Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Mae cyfleoedd niferus i fyfyrwyr astudio a byw trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhwng yr Undeb, y cymdeithasau, y clybiau chwaraeon, y neuaddau a'r cyrsiau, mae cymaint o wahanol ffyrdd o fyw a bod trwy gyfrwng y Gymraeg tra byddwch yn astudio yn y Brifysgol.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC) yn cynrychioli siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ym mhob agwedd o fywyd yn y Brifysgol.

Undeb o fewn Undeb y Myfyrwyr yw UMCC, sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â sicrhau fod y Gymraeg a’i siaradwyr yn gwybod eu hawliau a chael chwarae teg o fewn Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, mae UMCC yn cydweithio gyda myfyrwyr a chymdeithasau, er mwyn sicrhau fod ystod eang o ddigwyddiadau a gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig i fyfyrwyr y Brifysgol.

Y Gym Gym

Mae'r Gymdeithas Gymraeg, neu'r Gym Gym, yn gymdeithas sy'n croesawu myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Caerdydd.

Y Gym Gym sy'n trefnu nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd fel 'crôls', tripiau chwe gwlad, Y Ddawns a'r Eisteddfod Ryng-golegol a'r Ddawns Fawreddog.

Mae'r Gym Gym yn rhoi llawer iawn o gyfleoedd i fyfyrwyr gymdeithasu a chael digon o hwyl wrth wneud ffrindiau newydd yn Gymraeg.

Aelwyd y Waun Ddyfal

Mae Aelwyd y Waun Ddyfal yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr creadigol gymdeithasu a chystadlu fel rhan o aelwyd myfyrwyr Caerdydd.

Cafodd Côr yr Aelwyd ei sefydlu yn 2005 ac mae wedi mynd o nerth i nerth gan ennill cystadleuaeth Côr Ieuenctid Côr Cymru yn 2013 ac amryw o gystadlaethau yn Eisteddfodau'r Urdd ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Maent hefyd yn perfformio yn gyhoeddus mewn cyngherddau Nadolig a chanu carolau. Yn y gorffennol maent wedi cefnogi cantorion proffesiynol megis Russel Watson a Sam Bailey. Hefyd, bob blwyddyn mae criw o’r Waun Ddyfal yn teithio i Baris i ganu yng Ngŵyl Gymreig Disneyland Paris.

Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Mae cynrychiolaeth Gymraeg gref ar Gyfryngau Myfyrwyr y Brifysgol. Cewch ddarllen "Taf-od" yn y papur newydd wythnosol Gair Rhydd ac adran "Clebar" yn 'Quench', cylchgrawn y Brifysgol. Hefyd mae trafodaeth, adloniant a cherddoriaeth Gymraeg i'w glywed yn rheolaidd ar Xpress Radio, sef sianel radio lwyddiannus y myfyrwyr.

Mae'r platfformau hyn hefyd yn gyfle gwych i fyfyrwyr sydd am gael profiad yn y mae cyfryngau, yn enwedig y rhai sydd am astudio Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

Cymdeithas Iolo

Nod Cymdeithas Iolo yw dod â myfyrwyr o gefndiroedd gwahanol ynghyd i fwynhau’r gorau o ddiwylliant Cymraeg Caerdydd.

Mae'r gymdeithas yn rhoi pwyslais mawr ar weithgareddau diwylliannol Cymraeg a Chymreig, fel trefnu tripiau i weld dramâu, nosweithiau comedi a gigs Cymraeg. Hefyd mae’r gymdeithas yn trefnu stomp farddonol flynyddol rhwng ei haelodau a darlithwyr Ysgol y Gymraeg.

Prif fwriad y gymdeithas yw dod ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn digwyddiadau Cymraeg a Chymreig at ei gilydd, i gymryd mantais o ddiwylliant Cymraeg ffyniannus Caerdydd.

Esyllt Lewis, Llywydd Cymdeithas Iolo

Clwb y Mynydd Bychan

Mae Clwb y Mynydd Bychan yn trefnu gweithgareddau megis sesiynau adolygu, digwyddiadau cymdeithasol a sesiynau dysgu gyda siaradwyr gwadd i fyfyrwyr meddygaeth a gofal iechyd. Mae'n rhoi cyfle i gymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r clwb hefyd yn darparu cyfleoedd i wirfoddoli, un enghraifft yw cynllun Achubwyr Asthma, lle mae ein haelodau yn addysgu plant ysgol gynradd am asthma.

Chwaraeon a diwylliant

Mae nifer o glybiau a chyfleoedd chwaraeon ar gael i fyfyrwyr, gan gynnwys timau'r Gym Gym. Y tu hwnt i'r Brifysgol mae Clwb Rygbi Cymru Caerdydd a Clwb Cymric hefyd yn croesawu myfyrwyr i'w plith.

Mae diwylliant Caerdydd yn un bywiog, gyda gigs cyson mewn lleoliadau fel Clwb Ifor Bach ac mae gŵyl Tafwyl yn denu dros 40,000 o bobl bob haf.

Llety i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Mae gan y Brifysgol fflatiau sydd wedi'u cadw yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont ar gyfer myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg neu sy'n dysgu'r iaith ac sy’n dymuno cael eu gosod mewn grŵp gyda’i gilydd.

Dysgwch sut i gadw lle yn eich dewis lety.

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn hybu, hyrwyddo, monitro a chynghori Ysgolion y Brifysgol ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y sefydliad.

O fod yn rhan o'r Coleg Cymraeg Cendlaethol, gall myfyrwyr israddedig elwa o ysgoloriaethau'r coleg, derbyn Tystysgrif Iaith y Coleg a chael mynediad at holl adnoddau dysgu Y Porth.

Cymraeg i Bawb

Cafodd y cynllun ‘Cymraeg i Bawb’ ei sefydlu yn 2015 er mwyn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr dderbyn gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â’u cyrsiau.

Mae cyrsiau ar amrywiaeth o lefelau yn cael eu cynnig, ar gyfer dechreuwyr pur, ac ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gwella ar y Gymraeg sydd ganddynt yn barod.

Mae nifer o gwmnïau a chyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg a dyma gyfle i fyfyrwyr fanteisio ar ddarpariaeth broffesiynol ac arbenigol.