Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae ein hymchwil a ariennir yn sbarduno cynnydd tuag at amgylchedd adeiledig cynaliadwy ar draws y byd.

Prosiectau Cyfrif Sbarduno Effaith Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau: Creu Naratifau am Leoedd ar y Cyd

Menter adrodd straeon o brosiectau ffotograffiaeth drefol sy’n cael ei rhedeg ar y cyd rhwng yr Ysgol Pensaernïaeth, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a Fforwm Ieuenctid Pafiliwn y Grange.

Pecyn cymorth Ansawdd Aer Dan Do ar gyfer Ysgolion Cynradd

Mae’r prosiect Cyfrif Cyflymydd Effaith (IAA), Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) hwn, yn brosiect rhyngddisgyblaethol o ran effaith, a fydd yn cefnogi ysgolion i gynnal ystafelloedd dosbarth a mannau dan do, iach, sydd wedi'u hawyru'n dda.

Gwerthusiad tymor hir o gartrefi Cyngor Abertawe a adeiladwyd o’r newydd

Bydd gwaith monitro adeiladau a systemau sy'n cael ei wneud gan WSA yn rhoi tystiolaeth i Gyngor Abertawe ynghylch buddion ymgorffori datrysiadau carbon isel yn eu cartrefi newydd.

Datblygu teclyn arolwg ôl-ffitio cyfnod cynnar ymarferol i lywio'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer cartrefi presennol

Mae offeryn arolwg cam cynnar ôl-ffitio ymarferol - PRESS 1 - wedi'i ddatblygu ar gyfer y sector domestig yn dilyn adolygiad o'r offer arolygu presennol.

Topologic: gwella cynrychiolaeth gofod mewn amgylcheddau modelu 3D

Defnyddio topoleg gyfrifiadurol i gynorthwyo gyda chreu a dadansoddi'r modelau gwybodaeth adeiladu cysyniadol ysgafnaf, mwyaf dealladwy.

Addysgeg wedi'i ymgorffori: cyflwyno 'arwahanrwydd' mewn addysg bensaernïol

Mae'r ymchwil yn archwilio gwerth addysgol a moesegol addysgeg wedi'i ymgorffori ac addysgeg arwahanrwydd i addysg bensaernïol.

Rôl ganolog cynsail pensaernïol mewn dylunio pensaernïol cynaliadwy

Hyrwyddo esblygiad critigol drwy integreiddio iaith cynaliadwyedd ac ansawdd dylunio.

Gwneud Penderfyniadau ym maes Dylunio a Datblygu Adfywiol

Integreiddio prosesau sero net a dylunio adfywiol ynghyd â thechnolegau digidol mewn dylunio a chynllunio seiliedig ar berfformiad.

Gwaith adnewyddu betws Palas El Partal rhwng 2013 a 2017

Mae’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddeilliannau arloesol y gwaith adnewyddu diweddaraf i Fetws Palas El Partal (2013-2017).

Creu’r Dychymyg Trefol: Ffotograffiaeth, Dirywiad a Dadeni

Trafod creu tri “dychymyg trefol” gwahanol yn ystod dau gylch o ailddatblygu trefol.

Ymchwil Tai Cymdeithasol ar Ynni o Ddata Cymru (SHREWD)

An energy database for social housing in Wales to inform housing and energy efficiency policies.

Harbourview

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd porthladdoedd fel treftadaeth arfordirol.

Ansawdd Aer Dan Do ac Awyr Agored De Cymru

Cymharu ansawdd aer dan do ac awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Tyfu Bwyd Trefol - Beth yw ein hopsiynau?

Sut gall pobl leihau effaith eu bwyd?

Defnyddio storio a chynhyrchu trydan adnewyddadwy er mwyn lleihau allyriadau carbon domestig a thrafnidiaeth

Mae’r prosiect yn ymchwilio i ynni bywyd cyflawn, carbon a chost system cynhyrchu ynni adnewyddadwy integredig.

Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni: EnergyREV

Bydd Consortiwm EnergyREV yn dangos sut i sicrhau symudiad teg i ddyfodol di-garbon tra'n gwella economi'r DU.

Ymarfer ymgysylltu: gwerth pensaer wrth drosglwyddo asedau cymunedol

The redevelopment of the Grange Pavilion by Grangetown communities, partners and Cardiff University’s Community Gateway.

Trefi Temlau Tamil: Cadwraeth a Chynnen

Nod y prosiect yw darparu corff ymchwil awdurdodol i gyfeirio canllawiau cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer cadwraeth a rheolaeth treftadaeth yn y dinasoedd temlau.

Eco-hammam: Low carbon technologies for lighting, heating and water recycling

Engaging key stakeholders with bespoke low-carbon technologies for lighting, heating and water recycling to sustain a Moroccan heritage

CircuBED – Cymhwyso’r economi gylchol i gynllun tai cymdeithasol

Ymchwil i roi economi gylchol ar waith mewn dinasoedd.

Gêm Gardiau Teuluoedd Cylchol

Bu'r prosiect yn archwilio gallu arferion chwareus i ymgysylltu â chymunedau trefol fel tai cymdeithasol, cefnogi darganfod cydweithredol a hyrwyddo gwybodaeth o'r gwaelod i fyny ar sut y gallant gyfrannu at economi gylchol.

Temlau Ashapuri

Astudiaethau dichonoldeb ar gyfer adfer, cadwraeth a chyflwyniad tua chwech ar hugain o demlau canoloesol adfeiliedig yn Ashapuri.

Solcer House

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Gweithredu Doeth ar gyfer Rhanbarth Ynni Carbon Isel (SOLCER)

Nod y prosiect Gweithrediadau Deallus ar gyfer Rhanbarth Ynni Carbon Isel (SOLCER) oedd gweithredu cyfuniadau o dechnolegau carbon isel sy'n bodoli eisoes ac sy'n datblygu drwy ddull sy'n seiliedig ar systemau i wneud y defnydd gorau posibl o ynni wrth gynhyrchu.

Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy

Mae’r prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy’n cael ei arwain gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Tata Steel.

SMART-er

Dechreuodd y Cam Gweithredu COST TU1104 "Rhanbarthau Ynni Clyfar" ym mis Mawrth 2012 a bydd yn cael ei gynnal dros bedair blynedd, gan gynnwys nifer o ymchwilwyr Ewropeaidd sydd â gwahanol arbenigedd a chefndiroedd.

iSERV CMB

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

harmonAC

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Ecoleg Gwagleoedd Trefol Môr y Canoldir Ewropeaidd (EMUVE)

Prosiect Cymrodoriaeth Ryng-Ewropeaidd Marie Curie yn edrych ar y lleoedd gwag presennol a gynhyrchir gan ddinasoedd sy'n crebachu ar hyn o bryd ar hyd arfordir Ewro-Môr y Canoldir.

Datblygu allbynnau gwell o offer efelychu thermol adeiladau i wella penderfyniadau wrth ddylunio adeiladau ynni isel (EPSRC)

Roedd yr ymchwil yn canolbwyntio ar y bwlch rhwng yr wybodaeth allbwn o offer efelychu perfformiad adeiladau (BPS) a'r hyn sydd ei angen mewn gwirionedd ar ddylunwyr adeiladau i wneud penderfyniadau dylunio gwybodus wrth ddylunio adeiladau carbon isel ynni-effeithlon.

Cynnal a chadw cydberthynol, effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd ar gyfer adeiladau traddodiadol yn y DU

Mae'r astudiaeth yn chwilio am lwybrau i ddangos y gallai gwaith cynnal a chadw gwell ar adeiladau traddodiadol leihau costau ynni yng nghyd-destun newid hinsawdd.

Gofal am y Ddinas: Ailfeddwl trefolaeth a moeseg

Mae Gofal am y Ddinas yn archwilio rôl gofal yn natblygiad a rheolaeth dinasoedd a chymunedau trefol.

Prosiect a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) – Cyfnod Silff (Shelf-Life): Ailddychmygu dyfodol Llyfrgelloedd Cyhoeddus Carnegie

Mae Silff-Life yn gofyn a allai’r broses o gaffael dros 2600 o adeiladau cyhoeddus ledled Prydain ac America a reolir yn unigryw tua 100 mlynedd yn ôl gan Raglen Llyfrgell Carnegie elwa ar rywfaint o feddwl systematig ar gyfer eu hailfywiogi ar adeg o argyfwng.

Dinas Hanesyddol Ajmer-Pushkar: mapio haenau o hanes, defnydd ac ystyr ar gyfer cynllunio a chadwraeth gynaliadwy

Astudiaeth a gynhelir yn ninas gaerog Ajmer, Rajasthan, ac yn y dref gyfagos, sef Pushkar, i ddatblygu penderfyniadau mwy cynhwysol, gwybodus, a chynaliadwy o ran cynllunio mannau cyhoeddus yn ninasoedd hanesyddol yn India.

The Nagara Tradition of Temple Architecture: Continuity, Transformation, Renewal

An examination of the transformations and renewals of an architectural tradition across a millennium and a half in India to see how past and present can be studied both for their own sakes and for their mutual illumination.

Creu ac ail-greu Onllwyn: datblygu a thrawsnewid hen anheddiad mwyngloddio dros amser

Dechreuodd y prosiect hwn ym mis Mawrth 2022 yn ddarn o ymchwil i ddeall hanes datblygu hen anheddiad glofaol, sef Onllwyn yng Nghwm Dulais.

Pensaernïaeth Arwahanrwydd: Corff / Cyfryngau / Gofod

Rydym yn cefnogi’r gwaith o archwilio pensaernïaeth hanesyddol a chyfoes o arwahanrwydd yn rhyngddisgyblaethol ac yn cychwyn trafodaethau ar sut y gall dyluniad herio trefn ddiwylliannol a chefnogi anheddau mwy amrywiol a chynhwysol o’r gorffennol i’r presennol.

Llawlyfr Routledge o Ddulliau Ymchwil Dylunio Trefol

Mae bellach yn adeg dyngedfennol i ddylunio trefol fyfyrio ar ei drylwyredd a’i berthnasedd. Ymgais yw'r llawlyfr hwn i fachu ar y cyfle er mwyn i faes dylunio trefol ddatblygu sylfaen ei wybodaeth ddamcaniaethol a methodolegol.

Platfform Map Cyhoeddus

Y nod yw rhoi’r grym yn nwylo cymunedau drwy gynnig platfform y mae modd ei addasu sy'n integreiddio lleisiau amrywiol i mewn i ddata gofodol.

Cynyddu'r risg o orboethi trefol gan fod pympiau gwres yn cael eu defnyddio ar gyfer oeri ac yn cyfrannu at ddatgarboneiddio

Trin a thrafod y posibilrwydd o waethygu’r risgiau o orboethi trefol yn y DU oherwydd bod mwy o bympiau gwres yn cael eu defnyddio ar gyfer oeri.

Gwneud Reading yn wydn o ran gorboethi ar gyfer poblogaeth agored i niwed

Y nod yw mesur y risg o orboethi trefol a pha mor agored i niwed yw Reading, y DU.

Gwasanaeth Hinsawdd ar gyfer Gwydnwch Risg Gorboethi yn Colombo, Sri Lanka

Gwella gwytnwch Colombo, Sri Lanka, wrth wynebu'r cynnydd yn y risg o dywydd crasboeth eithafol.

Taith Gerdded Hinsawdd Trefol yn Reading

Taith gerdded wedi'i harwain gan ymchwil sy'n tywys cynulleidfaoedd amrywiol trwy gyfres o strydoedd a mannau cyhoeddus yn Reading.

Mosgiau Ecolegol yn Gatalyddion ar gyfer Trawsnewid Ecolegol ar Gampysau Prifysgol Kuwait

Mae EMACET yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol wrth iddyn nhw roi camau gweithredu ar waith, ac yn eu plith mae ôl-ffitio system ailgylchu dŵr golchi defodol sy’n effeithlon o ran ynni ym mosgiau Prifysgol Kuwait.

Modelu Dadansoddol a Dysgu Peiriannol ar gyfer Adeiladu'n Gynaliadwy yn yr Amgylchedd Adeiledig

Rhoi offer cyfrifiadurol arloesol i greu amgylchedd adeiledig mwy cynaliadwy.

Efelychydd Ymyrraeth Dan Do Epidemig dan do o'r radd flaenaf

Datblygu efelychydd epidemig dan do i lywio a lliniaru achosion o epidemig yn y dyfodol.

Monitro Hygrothermol Paneli Mewnlenwi Amnewid Fframiau Pren 

Diben y prosiect hwn oedd asesu’r risg o anwedd interstitaidd a chynnwys lleithder uwch mewn paneli mewnlenwi amnewid ar gyfer adeiladau hanesyddol â fframiau pren.