Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru ar-lein

Diweddarwyd: 04/09/2023 12:28

Un o'r camau cyntaf i ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yw cofrestru ar-lein 3 wythnos cyn i chi ddechrau.

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau. Bydd yn rhoi gwybod i chi bod y dasg cofrestru ar-lein ar gael i chi. Ni ddylai hyn gymryd mwy na 15 munud i'w gwblhau.

Nodwch mai dim ond am amser penodol y bydd y dasg cofrestru ar gael i chi, ac felly fe’ch cynghorir i gofrestru cyn gynted ag y byddwch yn derbyn yr ebost.

Rhaid i chi gofrestru ar-lein drwy wneud y canlynol:

 • cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd a glynu at ei rheoliadau
 • cytuno i'r datganiad diogelu data
 • gwirio a diweddaru'r wybodaeth yn eich cofnod myfyriwr
 • talu eich ffioedd dysgu neu roi tystiolaeth o nawdd
 • lanlwytho dogfennau adnabod i ddangos Hawl i Astudio yn y DU
 • lanlwytho ffotograff ar ffurf pasbort i'w ddefnyddio ar eich cerdyn myfyriwr

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch gasglu eich cerdyn myfyriwr, cael mynediad at ein holl gyfleusterau a derbyn eich taliad benthyciad myfyriwr cyntaf (os yn berthnasol) a mynychu digwyddiadau ymsefydlu eich Ysgol.

Cyn dechrau ar y broses gofrestru byddwch angen y canlynol:

 • eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ym Mhrifysgol Caerdydd
 • eich manylion cyswllt
 • lle bo hynny'n berthnasol, eich manylion talu (cyfrif banc, cerdyn credyd/debyd, manylion nawdd)
 • copi wedi'i sganio o'ch dogfennau adnabod
 • llun electronig ar ffurf pasbort.

Gallwch gofrestru ar-lein drwy SIMS ar-lein.

Bydd angen i chi glicio ar y ddolen ‘SIMS: mewngofnodi ar-lein’ (ar waelod chwith y sgrin) yna defnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar y tab 'Fy Record Myfyriwr', cliciwch ar y ddolen ‘Dechrau Cofrestru’.

Dylech wirio’r wybodaeth sydd gan y Brifysgol amdanoch, a diweddaru hwn lle bo angen. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw wrth i chi gwblhau pob tudalen, mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu mynd yn ôl a gwneud newidiadau unwaith y byddwch wedi cwblhau pob tudalen felly dylech ddarllen a gwirio’r wybodaeth yn ofalus.

Pan fyddwch wedi cwblhau Ymrestru Rhan 1, bydd tasgau eraill yn ymddangos:

 • Ar gyfer myfyrwyr cartref, bydd y cyfleuster lanlwytho dogfen hunaniaeth ac Ymrestru Rhan 2 yn ymddangos. Unwaith y bydd y dasg uwchlwytho dogfen hunaniaeth wedi'i chwblhau bydd y dasg uwchlwytho llun yn ymddangos.
 • Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, bydd tasgau Rhan 2 uwchlwytho a chofrestru lluniau yn ymddangos. (Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol gyflwyno dogfennau pasbort a fisa yn bersonol yn un o'r digwyddiadau a drefnwyd y byddwch yn derbyn hysbysiad ohonynt).

Mae'n bwysig eich bod yn cwblhau pob adran.

Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio porth SIMS ar-lein

Unwaith y byddwch wedi cofrestru byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau cofrestru o fewn 24 awr. Nid yw'n angenrheidiol argraffu hwn.

Yn SIMS ar-lein, bydd y botwm 'Dechrau Cofrestru' yn diflannu a bydd botwm newydd 'Mynediad at Gofrestru' yn ymddangos.

Ar y tab 'Cofrestru' bydd dolen newydd yn ymddangos sef 'Cadarnhau Rhaglen Astudio' a bydd angen i chi e'i gwblhau.

Os bydd angen i chi ddewis modiwlau dewisol, bydd dolen yn ymddangos unwaith yr ydych wedi cadarnhau eich rhaglen astudio. Efallai y bydd rhai Ysgolion yn gofyn i chi fynychu digwyddiadau cofrestru/ymsefydlu yn yr Ysgol cyn dewis modiwlau dewisol. Gweler amserlen eich Ysgol am ragor o wybodaeth.

Os bydd eich dewisiadau modiwl dewisol yn anghywir, gallwch eu hail-ddewis gan ddefnyddio'r cyfleuster dewis modiwlau, ac yna bydd angen i’ch Ysgol eu cymeradwyo.

Gallwch weld eich modiwlau ar unrhyw adeg yn SIMS drwy ymweld â’r adran cofnodion academaidd.

Trosglwyddo i raglen wahanol

Gallwch ofyn am drosglwyddo rhwng rhaglenni drwy dasg ar-lein unwaith y byddwch wedi cofrestru ar-lein. Rydym yn cynghori eich bod yn cael cymeradwyaeth academaidd gan eich Ysgol yn gyntaf. Noder efallai y bydd angen ail-asesu eich atebolrwydd ffi.

Cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr a ariennir

Os ydych wedi gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr, gwnewch yn siŵr bod manylion eich prifysgol, manylion eich cwrs a swm y ffi dysgu yn gywir ar eich llythyr hysbysiad o hawl.

Os oes unrhyw wybodaeth un anghywir yn eich llythyr hawl yna'r ffordd hawsaf o ddiweddaru eich manylion yw drwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein cyn 1 Medi a dewis "Newid eich cais". Yna dylai gymryd hyd at tua 20 diwrnod gwaith i Gyllid Myfyrwyr brosesu'r newid.

Ar ôl 1 Medi, ni fyddwch yn gallu newid y manylion eich hun. Yn hytrach, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ac Arian i gael help gyda hyn.

Os ydych yn dod i Brifysgol Caerdydd drwy'r broses clirio, mae'r dudalen cyllid ar gyfer myfyrwyr clirio yn rhoi mwy o wybodaeth am y broses hon a sut i reoli oedi posibl o ran cyllid.

Dod yn aelod o Undeb y Myfyrwyr

Unwaith i chi orffen cofrestru ar-lein, byddwch yn awtomatig yn aelod llawn o Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n cynnig amrywiaeth o glybiau, cymdeithasau a gwasanaethau.

Fodd bynnag, mae gennych yr hawl i beidio ymaelodi gyda'r Undeb yn unol ag Adran 22 (2) (c) Deddf Addysg 1994. Os nad ydych chi'n dymuno ymuno, bydd angen i chi roi gwybod i'r Cofrestrydd Academaidd yn ysgrifenedig drwy Cyswllt Myfyriwr erbyn ail wythnos y tymor cyntaf neu o fewn 14 diwrnod o gwblhau'r cofrestriad ar-lein.

Mae cofrestru ar-lein yn orfodol, ac rydym yn cynghori eich bod yn ei gwblhau cyn i chi gyrraedd Caerdydd - ond os na allwch gael gafael ar gyfrifiadur neu fynd ar-lein, gallwch gael cymorth gyda chofrestru yn y Brifysgol yn un o'n lleoliadau cofrestru, lle bydd staff wrth law i roi cymorth i chi.

Gallwch wneud hyn wrth bwynt casglu carden adnabod myfyrwyr.

Os ydych yn perthyn i un o'r grwpiau canlynol, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn ein hadran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

 • ceiswyr lloches
 • ymadawyr gofal
 • anabledd a dyslecsia
 • myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio
 • cyn-filwyr y lluoedd
 • ailbennu rhywedd
 • lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws(rywedd)+ a rhyngrywiol
 • crefydd a chred
 • myfyrwyr sy'n ofalwyr
 • myfyrwyr sy'n rhieini.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau ymrestru