Ewch i’r prif gynnwys

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Mae’ch cerdyn adnabod myfyriwr yn ddilys yn ystod eich cyfnod astudiaeth, ac mae’n rhaid i chi ei gario ar safleoedd y Brifysgol.

Mae casglu eich cerdyn yn gam gorfodol yn y broses cofrestru. Rhaid i chi gasglu eich cerdyn yn bersonol o fewn pythefnos o ddyddiad dechrau eich cwrs (ac eithrio’r myfyrwyr hynny sydd ar gyrsiau dysgu o bell).

Cyn y gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr, mae’n rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru ar-lein, ac os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, rhaid casglu eich Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP). Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ymweld â phwynt casglu Parc Cathays neu Barc y Mynydd Bychan (yn dibynnu ar ymhle mae’ch cwrs wedi’i leoli) i gael tynnu eich llun a chael cerdyn myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr o’r DU neu’r UE, ni chaiff eich cyllid myfyriwr ei dalu i chi, nac i'r Brifysgol ar eich rhan, nes byddwch wedi casglu eich Cerdyn Adnabod. Wedi hynny, ni chaiff ei dalu oni bai bod eich cais yn cynnwys y wybodaeth gywir am eich cwrs a’r Brifysgol. Rhagor o wybodaeth am sut i dderbyn eich cyllid myfyriwr.

Beth fydd angen i chi ddod gyda chi

Er mwyn cael cerdyn adnabod myfyrwyr, bydd angen i chi brofi pwy ydych chi. I gael gwybod mwy, gweler ein rhestr o ddogfennau derbyniol.

Dylech wneud yn siŵr hefyd fod eich rhif myfyriwr wrth law.

Pwyntiau casglu cerdyn myfyriwr

Dylai myfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi/Hydref 2019 gasglu eu cardiau adnabod myfyrwyr o'r mannau canlynol, oni bai bod eich Ysgol wedi rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar wahân.

LleoliadDyddiadau ac amserau casglu

Undeb y Myfyrwyr
4ydd Llawr
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Dydd Llun 16 Medi 2019 – dydd Iau 3 Hydref 2019 (gan gynnwys dydd Sadwrn 21 Medi 2019 a dydd Sul 22 Medi 2019)
09:30 - 16:30

LleoliadDyddiadau ac amserau casglu

Ystafell Addysg
Prif Adeilad
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

Dydd Llun 23 Medi 2019 - dydd Mercher 27 Medi 2019
09:00 - 16:30

Y tu allan i'r dyddiadau hyn, gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o’r man canlynol oni bai bod eich Ysgol yn eich cyfarwyddo fel arall:

LleoliadAmseroedd casglu
Canolfan Diogelwch
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT
Dydd Llun i Ddydd Iau - 09:30 i 16:30
Dydd Gwener - 09:30 i 16:00
Rhoi Cerdyn Myfyriwr
Adeilad Cochrane (Llawr Gwaelod)
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU
Dydd Llun i Dydd Gwener - 10:00 i 15:00
LleoliadAmseroedd casglu
Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol
Undeb y Myfyrwyr (3ydd llawr)
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT
Dydd Llun i Ddydd Gwener - 09:30 i 16:30

Os nad ydych yn casglu eich cerdyn

Nid ydych wedi cwblhau'r broses cofrestru nes y byddwch wedi casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr. Bydd oedi o ran casglu eich cerdyn myfyriwr yn arwain at oedi cyn derbyn eich taliadau gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (os yn gymwys).

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, mae’n ofynnol i’r Brifysgol eich cofnodi fel ‘Ddim yn Bresennol’ o dan ei gytundeb trwydded noddi gyda Mewnfudo Fisa’r Deyrnas Unedig.

O dan rheoliadau’r Brifysgol, bydd methu â chasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o fewn pythefnos o ddechrau eich cwrs yn arwain at eich tynnu’n ôl o’r cwrs.

Os byddwch yn newid eich rhaglen

Gall newid eich rhaglen effeithio ar gyfnod eich astudiaeth. Os ydych yn newid eich rhaglen, bydd angen i chi gael cerdyn myfyriwr newydd o un o'r mannau casglu Cerdyn Adnabod Myfyrwyr.

Gwneud cais ar gyfer cerdyn adnabod myfyriwr drwy'r post

Os ydych ar gwrs sydd wedi'i ddynodi fel dysgu o bell ac yr hoffech gael cerdyn adnabod myfyriwr, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais cerdyn myfyriwr a'i anfon i swyddfa eich Ysgol gyda llun pasbort.

Bydd angen i chi wneud trefniadau gydag eich Ysgol i’w ddosbarthu unwaith y bydd wedi cael ei gynhyrchu.