Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau ar raddfa fyd-eang.

Rydym yn gweithio’n agos gyda llywodraethau, y diwydiant adeiladu, cyrff anllywodraethol, a’r cymunedau eu hunain i lunio mannau sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Mae effaith ein gwaith yn cwmpasu'r byd academaidd, y gymdeithas a'r amgylchedd. Rydym wedi datblygu dulliau newydd o ôl-osod tai a meddalwedd yn gynaliadwy i wella perfformiad y diwydiant adeiladu. Rydym hefyd wedi cyflwyno dulliau newydd o ymgysylltu â chymunedau, gan gryfhau eu hasiantaethau wrth gynllunio a datblygu. Mae ein hymchwil yn tanategu ymdrechion ymgyrchu i arbed adeiladau hanesyddol rhag cael eu dymchwel a mireinio strategaethau cadwraeth.

Rydym yn dod â meddylwyr creadigol ynghyd i ailddiffinio pensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig, ac rydym yn cynnig canllawiau dylunio o gartrefi unigol i’r parth trefol.

Solcer House

Sbarduno buddsoddiad i dai fforddiadwy, carbon isel ledled Cymru

Mae ein hymchwilwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi dylunio ac wedi adeiladu'r tŷ carbon isel fforddiadwy cyntaf yn y DU gan ddefnyddio technolegau sydd ar gael yn y farchnad.

Rhoi sylw i dlodi tanwydd

Mae ein hymchwilwyr wedi datblygu adnodd newydd sy'n nodi'r aelwydydd sydd fwyaf angen cymorth i gynhesu eu cartrefi.

Changing EU directives

Gwella effeithlonrwydd ynni gwasanaethau adeiladu yn y DU ac yn Ewrop

Mae ein hymchwilwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi treialu a gweithredu ffordd fwy effeithiol o fonitro adeiladau a’u gwasanaethau i nodi perfformiad ynni gwael, cynyddu effeithlonrwydd a lleihau allyriadau carbon. performance, increase efficiency and reduce carbon emissions.