Ewch i’r prif gynnwys

Bydwreigiaeth (BMid)

 • Maes pwnc: Bydwreigiaeth
 • Côd UCAS: B720
 • Derbyniad nesaf: Medi 2024
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Midwife student checking patient

Pam astudio'r cwrs hwn

rosette

Safle 1af yng Nghymru a'r 5 uchaf yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2023.

certificate

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Mae ein rhaglen wedi’i dilysu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

tick

Mae cyllid ar gael

Mae cyllid bwrsariaeth y GIG ar gael i fyfyrwyr y DU a thramor, gan gynnwys cymorth gyda ffioedd dysgu a chostau byw (mae'r amodau'n berthnasol).

globe

Un o Ganolfannau Cydweithredol y WHO

Rydym yn un o ddim ond dwy ganolfan bydwreigiaeth benodol yn y byd, a gydnabyddir gan Sefydliad Iechyd y Byd am ein rhagoriaeth mewn addysg ac ymchwil bydwreigiaeth.

people

Cyswllt clinigol cynnar

Byddwch yn treulio hanner eich amser ar y rhaglen yn ennill profiad clinigol gwerthfawr ar leoliad, gan weithio gyda chleifion go iawn yng nghwmni staff cefnogol a gwybodus

Trosolwg o’r rhaglen Bydwreigiaeth:

Pan fyddwch yn astudio bydwreigiaeth gyda ni ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn ymuno â'n tîm bydwreigiaeth sydd i gyd yn ymroddedig ac yn angerddol am ddarparu addysg bydwreigiaeth o'r ansawdd gorau posibl. Bydd darlithwyr bydwreigiaeth llawn cymhelliant a gwybodus sy'n dylanwadu ar ofal iechyd ledled Cymru, y DU ac yn fyd-eang trwy ymgysylltu ac ymchwil yn arwain eich dysgu mewn Prifysgol Grŵp Russell.

Ein nod yw cyflwyno rhaglen eithriadol a fydd yn eich paratoi i raddio gyda gradd Anrhydedd ac i fod yn gymwys i fod ar Gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel bydwragedd gwybodus, diogel, hyfedr a thosturiol sy'n cymryd cyfrifoldeb fel gweithwyr proffesiynol arweiniol o ran gofal menywod, pobl feichiog, babanod newydd-anedig a theuluoedd, ar draws pob cyd-destun, drwy wneud y gorau o egwyddorion ymreolaeth ac atebolrwydd. Rydym yn annog chwilfrydedd a chreadigrwydd deallusol ymhlith ein myfyrwyr ac yn eich cefnogi i ystyried eich cyfrifoldebau moesegol a chymdeithasol personol a phroffesiynol.

Rydym yn rhoi pwys ar bartneriaeth a chyd-gynhyrchu gyda phartneriaid ymarfer yn y GIG ac mae 50% o’r rhaglen bydwreigiaeth yn cael ei dreulio yn gweithio ochr yn ochr â bydwragedd a’r timau amlbroffesiwn ac amlasiantaeth, yn y gymuned a lleoliadau dan arweiniad bydwragedd, ac mewn lleoliadau mamolaeth mewn ysbytai.

Bydd ymgymryd â phrofiadau lleoliadau amrywiol dros dair blynedd y rhaglen yn eich galluogi i integreiddio theori academaidd gyda dysgu ymarfer. Rydym yn hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer dysgu rhyngbroffesiynol yn weithgar trwy gydol y rhaglen ac yn eich cefnogi i ddod yn aelodau effeithiol o dimau rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn integreiddio ymwybyddiaeth a dinasyddiaeth fyd-eang drwy gydol y rhaglen, gan barchu hawliau dynol, cydraddoldeb ac amrywiaeth a phwysigrwydd arweinyddiaeth dosturiol.

Mae ein graddedigion bydwreigiaeth yn efelychu arweinyddiaeth bersonol gadarnhaol trwy ymrwymiad i fyfyrio, dysgu gydol oes a hunanofal, gan ddangos dewrder proffesiynol, eiriolaeth a hyrwyddo rhagoriaeth ynddynt eu hunain ac mewn gwasanaethau trwy wella ansawdd. Mae croeso i chi ymuno â'n rhaglen bydwreigiaeth.

Nodau’r Rhaglen

Nod y cymhwyster academaidd a phroffesiynol cyfun hwn yw i fydwraig raddedig ddangos ymarfer bydwreigiaeth diogel, hyfedr a pharchus yn hyderus, yn unol â diffiniad byd-eang yr NMC a Chydffederasiwn Rhyngwladol y Bydwragedd (ICM) o'r fydwraig. Fel bydwraig raddedig, byddwch yn:

 1. Cymryd cyfrifoldeb fel gweithiwr proffesiynol arweiniol am ofal menywod, babanod, partneriaid a theuluoedd ym mhob cyd-destun trwy wneud y gorau o egwyddorion ymreolaeth ac atebolrwydd.
 2. Defnyddio sgiliau a strategaethau cyfathrebu effeithiol, dilys ac ystyrlon, gan gydnabod a pharchu hawliau dynol a fframweithiau cyfreithiol a moesegol perthnasol.
 3. Hyrwyddo a darparu parhad gofal a gofalwr ar draws pob lleoliad mamolaeth, gan hwyluso arfer diogel ac effeithiol.
 4. Arddangos hyfedredd fel ymarferwr medrus yn yr ystod lawn o sgiliau ymarferol a rhyngbersonol y mae eu hangen i roi gofal effeithiol, diogel a thosturiol.
 5. Trefnu a darparu gofal cyfannol cynhwysol sy’n cynnwys ffactorau corfforol, seicolegol, cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol o fewn amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol sy’n newid yn barhaus.
 6.  Arfarnu effaith amrywiaeth, adfyd ac ymyleiddio yn y DU ac yn fyd-eang ar anghenion menywod a'u teuluoedd, gan gydnabod manteision mesurau iechyd cyhoeddus.
 7. Optimeiddio'r prosesau ffisiolegol arferol ar draws y continwwm magu plant a bwydo ar y fron, gan weithio i hybu canlyniadau cadarnhaol ac atal cymhlethdodau.
 8. Cydnabod a rheoli ar y cyd y cymhlethdodau sy’n bodoli eisoes, y rhai presennol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg a allai effeithio ar fenywod, babanod newydd-anedig a’u teuluoedd.
 9. Gwerthfawrogi partneriaeth a gweithio'n effeithiol ar y cyd â menywod, teuluoedd a chydweithwyr gan ddarparu gofal sy'n ddiogel ac sy'n hyrwyddo rhagoriaeth a phrofiadau cadarnhaol.
 10. Cyflwyno Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth sy'n cynnwys y gallu i adolygu'n feirniadol y dystiolaeth orau sydd ar gael i lywio gofal ar y cyd ag arbenigedd proffesiynol a dewis y fenyw.
 11. Efelychu arweinyddiaeth bersonol gadarnhaol trwy ymrwymiad i fyfyrio, dysgu gydol oes a hunanofal, gan ddangos dewrder proffesiynol, eiriolaeth i fenywod a hyrwyddo rhagoriaeth ynddynt eu hunain a gwasanaethau trwy wella ansawdd.

Nodau’r Rhaglen yw'r cerrig sylfaen sy'n gwau trwy Ddeiliannau Dysgu'r rhaglen, sy’n cael eu mynegi fel a ganlyn: gwybodaeth a dealltwriaeth, sgiliau deallusol, arfer proffesiynol a sgiliau trosglwyddadwy.

Achrediadau

Maes pwnc: Bydwreigiaeth

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C / 4 gan gynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Rhaid i chi fodloni gofynion iechyd a chymeriad da'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), a gofynion addasrwydd i ymarfer.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn cychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynychu unrhyw apwyntiadau dilynol a derbyn yr holl frechiadau angenrheidiol i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel. Rhaid bod gennych sampl negyddol wedi'i dilysu ar gyfer HIV, Hepatitis B, a Hepatitis C. Trefnir hyn gan yr Adran Iechyd Galwedigaethol ar ôl i'r rhaglen gychwyn.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 7.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 24 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 76 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Lefel T

D mewn Lefel T Iechyd, Gwyddor Gofal Iechyd, neu Wyddoniaeth.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

International equivalencies are not accepted for this course. Please contact the International Office for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweld ymgeisydd yn gyntaf. Mae’n bosib y bydd angen bod wedi cynnal pob cyfweliad ar gyfer y rhaglen, cyn y gellir rhyddhau cynigion.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Safon Uwch el arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n bodloni'r gofynion hyn, bydd eich cais yn derbyn sgôr rhifiadol yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon, a bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad.

Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru sy'n astudio/sydd wedi cwblhau Diploma Mynediad at Addysg Uwch mewn perthynas â Gofal Iechyd, fod yn gymwys i gael cyfweliad gwarantedig wrth wneud cais. Cysylltwch â'r tîm derbyn i gael manylion penodol.

Ein proses gyfweld

Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yn yr asesiadau academaidd ac anacademaidd, fel ei gilydd, yn cael eu gwahodd i gyfres o gyfweliadau byr.

Mae'r MMI yn gyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus y byddwch chi'n cylchdroi drwyddyn nhw. Bydd y gorsafoedd yn rhoi cyfle i chi ddangos eich bod chi:

 • yn gallu meddwl ar eich traed
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn ein helpu i adnabod y rhinweddau personol sy'n bwysig i'ch datblygiad gyrfa yn y dyfodol, ac yn asesu gwybodaeth nad yw bob amser ar gael yn rhwydd yn y broses ymgeisio.

Ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc neu'r proffesiwn.

Sylwch y gall cyfweliadau ddigwydd yn bersonol, neu mewn amgylchedd rhithwir, ond byddant yn parhau i asesu ymgeiswyr ar y sgiliau a'r priodoleddau a amlinellir uchod.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Chi fydd yn gyfrifol am dalu i gael Tystysgrif fanwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sy’n rhan ofynnol o’r broses gwneud cais. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr wybod y gallai fod angen iddynt dalu costau teithio a llety mewn perthynas â chyfnodau ar leoliad. Bydd myfyrwyr yn cael iwnifform ar gyfer eu lleoliadau; ond, bydd angen i chi dalu am esgidiau priodol.

Bydd angen dyfais (i-PAD / ffôn) ar fyfyrwyr bydwreigiaeth i'w defnyddio mewn lleoliadau ymarfer i gofnodi dysgu ymarfer a gofynion MPAD.

Os byddwch yn dewis manteisio ar y cyfle ‘dewisol’ i ymarfer dramor ar ddiwedd yr ail flwyddyn, rhaid i chi dalu am hyn eich hun ac os byddwch yn dewis teithio dramor ar gyfer lleoliad, mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol am frechiadau.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r Baglor mewn Bydwreigiaeth (Anrh.) yn rhaglen amser llawn tair blynedd, gyda phob blwyddyn yn cynnwys 45 wythnos wedi'u rhaglennu. Mae’r NMC yn disgwyl y byddwch yn cwblhau o leiaf 4600 awr o astudio, gan dreulio o leiaf 2300 awr ar ddysgu academaidd yn y brifysgol, a threulio 2300 awr yn dysgu ar leoliad. Mae ein rhaglen yn hwy na’r gofyniad lleiaf hwn, sef cyfanswm o 5062 awr, ac mae hyn er mwyn cwblhau’r holl ofynion a fydd yn gwella eich ymarfer fel bydwraig yn y dyfodol, gan sicrhau eich hyfedredd.

Mae pedwar modiwl craidd ym mhob blwyddyn academaidd ac mae pob un ohonynt yn orfodol. Mae tri modiwl wedi’u seilio ar theori gydag amrywiaeth o asesiadau academaidd ac mae modiwl ymarfer sy'n rhychwantu'r flwyddyn gyfan, sydd â Dogfen Asesu Ymarfer Bydwreigiaeth (MPAD) sy'n arwain eich dysgu ac yn cefnogi eich asesiad o fewn y lleoliadau ymarfer.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau 360 credyd (120 credyd y flwyddyn) yn llwyddiannus, gan gynnwys y modiwl dysgu ar leoliad, er mwyn ennill dyfarniad Baglor mewn Bydwreigiaeth (Anrh.) a bod yn gymwys i wneud cais am fynediad i Gofrestr broffesiynol yr NMC i ymarfer fel Bydwraig.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un byddwch yn canolbwyntio ar ofal cyffredinol i fenywod, pobl feichiog, babanod newydd-anedig a theuluoedd. Mae pwyslais ar rôl y fydwraig o ran gwneud y mwyaf o brosesau ffisiolegol arferol, hybu canlyniadau cadarnhaol ac atal cymhlethdodau.

Byddwch yn dysgu am rôl y fydwraig ym maes iechyd y cyhoedd a hybu a diogelu iechyd, ynghyd â sgiliau cyfathrebu allweddol, asesu, sgrinio a chynllunio gofal.

Mae bwydo babanod, meithrin perthynas a pharhad gofal a gofalwr yn gysyniadau craidd sy'n rhedeg drwy gydol y rhaglen.

Bydd gennych bedwar Cyfle Dysgu Ymarfer (PLO), gydag wyth wythnos o ddysgu theori yn y brifysgol i'ch paratoi ar gyfer y cyntaf.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn am systemau'r corff, anatomeg, ffisioleg, genomeg a datblygiad dynol gyda theori berthnasol yn sail iddi, yn berthnasol i ofal cyn cenhedlu, beichiogrwydd, genedigaeth, ôl-enedigol a gofal babanod newydd-anedig.

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau byddwch yn addasu ac yn datblygu eich gwybodaeth bresennol.

Byddwch yn dysgu am rôl y fydwraig wrth asesu a rheoli cymhlethdodau ac anghenion gofal ychwanegol ar y llinell gyntaf, a all fod angen gwasanaethau meddygol, obstetrig, newyddenedigol, iechyd meddwl, gofal cymdeithasol neu wasanaethau eraill.

Bydd gennych dri Chyfle Dysgu Ymarfer (PLO), a'r cyfle i ymgymryd â lleoliad dewisol o bedair wythnos ar ddiwedd y flwyddyn. Gall y lleoliad hwn fod yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, a byddwch yn ei drefnu eich hun.

Byddwch yn datblygu eich gallu i nodi a gwerthuso'n feirniadol ffynonellau tystiolaeth priodol a'u cymhwyso i ymarfer bydwreigiaeth a systemau gofal mamolaeth ac iechyd y cyhoedd.

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn 3, byddwch yn atgyfnerthu pum egwyddor ymarfer gorau bydwreigiaeth: gofal sy'n canolbwyntio ar y teulu, gofal diogel ac effeithiol, parhad gofalwr, gweithio rhyngddisgyblaethol ac amlasiantaethol medrus a gwasanaethau cynaliadwy o safon.

Byddwch yn dysgu mwy am arweinyddiaeth dosturiol, proffesiynoldeb ac atebolrwydd fel ymarferydd annibynnol, wrth baratoi ar gyfer cymhwyso fel bydwraig.

Byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â thri Chyfle Dysgu Ymarfer byr (PLO), ynghyd â thri arall a Lleoliad Cyn-gymhwyso (PQP) a drefnir ar gyfer yr ardal lle byddwch yn dechrau eich rôl fel bydwraig gymwysedig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Caiff strategaethau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol fel darlithoedd, gweithdai a seminarau eu hategu gan ddysgu digidol a chyfleoedd ac adnoddau ar-lein rhyngweithiol a gynlluniwyd i wella eich profiad dysgu cyffredinol a’ch galluogi i feithrin y wybodaeth, y sgiliau a’r gallu sydd eu hangen ym maes ymarfer bydwreigiaeth cyfoes. Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd gwerthfawr i ddysgu oddi wrth leisiau dilys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau mamolaeth ac elusennau sy'n cefnogi gofal mamolaeth, yn bersonol a thrwy straeon digidol. Hefyd, rydym yn canolbwyntio ar ddysgu rhyngbroffesiynol ar draws y rhaglen er mwyn i chi allu rhyngweithio â myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mewn theori ac yn ymarferol.

Yn yr amgylchedd clinigol, cewch eich cefnogi gan Oruchwylwyr Ymarfer ac Aseswyr Ymarfer wrth i chi weithio i gyflawni meysydd hyfedredd yr NMC, fel yr amlinellir gan yr NMC (2018). Bydd darlithydd bydwreigiaeth hefyd yn cael ei neilltuo i chi fel eich Aseswr Academaidd ym mhob blwyddyn o'r rhaglen a fydd yn adolygu eich Dogfen Asesu Proffesiynol Bydwreigiaeth (MPAD) drwy gydol y flwyddyn hyd at yr adeg pan fyddwch yn symud ymlaen i'r flwyddyn astudio nesaf neu i gymhwyso / graddio.

I gefnogi dysgu, byddwch hefyd yn cael nifer o gyfleoedd i ymgymryd â gweithgareddau a senarios efelychiadol mewn ystafell efelychu bwrpasol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu, ymarfer ac atgyfnerthu sgiliau mewn amgylchedd diogel.

Mae’r rhaglen hon yn cynnig elfennau o ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, sy’n cael eu trafod yn unigol gyda myfyrwyr.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd Tiwtor Personol sy'n aelod o dîm academaidd bydwreigiaeth yn cael ei neilltuo i chi ar gyfer cymorth bugeiliol. Cewch eich annog i drefnu cyfarfodydd â’ch tiwtor personol drwy gydol eich amser ar y rhaglen ac yn ystod y cyfarfodydd hyn, gallwch gael cymorth bugeiliol a myfyrio ar eich cynnydd cyffredinol. Bydd Tiwtoriaid Personol hefyd yn helpu i’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth fel Cyswllt Anabledd Myfyrwyr y Rhaglen a’r Ysgol a gwasanaethau’r Brifysgol gyfan, gan gynnwys y Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr cynhwysfawr. Mae Tiwtoriaid Personol sy’n siarad Cymraeg ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i roi cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ystyried elfennau o’r rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg. Gallech hefyd ddysgu Cymraeg drwy ein rhaglen Cymraeg i Bawb sy’n cynnwys cyrsiau wedi’u cynllunio o gwmpas eich ymrwymiadau academaidd ac sydd ar gael am ddim.

Penodwyd Bydwraig Arweiniol ar gyfer Addysg yn arweinydd profiadol sy’n gyfrifol am addysg bydwreigiaeth a’r rhaglen gyffredinol yn unol â safonau’r NMC (2019). Mae'r Fydwraig Arweiniol ar gyfer Addysg yn atebol hefyd am lofnodi datganiad iechyd a chymeriad ategol pob myfyriwr ar ôl cwblhau'r rhaglen bydwreigiaeth cyn gofrestru, pan wneir cais i ymuno â Chofrestr yr NMC. Gall Rheolwr y Rhaglen, Arweinwyr y Modiwlau a’r asesydd Academaidd eich helpu gyda’ch profiad cyffredinol fel myfyriwr ar y rhaglen bydwreigiaeth, gan gynnwys unrhyw adborth neu bryderon sydd gennych.

Yn ystod eich lleoliadau ymarfer, cewch eich cefnogi gan Oruchwylwyr Ymarfer ac Asesydd Ymarfer a fydd yn hwyluso eich dysgu ac yn eich paratoi ar gyfer asesiadau clinigol. Mae darlithydd bydwreigiaeth pwrpasol, Tîm Cymorth Lleoliad a Hwylusydd Addysg Ymarfer o fewn pob Bwrdd Iechyd, ynghyd â darlithwyr cyswllt clinigol, hefyd ar gael i gefnogi eich dysgu a'ch cynnydd, yn ogystal ag i fynd i'r afael ag unrhyw faterion neu broblemau a all godi. Bydd y tîm lleoliad yn ceisio dod o hyd i oruchwylwyr Cymraeg eu hiaith neu gyfleoedd dysgu dwyieithog ar leoliad os byddant ar gael.

Hefyd, byddwch Aseswr Academaidd yn cael ei neilltuo i chi, a fydd yn coladu ac yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni hyfedreddau a deilliannau’r rhaglen yn yr amgylchedd academaidd ar gyfer pob rhan o'r rhaglen.

Sut caf fy asesu?

Mae’r cwricwlwm yn ymgorffori amrediad amrywiol a chreadigol o strategaethau a dulliau asesu sy’n adlewyrchu dull gweithredu cynhwysol sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, sy’n cyfrif am niwroamrywiaeth ac sy’n gyson â deilliannau dysgu arfaethedig y rhaglen.

Mae pob modiwl yn y rhaglen yn cynnwys asesiad ffurfiannol ac adborth a gynlluniwyd i gefnogi eich dysgu a’ch helpu i nodi eich cryfderau a meysydd i’w datblygu a’ch paratoi ar gyfer asesiad crynodol a gaiff ei farcio’n ffurfiol ac sy’n cyfrannu at gynnydd a dosbarthiad eich gradd. Nod asesiad crynodol yw rhoi syniad o’r graddau rydych wedi llwyddo i gyflawni deilliannau dysgu bwriadedig modiwl a bydd yr adborth a ddarperir yn eich galluogi i nodi meysydd i’w datblygu ymhellach wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen. Bydd yr adborth ar asesiadau yn amserol a byddwch yn ei gael o fewn 20 diwrnod gwaith i'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno.

Yn y lleoliad, byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio'r Ddogfen Asesu Ymarfer Bydwreigiaeth (MPAD) sydd â chanllawiau clir a thempledi i gefnogi eich dysgu. Caiff asesiad yr MPAD ei drefnu’n 5 Datganiad Meincnodi sy’n cael eu graddio ac sy’n cyfrannu at eich marc: Gwybodaeth Greiddiol, Sgiliau Clinigol, Cyfathrebu, Atebolrwydd Proffesiynol, Ymddygiad Proffesiynol. Defnyddir Safonau’r NMC (2018) ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr i arwain asesiadau ymarfer. Hefyd, mae'r MPAD yn cynnwys rhestr glir o’r hyn y mae'n rhaid i chi ei gyflawni wrth ymgymryd â gweithgareddau proffesiynol bydwraig er mwyn cwblhau'r rhaglen. Nodir y rhain yn Safonau’r NMC (2019) ac maent yn dod o Gyfarwyddeb 2005/36/EC Erthygl 42 yr UE ac Atodiad V https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-midwives/standards-for-pre-registration-midwifery-programmes/.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ar gyfer eich gradd mewn bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu amlygu’r canlynol:

1. Dealltwriaeth gynhwysfawr, systematig o'r cysyniadau athronyddol a damcaniaethol sy'n sail i ymarfer bydwreigiaeth ac iechyd rhyngbroffesiynol, ac yn ei lywio.

2. Gwybodaeth gydlynol a manwl am systemau'r corff, anatomeg, ffisioleg, genomeg a datblygiad dynol gyda theori berthnasol yn sail iddi, yn berthnasol i ofal cyn cenhedlu, beichiogrwydd, genedigaeth, ôl-enedigol a gofal babanod newydd-anedig.

3. Ymagwedd werthusol feirniadol at y ffactorau cymdeithasol-wleidyddol, croestoriadedd a pholisïau perthnasol sy'n dylanwadu ar iechyd a llesiant unigol, lleol, cenedlaethol a byd-eang.

4. Dealltwriaeth a chydnabyddiaeth gynhwysfawr, gysyniadol o bwysigrwydd hawliau dynol gan ystyried diogelwch corfforol, seicolegol, emosiynol, ysbrydol a diwylliannol wrth ddarparu gofal o ansawdd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

5. Gallu hyderus i nodi ffynonellau priodol o dystiolaeth ac adolygiadau ysgolheigaidd a’u gwerthuso'n feirniadol, gan ystyried eu cymhwysiad i ymarfer bydwreigiaeth a systemau gofal mamolaeth ac iechyd y cyhoedd.

6. Dealltwriaeth gynhwysfawr o safonau cyrff rheoleiddiol a phroffesiynol gan gynnwys Cod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, a'u cymhwyso i arweinyddiaeth a datblygiad personol a phroffesiynol.

Sgiliau deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu amlygu’r canlynol:

1. Ymarfer bydwreigiaeth diogel ac effeithiol sy'n gwneud y mwyaf o brosesau ffisiolegol arferol mewn cydweithrediad â'r fenyw, y person beichiog, y teulu a'r timau rhyngbroffesiynol ac amlasiantaethol ehangach.

2. Cyfathrebu’n barchus â phawb sy’n gysylltiedig, wrth ddarparu gofal bydwreigiaeth sy’n dangos cymhwysedd rhyngbersonol a diwylliannol teg, gan arwain y gwaith o rymuso ac eiriol dros y fenyw a’r person beichiog.

3. Darparu gofal bydwreigiaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n tynnu ar dair egwyddor Ymarfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth: y dystiolaeth ymchwil orau sydd ar gael, arbenigedd clinigol a’r hyn sy’n well gan fenywod, yn ogystal â gwerthfawrogiad o ansicrwydd ac amwysedd.

4. Rhagoriaeth wrth ddarparu gofal a gofalwr parhaus medrus, gan weithio ar draws y continwwm gofal cyfan ac ym mhob lleoliad, gan ragweld, atal ac ymateb i gymhlethdodau ac anghenion gofal ychwanegol.

5. Glynu'n gyson at y safonau ymarfer proffesiynol a osodwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth o fewn y Cod, a chymhwyso eu harweiniad proffesiynol.

6. Ymagwedd greadigol ac arloesol at ddatrys problemau a gwella gwasanaethau yn yr amgylchedd ymarfer, gan gynnwys meddwl yn llawn dychymyg a defnyddio dadansoddiadau ac ymholi i wella canlyniadau iechyd a phrofiadau o ofal.

Ymarfer proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu amlygu’r canlynol:

1. Ymagwedd ystyriol, garedig, dosturiol, feithringar, rymusol, tuag at ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a gwneud penderfyniadau cymhleth, gan gadw mewn cof safbwyntiau, hoffterau a dewisiadau menywod, pobl feichiog, a’u teuluoedd.

2. Gwerthoedd ac ymddygiadau cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol yn unol â'r disgwyliadau a ddisgrifir yng Nghod a Safonau Hyfedredd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

3. Ymagwedd fyfyriol at ddatblygiad proffesiynol parhaus sy'n cynnwys hunanofal, gwerthuso beirniadol a meddwl strategol, deallusrwydd emosiynol ac arweinyddiaeth dosturiol.

4. Cydweithio effeithiol, gweithio mewn tîm a bod yn esiampl gadarnhaol gyda’r holl unigolion sy’n ymwneud â darparu gofal o ansawdd nad yw’n gwahaniaethu, gan werthfawrogi amrywiaeth profiad a safbwyntiau.

5. Atebolrwydd a chyfrifoldeb fel bydwraig broffesiynol ymreolaethol i ddarparu gofal bydwreigiaeth diogel ac effeithiol.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu amlygu’r canlynol:

1. Chwilfrydedd deallusol, meddwl beirniadol annibynnol, ysgrifennu academaidd a lledaenu gwybodaeth gymhleth yn arloesol trwy amrywiaeth o gyfryngau.

2. Blaenoriaethu a rheoli amser yn effeithiol, gan arddel arweinyddiaeth, dibynadwyedd, cyfrifoldeb ac atebolrwydd am reoli a datblygu eich hun ac eraill.

3. Sgiliau cyfathrebu datblygedig a'r gallu i ysgogi, addysgu, goruchwylio a symbylu pobl eraill gan ddefnyddio dull cydweithredol.

4. Cadw cofnodion yn gywir, ac ymgysylltu’n gyfrifol ag ystod o dechnolegau digidol.

5. Brwdfrydedd, gwydnwch a hunanofal myfyriol yn seiliedig ar ymwybyddiaeth o egwyddorion moesegol, cymdeithasol a chynaliadwy sy'n eich galluogi i fod yn rhagweithiol ac arfer cyfrifoldeb personol wrth reoli eich dysgu parhaus.

 

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod 100%* o'n graddedigion Bydwreigiaeth mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (*DHLE ac HECSU).

Mae bydwreigiaeth yn broffesiwn byd-eang, ac mae bydwragedd a addysgir yn y DU yn cael eu parchu ledled y byd, sy'n golygu y cewch gyfle i weithio yn y DU ac ar draws y byd.

Mae bydwreigiaeth yn ddewis gyrfa heriol a gwerth chweil, ac ar sail cymhwyster, mae'r opsiynau gyrfa sydd ar gael yn amrywiol ac yn ddigonol, ac maent yn cynnwys: maes rheoli bydwreigiaeth glinigol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Bydwraig
 • Nyrs
 • uwch-ymarferydd nyrsio
 • ymwelydd iechyd
 • nyrs ymchwil
 • rheolwr ward
 • darlithydd

Lleoliadau

Mae rhaglen y Baglor mewn Bydwreigiaeth (Anrh.) yn gymhwyster academaidd a phroffesiynol cyfun, gyda 50% ar gyfartaledd o’ch dysgu yn digwydd yn y brifysgol (cyfanswm o 2437.5 awr) a 50% mewn dysgu ar leoliad ymarfer (cyfanswm o 2475 awr) dros y cyfnod tair blynedd.

Byddwch yn cael cyfleoedd i weithio mewn meysydd clinigol gwahanol ar draws dau Fwrdd Iechyd mawr, sy'n rhoi profiad dysgu amrywiol ac arbenigol rhagorol i chi. Mae disgwyliadau clir o ran yr hyn y mae'n rhaid i chi ei gyflawni wrth ymgymryd â gweithgareddau proffesiynol bydwraig ac i gwblhau'r rhaglen. Nodir y rhain yn Safonau’r NMC (2019) ac maent yn dod o Gyfarwyddeb 2005/36/EC Erthygl 42 yr UE ac Atodiad V https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-midwives/standards-for-pre-registration-midwifery-programmes/.

Ar ddiwedd blwyddyn 2, mae gennych leoliad 'dewisol' 4 wythnos y gellir ei wneud unrhyw le o'ch dewis, yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol. Gall y lleoliad hwn ganolbwyntio ar agweddau ehangach ar iechyd menywod, iechyd y cyhoedd neu iechyd teuluol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.