Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae ein hymchwil a ariennir yn sbarduno cynnydd tuag at amgylchedd adeiledig cynaliadwy ar draws y byd.

Prosiectau Cyfrif Sbarduno Effaith Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau: Creu Naratifau am Leoedd ar y Cyd

Menter adrodd straeon o brosiectau ffotograffiaeth drefol sy’n cael ei rhedeg ar y cyd rhwng yr Ysgol Pensaernïaeth, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a Fforwm Ieuenctid Pafiliwn y Grange.

Pecyn cymorth Ansawdd Aer Dan Do ar gyfer Ysgolion Cynradd

Mae’r prosiect Cyfrif Cyflymydd Effaith (IAA), Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) hwn, yn brosiect rhyngddisgyblaethol o ran effaith, a fydd yn cefnogi ysgolion i gynnal ystafelloedd dosbarth a mannau dan do, iach, sydd wedi'u hawyru'n dda.

Gwerthusiad tymor hir o gartrefi Cyngor Abertawe a adeiladwyd o’r newydd

Bydd gwaith monitro adeiladau a systemau sy'n cael ei wneud gan WSA yn rhoi tystiolaeth i Gyngor Abertawe ynghylch buddion ymgorffori datrysiadau carbon isel yn eu cartrefi newydd a bydd yn helpu i nodi heriau y bydd angen eu goresgyn mewn datblygiadau yn y dyfodol.

Datblygu teclyn arolwg ôl-ffitio cyfnod cynnar ymarferol i lywio'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer cartrefi presennol

Mae offeryn arolwg cam cynnar ôl-ffitio ymarferol - PRESS 1 - wedi'i ddatblygu ar gyfer y sector domestig yn dilyn adolygiad o'r offer arolygu presennol. Mae'r offeryn wedi'i ddatblygu ac yna ei brofi a'i wella yn ymarferol.

Topologic: gwella cynrychiolaeth gofod mewn amgylcheddau modelu 3D

Defnyddio topoleg gyfrifiadurol i gynorthwyo gyda chreu a dadansoddi'r modelau gwybodaeth adeiladu cysyniadol ysgafnaf, mwyaf dealladwy.

Addysgeg wedi'i ymgorffori: cyflwyno 'arwahanrwydd' mewn addysg bensaernïol

Mae'r ymchwil yn archwilio gwerth addysgol a moesegol addysgeg wedi'i ymgorffori ac addysgeg arwahanrwydd i addysg bensaernïol.

Rôl ganolog cynsail pensaernïol mewn dylunio pensaernïol cynaliadwy

Hyrwyddo esblygiad critigol drwy integreiddio iaith cynaliadwyedd ac ansawdd dylunio.

Gwneud Penderfyniadau ym maes Dylunio a Datblygu Adfywiol

Focusing on pushing the built environment beyond net-zero towards regenerating and restoring it.

Gwaith adnewyddu betws Palas El Partal rhwng 2013 a 2017

Mae’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddeilliannau arloesol y gwaith adnewyddu diweddaraf i Fetws Palas El Partal (2013-2017).

Creu’r Dychymyg Trefol: Ffotograffiaeth, Dirywiad a Dadeni

Trafod creu tri “dychymyg trefol” gwahanol yn ystod dau gylch o ailddatblygu trefol.

Ymchwil Tai Cymdeithasol ar Ynni o Ddata Cymru (SHREWD)

An energy database for social housing in Wales to inform housing and energy efficiency policies.

Harbourview

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd porthladdoedd fel treftadaeth arfordirol.

Ansawdd Aer Dan Do ac Awyr Agored De Cymru

Cymharu ansawdd aer dan do ac awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Tyfu Bwyd Trefol - Beth yw ein hopsiynau?

Sut gall pobl leihau effaith eu bwyd?

Defnyddio storio a chynhyrchu trydan adnewyddadwy er mwyn lleihau allyriadau carbon domestig a thrafnidiaeth

Mae’r prosiect yn ymchwilio i ynni bywyd cyflawn, carbon a chost system cynhyrchu ynni adnewyddadwy integredig.

Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni: EnergyREV

The EnergyREV Consortium will demonstrate how to deliver an equitable move to a zero-carbon future whilst enhancing the UK economy.

Ymarfer ymgysylltu: gwerth pensaer wrth drosglwyddo asedau cymunedol

The redevelopment of the Grange Pavilion by Grangetown communities, partners and Cardiff University’s Community Gateway.

Trefi Temlau Tamil: Cadwraeth a Chynnen

Nod y prosiect yw darparu corff ymchwil awdurdodol i gyfeirio canllawiau cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer cadwraeth a rheolaeth treftadaeth yn y dinasoedd temlau.

Eco-hammam: Low carbon technologies for lighting, heating and water recycling

Engaging key stakeholders with bespoke low-carbon technologies for lighting, heating and water recycling to sustain a Moroccan heritage

CircuBED – Cymhwyso’r economi gylchol i gynllun tai cymdeithasol

Ymchwil i roi economi gylchol ar waith mewn dinasoedd.

Gêm Gardiau Teuluoedd Cylchol

Bu'r prosiect yn archwilio gallu arferion chwareus i ymgysylltu â chymunedau trefol fel tai cymdeithasol, cefnogi darganfod cydweithredol a hyrwyddo gwybodaeth o'r gwaelod i fyny ar sut y gallant gyfrannu at economi gylchol.

Temples of Ashapuri

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Solcer House

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Gweithredu Doeth ar gyfer Rhanbarth Ynni Carbon Isel (SOLCER)

Nod y prosiect Gweithrediadau Deallus ar gyfer Rhanbarth Ynni Carbon Isel (SOLCER) oedd gweithredu cyfuniadau o dechnolegau carbon isel sy'n bodoli eisoes ac sy'n datblygu drwy ddull sy'n seiliedig ar systemau i wneud y defnydd gorau posibl o ynni wrth gynhyrchu.

Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy

Mae’r prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy’n cael ei arwain gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Tata Steel.

SMART-er

Dechreuodd y Cam Gweithredu COST TU1104 "Rhanbarthau Ynni Clyfar" ym mis Mawrth 2012 a bydd yn cael ei gynnal dros bedair blynedd, gan gynnwys nifer o ymchwilwyr Ewropeaidd sydd â gwahanol arbenigedd a chefndiroedd.

iSERV CMB

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

harmonAC

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Euro-Mediterranean Urban Voids Ecology (EMUVE)

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Datblygu allbynnau gwell o offer efelychu thermol adeiladau i wella penderfyniadau wrth ddylunio adeiladau ynni isel (EPSRC)

Roedd yr ymchwil yn canolbwyntio ar y bwlch rhwng yr wybodaeth allbwn o offer efelychu perfformiad adeiladau (BPS) a'r hyn sydd ei angen mewn gwirionedd ar ddylunwyr adeiladau i wneud penderfyniadau dylunio gwybodus wrth ddylunio adeiladau carbon isel ynni-effeithlon.

Correlating maintenance, energy efficiency and fuel poverty for traditional buildings in the UK

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Care for the City: Rethinking urbanism and ethics

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

AHRC funded project: Shelf-Life; Re-imagining the future of Carnegie Public Libraries

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

The Nagara Tradition of Temple Architecture: Continuity, Transformation, Renewal

An examination of the transformations and renewals of an architectural tradition across a millennium and a half in India to see how past and present can be studied both for their own sakes and for their mutual illumination.

Creu ac ail-greu Onllwyn: datblygu a thrawsnewid hen anheddiad mwyngloddio dros amser

Dechreuodd y prosiect hwn ym mis Mawrth 2022 yn ddarn o ymchwil i ddeall hanes datblygu hen anheddiad glofaol, sef Onllwyn yng Nghwm Dulais.

Pensaernïaeth Arwahanrwydd: Corff / Cyfryngau / Gofod

Rydym yn cefnogi’r gwaith o archwilio pensaernïaeth hanesyddol a chyfoes o arwahanrwydd yn rhyngddisgyblaethol ac yn cychwyn trafodaethau ar sut y gall dyluniad herio trefn ddiwylliannol a chefnogi anheddau mwy amrywiol a chynhwysol o’r gorffennol i’r presennol.

The Routledge Handbook of Urban Design Research Methods

Mae bellach yn adeg dyngedfennol i ddylunio trefol fyfyrio ar ei drylwyredd a’i berthnasedd. Ymgais yw'r llawlyfr hwn i fachu ar y cyfle er mwyn i faes dylunio trefol ddatblygu sylfaen ei wybodaeth ddamcaniaethol a methodolegol.