Ewch i’r prif gynnwys

Cerdyn adnabod myfyriwr

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda'r coronafeirws (COVID-19), gall y trefniadau canlynol newid ar fyr rybudd. Byddem yn eich cynghori i adolygu'r tudalennau hyn yn rheolaidd nes eich bod wedi casglu eich cerdyn adnabod myfyrwyr.

Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Mae’ch cerdyn adnabod myfyriwr yn ddilys yn ystod eich cyfnod astudiaeth, ac mae’n rhaid i chi ei gario ar safleoedd y Brifysgol.

Mae ei gasglu yn gam gorfodol yn y broses gofrestru. Os ydych yn dod i'r campws, bydd angen i chi nôl eich cerdyn yn bersonol o fewn pedair wythnos i ddyddiad dechrau eich cwrs. Os ydych yn fyfyriwr ar gwrs dysgu o bell neu os ydych wedi gwneud cais am astudiaeth o bell mewn semester un, nid oes angen i chi gasglu cerdyn adnabod nes i chi gyrraedd ar y campws.

Rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod unwaith y byddwch yn ymuno â'r campws i gwblhau ymrestriad.

Cyn y gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr, mae’n rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru ar-lein. Ar ol ymrestru, gallwch ymweld â phwynt casglu Parc Cathays neu Barc y Mynydd Bychan (yn dibynnu ar leoliad eich cwrs) i gael cerdyn myfyriwr.

Myfyrwyr tramor

Fe fydd rhaid i myfyriwr tramor dod a’i ddogfennau berthnasol i gadarnhau ei hawl i astudio i gael ei Cerdyn Myfyriwr. Fe fydd myfyriwr sydd yn astudio o bell yn cyflawni gofrestru ar-lein ond ni fyddyn nhw’n cael Cerdyn Myfyriwr tan ei fod yn cyrraedd yn y DU. Dyma pryd fydd rhaid iddynt darparu ei dogfennau hunaniaeth er mwyn gwirio ei hawl i astudio. Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, rhaid casglu eich Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP).

Os dych chi wedi mynychu un o ddigwyddiadau cerdyn adnabod myfyrwyr ym mis Tachwedd neu Rhagfyr 2020, ac nad oedd gennych eich BRP, efallai eich bod wedi cael cerdyn adnabod myfyrwyr tymor byr (dros dro). Bydd angen i chi gyflwyno eich BRP yn un o ddigwyddiadau cardiau adnabod myfyrwyr ar 20, 21 a 23 Ionawr 2021 yn Nhŷ McKenzie, Heol Casnewydd, Caerdydd.

Myfyrwyr o’r DU neu’r UE

Os ydych chi'n fyfyriwr o’r DU neu’r UE, ni chaiff eich cyllid myfyriwr ei dalu i chi, nac i'r Brifysgol ar eich rhan, nes eich bod wedi lanlwytho'r dogfennau adnabod gofynnol a'u bod wedi'u cymeradwyo gan y Brifysgol. Wedi hynny, ni chaiff ei dalu oni bai bod eich cais yn cynnwys y wybodaeth gywir am eich cwrs a’r Brifysgol. Rhagor o wybodaeth am sut i dderbyn eich cyllid myfyriwr.

Er mwyn cael cerdyn adnabod myfyrwyr, bydd angen i chi lanlwytho prawf o'ch hunaniaeth a ddefnyddir i gadarnhau eich Hawl i Astudio yn y DU. I gael gwybod mwy, gweler ein rhestr o ddogfennau derbyniol.

Dylech wneud yn siŵr hefyd fod eich rhif myfyriwr wrth law.

Dylech dderbyn e-bost ar wahân  yn eich gwahodd i archebu slot ar gyfer casglu eich cerdyn myfyriwr yn un o'r lleoliadau canlynol.

Myfyrwyr Cathays a Pharc y Mynydd Bychan

Dylai myfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau ym hydref 2020 gasglu eu cardiau adnabod myfyrwyr o'r mannau canlynol, oni bai bod eich Ysgol wedi rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar wahân.

LleoliadDyddiadau ac amserau casglu

Tŷ McKenzie

30-36 Heol Casnewydd

Caerdydd

CF24 0DE

20 - 22 Ionawr 2021

10:00-16:00

Y tu allan i'r dyddiadau hyn, oni bai bod eich Ysgol yn eich cyfarwyddo fel arall, gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o’r mannau canlynol:

Myfyrwyr y DU a'r UE

LleoliadDyddiadau ac amserau casglu

Canolfan Diogelwch
Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Dydd Llun i ddydd Gwener - 09:00 i 15:00

Casglu Cerdyn Myfyriwr
Adeilad Cochrane Building (Llawr Gwaelod)
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4YU

Dydd Llun i ddydd Gwener - 10:00 i 15:00

Os byddwch yn dod i'r campws, nid ydych wedi cwblhau'r broses cofrestru nes y byddwch wedi casglu eich cerdyn myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, mae’n ofynnol i’r Brifysgol eich cofnodi fel ‘Ddim yn Bresennol’ o dan ei gytundeb trwydded noddi gyda Mewnfudo Fisa’r Deyrnas Unedig.

O dan rheoliadau’r Brifysgol, bydd methu â chasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o fewn pedair wythnos o ddechrau eich cwrs yn amharu ar eich astudiaethau (oni bai eich bod yn astudio o bell).

Gall newid eich rhaglen effeithio ar gyfnod eich astudiaeth. Os ydych yn newid eich rhaglen, bydd angen i chi gael cerdyn myfyriwr newydd o un o'r mannau casglu cerdyn adnabod myfyrwyr.

Os ydych ar gwrs sydd wedi'i ddynodi fel dysgu o bell ac yr hoffech gael cerdyn adnabod myfyriwr, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais cerdyn myfyriwr a'i anfon i swyddfa eich Ysgol gyda llun pasbort.

Bydd angen i chi wneud trefniadau gydag eich Ysgol i’w ddosbarthu unwaith y bydd wedi cael ei gynhyrchu.