Ewch i’r prif gynnwys

Cerdyn adnabod myfyriwr

Diweddarwyd: 13/02/2023 10:45

Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r brifysgol.

Mae’ch cerdyn adnabod myfyriwr yn ddilys yn ystod eich cyfnod astudiaeth, ac mae’n rhaid i chi ei gario ar safleoedd y brifysgol.

Mae casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr yn gam gorfodol yn y broses gofrestru. Os ydych yn dod i'r campws, bydd angen i chi nôl eich cerdyn yn bersonol o fewn tair wythnos i ddyddiad dechrau eich cwrs.

Rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod i fyfyrwyr unwaith y byddwch yn ymuno â'r campws i gwblhau'r broses ymrestru.

Rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr unwaith y byddwch yn ymuno â'r campws i gwblhau ymrestriad ar-lein. Unwaith y byddwch wedi cwblhau ymrestriad ar-lein, gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o un o'r mannau casglu a restrir isod.

Myfyrwyr rhyngwladol

Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio ar y campws ddod â'u dogfennau pasbort a fisa gwreiddiol i gadarnhau eu hawl i astudio fel y gellir rhoi cerdyn adnabod myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol (o'r tu allan i'r UE), bydd angen i chi ddod â'ch pasbort a'ch Trwydded Breswyl Fiometrig (BRP) gyda chi i gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr. Os ydych wedi dewis casglu eich BRP o’r brifysgol, byddwch yn derbyn e-bost pan fydd yn barod a ble i’w gasglu.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol (o'r tu mewn i'r UE/AEE), bydd angen i chi ddod â chod rhannu gyda chi er mwyn i ni allu gwirio'ch statws mewnfudo, ynghyd â'ch pasbort.

Myfyrwyr o’r DU neu’r UE (gyda statws sefydlog neu gyn-sefydlog)

Os ydych chi'n gartref neu UE (myfyriwr o'r UE gyda statws sefydlog neu ragsefydlog yn y DU), gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o un o'r mannau casglu isod.

Os nad ydych wedi cwblhau'r gwiriadau Hawl i Astudio (RTS) ymlaen llaw, rhaid i chi ddod â'ch pasbort/tystysgrif geni gyda chi. Mae gennych gyfle i gyflwyno'ch dogfennau RTS a lanlwytho llun i'w ddefnyddio ar eich cerdyn myfyriwr trwy'ch cyfrif SIMS unwaith y byddwch wedi cwblhau cofrestru ar-lein.

Os ydych wedi gwneud cais am gyllid drwy Gyllid Myfyrwyr, dim ond pan fyddwch wedi cadarnhau eich RTS y caiff hwn ei ryddhau.

Os ydych chi'n fyfyriwr cartref, ac eisoes wedi uwchlwytho eich dogfennau adnabod, bydd angen i chi ddod â math o brawf o'ch hunaniaeth. Os nad ydych wedi gallu uwchlwytho eich dogfennau adnabod, rhaid i chi ddod â nhw gyda chi i gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi ddod â'ch pasbort gwreiddiol a'ch dogfennau fisa i'r lleoliad casglu cerdyn adnabod myfyriwr.

I gael gwybod mwy, gweler ein rhestr o ddogfennau derbyniol.

Dylech wneud yn siŵr hefyd fod eich rhif myfyriwr wrth law.

Dylai myfyrwyr gasglu eu cerdyn adnabod myfyriwr o'r lleoliadau canlynol, oni bai bod eich ysgol wedi rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a drefnwyd ar wahân.

Myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr cartref (Cathays)

Mae'r cyfnod casglu a chyflwyno o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 08:30 a 16:00. Gwneir hyn yn Cyswllt Myfyrwyr (Llawr Gwaelod), Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Os na allwch gasglu yn ystod yr amseroedd hyn, cysylltwch â Cyswllt Myfyrwyr a fydd yn trefnu amser apwyntiad rhwng 08:00 a 20:00.

Myfyrwyr cartref (Campws Parc y Mynydd Bychan)

Dydd Llun i ddydd Gwener, 10:00 i 15:00, Adeilad Cochrane (Llawr Gwaelod), Parc y Mynydd Bychan.

Os byddwch yn dod i'r campws, nid ydych wedi cwblhau'r broses cofrestru nes y byddwch wedi casglu eich cerdyn myfyriwr.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, mae’n ofynnol i’r Brifysgol eich cofnodi fel ‘Ddim yn Bresennol’ o dan ei gytundeb trwydded noddi gyda Mewnfudo Fisa’r Deyrnas Unedig.

O dan rheoliadau’r Brifysgol, bydd methu â chasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o fewn pedair wythnos o ddechrau eich cwrs yn amharu ar eich astudiaethau.

Gall newid eich rhaglen effeithio ar gyfnod eich astudiaeth. Os ydych yn newid eich rhaglen, bydd angen i chi gael cerdyn myfyriwr newydd o un o'r mannau casglu cerdyn adnabod myfyrwyr.

Os ydych ar gwrs sydd wedi'i ddynodi fel dysgu o bell ac yr hoffech gael cerdyn adnabod (er nad yw hyn yn orfodol), bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais cerdyn myfyriwr a'i anfon i swyddfa eich Ysgol gyda llun pasbort.

Bydd angen i chi wneud trefniadau gydag eich Ysgol i’w ddosbarthu unwaith y bydd wedi cael ei gynhyrchu.

Os byddwch chi’n colli eich cerdyn adnabod, neu os caiff ei ddwyn neu ei ddifrodi, gallwch chi ofyn am un newydd yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Hwyrach y bydd ffi o £10 am y cerdyn newydd.

Gallwch chi gael gafael ar fersiwn ddigidol o'ch Cerdyn Adnabod Myfyriwr yn Ap y Myfyrwyr sydd ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim.

Cysylltu

Ar gyfer pob ymholiad yn ymwneud â'r cerdyn adnabod myfyriwr, cysylltwch â:

Cefnogi a Lles Myfyrwyr (Cathays)