Ewch i’r prif gynnwys

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Bydd myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd nad ydynt eto wedi casglu eu cerdyn adnabod myfyriwr yn cael ebost erbyn dydd Gwener, 17 Medi, sy’n rhoi gwybod sut i drefnu apwyntiad i’w gasglu.

Mae’ch cerdyn adnabod myfyriwr yn ddilys yn ystod eich cyfnod astudiaeth, ac mae’n rhaid i chi ei gario ar safleoedd y Brifysgol.

Mae ei gasglu yn gam gorfodol yn y broses gofrestru. Os ydych yn dod i'r campws, bydd angen i chi nôl eich cerdyn yn bersonol o fewn tair wythnos i ddyddiad dechrau eich cwrs.

Rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod unwaith y byddwch yn ymuno â'r campws i gwblhau ymrestriad.

Cyn y gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr, mae’n rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru ar-lein. Ar ol ymrestru, gallwch ymweld â phwynt casglu Parc Cathays neu Barc y Mynydd Bychan (yn dibynnu ar leoliad eich cwrs) i gael cerdyn myfyriwr.

Myfyrwyr rhyngwladol

Fe fydd rhaid i myfyriwyr rhyngwladol sy'n astudio ar y campws dod a’i basbort a'i ddogfennau fisa berthnasol i gadarnhau ei hawl i astudio i gael ei Cerdyn Myfyriwr. Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, rhaid casglu eich Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP) os ydych wedi ei dderbyn.

Myfyrwyr o’r DU neu’r UE (gyda statws sefydlog neu gyn-sefydlog)

Os ydych chi'n fyfyriwr o’r DU neu’r UE (statws UESS), ni chaiff eich cyllid myfyriwr ei dalu i chi nes eich bod wedi cwblhau eich gwiriadau 'Hawl i Astudio' drwy lanlwytho'r dogfennau adnabod gofynnol a'u bod wedi'u cymeradwyo gan y Brifysgol.

Os ydych chi'n fyfyriwr cartref, ac eisoes wedi uwchlwytho eich dogfennau adnabod, bydd angen i chi ddod â math o brawf o'ch hunaniaeth. Os nad ydych wedi gallu uwchlwytho eich dogfennau adnabod, rhaid i chi ddod â nhw gyda chi i gasglu eich cerdyn myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi ddod â'ch pasbort gwreiddiol a'ch dogfennau fisa i'r lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr.

I gael gwybod mwy, gweler ein rhestr o ddogfennau derbyniol.

Dylech wneud yn siŵr hefyd fod eich rhif myfyriwr wrth law.

Dylech dderbyn ebost ar wahân yn eich gwahodd i archebu dyddiad ac amser ar gyfer casglu eich cerdyn myfyriwr yn un o'r lleoliadau canlynol.

Myfyrwyr Parc Cathays a'r Mynydd Bychan

Ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd dylai myfyrwyr gasglu eu cerdyn adnabod myfyriwr o'r lleoliadau canlynol, oni bai bod eich Ysgol wedi rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a drefnwyd ar wahân.

MyfyrwyrLleoliadDyddiadau ac amseroedd casglu

Myfyrwyr rhyngwladol

51a Plas y Parc, Caerdydd

CF10 3AT

11 Hydref – 5 Tachwedd 2021

Trefnwch eich slot

Myfyrwyr cartref

Y Ganolfan Ddiogelwch
Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

11 Hydref  – 5 Tachwedd 2021

Ar ôl 5 Tachwedd a'r dyddiadau a'r lleoliadau casglu a gynghorwyd uchod, ac oni bai bod eich Ysgol yn rhoi gwybodaeth fel arall, gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o'r pwyntiau casglu canlynol:

MyfyrwyrLleoliadAmseroedd casglu

Myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr cartref

Canolfan Bywyd Myfyrwyr
Plas y Parc
Cathays
CF10 3BB
 I'w gadarnhau
Myfyrwyr cartref (Parc y Mynydd Bychan yn unig)

Adeilad Cochrane (Llawr gwaelod)
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU

Dydd Llun i ddydd Gwener - 10:00 i 15:00

Os byddwch yn dod i'r campws, nid ydych wedi cwblhau'r broses cofrestru nes y byddwch wedi casglu eich cerdyn myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, mae’n ofynnol i’r Brifysgol eich cofnodi fel ‘Ddim yn Bresennol’ o dan ei gytundeb trwydded noddi gyda Mewnfudo Fisa’r Deyrnas Unedig.

O dan rheoliadau’r Brifysgol, bydd methu â chasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o fewn pedair wythnos o ddechrau eich cwrs yn amharu ar eich astudiaethau (oni bai eich bod wedi derbyn cadarnhad eich bod yn astudio o bell).

Gall newid eich rhaglen effeithio ar gyfnod eich astudiaeth. Os ydych yn newid eich rhaglen, bydd angen i chi gael cerdyn myfyriwr newydd o un o'r mannau casglu cerdyn adnabod myfyrwyr.

Os ydych ar gwrs sydd wedi'i ddynodi fel dysgu o bell ac yr hoffech gael cerdyn adnabod myfyriwr, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais cerdyn myfyriwr a'i anfon i swyddfa eich Ysgol gyda llun pasbort.

Bydd angen i chi wneud trefniadau gydag eich Ysgol i’w ddosbarthu unwaith y bydd wedi cael ei gynhyrchu.

Cysylltu

Ar gyfer pob ymholiad yn ymwneud â'r cerdyn adnabod myfyriwr, cysylltwch â:

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)