiwethaf.

Y tu allan i'r sector gwleidyddol, mae'r radd o ddiddordeb i gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gyda graddedigion yn manteisio ar gyfleoedd hyfforddi ar gyfer bod yn rheolwyr yn EY, Enterprise Rent A Car, Zurich Insurance a King Worldwide. Darganfod mwy am yrfaoedd a chyflogadwyedd.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 40% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.