Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

P’un a ydych yn fyfyriwr newydd neu’n dychwelyd i’ch astudiaethau yn yr Ysgol Cemeg, byddwch yn dod o hyd i’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd isod.

Blwyddyn 1

Cynhelir y digwyddiad ymsefydlu cyntaf ar gyfer Blwyddyn 1 ddydd Llun 5 Hydref am 09:30 ym maes parcio’r Prif Adeilad.

Ar ôl cwrdd yno, byddwn ni’n eich cyfeirio at fannau eraill ar gyfer sesiynau ymsefydlu pellach.

Mae hyn yn rhan o’n modiwl Cyflwyniad i Gemeg yn y Brifysgol. Mae’n hanfodol eich bod yn mynychu’r holl sesiynau hyn gan y bydd gwybodaeth bwysig yn cael ei rhannu.

Beth fydd yn cael sylw yn y sesiwn ymsefydlu

 • pa grŵp tiwtorial byddwch chi ynddo a phwy yw eich tiwtor personol
 • eich amserlen a’ch llawlyfrau ar gyfer eich rhaglen Blwyddyn 1
 • cyfle i drafod modiwlau dewisol gyda staff a sut i’w dewis nhw ar-lein.  Peidiwch â dewis eich modiwlau dewisol cyn y digwyddiad ymsefydlu, os gwelwch yn dda.
 • mynediad at gofnodion myfyrwyr ar-lein. Rhoddir eich manylion mewngofnodi ar-lein i chi cyn dod i Gaerdydd. Byddwn yn dangos i chi sut i gael gafael ar adnoddau a gwybodaeth bwysig arall ar y fewnrwyd yn ystod y sesiwn hon.
 • ble mae casglu eich cot labordy, sbectol diogelwch, pecyn modelu moleciwlau a llyfr nodiadau labordy. Does dim rhaid i chi brynu unrhyw gyfarpar diogelu personol (PPE) gan y bydd hynny’n cael ei ddarparu’n ddi-dâl gan y Brifysgol ar ddechrau eich cwrs
 • rhestr ddarllen i’ch cynghori pa lyfrau i’w prynu ar gyfer y cwrs. Peidiwch â phrynu unrhyw lyfrau cyn dod i’r sesiwn hon, os gwelwch yn dda. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y mannau rhataf sydd â gostyngiadau penodol i fyfyrwyr Cemeg Prifysgol Caerdydd
 • gweithgaredd terfynol i roi cyfle i chi gyfarfod ag aelodau eraill eich grŵp tiwtorial a dod yn gyfarwydd â chynllun campws Parc Cathays.

Gwybodaeth am eich cwrs

Bydd y myfyrwyr yn astudio 120 credyd y flwyddyn yn y fformat canlynol:

 • 110 o gredydau o blith modiwlau craidd yn y radd cemeg.
 • 3 x modiwl craidd 20 credyd, fel ei gilydd ar hyd y ddau semester.
 • 30 credyd am y modiwl Ymarferol.
 • 10 credyd am y Dulliau Mathemategol i Gemegwyr.
 • 10 credyd am fodiwl rhagarweiniol.
 • Dewisir y 10 credyd sy’n weddill o blith y modiwlau dewisol a gyflwynir yn ystod semester y gwanwyn.

Mae’r 10 credyd sy'n weddill yn cynnwys modiwlau a ddewiswyd o ddetholiad o fodiwlau dewisol neu annibynnol (mae pob modiwl dewisol yn werth 10 credyd). Dyma nhw:

 • Cemeg yr Amgylchedd.
 • Cemeg Fforensig.
 • Deunyddiau ac Adnoddau Ynni.

Cynhelir sesiynau ymarferol ar ddydd Iau am gyfnodau o 4.5 awr.

Cynhelir un tiwtorial yr wythnos, fel arfer ddydd Mercher.

Mae'r grwpiau tiwtorial yn cynnwys tua 10 o fyfyrwyr.

Mae addysgu’n dechrau o 5 Hydref ymlaen. Dyma amserlen arferol:

Dydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
08:00 - 09:30  Sesiwn ymarferol (08:00 - 12:30) 
09:30 - 10:20 Sesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (08:00 - 12:30) 
10:30 - 11:20DarlithSesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (08:00 - 12:30)Darlith
11:30 - 12:20DarlithSesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (08:00 - 12:30)Darlith
12:30 - 13:20 Sesiwn Tiwtorial  
13:30 - 14:20DarlithSesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (13:30 - 18:00)Darlith
14:30 - 15:20DarlithSesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (13:30 - 18:00)Darlith
15:30 - 16:20 Sesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (13:30 - 18:00) 
16:30 - 17:20 Sesiwn TiwtorialSesiwn ymarferol (13:30 - 18:00) 
17:20 - 18:00  Sesiwn ymarferol (13:30 - 18:00) 

Mae fersiwn fyw bersonol ar gael ar-lein a chewch gyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd iddi yn ystod y sesiynau ymsefydlu.

Rhagor o wybodaeth am y Prif Adeilad lle mae’r Ysgol Cemeg.

Cyn i chi gyrraedd, rydym ni am neilltuo myfyriwr presennol i weithredu fel mentor i chi. Byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â bod yn fyfyriwr yma. Bydd eich mentor yn cysylltu â chi i ddweud helo ac ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych.

Pwysig: os nad ydych chi am i ni ddosbarthu eich cyfeiriad ebost, rhowch wybod i ni cyn dydd Iau 17 Medi 2021, os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru tynnu eich manylion oddi ar y rhestr.

Mae gennym ni Gymdeithas Gemeg (ChemSoc) a fydd yn gyfle i chi gwrdd â myfyrwyr hen a newydd ar eich cwrs. Hefyd, bydd ein tudalen Facebook yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y digwyddiadau cyflwyno y mae pwyllgor ChemSoc wedi’u cynllunio.

I ddilyn Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd ar y cyfryngau cymdeithasol ewch i:

Sesiynau ar-lein (pob blwyddyn)

Mae’r sesiynau ar-lein hyn yn orfodol.

BlwyddynDyddiad ac amserNodiadau

Blwyddyn Ragarweiniol

Dydd Llun 28 Medi 10:00

Bydd Dr Rourke a Dr Meenakshisundaram yn rhoi cyflwyniad ar-lein i elfen gemeg y rhaglen trwy Zoom.

Cewch gyflwyniad mwy cynhwysfawr i’r rhaglen gyfan gan Ysgol y Biowyddorau naill ai ddydd Llun 28 (pm) neu ddydd Mawrth 29 (am) (manylion i ddilyn).

Bydd myfyrwyr yn derbyn gwahoddiad trwy eu cyfeiriadau ebost Caerdydd yn y man.

Blwyddyn 1

Yn dechrau ddydd Llun 5 Hydref

Bydd ein myfyrwyr newydd Blwyddyn 1 yn dilyn rhaglen pythefnos a luniwyd i’ch helpu i ymgartrefu a chychwyn ar eich gyrfa Gemeg yn y Brifysgol.

Bydd y myfyrwyr yn derbyn ebost ymlaen llaw, trwy eu cyfrif ebost Caerdydd, gyda manylion pryd dylen nhw gyrraedd yr adran er mwyn cwrdd ag eraill yn eu grŵp tiwtorial a chychwyn ar y modiwl hwn.

Blwyddyn 2

Dydd Iau 1 Hydref am 11.00

Bydd Dr Redman (tiwtor y Flwyddyn) yn gwahodd myfyrwyr trwy eu cyfrif ebost Caerdydd i ymuno â sesiwn ar-lein. Bydd hyn hefyd yn cyfeirio myfyrwyr at fanylion ynghylch lleoliadau mewn diwydiant a thramor.

Blwyddyn 3

Dydd Iau 1 Hydref am 12.00

Bydd Dr Dervisi (tiwtor y Flwyddyn) yn gwahodd myfyrwyr trwy eu cyfrif ebost Caerdydd i ymuno â sesiwn ar-lein.

Blwyddyn 4

Dydd Iau 1 Hydref am 10.00

Bydd Dr Miller (tiwtor y Flwyddyn) yn gwahodd myfyrwyr trwy eu cyfrif ebost Caerdydd i ymuno â sesiwn ar-lein.

Bydd Dr Platts (arweinydd y pwyllgor Prosiectau) yn annerch y myfyrwyr ynghylch manylion yn ymwneud â’u prosiectau. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys manylion gweithdrefnau diogelwch a sesiynau hyfforddi yn y dyfodol ar gyfarpar sbectrosgopig i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau synthetig.

Cyrsiau Meistr

Dydd Iau, 1 Hydref am 14.00

Bydd Dr Tatchell yn gwahodd y myfyrwyr i gymryd rhan mewn sesiwn ar-lein ar gyfer y cyrsiau MSc mewn Cemeg Uwch, Cemeg Fiolegol, Catalysis a Chemeg Feddyginiaethol.

Bydd arweinwyr y cyrsiau yn bresennol i drafod manylion penodol am y cwrs.

Cysylltwch â ni

Rydym ni’n siŵr y bydd gennych chi lawer o gwestiynau cyn dechrau'r cwrs, a bydd y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hateb yn y sesiynau cyntaf hyn. Cysylltwch â ni os ydych am drafod unrhyw faterion brys neu mynnwch air â’ch mentor myfyrwyr a ddylai gysylltu â chi cyn dechrau’r tymor.

Yr Ysgol Cemeg