Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cynhadledd Cymdeithas Addysgwyr ym maes Pensaernïaeth 2023

Productive Disruptive AAE conference

12-15 Gorffennaf 2023, Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, DU.

‘Productive-Disruptive: spaces of exploration in-between architectural pedagogy and practice’

"Ceisiodd nifer ohonom ateb pam mae cymaint o bellter rhwng y cwrs pensaernïaeth a'r hyn welwn ni yn y byd go iawn. Fodd bynnag, gellid hefyd gofyn y cwestiwn pam mae byd go iawn pensaernïaeth mor bell oddi wrth y dychymyg a chreadigrwydd sydd ynghlwm â’r cwrs pensaernïaeth." (myfyrdod myfyriwr MArch1, 2018)

Bydd Cynhadledd Cymdeithas Addysgwyr ym maes Pensaernïaeth (AAE) 2023 yn dod ag academyddion, myfyrwyr, ac ymarferwyr ym maes pensaernïaeth a rhanddeiliaid yn yr amgylchedd adeiledig ynghyd i gwestiynu a all y 'bylchau' rhwng addysg ac ymarfer ym maes pensaernïaeth, a heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyfredol, fod yn gynhyrchiol o ran peri newid.

Mae'r berthynas rhwng addysgeg ac ymarfer ym maes pensaernïaeth wedi bod yn cael ei hadolygu ers i’r ddeubeth gael eu ffurfioli. Yn addysgwyr ym maes pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, rydym wedi bod yn dystion i newidiadau ymysg myfyrwyr gradd meistr sy’n dychwelyd ar ôl blwyddyn allan yn ymarfer yn y maes. Mae nifer gynyddol o'u prosiectau dylunio ac ymchwil yn cwestiynu digonolrwydd addysg a digonolrwydd ymatebion cwmnïau pensaernïol o ran ymateb i argyfyngau byd-eang yn yr amgylchedd, ac i hil, yr economi, iechyd, cydraddoldeb a chyfiawnder. Mae ymatebion ac adborth y myfyrwyr ynghylch hyn, a'r ymdeimlad o frys sy’n ysgogi’r cyfan, yn estyn y tu hwnt i gwestiynu bylchau rhwng addysgeg ac ymarfer, ac yn fframio rhagofynion ehangach o ran arfer foesegol.

Bellach, felly, mae gofyn a yw myfyrwyr sy'n graddio yn barod i ymarfer, yn gwestiwn sydd wedi’i glymu’n dynnach o hyd i gwestiwn arall, sef a yw byd ymarfer yn barod ar eu cyfer hwy.

 • Sut gallai'r bwlch rhwng addysg ac ymarfer ym maes pensaernïaeth gael ei archwilio i ddatgelu mewn modd cynhyrchiol y ffyrdd o weithio nad ydynt bellach yn addas, a pheri newid?
 • Beth fyddai rôl posib personau fyddai’n gyfryngwyr o ran ysgogi newidiadau mewn modd effeithiol?
 • Sut gall addysg ym maes pensaernïaeth, gan gynnwys dylunio'r cwricwlwm esblygu er mwyn mynd i'r afael yn well â'r materion a'r heriau y mae dinasoedd a chymdeithasau'n eu hwynebu?

Bydd y gynhadledd hon yn gwahodd cyfraniadau sy’n trin a thrafod potensial cynhyrchu / tarfu (productive / disruptive) y bylchau sydd rhwng addysgeg bensaernïol, ymarfer, a’r cyd-destun byd-eang y maent yn ei ffurfio ac yn ymateb iddo, o ran archwilio’r gagendor rhwng disgwyliadau a phrofiadau; ymreolaeth a chydweithio; dysgu a gwireddu; delfrydau a chanlyniadau; ffiniau proffesiynol, cysyniadol a ffisegol; ac o ran cynnig a phrofi diffiniadau o arbenigedd, asiantaeth, pŵer, gwerth a llwyddiant rhwng addysg ac ymarfer pensaernïol.

Bydd Cynhyrchu-Tarfu: mannau o archwilio rhwng addysgeg ac ymarfer pensaernïol yn cael ei gynnal yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, rhwng 12-15 Gorffennaf 2023 a bydd opsiynau o ran sesiynau ar-lein pwrpasol ar gael. Rydym yn annog cydweithio rhwng addysgwyr, ymarferwyr, myfyrwyr, a rhanddeiliaid yn yr amgylchedd adeiledig.

Dyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad
29 Medi 2022 Galw am gynigion ar gyfer papurau a gweithdai
16 Tachwedd 2022 Dyddiad cau ar gyfer crynodebau o bapurau a gweithdai
14 Rhagfyr 2022 Hysbysiad derbyn / Cofrestru'n agor
31 Ionawr 2023 Dyddiad cau ar gyfer cofrestru’n gynnar:
1 Mawrth 2023 Dyddiad cau ar gyfer drafft o bapurau ar gyfer eu hadolygu gan gyd-ymchwilwyr
3 Mai 2023 Dyddiad cau ar gyfer papurau llawn ar gyfer y gynhadledd
14 Mehefin 2023 Dyddiad cau ar gyfer cofrestru
12 Gorffennaf 2023 Digwyddiad min nos i lansio’r gynhadledd
13-14 Gorffennaf 2023 Sesiynau cyflwyno papurau a gweithdai'r gynhadledd
15 Gorffennaf 2023 Teithiau maes y gynhadledd

Galwad am gyflwyniadau

Rydym yn gwahodd cyfraniadau sy’n dathlu gallu’r bylchau rhwng addysgeg bensaernïol ac ymarfer i gynhyrchu / tarfu gan ehangu dealltwriaeth, herio rhagdybiaethau, meithrin dyheadau, ehangu ffiniau, gwahodd cydweithrediadau, a phrofi syniadau newydd a’u rhoi ar waith.

Gallai themâu papurau a gweithdai gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

Addysgeg yn tarfu, ar frys, mewn ffordd gynhyrchiol ar ymarfer ac i'r gwrthwyneb: a yw graddedigion yn barod i ymarfer neu a yw ymarfer yn barod ar gyfer graddedigion; bylchau o ran cynhwysiant mewn addysg ac ymarfer; sgiliau, ymddygiadau a chodau ymddygiad; ymreolaeth unigol neu ymarfer cydweithredol; asesu a metrigau llwyddiant; cysyniadau o ran methiant a risg; canlyniadau anfwriadol; nwyddháu addysg; llwybrau i mewn i a thrwy bensaernïaeth; addysgeg ar waith; delfrydau a chanlyniadau prosiectau byw; addysgeg ac ymarfer mewn argyfwng hinsawdd.

Cynyrchu/tarfu moesegol a gwleidyddol: dyletswyddau o ran gofal moesol ac athronyddol; gwirfoddoli a syndrom gwaredwr (saviour syndrome); gweithredaeth ar ffurf pensaernïaeth mewn addysgeg ac ymarfer; safbwyntiau ffeministaidd; safbwyntiau ôl-drefedigaethol a dad-drefedigaethol; beirniadaethau o ddulliau cynhyrchu; cysyniadau o werth; cyfalaf dynol a chynhyrchu'r amgylchedd adeiledig; cymhlethdod a chyfrifoldeb; bylchau rhwng delfrydau penseiri a buddiannau rhanddeiliaid.

Dulliau cynhyrchu a tharfu rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol: ffiniau arbenigedd; cydweithio, cyd-gynhyrchu, pŵer ac asiantaeth; addysgeg ac ymarfer amlddisgyblaethol; trosi o'r cysyniad i'r gweithredu; cyfathrebu a gweithredu ar draws disgyblaethau a rhyngddynt; dulliau cynhyrchu digidol a chorfforol; methodolegau amlddisgyblaethol.

Rydym yn Bydd cyfraniadau’r gynhadledd yn cynnwys:

 • papurau 3000-6000 (caiff y rhain a chyflwyniad 20 munud eu cynnwys yn y gynhadledd)
 • Cynigion ar gyfer gweithdai (gellir eu cynnig fel gweithdai hyd at 1-1.5 awr)
 • Cynigion ar gyfer posteri A1 yn ymdrîn ag Astudiaethau Achos (gall gynnwys modelau os cânt eu cludo gan awdur)
 • Ffilmiau (nodwch hyd - 10 munud ar y mwyaf)

Bydd y crynodebau yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid ar sail ddwbl-ddall sy’n aelodau o bwyllgor trefnu 2023 yr aae. Bydd holl bapurau’r gynhadledd yn cael eu cynnwys yn nhrafodion ar-lein llawn y gynhadledd a byddant hefyd yn cael eu gwahodd i gyflwyno cynigion ar gyfer papurau mewn rhifyn arbennig o Charrette, cyfnodolyn yr aae.

Cyflwyniadau haniaethol ar gau - cysylltwch â ni i holi am bresenoldeb mewn cynadleddau

Aelodau Pwyllgor Cymdeithas yr Addysgwyr Pensaernïol (aae)

 • Yr Athro Jane Anderson (Yr Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Oxford Brookes)
 • Dan Jary (Yr Ysgol Pensaernïaeth, Prifysgol Sheffield)
 • Yr Athro Hannah Vowles (Ysgol Pensaernïaeth a Dylunio Dinas Birmingham)
 • Julian Williams (Yr Ysgol Pensaernïaeth a Dinasoedd, Prifysgol Westminster)

Golygyddion Charrette

 • Dr Annie Bellamy (Pensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig, UWE Bryste)
 • Dr Davide Landi (Pensaernïaeth a'r Amgylchedd Adeiledig, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste)

Cadwch eich lle

Cofrestrwch am le o 14 Rhagfyr 2022.

Cysylltu â ni

Cadeirir ‘Productive-Disruptive: spaces of exploration in-between architectural pedagogy and practice’ gan

 • Caroline Almond
 • Dr Steve Coombs
 • yr Athro a Phennaeth yr Ysgol Juliet Davis
 • Dr Ed Green
 • Dr Julie Gwilliam
 • Dr Shan Shan Hou
 • yr Athro Mhairi McVicar (AAE 2023 cadeirydd y gynhadledd)
 • Sarah O'Dwyer
 • Professor Andrew Roberts
 • Professor Magda Sibley

yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, y DU, ac mae'n gynhadledd Cymdeithas Addysgwyr Pensaernïaeth (AAE).

I gysylltu â threfnwyr y gynhadledd, cysylltwch â aae2023@caerdydd.ac.uk

Prif Areithiau

Ymhlith prif areithiau cynhyrchiol-anghonfensiynol yr aee yn 2023 y mae:

Immy Kaur, Civic Square

Drwy gydol ei gyrfa degawd o hyd, mae Immy wedi ffocysu ar greu a meithrin cymuned, rôl dinasyddion wrth greu newidiadau systemig a radical, a sut rydyn ni’n creu seilwaith cymdeithasol a sifig ar y cyd sy’n fwy democrataidd a chytbwys yn unol ag egwyddorion ffynonellau agored. Drwy wneud y gwaith hwn, mae hi wedi darganfod llawer am gyfiawnder economaidd a mathau ehangach o anghyfiawnder, rôl ganolog tir a seilwaith cymdeithasol/sifig mewn cymdogaethau, yn ogystal â'r gwerth a ysgubir ymaith oddi wrth gymunedau drwy ein modelau buddsoddi sydd wedi methu. Dyma daith barhaus o ddarganfod, codi o’r newydd a dysgu gyda'n gilydd.

Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr CIVIC SQUARE yw Immy. Sgwâr cyhoeddus yw CIVIC SQUARE. Dyma labordy creadigol er budd pawb yn y gymuned sy'n canolbwyntio ar seilwaith sifig a chymdeithasol er mwyn adfywio cymdogaethau. Mae Immy yn rhan o dîm arwain creadigol a deinamig sy'n gweithio ar y cyd â'r gymdogaeth leol, a hynny er mwyn cynnig dull beiddgar o greu gweledigaeth, meithrin seilwaith sifig cymdogaethau'r dyfodol a buddsoddi yn y rhain.

Charlie Edmonds, Civic Square a Future Architects Front

Charlie yw Dylunydd Mater Tywyll CIVIC SQUARE ac mae'n awdur llawrydd ar faterion pensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig o ran llafur a'r hinsawdd. Mae ei erthyglau wedi ymddangos yn yr Architectural Review, Building Design Magazine, a The Architects' Journal. Mae gan Charlie radd Meistr Pensaernïaeth a Dylunio Trefol o Brifysgol Caergrawnt lle cyd-sefydlodd sefydliad Future Architects Front gyda Priti Mohandas. Sefydliad llawr gwlad yw FAF sy'n trefnu gweithredu gwleidyddol ym maes pensaernïaeth, a hynny gyda golwg ar ddyfodol sy’n llawn cyfiawnder cymdeithasol ac ecolegol. Craidd gwaith Charlie yn CIVIC SQUARE yw her ôl-osod: sut i ddatgarboneiddio ein cymdogaethau ar y raddfa briodol a sut y gellir trefnu hyn drwy fudiadau cymdeithasol a llywodraethu sy’n digwydd yn lleol iawn.

Andrew Freear, o Swydd Efrog, Lloegr, yw Cyfarwyddwr Rural Studio Prifysgol Auburn.

Mae Freear wedi byw am fwy na ddau ddegawd yng nghefn gwlad Newbern, Alabama, tref â phoblogaeth o 187, lle mae'n cynnal rhaglen sy'n cwestiynu addysg gonfensiynol a rôl penseiri. Mae ei fyfyrwyr wedi dylunio ac adeiladu mwy na 220 o adeiladau, cartrefi a pharciau cymunedol yn eu cymdogaeth sydd heb ddigon o adnoddau. Athro, dylunydd, adeiladwr ac eiriolwr yw Freear, ac ef yw’r man cyswllt rhwng awdurdodau lleol, partneriaid cymunedol a myfyrwyr.

Cyhoeddwyd gwaith Freear yn helaeth, ac mae'n darlithio ledled y byd yn rheolaidd. Mae wedi dylunio a chreu eitemau arddangos yn Amgueddfa Victoria & Albert Llundain, Biennial Whitney, yr Amgueddfa Celf Fodern yn Efrog Newydd, yn ogystal â Triennale Milan a Biennale Fenis.

Ymhlith yr anrhydeddau y mae wedi’u hennill y mae Gwobr Ralph Erskine, y Wobr Fyd-eang am Bensaernïaeth Gynaliadwy, a Gwobr Pensaernïaeth Academi Celfyddydau a Llên yr Unol Daleithiau. Yn 2018, roedd Freear yn un o Gymrodyr Loeb ym Mhrifysgol Harvard ac yn 2020 enillodd Fedal yr Arlywydd gan Gynghrair Bensaernïol Efrog Newydd, sef anrhydedd uchaf y Gynghrair. Yn 2021, daeth yn Academydd Cenedlaethol yr Academi Ddylunio Genedlaethol a'r hydref hwn, enillodd Rural Studio y Wobr Ddylunio Genedlaethol ym maes Pensaernïaeth / Dylunio Mewnol gan Cooper Hewitt, Amgueddfa Ddylunio Smithsonian.

Symposiwm Myfyrwyr Ymchwil 2023 Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol

London protest

Bydd yn cael ei gynnal ar 12 a 14 Ebrill 2023 yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU.

Ymchwil mewn argyfwng: tactegau a dulliau

Rydym yn falch iawn o wahodd myfyrwyr ymchwil i Symposiwm Myfyrwyr Ymchwil Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol, a fydd yn cael ei gynnal yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd. Nod y symposiwm yw ymchwilio i’r defnydd o dactegau a dulliau ymchwil yn y maes, a hynny yng nghyd-destun argyfwng. Rydym yn croesawu cynigion i gyflwyno papurau nad ydynt ar eu ffurf derfynol eto, dangos posteri a chael trafodaeth mewn grwpiau ynghylch y canlynol:

 • Prosiectau ymchwil sy’n ystyried pynciau sy’n ymwneud ag argyfwng, fel prosiectau sy'n ymchwilio i newid yn yr hinsawdd, newid economaidd, materion iechyd y cyhoedd, hiliaeth, lles ac ati.
 • Prosiectau ymchwil sy'n ystyried goblygiadau ehangach argyfyngau a sut maent yn datgelu problemau sylfaenol a/neu strwythurol presennol neu’n dod â nhw i’r amlwg.
 • Ymchwil sy'n canolbwyntio ar heriau, sy’n anelu at atal a/neu liniaru argyfyngau yn y dyfodol neu wella prosesau casglu data a gwneud penderfyniadau mewn argyfwng.
 • Tactegau a ddatblygwyd yn sgîl argyfyngau, fel cyfnodau clo yn ystod pandemig COVID-19, mesurau cadw pellter cymdeithasol, gweithio o bell ac ati.
 • Datblygiadau arloesol methodolegol neu ddulliau newydd a ddatblygwyd mewn ymateb i argyfyngau a/neu fethiant ymchwil.
 • Heriau ymchwil a dulliau neu fethodolegau yr ystyrir eu bod ‘mewn perygl’.

Ynglŷn â Chymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol

Mae Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol yn sefydliad academaidd nid-er-elw. Cafodd ei chreu i fod yn rhwydwaith cynhwysol a chynhwysfawr sy’n cefnogi ymchwilwyr ym maes y dyniaethau pensaernïol ledled y DU a thu hwnt. Mae’n hyrwyddo, yn cefnogi, yn datblygu ac yn lledaenu ymchwil o ansawdd uchel yn y maes.

Mae’n hwyluso rhwydwaith cynhwysfawr rhyngwladol o academyddion sefydledig, a hynny drwy annog gwaith sy’n datblygu ymchwilwyr iau a rhoi cymorth i drin a thrafod meysydd ymchwil newydd a chynyddol amlwg yn y maes. Mae'n lledaenu ymchwil yn y maes drwy gynadleddau blynyddol, cyfarfodydd, symposia ymchwil a chyhoeddiadau ymchwil o ansawdd uchel.

Mae’r Pwyllgor Trefnu’n bwriadu cynnal cynnwys ar wefan y symposiwm am flwyddyn o leiaf, hyrwyddo’r cynnwys hwnnw ar y cyfryngau cymdeithasol a chyflwyno uchafbwyntiau a/neu waith dethol yn arddangosfa diwedd blwyddyn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Bydd gwobr yn cael ei rhoi ar gyfer y poster gorau, hefyd. Ymhlith manteision eraill bod yn bresennol mae’r cyfle i gynnig papur i’w gyhoeddi yn Architecture and Culture – cyfnodolyn rhyngwladol Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog yn gryf i gyflwyno papur a dderbyniwyd i’r cyfnodolyn.

Dyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad
6 Ionawr 2023Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodeb 350 gair drwy Microsoft Forms
2 Chwefror 2023Hysbysu’r siaradwyr
17 Mawrth 2023Dyddiad cau ar gyfer cofrestru
12 Ebrill 2023Sesiynau panel, prif anerchiad(au), cyflwyniadau poster, trafodaeth mewn grwpiau
13 Ebrill 2023Sesiynau panel, prif anerchiad(au), trafodaeth lawn
14 Ebrill 2023Gweithgareddau cymdeithasol dewisol ar gyfer y rhai sy’n bresennol

Galwad am gyflwyniadau

Nid ydym bellach yn derbyn cyflwyniadau newydd.

Gofynnir i awduron y crynodebau a ddewiswyd gyflwyno eu hymchwil mewn 10-20 munud, gan ddibynnu ar y fformat, yn y symposiwm. Gellir trafod cyfrannu mewn ffyrdd eraill gyda’r Pwyllgor Trefnu ymlaen llaw. Os hoffech gael trafodaeth o’r fath, ebostiwch researchincrisis@caerdydd.ac.uk.

Gwahoddir myfyrwyr ymchwil i arddangos eu hymchwil ar boster A2 (portread neu dirwedd) yn ystod y symposiwm, hefyd. Y cyfranogwr sy'n gyfrifol am argraffu’r poster a’i gyflwyno i bwyllgor y gynhadledd.

Anogir presenoldeb wyneb-yn-wyneb. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. oherwydd eich bod yn ymprydio yn ystod Ramadan) neu unrhyw gyflwr iechyd a fyddai’n eich rhwystro rhag bod yn bresennol wyneb-yn-wyneb, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud trefniadau ar-lein. Mae’r symposiwm yn rhad ac am ddim.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Academi Ddoethurol.

Cofrestru

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn nawr ar agor.

Gall cyfranogwyr gofrestru drwy ffurflenni Microsoft Teams. Rhowch eich cyfeiriad ebost proffesiynol i gofrestru.

Sylwch mai dim ond cyfranogwyr sydd wedi cofrestru fydd yn cael mynediad i sesiynau a chyfleoedd rhwydweithio ar ddyddiau'r digwyddiad.

Trwy gofrestru, mae cyfranogwyr yn cydnabod ac yn cytuno y gall eu cyfraniadau (sylwadau, trafodaethau, sgyrsiau bwrdd crwn, cwestiynau, ac ati) gael eu cofnodi gan bwyllgor yr AHRA ar gyfer cyhoeddiadau cynhadledd.

Dim ond Symposiwm Myfyrwyr Ymchwil AHRA 2023 fydd yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 17 Mawrth 2023,13:00

Prif areithiau

 • Yr Athro Camillo Boano, Uned Cynllunio Datblygu, UCL y Adran Astudiaethau Rhanbarthol a Threfol a Chynllunio, Politecnico di Torino
 • Dr Dimitra Ntzani
 • Dr Federico Wulff
 • Yr Athro Clarice Bleil De Souza and Dr Camilla Pezzica

Cyfrifoldeb y rhai a fydd yn bresennol yw talu costau teithio i’r symposiwm. Anogir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus – mae’r lleoliad yn daith gerdded fer o safleoedd bws a’r orsaf drenau. Nid oes lleoedd parcio ar gael, ac eithrio ar gyfer y rhai ag anghenion hygyrchedd. Bydd rhestr o westai pris rhesymol a argymhellir yn cael ei rhannu ymlaen llaw.

Bydd cinio bwffe fegan a lluniaeth ar gael ar y ddau ddiwrnod. Anogir pawb i ddod â’u potel ddŵr a/neu eu cwpan eu hunain a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion deietegol cyn cofrestru.