Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio cymhwyster israddedig gyda ni?

O gyfleusterau campws o'r radd flaenaf i ragolygon gyrfa rhagorol, dyma chwech o'r prif resymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Rhagolygon gyrfa

Graduates in St David's Hall

Mae galw mawr yn y Deyrnas Unedig am fyfyrwyr sydd wedi graddio o Brifysgol Caerdydd. Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu wneud gweithgareddau eraill fel teithio. Ffynhonnell: Arolwg Canlyniadau Graddedigion 2020/21.

Mae myfyrwyr Caerdydd yn amlygu’r ddawn, y cymhelliant a’r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw.

Paul Davies Partner, Latham and Watkins LLP (Cwmni cyfreithiol rhyngwladol ac yn y DU)
  • Ymhlith y 12 prifysgol orau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd yn Rhestr Cyflogadwyedd Prifysgolion Byd-eang (Times Higher Education 2024)

O'r eiliad y byddwch yn cyrraedd yma, trwy gydol cyfnod eich astudiaethau ac ar ôl graddio, gall ein gwasanaeth Dyfodol Myfyrwyr eich helpu i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a chyrraedd eich nodau gyrfaol.

Cyfleoedd byd-eang

Dio de Janeiro

Barod am antur? Ehangwch eich gorwelion â’n cyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor. Mae gennym gysylltiadau â thros 300 o sefydliadau a gallwn gynnig y cyfle i chi dreulio cyfnod ar leoliad yn Ewrop neu'r tu hwnt yn rhan o'ch gradd, neu ar leoliad dros yr haf.

Mae gwirfoddoli dramor wedi cynyddu fy ymwybyddiaeth ddiwylliannol, fy nghyflogadwyedd a fy annibyniaeth, ac mae wedi atgyfnerthu fy nghynlluniau ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol.

Madeleine Duffield prosiect gwirfoddoli Operation Wallacea, 2018

Opsiynau astudio hyblyg

Student with book

O fynd dramor i dreulio blwyddyn mewn diwydiant yn rhan o'ch gradd, ein nod yn y pen draw yw cynnig hyblygrwydd i chi.

Gallwch deilwra eich gradd i fod yn addas i chi

Mae amrywiaeth enfawr o ddewisiadau sy'n eich galluogi i addasu eich cwrs i gyd-fynd â'ch diddordebau penodol a'ch dyheadau gyrfa.

Bydd modd osgoi gwneud arholiadau proffesiynol yn rhannol neu'n llwyr drwy ddilyn rhai cyrsiau gradd. Mae rhai cyrsiau hyd yn oed yn caniatáu i chi aros tan ddiwedd y flwyddyn gyntaf cyn gwneud penderfyniad terfynol ar eich gradd.

Mae dewis un o'n cyrsiau israddedig rhan-amser yn golygu y gallwch astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Siaradwr Cymraeg? Mae hyd at 100 o'n cyrsiau - gan gynnwys Meddygaeth, y Gyfraith a Newyddiaduraeth - yn cynnig rhai neu bob un o'u modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. P'un a ydych wedi cael eich addysgu yn Gymraeg, mae gennych yr opsiwn i gyflwyno'ch gwaith a sefyll arholiadau yn Gymraeg os dymunwch, a gallwch ofyn am diwtor Cymraeg. Gall astudio yn Gymraeg roi hwb i'ch rhagolygon gyrfa hefyd.

Dysgu iaith yn rhad ac am ddim wrth astudio ar gyfer gradd

Hoffech chi loywi eich Ffrangeg? Diddordeb mewn Arabeg? P'un a ydych chi'n ddechreuwr llwyr neu am wella'r sgiliau sydd gennych, gallwch astudio iaith arall yn rhad ac am ddim gyda'n rhaglen Ieithoedd i Bawb.

Addysgu a arweinir gan Ymchwil

Female researcher working in technical lab
  • Un o 20 prifysgol orau'r DU Rydym wedi cael ein hasesu'n annibynnol am ansawdd cyffredinol ein hymchwil, ein heffaith, a’n hamgylchedd ymchwil.(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021).
  • 11eg yn y DU am effaith Mae ein hymchwil o fudd gwirioneddol i'r amgylchedd academaidd a’n cymdeithas (REF 2021).

Bob blwyddyn, mae ymchwil yn sicrhau grantiau a buddsoddiadau gwerth degau o filiynau o bunnoedd i Brifysgol Caerdydd gan ddenu ymchwilwyr blaenllaw o bedwar ban byd.

Fel myfyriwr israddedig, byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr ag ysgolheigion rhyngwladol sydd ar flaen y gad yn eu pwnc ac yn astudio mewn amgylchedd bywiog, ymchwil-ddwys. Byddwch yn cael blas ar y gweithgareddau ymchwil yn eich pwnc a bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu yn seiliedig ar ddiddordebau ymchwil y staff. Er enghraifft, gellir cynnig modiwlau dewisol yn seiliedig ar feysydd diddordeb ymchwil y staff a gall astudiaethau achos neu arbrofion a ddefnyddir yn y dosbarth ddeillio o brosiectau ymchwil byw.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gyfrannu at brosiect ymchwil drwy brofiad gwaith am dâl yn rhan o’n hinterniaethau ar y campws.

Yn rhan o’m gradd, roeddem yn gallu cynnal difyniadau dynol, ac mae’r profiad hwnnw wedi aros gyda mi fel un o’r profiadau dysgu mwyaf gwerthfawr rwyf erioed wedi’i gael.

Alice (BSc 2013)

Gwell cyfleusterau campws

Centre-for-Student-Life.jpg
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ar gampws Cathays
  • £600m yw'r swm yr ydym wedi buddsoddi yn ein dyfodol.

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth. Rydym yn cynnig cyfleusterau o safon fyd eang i'n myfyrwyr gan gynnwys gwelliannau i undeb ein myfyrwyr a chartref newydd o'r radd flaenaf i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Un o'n prosiectau mwyaf uchelgeisiol yw Canolfan Bywyd Myfyrwyr newydd gwerth £50m sy'n ganolbwynt ar gyfer ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr yn ogystal â chynnig mannau dysgu cymdeithasol modern, hyblyg a darlithfa gyda 550 sedd.

Bywyd myfyrwyr

Students' Union
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig ystod amrywiol a chynhwysol o weithgareddau a gwasanaethau i gyfoethogi bywyd myfyrwyr.
  • 2il Undeb Myfyrwyr gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2024).

Mae nifer o resymau dros garu Caerdydd – yn enwedig i fyfyrwyr. Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw un o'r rhai gorau, y mwyaf ei faint, a’r mwyaf gweithgar ym Mhrydain (The Complete University Guide 2019). Mae'r Undeb ymhlith y 3 Undeb Myfyrwyr gorau ym Mhrydain (Gwobrau Whatuni Student Choice 2024). Gyda thros 200 o gymdeithasau diwylliannol, gwleidyddol, crefyddol, cymdeithasol a chwaraeon sy’n addas ar gyfer pob math o ddiddordebau, byddwch yn siŵr o gael profiad cymdeithasol bywiog ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn ymfalchïo yn y modd yr ydym yn ymgysylltu â'n myfyrwyr ac yn gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr myfyrwyr i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Bob blwyddyn rydym hefyd yn gofyn am adborth myfyrwyr trwy amrywiaeth o arolygon, gan ddefnyddio'r data a gasglwyd i wella'ch profiad yma.

Rydyn ni'n gwarantu llety ar eich cyfer yn eich blwyddyn gyntaf ac rydyn ni yma i'ch cefnogi chi trwy gydol eich gradd gyfan, gan gynnig cyngor, arweiniad a chwnsela yn rhad ac am ddim trwy ein gwasanaethau cefnogi a lles myfyrwyr.

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am fywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd? Dewch i weld beth sydd gan ein llysgenhadon digidol i'w ddweud.


Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.