Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Exhibition space

Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ysgol bensaernïaeth yng Nghaerdydd sy'n arwain y byd ac yn gosod yr agenda.

Sefydlwyd ein Hysgol gyntaf ym 1920. Heddiw, rydym yn cyfuno traddodiad cryf o addysg bensaernïol ag enw da’n rhyngwladol am ragoriaeth ymchwil.

Rydym yn cynnig awyrgylch cydweithredol a bywiog ar gyfer addysgu a gwneud ymchwil. Mae ein cymunedau o fyfyrwyr a staff yn cynnwys unigolion o gefndiroedd cenedlaethol, diwylliannol a phroffesiynol amrywiol. Rydym yn meithrin diwylliant stiwdio cryf, sy’n annog darpar benseiri i fynd i'r afael â sefyllfaoedd a materion cymhleth â deallusrwydd a chreadigrwydd.

Er bod yr Ysgol wedi'i lleoli yn Adeilad Bute ym Mharc Cathays erioed, mae'r cartref hirsefydlog hwn wedi’i ail-ddylunio a'i adnewyddu'n sylweddol yn ddiweddar. Yn ogystal â chynnwys stiwdios dylunio ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion, mae'n cynnig nifer o fannau dysgu ac addysgu gwahanol, lle pwrpasol ar gyfer saernïo digidol a meithrin crefft, stiwdio hybrid, 'Labordy Byw' (gofod lle gall academyddion, cymunedau a diwydiannau gydweithredu ar brosiectau) ac awditoriwm newydd ar gyfer cynnal symposia a chynadleddau.

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd i astudio ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn meysydd sy'n gysylltiedig â'n harbenigedd ymchwil eang.

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi gwneud swyddi blaenllaw yn eu dewis feysydd ar ôl gorffen eu haddysg, gan gynnwys swyddi pensaernïol ledled y byd ac yn y byd academaidd.

Rydym wedi ein lleoli ym mhrifddinas gosmopolitan Cymru ac o’r farn bod ein cyfraniad at fywyd diwylliannol a datblygiad Caerdydd, Cymru a’i chymunedau’n rhan sylweddol o'n hunaniaeth.

Addysgu

Ni yw un o Ysgolion Pensaernïaeth gorau’r DU, ffaith a amlygir gan ein safle mewn tablau cynghrair a rhestrau proffesiynol allweddol. Rydym yn un o’r 40 o ysgolion gorau yn y byd sy’n arbenigo mewn pensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019).

Rydym yn uchel ar restri ar gyfer boddhad myfyrwyr, a daethom yn gyntaf allan o’r 24 o brifysgolion blaenllaw yn y DU sy’n ffurfio Grŵp Russell ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2017. Yn 2017, gwnaeth y 100 cwmni pensaernïol mwyaf yn y DU hefyd ein rhestru ymhlith y tair ysgol orau yn y wlad.

Mae ein hanes hirsefydlog o ragoriaeth addysgu'n golygu bod ein rhaglenni i israddedigion ac ôl-raddedigion yn boblogaidd a bod galw mawr am ein graddedigion.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn rhychwantu’r gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio er mwyn meithrin rhagoriaeth ym meysydd allweddol pensaernïaeth, dylunio trefol a'r amgylchedd adeiledig.

Mae ein hacademyddion, sy'n cael eu cydnabod ledled y byd, yn gweithio'n agos gyda'n cymuned ffyniannus o ymchwilwyr ôl-raddedig ar nifer o brosiectau ymchwil sy'n cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd adeiledig a'r proffesiwn, a hynny drwy ddatblygu arferion adeiladu arloesol, newid ymddygiad a chreu atebion ar gyfer dylunio cynaliadwy.

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol ag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion gwledydd eraill. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chymunedau lleol i alluogi rhannu ein harbenigedd er mwyn cyflawni nodau cyffredin.