Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Fforio gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc)


Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

rosette

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Ddaearegol, y corff proffesiynol ar gyfer y geowyddorau yn y DU.

star

Hyfforddiant arbenigol

Rydym wedi bod yn hyfforddi peirianwyr a daearegwyr mwyngloddio ers dros 100 mlynedd. Daeareg Fforio yw’r unig radd israddedig yn y DU i ganolbwyntio ar hyfforddiant arbenigol mewn fforio adnoddau.

star

Cysylltiadau lleol

Wedi'i leoli yn yr un adeilad â swyddfa Gymraeg Arolwg Daearegol Prydain a drws nesaf i Amgueddfa Cymru.

location

Lleoliad gwych

Ger hen fwynglawdd aur a thirweddau naturiol eithriadol eraill lle gallwch ddatblygu eich sgiliau gwaith maes.

globe

Blwyddyn dramor

Dysgwch wrth i chi deithio a phrofi tirweddau neu arfordiroedd, addysg a diwylliant gwlad wahanol gyda'r cyfle i gwblhau blwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor.

Mae pobl wedi bod yn defnyddio adnoddau naturiol y Ddaear fel metelau, mwynau, olew a nwy ers canrifoedd i adeiladu ein trefi a'n dinasoedd, i bweru ein cartrefi, ac i wneud y cerbydau, y dyfeisiau a'r offer rydym yn dibynnu arnynt. Mae adnoddau newydd yn gynyddol anos dod o hyd iddynt ac yn gofyn am sgiliau a thechnoleg arbenigol i ganfod ac ecsploetio’n gyfrifol.

Ar y cwrs Daeareg Archwilio, byddwch yn dysgu sut mae prosesau’r Ddaear wedi creu adnoddau naturiol y blaned a sut i’w canfod i fodloni galw yn y dyfodol. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn gwaith maes (uwchben ac o dan y ddaear), dadansoddi data a gwneud penderfyniadau hyderus a defnyddio meddalwedd archwilio modern.

Rydym yn gwneud y gorau o'n lleoliad ac yn mynd ar deithiau maes rheolaidd i archwilio safleoedd mwyngloddio ledled Cymru. Bydd cyfleoedd hefyd i fynd ar deithiau tramor, yn y gorffennol rydym wedi bod i Sbaen a Chyprus.

Ar y rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych y cyfle, yn amodol ar berfformiad academaidd, i dreulio blwyddyn academaidd yn astudio yn un o'n prifysgolion partner dramor. Mae astudio dramor yn gyfle gwych i brofi diwylliannau a safbwyntiau eraill, gan ddysgu'r gwahanol arddulliau ac ymagweddau at eich pwnc mewn gwlad arall ac archwilio amgylcheddau ffisegol, tirweddau ac arfordiroedd newydd. Byddwch yn cael cyfle i wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd o bob cwr o'r byd. Hefyd, cewch gyfle i ddatblygu cyfoeth o sgiliau bywyd a chryfderau a fydd yn eich helpu i gystadlu mewn gweithle cynyddol fyd-eang, megis gallu i addasu, dyfeisgarwch a gwytnwch.

Rydym wedi gweithio gyda diwydiant i gynllunio ein cwrs fel eich bod yn graddio gyda’r sgiliau arbenigol sy'n ofynnol i fod yn ddaearegwr archwilio proffesiynol. Mae ein graddau wedi’u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol, corff proffesiynol y geowyddorau yn y DU.

Does dim angen i chi fod wedi astudio Daeareg eisoes gan y byddwch yn dechrau’r flwyddyn gyntaf gyda’r egwyddorion sylfaenol i sicrhau bod pawb ar yr un lefel. 

Maes pwnc: Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Maes pwnc: Daeareg a'r geowyddorau

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth) neu BBB-BBC (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth HL) neu 31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth HL). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Haen 4 arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C/4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Peirianneg, Gwyddor Iechyd, TGCh, neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) £1,385 Dim
Blwyddyn pedwar £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 Dim
Blwyddyn dau £28,200 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) £4,230 Dim
Blwyddyn pedwar £28,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Mae’r costau gwaith maes ar gyfer eich modiwlau craidd wedi’u cynnwys, ond bydd angen i chi gyfrannu tuag at fwyd os caiff ei ddarparu yn ystod y daith. Bydd angen i chi dalu am fodiwlau gwaith maes dewisol. Bydd cost y teithiau hyn yn cael ei gapio ar swm a bennir gan yr ysgol.

Byddwch yn talu 15% o ffioedd arferol Prifysgol Caerdydd yn ystod eich blwyddyn astudio dramor. Bydd angen i chi hefyd dalu am eich costau byw tra byddwch chi dramor, a allai gynnwys costau yswiriant iechyd. Mae costau ychwanegol pellach yn cynnwys costau teithio a gwneud cais am fisa. Mae cymorth ariannol ar gael. O dan y system bresennol, mae myfyrwyr yn parhau i fod yn gymwys i gael Cyllid Myfyrwyr ar gyfer lleoliadau tramor. Ar hyn o bryd mae'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang hefyd yn darparu bwrsariaeth i gynorthwyo gyda rhai o'r costau sy'n gysylltiedig â lleoliad tramor.  Bydd manylion llawn yn cael eu cadarnhau pan fyddwch chi'n ystyried eich opsiynau blwyddyn astudio dramor.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn radd amser llawn pedair blynedd. Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn astudio modiwlau craidd ac yn cael sylfaen gref mewn daeareg archwilio. Yn yr ail a’r bedwaredd flwyddyn mae modiwlau craidd a dewisol felly mae gennych rywfaint o hyblygrwydd i ddewis astudio'r meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Treulir y drydedd flwyddyn yn astudio yn un o'n sefydliadau partner mewn gwlad arall.

Mae'n ofynnol i chi gyflawni marc cyfartalog o 60% ym Mlwyddyn 1 er mwyn symud ymlaen i wneud cais am leoliad astudio dramor.  Os na wnewch hynny, cewch eich trosglwyddo i'r rhaglen gyfwerth â 3 blynedd heb y flwyddyn astudio dramor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Byd Amgylcheddau DynamigEA130020 Credydau
Archwilio Planet EarthEA130120 Credydau
GIS, Mapiau a Sgiliau DadansoddolEA130320 Credydau
Gwaith Maes Gwyddoniaeth y DdaearEA130420 Credydau
Deunyddiau'r DdaearEA130620 Credydau
Hanes Bywyd a'r DdaearEA130720 Credydau

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Blwyddyn Astudio DramorEA3300120 Credydau

Blwyddyn pedwar

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dolaucothi gold mine
Our Exploration Geology students panning for gold at Dolaucothi gold mine, South Wales.

Dysgu ac asesu

Rydym yn ysgol gyfeillgar ac anffurfiol a chewch eich addysgu gan arbenigwyr sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang sy’n cynnal ymchwil arloesol yn rhyngwladol.

Rydym yn defnyddio dull addysgu sy’n gymysgedd o ddamcaniaeth a gwaith ymarferol, gan gynnwys: darlithoedd, gwaith yn y labordy, gwaith maes, tiwtorialau, gweithdai a seminarau. Byddwch yn cael eich annog hefyd i ddysgu'n annibynnol drwy gydol y cwrs. Rydym yn eich annog i feddwl yn greadigol ac i ddod i gasgliadau o ddata anghyflawn sy'n sgil sy'n cael ei gwerthfawrogi'n fawr mewn sectorau fel yswiriant, peirianneg sifil ac ymgynghori.

Bydd sut y cewch eich dysgu yn ystod eich blwyddyn astudio dramor yn dibynnu ar y sefydliad cynnal.  Mae ein holl bartneriaid tramor o safon gymharol o leiaf â Phrifysgol Caerdydd ac mae'r bartneriaeth yn mynd trwy broses gymeradwyo drylwyr. Byddwch yn edrych yn fanwl ar ddulliau addysgu yn eich sefydliad cynnal ac yn trafod y rhain gyda Chyfarwyddwr Rhyngwladol yr Ysgol fel rhan o'ch proses ymgeisio a'ch cytundeb dysgu Astudio Dramor.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau'r cwrs, dyrennir Tiwtor Personol i chi y byddwch yn cwrdd ag ef yn rheolaidd ar gyfer sesiynau tiwtorial. Cynhelir tiwtorialau bob pythefnos yn y flwyddyn gyntaf ac yna bob mis ym mlwyddyn dau a phedwar. Gall eich Tiwtor Personol gynnig cyngor ar faterion academaidd a phersonol. Ym mlwyddyn pedwar, byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr ar gyfer eich prosiect traethawd hir.

Bydd cefnogaeth academaidd ar gyfer y flwyddyn astudio dramor yn cael ei darparu i chi yn ystod eich ail flwyddyn gan Gyfarwyddwr Rhyngwladol yr Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol a chyngor ar gynllunio gan gydweithwyr yn y Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang. Rhoddir cyngor ynglŷn â dewis prifysgol, nodau am y flwyddyn, rheoliadau academaidd a dewis modiwlau gan y Cyfarwyddwr Rhyngwladol, a fydd ar gael i drafod syniadau, pryderon a materion â chi.

Mae Cyfarwyddwr Rhyngwladol yr Ysgol yn gweithio'n agos gyda'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang i'ch cefnogi chi i wneud cais i'r brifysgol gynnal, darparu cyngor ar gyllid, fisâu a'r holl drefniadau ymarferol sy'n gysylltiedig ag astudio dramor. Bydd Cyfleoedd Byd-eang yn trefnu sesiwn cyn gadael ac yn darparu pecyn cyn gadael a fydd yn cynnwys arweiniad defnyddiol. Bydd aelodau staff y Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bydd Cyfarwyddwr Rhyngwladol yr Ysgol yn cwrdd â chi i adolygu a chytuno ar eich cyrsiau dramor fel rhan o gadarnhau eich Cytundeb Dysgu Astudio Dramor.  Bydd hyn yn gyfle i chi i adolygu'r dulliau addysgu, canlyniadau dysgu ac asesu yn y brifysgol bartner a byddwn yn sicrhau bod y rhain yn briodol i chi fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Os oes dulliau asesu sy'n newydd i chi, byddwn yn eich helpu i baratoi am hyn.

Un o ofynion y modiwl Blwyddyn Astudio Dramor yw eich bod yn cwblhau cyfnodolyn myfyriol ar-lein ac yn cwrdd i drafod hyn yn fisol gyda'ch Tiwtor Personol.  Mae hyn yn golygu y cewch gyfarfod misol strwythuredig a gofynnol gyda'ch Tiwtor Personol o Brifysgol Caerdydd i'ch galluogi i adolygu cynnydd eich astudiaeth ac i godi a mynd i'r afael ag unrhyw bryderon neu anghenion. Gallwch hefyd gysylltu â'ch Tiwtor Personol neu'r Cyfarwyddwr Rhyngwladol yn ôl yr angen.  Bydd gennych fynediad at adnoddau ar-lein llawn Prifysgol Caerdydd a'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr tra byddwch dramor.  Mae gwasanaethau cymorth cynhwysfawr Undeb y Myfyrwyr hefyd ar gael ichi drwy gydol eich amser dramor.  

Bydd Cyfarwyddwr Rhyngwladol yr Ysgol yn gweithio gyda chi a gyda'u cyswllt yn y Sefydliad Partner i ddatrys unrhyw broblemau gyda'r Sefydliad partner ei hun, gan fanteisio ar gymorth Global Opportunities lle mae partneriaethau Prifysgol gyfan, fel sy'n briodol.

Mae pob prifysgol bartner o statws tebyg i Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol Caerdydd, ac mae ganddynt drefniadau i ddarparu cymorth academaidd a bugeiliol, felly cewch gefnogaeth hefyd drwy drefniadau gofal academaidd a bugeiliol eich prifysgol gynnal.

Cyfleusterau

Mae gennym wefan Dysgu Canolog lle byddwch yn gallu cyrchu fideos, lluniau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni i wneud darllen pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod. Caiff darlithoedd eu recordio lle bynnag y bo’n bosibl fel y gallwch wylio ac astudio yn eich amser eich hun.

Mae gan wefan Dysgu Canolog hefyd fodiwl ‘Cynllunio Datblygiad Personol’ sy’n eich helpu i asesu eich cynnydd ac i ddiwallu eich anghenion datblygu’n rheolaidd.

Gwasanaethau Cymorth

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Amrywiaeth

Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol, cefnogol a chroesawgar sy'n parchu urddas staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anableddau, strwythurau teuluol, rhywedd, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hiliau, credoau crefyddol neu gredoau eraill, a chefndiroedd economaidd-gymdeithasol. . Darllenwch am ein hymrwymiad i egwyddorion Athena SWAN a'n statws Efydd ( https://www.cardiff.ac.uk/earth-environmental-sciences/about-us/equality-diversity-and-inclusivity ).     

Sut caf fy asesu?

Byddwn yn asesu eich lefel o wybodaeth a dealltwriaeth ym mhob modiwl drwy gyfuniad o aseiniadau, cyflwyniadau, gwaith maes, arholiadau a thraethawd hir. Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ac ar lafar ar eich gwaith cwrs a cheir cyfleoedd i gael adborth anffurfiol drwy gydol y cwrs.

SYLWER: Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag anableddau ac rydym yn ymdrechu i gynnig dulliau asesu amgen rhesymol lle bo hynny’n bosibl.   Mae gennym Bolisi Gwaith Maes Amgen a fabwysiadir mewn achosion lle na all myfyriwr fynychu cwrs maes wedi'i drefnu, a addysgir, neu ran(nau) ohono, oherwydd anabledd neu amgylchiadau esgusodol.

Bydd sut y cewch eich asesu yn ystod eich blwyddyn astudio dramor yn dibynnu ar y sefydliad cynnal.  Mae ein holl bartneriaid tramor o safon gymharol o leiaf â Phrifysgol Caerdydd ac mae'r bartneriaeth yn mynd trwy broses gymeradwyo drylwyr.  Bydd y marciau a enillir o'ch holl gredydau yn eich sefydliad cynnal yn cael eu hadolygu gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi a'r Cyfarwyddwr Rhyngwladol yn Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol.  Mae'r marciau'n cael eu coladu a'u trosi'n un marc Prifysgol Caerdydd cyfatebol ar gyfer y modiwl Blwyddyn Astudio dramor 120 credyd.  Bydd hyn yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio offeryn trosi marciau'r Brifysgol. Bydd y marc hwn yn cyfrif fel pwysiad o 10% wrth gyfrifo cyfartaledd eich gradd.  Byddwch yn trafod y fethodoleg trosi graddau gyda'r Cyfarwyddwr Rhyngwladol i sicrhau eich bod yn ei deall yn drylwyr cyn i chi gadarnhau’ch cytundeb dysgu Blwyddyn Astudio Dramor, gan na fyddwch yn gallu ei herio yn nes ymlaen.

Bydd gofyn i chi gwblhau cyfnodolyn myfyriol yn ystod eich Blwyddyn Astudio Dramor a thrafod hwn yn fisol gyda'ch Tiwtor Personol.  Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn cwrdd ag amcanion dysgu astudio dramor o werthuso'ch profiad eich hun, gan nodi heriau a buddion eich blwyddyn dramor a chymharu a chyferbynnu astudiaeth eich pwnc yn eich sefydliad cynnal â'r un ym Mhrifysgol Caerdydd.  Ni fydd unrhyw farc am y gwaith hwn ac ni fydd yn cyfrif tuag at ganlyniad eich modiwl neu’ch radd.  Bydd trafod eich cyfnodolyn myfyriol gyda'ch Tiwtor Personol bob mis hefyd yn sicrhau eich bod yn parhau mewn cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd ac yn cael cefnogaeth yr Ysgol, a bydd yn gyfle i chi i godi unrhyw bryderon neu anghenion o fewn gweithgaredd gofynnol.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.  

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth: 

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Y gallu i gaffael, integreiddio a syntheseiddio gwybodaeth i fynd i'r afael â phroblemau cymhleth ym maes gwyddorau'r ddaear
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o strwythur y Ddaear, ei deunyddiau, ei ffurfiau bywyd a'i hadnoddau a'r prosesau sy'n ei siapio ar hyn o bryd a thrwy amser daearegol.
 • Y gallu i gasglu, asesu a modelu gwybodaeth er mwyn darogan ble y gellir darganfod adnoddau naturiol newydd neu sut y gellir rheoli adnoddau presennol.
 • Y gallu i esbonio'r rôl ac effaith gwyddor daear wrth ddatrys heriau cymdeithasol 21ain ganrif megis cyflenwad cynaliadwy o ddŵr, ynni ac adnoddau naturiol eraill i ddiwallu anghenion poblogaeth y byd.

Sgiliau Deallusol:

 Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Deall a gwerthuso’n feirniadol dystiolaeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i asesu a llunio datrysiadau i broblemau aml-elfen cymhleth mewn gwyddorau daear.
 • Y gallu i gydosod a gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol ar amrywiaeth o raddfeydd (o ficrosgopig i blanedol) a chynhyrchu a dehongli setiau data mewn 2D, 3D a 4D i ffurfio modelau daear cysyniadol realistig fel offeryn ar gyfer archwilio adnoddau, echdynnu a rheoli cynaliadwy.
 • Y gallu i werthuso ymchwil gyfredol mewn daeareg gymhwysol ac archwilio, gyda gwerthfawrogiad cymesur o ansicrwydd a thrafodaeth a therfynau ar ddealltwriaeth.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Y gallu i adnabod a dehongli creigiau, mwynau a ffosiliau i wneud penderfyniadau ar berthnasoedd daearegol ac ail-greu hanes unrhyw sampl / brigiad / rhanbarth penodol sy'n cael ei astudio.
 • Deall a chymhwyso'r dulliau a ddefnyddir i gaffael data geo-ofodol a chynrychioli data o'r fath mewn 2D a 3D gan ddefnyddio mapiau, GIS a meddalwedd mwyngloddio ac archwilio perchnogol.
 • Dadansoddi a phortreadu data rhifiadol mewn gwyddorau daear, gan gynnwys defnyddio meddalwedd briodol.
 • Datrys problemau sy'n cynnwys integreiddio a dadansoddi data archwilio amrywiol ac sy’n aml yn anghyflawn a defnyddio methodolegau ansoddol a meintiol priodol.
 • Y gallu i ddylunio, gweithredu a chynnal rhaglen o ymchwil maes neu labordy mewn lleoliad cymhwysol ac adrodd ar y canfyddiadau yn effeithiol yn ysgrifenedig. 

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Yr hyblygrwydd, y gwytnwch, y meddwl agored a'r gallu i edrych ar bwnc o wahanol safbwyntiau, y gellir eu datblygu yn y flwyddyn astudio dramor.
 • Y gallu i ddylunio, gweithredu a rheoli prosiect trwy draethawd hir annibynnol.
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Cymhwyso'r dull gwyddonol, y sgiliau rhifiadol a gofodol gan gynnwys delweddu i ddeall setiau data 3D (a 4D) a'u rhyngosod mewn gofod (ac amser).
 • Y gallu i gyfleu gwybodaeth a chysyniadau yn effeithiol ac yn eglur trwy ddulliau llafar, ysgrifenedig a gweledol i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol.
 • Dealltwriaeth o fanteision rhwydweithio cyflogaeth a datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Datrys problemau, dibynadwyedd, teyrngarwch, ymddygiad cymdeithasol, pwyll, agwedd at ddysgu ac ymchwil, arweinyddiaeth, gwytnwch, gwneud penderfyniadau a rhesymu.
Fieldwork
Exploration Geology and Geology students sketching sedimentary rocks in Dorset.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae ein galw cyson am fetelau, deunyddiau adeiladau ac adnoddau naturiol eraill yn golygu bod galw am wybodaeth a sgiliau daearegwr fforio.

Gyda gradd mewn Daeareg Fforio mae gennych ystod o ddewisiadau gyrfaol a gallwch wneud cais am rolau fel daearegwr fforio, hydroddaearegwr, mwynolegwr neu ymgynghorydd amgylcheddol. Bydd agweddau ymarferol a busnes y radd yn rhoi sgiliau cyflogadwy hanfodol i chi y mae sectorau fel yswiriant, cyllid ac addysg yn chwilio amdanynt hefyd.

Mae rhai o'n cynfyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i Anglo American Plc, North American Nickel, Mineco, Karelian Gold Ltd, 6 Alpha Associates, Gemfields Ltd, Terravision Exploration Ltd, Bibby Hydromap a'r cwmnïau ymgynghorol peirianneg a mwyngloddio, Golder Associates a Royal HaskoningDHV. Mae nifer o’n myfyrwyr sy’n treulio amser yn y diwydiant fel rhan o’u prosiect traethawd hir wedi mynd i weithio i’r un sefydliad ar ôl graddio.

Lleoliadau

Blwyddyn dramor 

Cewch y cyfle i wneud lleoliad astudio mewn sefydliad partner mewn gwlad arall rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn. Byddwch chi’n dysgu wrth deithio ac yn dod i gysylltiad â thirwedd, addysg a diwylliant gwlad wahanol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r cyfle wedi bod i astudio mewn prifysgolion yn UDA, Canada, Awstralia, Sweden a'r Iseldiroedd. 

Lleoliadau gwaith dros yr haf 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn cael y cyfle i wneud lleoliad am bum wythnos o leiaf yn nhymor yr haf, rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn. Cewch chi’r cyfle i fod yn ddaearegwr iau a gweld sut beth yw archwilio gwyddonol yn y byd go iawn. Bydd hyn yn eich helpu i fod ar eich ennill wrth wneud cais am yrfa i raddedigion.  

Byddwn ni’n eich helpu i ddod o hyd i leoliad yn lleol neu gydag ystod o sefydliadau cloddio rhyngwladol sy'n chwilio am fetelau sylfaenol, aur, platinwm a nwyddau eraill. Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi archwilio ar gyfer nicel, platinwm a diamwntau yn yr Ynys Las, aur yn y Ffindir, Ghana ac Awstralia, a chopr a lithiwm ym Mheriw a Chile, yn ogystal â gweithio yn y DU ac Iwerddon ar brosiectau sy'n canolbwyntio ar glai, sinc ac aur. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr yn edrych yn ôl ar y profiad hwn ac yn ei hystyried yn adeg sy’n diffinio eu gyrfa. 

Mae cyfleoedd ar gyfer lleoliad yn seiliedig ar deilyngdod. Ni allwn warantu lleoliad gwaith, gan fod y broses recriwtio a dethol yn dibynnu ar y cwmni y byddwch chi’n gwneud cais ar ei gyfer. Fodd bynnag, byddwn ni’n eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad a gwneud cais amdano. Mae cael eich talu am y swydd, costau teithio a threuliau eraill yn amrywio ac yn dibynnu ar ddarparwr y lleoliad.  

Rydyn ni’n cynghori myfyrwyr i ymgymryd â lleoliad haf os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny, ond nid yw'n rheidrwydd. Ymhlith y cyfleoedd prosiect eraill yn yr haf y mae prosiectau mapio yn y DU a thramor, pan fydd gan fyfyrwyr y cyfle i greu data i’w gynnwys yn eu traethawd hir a'u CV.  

Gwaith maes

Rhaid i ddaearegwyr fforio ddehongli data cymhleth er mwyn gwybod ar ba dargedau y dylent ganolbwyntio eu hymdrechion. Ategir y sgil allweddol hwn trwy ddysgu sut mae creigiau'n ymddwyn mewn gwahanol leoliadau ac ar wahanol raddfeydd yn ystod gwaith maes. Yn y maes, mae myfyrwyr yn dysgu sut i wneud mapiau, adnabod creigiau a strwythurau creigiau, ac asesu'r dystiolaeth i benderfynu a ydynt yn cynnwys adnoddau gwerthfawr.

Rydym yn gwneud y gorau o'n lleoliad ac yn cynnal digon o deithiau maes lleol. Yn y gorffennol, rydym wedi ymweld â Sir Benfro, Eryri, Cernyw a Dorset, lle mae’r creigiau’n cynnwys mwynau metelifferaidd neu adnoddau ynni. Bydd cyfleoedd hefyd i fynd ar deithiau tramor. Yn y gorffennol, rydym wedi ymweld â gogledd Sbaen i ddysgu sut i fapio strwythurau cymhleth, a Chyprus i archwilio dyddodion mwynau a ffurfiwyd yn wreiddiol mewn siambrau magma a fentiau tanfor ar wely'r cefnfor dwfn.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.