Ewch i’r prif gynnwys

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Mae’ch cerdyn adnabod myfyriwr yn ddilys yn ystod eich cyfnod astudiaeth, ac mae’n rhaid i chi ei gario ar safleoedd y Brifysgol.

Mae ei gasglu yn gam gorfodol yn y broses gofrestru. Os ydych yn dod i'r campws, bydd angen i chi nôl eich cerdyn yn bersonol o fewn pedair wythnos i ddyddiad dechrau eich cwrs.

Rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod unwaith y byddwch yn ymuno â'r campws i gwblhau ymrestriad.

Cyn y gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr, mae’n rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru ar-lein. Ar ol ymrestru, gallwch ymweld â phwynt casglu Parc Cathays neu Barc y Mynydd Bychan (yn dibynnu ar leoliad eich cwrs) i gael cerdyn myfyriwr.

Myfyrwyr rhyngwladol

Fe fydd rhaid i myfyriwyr rhyngwladol sy'n astudio ar y campws dod a’i basbort a'i ddogfennau fisa berthnasol i gadarnhau ei hawl i astudio i gael ei Cerdyn Myfyriwr. Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, rhaid casglu eich Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP).

Myfyrwyr o’r DU neu’r UE

Os ydych chi'n fyfyriwr o’r DU neu’r UE, ni chaiff eich cyllid myfyriwr ei dalu i chi, nac i'r Brifysgol ar eich rhan, nes eich bod wedi cwblhau eich gwiriadau 'Hawl i Astudio' drwy lanlwytho'r dogfennau adnabod gofynnol a'u bod wedi'u cymeradwyo gan y Brifysgol. Wedi hynny, ni chaiff ei dalu oni bai bod eich cais yn cynnwys y wybodaeth gywir am eich cwrs a’r Brifysgol. Rhagor o wybodaeth am sut i dderbyn eich cyllid myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr cartref, bydd angen i chi lanlwytho prawf o'ch hunaniaeth a ddefnyddir i gadarnhau eich Hawl i Astudio yn y DU cyn i chi gael eich cerdyn adnabod myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi ddod â'ch pasbort gwreiddiol a'ch dogfennau fisa i'r lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr.

I gael gwybod mwy, gweler ein rhestr o ddogfennau derbyniol.

Dylech wneud yn siŵr hefyd fod eich rhif myfyriwr wrth law.

Dylech dderbyn e-bost ar wahân  yn eich gwahodd i archebu slot ar gyfer casglu eich cerdyn myfyriwr yn un o'r lleoliadau canlynol.

Myfyrwyr Cathays a Pharc y Mynydd Bychan

Dylai myfyrwyr gasglu eu cardiau adnabod myfyrwyr o'r mannau canlynol, oni bai bod eich Ysgol wedi rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar wahân.

LleoliadDyddiadau ac amserau casglu

3ydd Llawr, Undeb y Myfyrwyr,
Plas y Parc, Caerdydd

CF10 3QN

22 Medi 2021 -  7 Hydref 2021 (byddwch yn cael ebost gyda dolen i drefnu dyddiad ac amser i gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr).

Y tu allan i'r dyddiadau hyn, oni bai bod eich Ysgol yn eich cyfarwyddo fel arall, gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o’r mannau canlynol:

MyfyrwyrLleoliadDyddiadau ac amserau casglu
Myfyrwyr cartref a rhyngwladol

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Dydd Llun i ddydd Gwener - 09:00 i 17:00

Myfyrwyr cartref yn unig

Adeilad Cochrane (Llawr Gwaelod)
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU

Dydd Llun i ddydd Gwener - 10:00 i 15:00

Os byddwch yn dod i'r campws, nid ydych wedi cwblhau'r broses cofrestru nes y byddwch wedi casglu eich cerdyn myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, mae’n ofynnol i’r Brifysgol eich cofnodi fel ‘Ddim yn Bresennol’ o dan ei gytundeb trwydded noddi gyda Mewnfudo Fisa’r Deyrnas Unedig.

O dan rheoliadau’r Brifysgol, bydd methu â chasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o fewn pedair wythnos o ddechrau eich cwrs yn amharu ar eich astudiaethau (oni bai eich bod wedi derbyn cadarnhad eich bod yn astudio o bell).

Gall newid eich rhaglen effeithio ar gyfnod eich astudiaeth. Os ydych yn newid eich rhaglen, bydd angen i chi gael cerdyn myfyriwr newydd o un o'r mannau casglu cerdyn adnabod myfyrwyr.

Os ydych ar gwrs sydd wedi'i ddynodi fel dysgu o bell ac yr hoffech gael cerdyn adnabod myfyriwr, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais cerdyn myfyriwr a'i anfon i swyddfa eich Ysgol gyda llun pasbort.

Bydd angen i chi wneud trefniadau gydag eich Ysgol i’w ddosbarthu unwaith y bydd wedi cael ei gynhyrchu.