Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Fforio (MSci)


Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Arbenigo mewn archwilio ein hadnoddau naturiol ac ennill sgiliau ymchwil gwerthfawr ar y radd bedair blynedd hon.

rosette

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Ddaearegol, y corff proffesiynol ar gyfer y geowyddorau yn y DU.

briefcase

Addysgu sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant

Wedi'i gynllunio gyda mewnbwn gan ddiwydiant i sicrhau eich bod chi'n graddio gyda'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen i fod yn ddaearegwr archwilio proffesiynol.

star

Cysylltiadau lleol

Wedi'i leoli yn yr un adeilad â swyddfa Gymraeg Arolwg Daearegol Prydain a drws nesaf i Amgueddfa Cymru.

location

Lleoliad gwych

Ger hen fwynglawdd aur a thirweddau naturiol eithriadol eraill lle gallwch ddatblygu eich sgiliau gwaith maes.

mortarboard

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol

Nid oes angen i chi fod wedi astudio Daeareg i ddilyn y cwrs hwn. Rydym yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol i ddod â phawb i'r un lefel.

Mae pobl wedi bod yn defnyddio adnoddau naturiol y Ddaear fel metelau, mwynau, olew a nwy ers canrifoedd i adeiladu ein trefi a'n dinasoedd, i bweru ein cartrefi, ac i wneud y cerbydau, y dyfeisiau a'r offer rydym yn dibynnu arnynt. Mae adnoddau newydd yn gynyddol anos dod o hyd iddynt ac mae sgiliau a thechnoleg arbenigol yn ofynnol i’w canfod a’u defnyddio’n gyfrifol.

Ar y cwrs Daeareg Archwilio, byddwch yn dysgu sut mae prosesau’r Ddaear wedi creu adnoddau naturiol a sut i’w canfod i fodloni galw yn y dyfodol. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn gwaith maes (uwchben ac o dan y ddaear), dadansoddi data a gwneud penderfyniadau hyderus a defnyddio meddalwedd archwilio modern.

Yn y bedwaredd flwyddyn o’r MSci, bydd gennych y cyfle, yn amodol ar berfformiad academaidd, i weithio ar brosiect ymchwil cyffrous gydag academydd o'r Ysgol a'i staff ymchwil. Byddwch yn ennill sgiliau ymchwil datblygedig, sydd eu hangen i ddilyn gyrfa mewn ymchwil academaidd. Bydd eich sgiliau ymchwil a datrys problemau datblygedig yn amhrisiadwy i gyflogwyr yn y byd academaidd, y llywodraeth a diwydiant.

Rydym wedi gweithio gyda diwydiant i gynllunio ein cwrs fel eich bod yn graddio gyda’r sgiliau arbenigol sy'n ofynnol i fod yn ddaearegwr fforio proffesiynol.

Rydym yn gwneud y gorau o'n lleoliad ac yn mynd ar deithiau maes rheolaidd i archwilio safleoedd mwyngloddio ledled Cymru. Bydd cyfleoedd hefyd i fynd ar deithiau tramor, ac yn y gorffennol rydym wedi bod i Sbaen a Chyprus.

Achrediadau

Maes pwnc: Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Maes pwnc: Daeareg a'r geowyddorau

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth) neu BBB-BBC (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddorau Amgylcheddol, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth Lefel Uwch) neu 31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc Lefel Uwch (gyda dau bwnc gwyddonol Lefel Uwch). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddorau Amgylcheddol, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C/4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n gwneud Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen TGAU Mathemateg. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Peirianneg, Gwyddor Iechyd, TGCh, neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri £9,250 Dim
Blwyddyn pedwar £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 Dim
Blwyddyn dau £28,200 Dim
Blwyddyn tri £28,200 Dim
Blwyddyn pedwar £28,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

p>Mae’r costau gwaith maes ar gyfer eich modiwlau craidd wedi’u cynnwys, ond bydd angen i chi gyfrannu tuag at fwyd os caiff ei ddarparu yn ystod y daith. Bydd angen i chi dalu am fodiwlau gwaith maes dewisol. Bydd cost y teithiau hyn yn cael ei gapio ar swm a bennir gan yr ysgol. Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol yn gymwys i wneud cais am Raglen Cymorth Ariannol Caerdydd i helpu gyda’r costau hyn.

 

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd yr Ysgol yn darparu cyfarpar maes arbenigol ar gyfer gweithio yn y maes ac unrhyw offer arall sy'n briodol ar gyfer eich gradd.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Cwrs amser llawn a phedair blynedd o hyd yw hwn, a byddwch yn astudio am eich gradd Bagloriaeth a Meistr ar yr un pryd. Mae’r tair blynedd gyntaf wedi’u strwythuro yn yr un ffordd â’r cwrs BSc, ac yna byddwch yn cwblhau eich cymhwyster Meistr ym mlwyddyn pedwar.

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn astudio modiwlau craidd ac yn cael sylfaen gref mewn daeareg archwilio. Ym mlynyddoedd tri a phedwar mae modiwlau craidd a dewisol felly mae gennych rywfaint o hyblygrwydd i ddewis astudio'r meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Mae blwyddyn pedwar yn canolbwyntio ar draethawd ymchwil annibynnol mawr sy'n nodi penllanw eich astudiaethau.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Mae pob un o'n rhaglenni gradd Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn dilyn yr un modiwlau yn y semester cyntaf. Mae hyn wedi'i gynllunio i roi sylfaen gadarn i chi allu adeiladu arni yn y maes gwyddorau'r Ddaear. Byddwch yn ennill cyfanswm o 120 credyd am y flwyddyn, drwy gymysgedd o fodiwlau 10 credyd ac 20 credyd.

Ar ddiwedd eich semester cyntaf byddwch yn penderfynu a ydych chi am barhau â'ch dewis gradd wreiddiol neu newid i radd Gwyddorau’r Ddaear arall.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Byd Amgylcheddau DynamigEA130020 Credydau
Archwilio Planet EarthEA130120 Credydau
GIS, Mapiau a Sgiliau DadansoddolEA130320 Credydau
Gwaith Maes Gwyddoniaeth y DdaearEA130420 Credydau
Deunyddiau'r DdaearEA130620 Credydau
Hanes Bywyd a'r DdaearEA130720 Credydau

Blwyddyn dau

Rydych yn dilyn cyfres o fodiwlau sydd â'r nod o ddarparu'r offer sylfaenol ar gyfer deall daeareg archwilio ac ar gyfer gwaith maes. Byddwch yn ennill cyfanswm o 120 credyd am y flwyddyn, drwy gymysgedd o fodiwlau 10 credyd ac 20 credyd.

Ar hyn o bryd mae hyfforddiant maes helaeth yn ystod y flwyddyn hon yn cynnwys teithiau preswyl i Dorset, Cernyw a Sbaen. Yn ystod y teithiau hyn byddwch yn dysgu ystod eang o sgiliau ymarferol sy'n hyfforddiant hanfodol i ddaearegwyr archwilio.

Yn ystod yr Haf rhwng yr ail flwyddyn a’r drydedd flwyddyn, fe'ch anogir i ymgymryd â phrosiect lleoliad diwydiannol gyda chwmni fforio yn y DU neu dramor. Fel arall, cewch gwblhau prosiect fforio neu bwnc mapio daearegol dan ein goruchwyliaeth academaidd ni.

Blwyddyn tri

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ysgrifennu adroddiad ymchwil ar eich lleoliad neu brosiect fapio. Byddwch hefyd yn dilyn modiwlau craidd mewn adnoddau mwynau a hydrocarbon, yn ymweld â dyddodion mwyn (yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd) ac yn cymryd rhan mewn cwrs maes tramor - i Cyprus ar hyn o bryd.

Byddwch yn cwrdd â darlithwyr gwadd ac yn dysgu cynllunio prosiect fforio proffesiynol.

Mae'r modiwl sgiliau ymchwil MESci craidd yn dangos sut mae ymchwil yn cael ei chychwyn, ei hariannu a'i gweithredu.

Blwyddyn pedwar

Byddwch yn cwblhau traethawd ymchwil meistr ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â Daeareg Fforio ac Adnoddau y gellir ei oruchwylio yn yr Ysgol. Byddwch yn gweithio un i un gyda goruchwyliwr ymchwil a gallwch ryngweithio â grŵp ymchwil.

Gan fod yr Ysgol yn fawr ac o safon ymchwil ryngwladol, mae hyn yn golygu bod gennych ddewis eang o bwnc traethawd hir. Mae llawer o fyfyrwyr yn datblygu eu pynciau eu hunain ac yn cysylltu ag ymchwilydd i weld a allant ei oruchwylio. Fel arall, cyhoeddir rhestr o brosiectau bob blwyddyn i chi ddewis ohonynt.

Mewn ymgynghoriad â staff, efallai y byddwch yn ceisio cyhoeddi prif ganlyniadau eich prosiect ymchwil yn y llenyddiaeth wyddonol.

Yn ogystal â modiwl y Prosiect Ymchwil, ym mlwyddyn pedwar byddwch yn dilyn y cwrs maes. Byddwch yn dylunio ac yn cynnal astudiaeth maes, yn dysgu sut y gellir defnyddio modelu cyfrifiadurol yng ngwyddorau'r Ddaear, a chymryd rhan mewn modiwl a arweinir gan fyfyrwyr ar esblygiad y Ddaear.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dolaucothi gold mine
Our Exploration Geology students panning for gold at Dolaucothi gold mine, South Wales.

Dysgu ac asesu

Rydym yn ysgol gyfeillgar ac anffurfiol a byddwch yn cael eich cefnogi a'ch dysgu gan arbenigwyr o safon ryngwladol sy'n ymwneud ag ymchwil ryngwladol flaengar.

Rydym yn defnyddio dull addysgu sy’n gymysgedd o ddamcaniaeth a gwaith ymarferol, gan gynnwys: darlithoedd, gwaith yn y labordy, gwaith maes, tiwtorialau, gweithdai a seminarau. Fe'ch anogir hefyd i ddysgu'n annibynnol drwy gydol y cwrs. Rydym yn eich addysgu i feddwl yn greadigol ac i ddod i gasgliadau o ddata anghyflawn sy'n sgil sy'n cael ei gwerthfawrogi'n fawr mewn sectorau fel yswiriant, peirianneg sifil ac ymgynghori.

Sut y caf fy nghefnogi?

Goruchwylio

Ar ddechrau'r cwrs, dyrennir tiwtor personol i chi ac mi fyddwch yn cwrdd â hwy’n rheolaidd ar gyfer tiwtorialau. Cynhelir tiwtorialau bob pythefnos yn y flwyddyn gyntaf ac yna bob mis ym mlwyddyn dau a thri. Bydd eich tiwtor personol yn arbenigwr ym maes archwilio a gall gynnig cyngor ar faterion academaidd a phersonol. Ym mlwyddyn tri, cewch hefyd oruchwyliwr penodol ar gyfer eich prosiect traethawd hir.

Cyfleusterau

Mae gennym wefan Dysgu Canolog lle byddwch yn gallu cyrchu fideos, lluniau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni i wneud darllen pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod. Caiff darlithoedd eu recordio lle bo'n bosibl fel y gallwch wylio ac astudio yn eich amser eich hun.

Mae gan wefan Dysgu Canolog fodiwl Cynllunio Datblygiad Personol hefyd sy’n eich helpu i asesu eich cynnydd yn rheolaidd ac i ddiwallu eich anghenion datblygu.

Gwasanaethau cefnogi

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Amrywiaeth

Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol, cefnogol a chroesawgar sy'n parchu urddas staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anableddau, strwythurau teuluol, rhyw, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hiliau, credoau crefyddol neu gredoau eraill, a chefndiroedd economaidd-gymdeithasol. Darllenwch am ein hymrwymiad i egwyddorion Athena SWAN a'n statws Efydd ( https://www.cardiff.ac.uk/earth-ocean-sciences/about-us/equality-diversity-and-inclusivity ).

Sut caf fy asesu?

We will be assessing your level of knowledge and understanding in each module through a combination of assignments, presentations, fieldwork, examinations and a dissertation. You will receive written and oral feedback on your coursework and there are opportunities for informal feedback throughout the course.

NOTE: The University welcomes applications from students with disabilities and we endeavour to offer reasonable alternative assessment methods wherever possible.   We have an Alternative Fieldwork Policy which is adopted in cases where a student cannot attend a scheduled, taught field course, or part(s) thereof, because of extenuating circumstances.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Y gallu i gaffael, integreiddio a syntheseiddio gwybodaeth i fynd i'r afael â phroblemau cymhleth ym maes gwyddorau ddaear
 • Dealltwriaeth feirniadol o strwythur y Ddaear, ei deunyddiau, ffurfiau bywyd a'i hadnoddau a'r prosesau sy'n ei siapio’n awr a thrwy amser daearegol.
 • Y gallu i gasglu, asesu a modelu gwybodaeth er mwyn darogan ble y gellir darganfod adnoddau naturiol newydd neu sut y gellir rheoli adnoddau presennol.
 • Y gallu i esbonio a chynnal asesiad beirniadol o rôl ac effaith gwyddor daear wrth ddatrys heriau cymdeithasol 21ain ganrif megis cyflenwad cynaliadwy o ddŵr, ynni ac adnoddau naturiol eraill i ddiwallu anghenion poblogaeth y byd.
 • Gwerthfawrogiad a chymhwysiad trylwyr o'r broses wyddonol, gan gynnwys dylunio a phrofi damcaniaethau, a llunio cysyniadau newydd.
 • Llunio, dylunio a defnyddio methodoleg labordy, maes a/neu gyfrifiadurol briodol sy'n berthnasol i brosiect ymchwil ym maes daeareg archwilio.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Deall a gwerthuso’n feirniadol tystiolaeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i asesu a llunio datrysiadau i broblemau aml-elfen cymhleth mewn gwyddorau daear.
 • Y gallu i gydosod a gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol ar amrywiaeth o raddfeydd (o ficrosgopig i blanedol) a chynhyrchu a dehongli setiau data mewn 2D, 3D a 4D i ffurfio modelau daear cysyniadol realistig fel offeryn ar gyfer archwilio adnoddau, echdynnu a'r gallu gwerthuso ac asesu'n feirniadol ymchwil gyfredol mewn daeareg gymhwysol ac archwilio, gyda gwerthfawrogiad cymesur o ansicrwydd a thrafodaeth a therfynau ar ddealltwriaeth.
 • Y gallu i fodelu a dehongli data daeareg archwilio i gynhyrchu damcaniaethau y gellir eu profi gyda data ychwanegol neu eu harsylwi
 • Y gallu i ddatrys problemau gwyddonol cymhleth yn greadigol ac yn annibynnol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Y gallu i adnabod a dehongli creigiau, mwynau a ffosiliau i benderfynu ar eu perthnasoedd daearegol ac i ail-greu hanes unrhyw sampl / brigiad / rhanbarth penodol sy'n cael ei astudio.
 • Deall a chymhwyso'r dulliau a ddefnyddir i gaffael data geo-ofodol a chynrychioli data o'r fath mewn 2D a 3D gan ddefnyddio mapiau, GIS a meddalwedd mwyngloddio ac archwilio perchnogol.
 • Dadansoddi a phortreadu data rhifiadol mewn gwyddorau daear, gan gynnwys defnyddio meddalwedd briodol.
 • Datrys problemau sy'n cynnwys integreiddio a dadansoddi data archwilio amrywiol ac sy’n aml yn anghyflawn a defnyddio methodolegau ansoddol a meintiol priodol.
 • Y gallu i ddylunio, gweithredu a chynnal rhaglen o ymchwil maes neu labordy mewn lleoliad cymhwysol ac adrodd ar y canfyddiadau yn effeithiol yn ysgrifenedig mewn traethawd hir.
 • Y gallu i fodelu data daeareg archwilio rhifiadol cymhleth a dod i gasgliadau realistig o fodelu o'r fath
 • Y gallu i gynllunio prosiect daeareg archwilio cymhleth yn annibynnol sydd ar flaen y gad mewn pwnc ymchwil

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen gyfan yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn gallu dangos y canlynol:

 • Y gallu i ddylunio, gweithredu a rheoli prosiect nes bydd wedi’i gwblhau
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn rhan o dîm.
 • Cymhwyso'r dull gwyddonol, sgiliau rhifiadol a gofodol gan gynnwys delweddu i ddeall setiau data 3D (a 4D) a'u rhyngosod mewn gofod (ac amser).
 • Y gallu i gyfleu gwybodaeth a chysyniadau yn effeithiol ac yn eglur trwy ddulliau llafar, ysgrifenedig a gweledol i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol.
 • Dealltwriaeth o fanteision rhwydweithio cyflogaeth a datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Ymrwymiad i ddysgu gydol oes drwy ymgysylltu mewn proses o gynllunio datblygiad personol.
 • Datrys problemau, dibynadwyedd, teyrngarwch, ymddygiad cymdeithasol, pwyll, agwedd at ddysgu ac ymchwil, arweinyddiaeth, gwytnwch, gwneud penderfyniadau a rhesymu.
 • Rheoli amser a threfnu yn effeithiol er mwyn cyflawni prosiect ymchwil estynedig yn llwyddiannus.

 

Fieldwork
Exploration Geology and Geology students sketching sedimentary rocks in Dorset.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae ein galw cyson am fetelau, deunyddiau adeiladau ac adnoddau naturiol eraill yn golygu bod galw am wybodaeth a sgiliau daearegwr fforio.

Gyda gradd mewn Daeareg Fforio mae gennych ystod o ddewisiadau gyrfaol a gallwch wneud cais am rolau fel daearegwr fforio, hydroddaearegwr, mwynolegwr neu ymgynghorydd amgylcheddol. Bydd agweddau ymarferol a busnes y radd yn rhoi sgiliau cyflogadwy hanfodol i chi y mae sectorau fel yswiriant, cyllid ac addysg yn chwilio amdanynt hefyd.

Mae rhai o'n cynfyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i Anglo American Plc, North American Nickel, Mineco, Karelian Gold Ltd, 6 Alpha Associates, Gemfields Ltd, Terravision Exploration Ltd, Bibby Hydromap a'r cwmnïau ymgynghorol peirianneg a mwyngloddio, Golder Associates a Royal HaskoningDHV. Mae nifer o’n myfyrwyr sy’n treulio amser yn y diwydiant fel rhan o’u prosiect traethawd hir wedi mynd i weithio i’r un sefydliad ar ôl graddio.

Lleoliadau

Lleoliadau gwaith dros yr haf 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn cael y cyfle i wneud lleoliad am bum wythnos o leiaf yn nhymor yr haf, rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn. Cewch chi’r cyfle i fod yn ddaearegwr iau a gweld sut beth yw archwilio gwyddonol yn y byd go iawn. Bydd hyn yn eich helpu i fod ar eich ennill wrth wneud cais am yrfa i raddedigion.  

Byddwn ni’n eich helpu i ddod o hyd i leoliad yn lleol neu gydag ystod o sefydliadau cloddio rhyngwladol sy'n chwilio am fetelau sylfaenol, aur, platinwm a nwyddau eraill. Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi archwilio ar gyfer nicel, platinwm a diamwntau yn yr Ynys Las, aur yn y Ffindir, Ghana ac Awstralia, a chopr a lithiwm ym Mheriw a Chile, yn ogystal â gweithio yn y DU ac Iwerddon ar brosiectau sy'n canolbwyntio ar glai, sinc ac aur. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr yn edrych yn ôl ar y profiad hwn ac yn ei hystyried yn adeg sy’n diffinio eu gyrfa. 

Mae cyfleoedd ar gyfer lleoliad yn seiliedig ar deilyngdod. Ni allwn warantu lleoliad gwaith, gan fod y broses recriwtio a dethol yn dibynnu ar y cwmni y byddwch chi’n gwneud cais ar ei gyfer. Fodd bynnag, byddwn ni’n eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad a gwneud cais amdano. Mae cael eich talu am y swydd, costau teithio a threuliau eraill yn amrywio ac yn dibynnu ar ddarparwr y lleoliad.  

Rydyn ni’n cynghori myfyrwyr i ymgymryd â lleoliad haf os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny, ond nid yw'n rheidrwydd. Ymhlith y cyfleoedd prosiect eraill yn yr haf y mae prosiectau mapio yn y DU a thramor, pan fydd gan fyfyrwyr y cyfle i greu data i’w gynnwys yn eu traethawd hir a'u CV.  

Gwaith maes

Rhaid i ddaearegwyr fforio ddehongli data cymhleth er mwyn gwybod ar ba dargedau y dylent ganolbwyntio eu hymdrechion. Ategir y sgil allweddol hwn trwy ddysgu sut mae creigiau'n ymddwyn mewn gwahanol leoliadau ac ar wahanol raddfeydd yn ystod gwaith maes. Yn y maes, mae myfyrwyr yn dysgu sut i wneud mapiau, adnabod creigiau a strwythurau creigiau, ac asesu'r dystiolaeth i benderfynu a ydynt yn cynnwys adnoddau gwerthfawr.

Rydym yn gwneud y gorau o'n lleoliad ac yn cynnal digon o deithiau maes lleol. Yn y gorffennol, rydym wedi ymweld â Sir Benfro, Eryri, Cernyw a Dorset, lle mae’r creigiau’n cynnwys mwynau metelifferaidd neu adnoddau ynni. Bydd cyfleoedd hefyd i fynd ar deithiau tramor. Yn y gorffennol, rydym wedi ymweld â gogledd Sbaen i ddysgu sut i fapio strwythurau cymhleth, a Chyprus i archwilio dyddodion mwynau a ffurfiwyd yn wreiddiol mewn siambrau magma a fentiau tanfor ar wely'r cefnfor dwfn.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.