Ewch i’r prif gynnwys

Rhieni a chefnogwyr

Diweddarwyd: 22/01/2024 15:23

Gwybodaeth ddefnyddiol i'r rhai sy'n cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt baratoi i ddechrau yn y brifysgol.

Paratoi i adael gartref

Gall gadael ar gyfer y brifysgol fod yn amser prysur, gyda llawer i'w gofio, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o bethau allweddol i'w cofio:

  1. Cofrestru ar-lein – mae myfyrwyr yn derbyn yr ebost cofrestru ar-lein tua thair wythnos cyn i'w rhaglen ddechrau. Mae hyn yn orfodol, gan fod cofrestru ar-lein yn caniatáu i fyfyrwyr gasglu eu cardiau adnabod myfyriwr, derbyn eu taliad benthyciad myfyriwr cyntaf a mynychu unrhyw weithgareddau ymsefydlu ysgol unwaith y byddant wedi cyrraedd.
  2. Gwybodaeth am gyrraedd y brifysgol – rydym yn cynghori myfyrwyr i wirio'r wybodaeth gyrraedd benodol ar gyfer eu neuaddau preswyl yn yr wythnosau sy'n arwain at symud i mewn, gan y gall fod terfynau amser neu ddyddiadau penodol iddynt gasglu allweddi a chyrraedd y campws.
  3. Pethau pwysig i'w pacio – os ydynt yn dod i fyw ym mhreswylfeydd y brifysgol, gall myfyrwyr wirio'r hyn a ddarperir yn eu hystafell cyn prynu eitemau a phacio.
  4. Cyllid – a yw'r myfyriwr rydych yn ei gefnogi wedi agor cyfrif banc myfyrwyr ac wedi gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr?
  5. Ymsefydlu – mae myfyrwyr yn cael mynediad i'n rhaglen ymsefydlu ar-lein hwyr mis Awst drwy eu cyfeiriad ebost personol. Mae'r rhaglen ymsefydlu yn cynnwys gwybodaeth bwysig am gymorth dysgu digidol, ein gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar reoli eich iechyd meddwl a chwrdd â phobl newydd.

Dyddiadau allweddol

Wythnos gofrestru

CyfnodDechrauDiwedd
Wythnos gofrestru Dydd Llun 25 Medi 2023 Dydd Gwener 29 Medi 2023
Semester yr hydref Dydd Llun 2 Hydref 2023 Dydd Sul 28 Ionawr 2024
Gwyliau'r Nadolig Dydd Llun 18 Rhagfyr 2023 Dydd Sul 7 Ionawr 2024
Cyfnod arholiadau Dydd Llun 15 Ionawr 2024 Dydd Gwener 26 Ionawr 2024
Semester y gwanwyn Dydd Llun 29 Ionawr 2024 Dydd Gwener 14 Mehefin 2024
Gwyliau'r Pasg Dydd Llun 25 Mawrth 2024 Dydd Sul 14 Ebrill 2024
Cyfnod arholiadau Dydd Llun 13 Mai 2024 Dydd Gwener 14 Mehefin 2024
Wythnos ailsefyll arholiadau Dydd Llun 12 Awst 2024 Dydd Gwener 23 Awst 2024

Gallai rhaglenni ôl-raddedig, rhaglenni nad ydynt yn rhai modiwlaidd neu raglenni sy'n gysylltiedig ag iechyd fod â dyddiadau semester eraill.

Dyddiadau semester a'r blynyddoedd i ddod.

Y dyddiad cau ar gyfer diwygio ceisiadau Cyllid Myfyrwyr yw 1 Medi. Darllenwch fwy o wybodaeth am gyllid myfyrwyr.

Cymorth i fyfyrwyr

Gall hwn fod yn gyfnod pryderus i chi yn ogystal â myfyrwyr, ond rydym am eich sicrhau y bydd ein myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol eu hamser gyda ni.

Mae ein gwasanaethau cymorth diduedd a chyfrinachol am ddim wedi'u lleoli yn y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr. P'un a yw myfyrwyr yn chwilio am gyngor ar arian a chyllidebu, cymorth iechyd a lles, neu wybodaeth am yrfaoedd a chyflogadwyedd, mae ein timau Bywyd Myfyrwyr wrth law i helpu.

Gyda'n gwasanaethau ar-lein 24 awr ac oriau agor estynedig, gall myfyrwyr gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt.

Bydd gan fyfyrwyr blwyddyn gyntaf hefyd fynediad at fentor myfyrwyr o'u hysgol academaidd i'w helpu gyda phryderon academaidd ac anacademaidd. Gall mentoriaid roi awgrymiadau ar ddefnyddio ein llwyfannau TG amrywiol, rheoli amser, defnyddio'r llyfrgelloedd a haciau bywyd defnyddiol ar ble i siopa, bwyta ac ymlacio.

Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr.

Data myfyrwyr

Efallai eich bod wedi arfer derbyn gwybodaeth academaidd am y myfyriwr rydych chi'n ei gefnogi, ond wrth i ni groesawu ein myfyrwyr newydd i ni fel oedolion, ni allwn rannu eu gwybodaeth bersonol heb eu caniatâd.

Cyswllt dibynadwy

Cyswllt dibynadwy yw rhywun y mae'r myfyriwr yn ei enwebu, y mae'n ymddiried ynddo i drin gwybodaeth sensitif amdanynt a gall y brifysgol gysylltu â nhw os oes pryderon difrifol am iechyd neu les myfyriwr.

Darllenwch fwy am bolisi'r brifysgol ar gysylltiadau dibynadwy.