Ewch i’r prif gynnwys

Dychwelwch i Ymarfer (Nyrsio) (Credyd Israddedig Sefydliadol) Dysgu cyfunol rhan amser

 • Meysydd pwnc: , ,
 • Côd UCAS: Mynediad uniongyrchol
 • Derbyniad nesaf: Chwefror 2025
 • Hyd: 20 wythnos
 • Modd (astudio): Dysgu cyfunol rhan amser

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru, felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

people

Profiad clinigol

Ewch ati i ennill profiad clinigol gwerthfawr ar leoliad ar draws Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Aneurin Bevan.

tick

Bwrsariaeth gan y GIG

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

academic-school

Hystafell efelychu glinigol bwrpasol

Bydd ein hystafell efelychu glinigol bwrpasol, sy'n debyg i ward ysbyty go iawn, yn eich galluogi i ddatblygu'r wybodaeth, yr hyder a'r sgiliau gofal cleifion sydd eu hangen arnoch mewn amgylchedd cefnogol a phroffesiynol.

Mae nyrsio’n yrfa gyffrous, heriol a gwerth chweil. Bydd ein rhaglen yn rhoi’r hyder, y sgiliau a’r wybodaeth i chi er mwyn ailgofrestru fel nyrs â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn y DU, a bydd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Gyda chofrestriad â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn y DU, byddwch yn gallu gweithio mewn amrediad o leoliadau gofal iechyd a lleoliadau gofal annibynnol yn y DU ac yn rhyngwladol.

Byddai ein rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn addas ar gyfer nyrsys oedolion, plant ac iechyd meddwl sydd wedi’u hyfforddi’n flaenorol ac sydd wedi gweithio ym maes ymarfer clinigol yn flaenorol ac sydd wedi cael seibiant gyrfa o nyrsio, wedi gadael i’w cofrestriad â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ddod i ben, wedi methu â bodloni eu gofynion ar gyfer ail-ddilysu â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, neu sydd am wella’u rôl bresennol drwy ailafael ar eu statws cofrestru proffesiynol unwaith eto.

Byddwch yn rhan o grŵp o ddysgwyr sy’n cydweithio’n agos a bydd gennych hefyd diwtor personol neilltuedig a fydd yn darparu cymorth bugeiliol drwy gydol y rhaglen. Bydd goruchwylwyr ymarfer ac aseswyr ymarfer profiadol yn cael eu neilltuo ar eich cyfer, a byddant yn gweithio ochr yn ochr â chi yn ystod eich ymarfer clinigol, a bydd asesydd academaidd sy’n benodol i faes yn goruchwylio eich cynnydd a phroses gwblhau’r ddogfen asesu ymarfer. Gall hefyd ddarparu arweiniad academaidd drwy gydol y rhaglen.

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o Brifysgolion Grŵp Russell sy’n cynnal proffil ymchwil cadarn, sy’n golygu y byddwch yn cael budd o addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil a dysgu sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Cewch eich addysgu gan staff sy’n meddu ar wybodaeth ac arbenigedd helaeth ym meysydd addysg, rheoli ac ymarfer nyrsio.

Bydd ein hystafell efelychu clinigol neilltuedig, sy’n debyg i ward ysbyty go iawn, ein hystafelloedd cyfrifiaduron, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr a llyfrgell gofal iechyd neilltuedig i gyd ar gael i chi yn ystod eich cyfnod o astudio â ni. Bydd ein rhith-amgylchedd dysgu hefyd ar gael drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a dyfeisiau symudol. Mae hyn yn golygu y gallwch ddatblygu eich sgiliau llythrennedd digidol a chael gafael ar / diwygio adnoddau electronig unrhyw le.

Mae gennym gydberthnasau gwaith agos â darparwyr gwasanaethau amrywiol yng Nghymru, a gallai eich dysgu ddigwydd mewn ysbytai, meddygfeydd ac yn y gymuned. Bydd profiad lleoli amrywiol yn eich helpu i gael mewnwelediad i’r cyfleoedd cyflogaeth eang a fydd ar gael i chi wrth ennill cymhwyster.

Achrediadau

Cyflwyno cais ar gyfer 2026 neu 2025

Maes pwnc:

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Maes pwnc:

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Maes pwnc:

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Mae'r graddau hyn yn berthnasol i geisiadau a dderbyniwyd cyn 30 Mehefin 2024. Gall graddau sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr Clirio amrywio a gallant fod yn uwch neu'n is. Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Lefel A

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Gyda'ch ffurflen gais bydd angen i chi ddarparu'r holl ddogfennaeth ganlynol:

 • Tystiolaeth o statws preswyliad y DU (at ddibenion cyllido) a all gynnwys pasbort dilys a / neu drwydded breswylio biometreg ddilys.
 • Cyhoeddodd tystysgrifau proffesiynol neu drawsgrifiad AEI o astudiaeth flaenorol. Bydd y meini prawf academaidd yn cael eu bodloni trwy uwchlwytho'r dystysgrif ar gyfer eich gradd nyrsio neu ddiploma.
 • Tystiolaeth o gerdyn PIN NMC a / neu'r Datganiad Mynediad a gafwyd gan yr NMC.
 • Dau dystlythyr proffesiynol, neu, un geirda gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol ac un geirda academaidd.
 • Hanes cyflogaeth neu CV.
 • Tystiolaeth o newid enw, fel tystysgrif briodas neu weithred newid, os nad yw'r enwau ar eich dogfennau yn cyfateb i'r enw ar eich cais.

Mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru o'r blaen gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a rhaid i chi allu cadarnhau eich manylion PIN sydd wedi dod i ben, naill ai trwy gadarnhau hyn yn ysgrifenedig i Brifysgol Caerdydd, trwy gynhyrchu'ch cerdyn PIN NMC neu drwy ddarparu Datganiad Mynediad a gyhoeddwyd i chi gan yr NMC. Os na allwn gadarnhau cofrestriad blaenorol gyda'r NMC, ni fyddwn yn gallu symud ymlaen â'ch cais.

Os oes gennych amodau a osodwyd gan y corff rheoleiddio neu os na allwch gyflawni eich gofynion Ailddilysu NMC (2016) bydd angen i chi ddarparu llythyr penderfyniad a gyhoeddwyd gan yr NMC. Yna bydd dilyniant eich cais yn dibynnu ar weithdrefnau gwirio PIN Addasrwydd i Ymarfer (FTP), asesiad, a chanlyniad penderfyniad Panel FTP yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Bydd y broses hon yn sefydlu a oes gennych unrhyw amodau rheoleiddio corff a gyhoeddwyd ar eich ymarfer clinigol ac a ellir darparu ar gyfer y rhain.

Os byddwch yn llwyddo i gael cynnig, bydd eich cofrestriad yn destun sgrinio iechyd boddhaol, a gynhelir yn annibynnol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol. Bydd angen i chi hefyd gadw at unrhyw ofynion imiwneiddio. Rhoddir arweiniad llawn ar ôl y cam ymgeisio.

Y broses ddethol:

Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf mynediad fe'ch gwahoddir i gyfweliad.

Mae Cyfweliadau Aml-Mini (MMI) wedi’u hamserlennu oddeutu pum wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs a bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn llwyddiannus yn derbyn o leiaf wythnos o rybudd o’u dyddiad cyfweld a drefnwyd.

Mae'r MMI yn gyfres o orsafoedd cyfweld byr sydd wedi'u cynllunio i'ch galluogi i nodi pam eich bod am ddychwelyd i'r proffesiwn, gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol, cyfrifo hafaliadau rhifedd sylfaenol, cyfleu syniadau ynghylch yr amgylchedd dysgu lleoliad o'ch dewis, ac i ddangos mewnwelediad i y gwerthoedd a'r materion sy'n cael eu hystyried yn bwysig i'r proffesiwn nyrsio.

Os na ddarperir eisoes ar y ffurflen gais wreiddiol neu yn y cam rhestr fer, rhaid i chi ddod ag unrhyw ddogfennau cais sy'n weddill gyda chi i'r cyfweliad.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Lefel T

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr dalu costau cael tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae Dychwelyd i Ymarfer (Nyrsio) yn rhaglen 20 wythnos ran-amser a addysgir sy’n cynnwys 20 o ddyddiau astudiaeth ddamcaniaethol a 300 o oriau a dreulir mewn lleoliad clinigol. Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan mewn tua 15 awr o ddysgu clinigol yr wythnos, neu 30 awr y pythefnos. Mae’r rhaglen yn cynnwys un modiwl sydd â dwy elfen a asesir (yn grynodol): arholiad rhoi meddyginiaeth yn ddiogel sy’n seiliedig ar rifedd ac sy’n benodol i faes yn y degfed wythnos, ac e-bortffolio a fydd yn cynnwys atodiad/rhestr o sgiliau hyfedredd clinigol, dau asesiad perthnasol (1. rheoli meddyginiaethau a 2. arwain a chydlynu gofal), ac elfennau myfyriol ffurfiannol a chrynodol. Caiff eich portffolio ei gyflwyno yn wythnos 18. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys cyflwyniad ffurfiannol pum munud ar hyrwyddo iechyd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n benodol i faes. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau 40 credyd ar Lefel 6 yn llwyddiannus er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ailgofrestru’n broffesiynol â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth er mwyn ymarfer fel nyrs.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Mae un modiwl gorfodol ym mlwyddyn un gydag un lleoliad ymarfer clinigol.

Cyflwynir y modiwl dros bymtheg wythnos.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dychwelyd i Ymarfer (Nyrsio)HC335340 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Byddwch yn dysgu o fewn carfan o fyfyrwyr nyrsio o feysydd cymysg er mwyn datblygu eich dealltwriaeth o rôl y nyrs yn ogystal â’r meysydd nyrsio eraill a gynrychiolir. Fel ‘arbenigwyr drwy brofiad’, byddwch hefyd yn cael cyfleoedd gwerthfawr i ddysgu mewn modd rhyngbroffesiynol gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a chan leisiau go iawn defnyddwyr gwasanaethau a’u gofalwyr.

Caiff strategaethau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol, fel darlithoedd, gweithdai a seminarau, eu hategu gan gyfleoedd digidol ar-lein, efelychiadau clinigol ac adnoddau sydd â’r nod o wella’ch profiad dysgu yn gyffredinol. Bydd y rhain yn eich galluogi i adennill eich hyder a’ch cymhwysedd, ac i ennill gwybodaeth, sgiliau a galluoedd newydd a fydd yn eich arfogi ar gyfer dychwelyd i gofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU ac yn helpu i’ch paratoi ar gyfer rôl fel goruchwylydd ymarfer yn y dyfodol, yn dilyn cyfnod o breceptoriaeth glinigol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol maes, sy’n aelod o’r grŵp staff academaidd ac yn nyrs gymwysedig, yn cael ei neilltuo ar eich cyfer. Cewch eich annog i drefnu cyfarfodydd â’ch tiwtor personol drwy gydol eich amser ar y rhaglen ac, yn ystod y cyfarfodydd hyn, gallwch gael cymorth bugeiliol, myfyrio ar eich cynnydd cyffredinol, a cheisio goruchwyliaeth academaidd. Bydd tiwtoriaid personol hefyd yn helpu i’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth fel Cyswllt Anabledd Myfyrwyr yr ysgol a’r rhaglen a gwasanaethau’r brifysgol gyfan, gan gynnwys Cefnogi a Lles Myfyrwyr a’r Tîm Sgiliau Academaidd a Mentora (gweler Llawlyfr y Myfyrwyr am fwy o wybodaeth). Gall tiwtoriaid personol sy’n siarad Cymraeg fod ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i roi cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg astudio elfennau o’r rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd mentoriaid sy’n siarad Cymraeg hefyd ar gael mewn rhai meysydd clinigol yn ein byrddau iechyd partner.

Yn yr amgylchedd clinigol, cewch eich cefnogi gan oruchwylwyr ymarfer ac aseswyr ymarfer wrth i chi weithio i gyflawni eich dau asesiad Dychwelyd i Ymarfer perthnasol a meysydd hyfedredd. Yn y lleoliad academaidd, bydd asesydd academaidd hefyd wedi’i neilltuo ar eich cyfer a fydd yn adolygu eich cynnydd ac yn goruchwylio’ch oriau clinigol a’ch cofnodion yn yr e-bortffolio. Gall goruchwylwyr ymarfer neu aseswyr ymarfer sy’n siarad Cymraeg fod ar gael i chi os ydych yn dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr amgylchedd clinigol.

I gefnogi dysgu trwy ymarfer, byddwch hefyd yn ymgymryd â gweithgareddau a senarios efelychol, a chewch fynediad at sesiynau sgiliau clinigol galw heibio mewn ystafell efelychu bwrpasol. Bydd hyn yn eich galluogi i ymarfer, datblygu ac atgyfnerthu eich sgiliau clinigol mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Sut caf fy asesu?

Mae’r cwricwlwm yn ymgorffori amrediad amrywiol a chreadigol o strategaethau a dulliau asesu crynodol a ffurfiannol sy’n adlewyrchu dull gweithredu cynhwysol sy’n canolbwyntio ar y dysgwr ac sy’n gyson â deilliannau dysgu arfaethedig y rhaglen. 

 

Nod asesu ffurfiannol, megis ffug arholiad rhifedd ac adborth myfyriol ffurfiannol, sy’n ymgorffori gwerthuso gan gymheiriaid a defnyddwyr gwasanaethau, yw cefnogi eich dysgu a’ch helpu wrth nodi eich cryfderau eich hun a meysydd i’w datblygu, a bydd yn helpu i’ch paratoi ar gyfer eich asesiadau crynodol. Nod asesu crynodol yw rhoi syniad o’r graddau rydych wedi llwyddo i gyflawni deilliannau dysgu arfaethedig y modiwl a bydd yr adborth a ddarperir yn eich galluogi i nodi meysydd i’w datblygu ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach a pharhaus. 

 

Bydd eich cyflawniadau wrth ymarfer yn cael eu cofnodi mewn dogfen asesu ymarfer (PAD) ar ffurf e-bortffolio sy’n cael ei arwain gan y myfyriwr.  Caiff gwaith asesu’r deilliannau dysgu ei gwmpasu mewn addasiad o’r ddogfen asesu ymarfer cyn cofrestru ar gyfer israddedigion dros Gymru gyfan er mwyn adlewyrchu’r safonau asesu ymarfer newydd a osodwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.  Mae’r e-bortffolio hwn yn cynnwys dau asesiad perthnasol ar gyfer: ymarfer (rheoli meddyginiaethau, ac arwain a chydlynu gofal), a’r elfennau hyfedredd clinigol, atodiad/rhestr a myfyriol ar gyfer israddedigion yn y drydedd flwyddyn.  I gefnogi’r gwaith asesu, bydd goruchwylwyr ymarfer, asesydd ymarfer ac asesydd academaidd yn cael eu neilltuo ar eich cyfer.  Byddwch yn treulio isafswm o 300 o oriau o fewn amgylchedd dysgu ymarfer clinigol.  Er mwyn dangos cynnydd rheolaidd, bydd disgwyl i chi ymgymryd â thua 15 awr glinigol yr wythnos neu 30 awr ymhen pythefnos a chofnodi’r oriau hyn. Caiff hyn ei oruchwylio gan eich asesydd academaidd. 

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i'ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Arfarnu'r sylfaen wybodaeth a thystiolaeth sy'n tanategu'r hyfedredd nyrsio ar gyfer Dychwelyd i Ymarfer yn feirniadol.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

Arwain, rheoli a chydlynu gofal.

Gwaith cyfrifo ac optimeiddio wrth weinyddu meddyginiaethau sy'n ddiogel ac yn gymwys wrth ddychwelyd i nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl neu nyrsio plant a phobl ifanc.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

Dangos hyder, cymhwysedd ac ymagweddau ac ymddygiad proffesiynol priodol, gan gynnwys atebolrwydd a chyfrifoldeb dros eich dysgu eich hun a dysgu eraill.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Ar ôl cwblhau'r rhaglen achrededig hon, byddwn yn cysylltu myfyrwyr â chyfleoedd i gael swyddi trwy eu cyflwyno i reolwyr recriwtio lleol. Rhoddir arweiniad gyda gwneud dewisiadau hefyd i'r rhai sy'n dymuno datblygu eu hastudiaethau. Gall y rhai sydd wedi cofrestru'n llwyddiannus ddefnyddio'r credydau a gafwyd o'r Dychwelyd i Ymarfer ar gyfer astudiaeth bellach yn y dyfodol (yn rhan o gynllun trosglwyddo credyd fel APEL).

Gyrfaoedd graddedigion

 • Nyrs

Lleoliadau

Ceir cyfleoedd ar gyfer lleoliadau clinigol Dychwelyd i Ymarfer ar draws cyfnod oes mewn amrediad o leoliadau ysbyty, cymuned a phractis meddyg teulu ar draws Caerdydd a’r Fro, Casnewydd a Gwent. Bydd cynnwys dysgu trwy ymarfer yn y rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn eich galluogi i ddatblygu set sgiliau gadarn a dangos y safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg a ddisgwylir gan nyrs gofrestredig. Fel myfyriwr Dychwelyd i Ymarfer cymwys, mae disgwyliad y byddwch yn arwain eraill ac yn eu cefnogi a’ch bod yn atebol dros eich gweithrediadau, ymagweddau ac ymddygiad eich hun.

Yn dilyn cliriadau boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a’r Adran Iechyd Galwedigaethol, a chwblhau holl elfennau’r hyfforddiant gorfodol y cânt eu hasesu yn llwyddiannus, bydd 300 o oriau o ddysgu trwy ymarfer yn dechrau. Bydd hyn mewn amgylchedd clinigol, a bydd adborth gan glinigwyr a defnyddwyr gwasanaethau yn rhan o’r broses adborth. Yn ystod eich lleoliad, cewch gefnogaeth gan oruchwylwyr ymarfer, asesydd ymarfer ac asesydd academaidd. Bydd cyfleoedd i ddatblygu ymwybyddiaeth o’ch proffesiwn eich hun, y sectorau gwahanol y gallech weithio ynddynt a sectorau gweithwyr proffesiynol eraill sy’n helpu’r bobl yn eich gofal a’u teuluoedd yn rhan o’ch profiad addysg rhyngbroffesiynol.

Bydd ffocws cadarn ar reoli, diogelwch ac optimeiddio meddyginiaethau. Bydd ffarmacoleg, cydsyniad, diogelu a datblygu sgiliau TG hefyd yn nodweddion. Caiff datblygiad dysgu trwy ymarfer, hyfedredd, profiadau dysgu ychwanegol a’r oriau a weithiwyd i gyd eu cofnodi drwy e-bortffolio. Caiff y broses o gwblhau’r e-bortffolio hwn ei goruchwylio gan asesydd academaidd, a bydd yn sail i’ch datblygiad personol a phroffesiynol parhaus.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Nid oes data Darganfod Prifysgol ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.