Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth (MMORS)

 • Maes pwnc: Mathemateg
 • Côd UCAS: 252D
 • Derbyniad nesaf: Medi 2024
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Mae hwn yn cyfuno meysydd Ystadegau ac Ymchwil Weithredol ag astudiaeth uwch o fathemateg ar gwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa ardderchog.

book

Gwybodaeth arbenigol

Ochr yn ochr â dysgu technegau mathemategol uwch, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau arbenigol drwy edrych yn fanwl ar bynciau y tu hwnt i gwmpas y radd BSc.

scroll

Blwyddyn yn seiliedig ar brosiectau

Yn ystod eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect mathemategol sylweddol ar lefel uwch ym maes ymchwil o'ch dewis.

tick

Cynlluniau gradd hyblyg

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydych chi’n rhydd i symud rhwng graddau ar ddiwedd blwyddyn un os bydd eich diddordebau’n newid. Bydd gennych y cyfle hefyd i gwblhau Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol neu Flwyddyn Dramor rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn. Nid oes rhaid i chi ymrwymo i’r naill na’r llall o’r opsiynau hyn nes dechrau eich ail flwyddyn, felly mae digon o amser i chi benderfynu.

building

Cyfleusterau rhagorol

Byddwch yn cael eich addysgu yn Abacws, cartref newydd yr Ysgol Mathemateg. Mae’r adeilad blaenllaw hwn wedi'i ddylunio mewn cydweithrediad â myfyrwyr a staff academaidd i greu mannau gwaith rhyngddisgyblaethol, hyblyg a chreadigol, ac mae mannau addysgu arloesol yn nodwedd allweddol, gan gynnwys Ystafell Masnachu efelychiadol newydd ar gyfer mathemateg ariannol.

certificate

Cwrs sydd wedi’i achredu’n broffesiynol

Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau .

Ennill dealltwriaeth ddyfnach o Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth ar y radd MMORS pedair blynedd. Mae’r cwrs yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol. Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Mae'r cwrs MMORS yr un peth â'r BSc tair blynedd mewn Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth gyda blwyddyn astudio ychwanegol lle byddwch chi'n cwblhau darn mawr o waith prosiect. Gallai hyn gynnwys:

 • arolwg o faes theori mathemateg sydd eisoes yn bodoli, ond nad yw'n rhan o’r modiwlau a addysgir;
 • prosiect ymchwil rhagarweiniol;
 • datblygu darn o feddalwedd mathemategol.

Byddwch yn archwilio pwnc ymchwil o'ch dewis ac yn datblygu'r sgiliau rheoli prosiect ac amser y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt. Ar ben hynny, byddwch yn ennill y sgiliau, y dulliau a'r ffyrdd o feddwl angenrheidiol i ddadansoddi a mynd i'r afael â phroblemau trefnu cymhleth a dod yn ddadansoddwr ystadegol hyderus.

Achrediadau

Maes pwnc: Mathemateg

 • academic-schoolYr Ysgol Mathemateg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Mae'r graddau hyn yn berthnasol i geisiadau a dderbyniwyd cyn 30 Mehefin 2024. Gall graddau sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr Clirio amrywio a gallant fod yn uwch neu'n is. Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Lefel A

AAA-AAB. Rhaid i'r rhain gynnwys cynnwys gradd A mewn Mathemateg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

36-34 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc Lefel Uwch. Rhaid i'r rhain gynnwys gradd 6 mewn Dadansoddiad a Dulliau Mathemateg neu Fathemateg Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch, a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DD mewn Diploma BTEC mewn unrhyw bwnc a gradd A mewn Mathemateg Safon Uwch.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fydd cyfweliadau. Mae'r dewis wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar berfformiad Safon Uwch (neu gyfwerth). Bydd ymgeiswyr cyd-destunol yn cael cynnig a byddant yn amodol i ystyriaeth ychwanegol. Gwahoddir pob ymgeisydd i fynychu diwrnod Agored lle byddant yn ymweld â'r Ysgol Mathemateg. Gwneir cynigion i bob ymgeisydd sydd â'r potensial i fodloni'r cynnig.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri £9,250 Dim
Blwyddyn pedwar £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,200 Dim
Blwyddyn dau £28,200 Dim
Blwyddyn tri £28,200 Dim
Blwyddyn pedwar £28,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â chynllun gradd MMORS safonol.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Beth y dylai’r myfyriwr ei ddarparu:

Cyfrifiannell sy'n bodloni rheoliadau arholiadau Prifysgol Caerdydd.

Efallai y bydd myfyrwyr eisiau prynu gwerslyfrau ond mae copïau ar gael yn llyfrgelloedd y brifysgol.

Beth fydd y Brifysgol yn ei ddarparu:

Labordai, labordai cyfrifiadurol a meddalwedd priodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn radd amser llawn pedair blynedd o hyd. Ym mhob blwyddyn o’r Rhaglen, byddwch yn cymryd Modiwlau gwerth hyd at 120 o gredydau. Yn y flwyddyn gyntaf mae modiwlau gorfodol mewn Mathemateg Pur, Ystadegau a Chyfrifiadura yn ogystal ag ystod o fodiwlau dewisol.

Mae'r modiwlau craidd ym Mlwyddyn 2 yn parhau i feithrin eich dealltwriaeth sylfaenol o Fathemateg ac Ystadegau, a chyflwynir pwnc Ymchwil Weithrediadol.

Mae Blwyddyn 3 yn cynnwys nifer fawr o fodiwlau dewisol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar y meysydd Mathemateg Pur, Ymchwil Weithredol ac Ystadegau y maent yn eu mwynhau yn benodol.

Mae Blwyddyn 4 yn cynnwys traethawd ymchwil craidd 40 credyd mewn pwnc o'ch dewis, dan oruchwyliaeth arbenigwr blaenllaw. Mae hyfforddiant ymchwil yn cael ei wella ac mae nifer o fodiwlau dewisol uwch.

Mae dosbarthiad eich gradd yn seiliedig ar y graddau rydych chi’n eu hennill yn y Modiwlau a gymerwch yn ystod blynyddoedd dau, tri a phedwar.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn astudio 120 credyd Mathemateg.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau'n orfodol, ond, mae elfen o ddewis sy'n eich galluogi i ddewis rhwng modiwlau mewn Mecaneg a Chyllid. Mae'r modiwlau mewn Mathemateg yn cwmpasu meysydd sylfaen Calculus, Algebra, Dadansoddi, Cyfrifiadura ac Ystadegau.

Mae’r rhan fwyaf o Flwyddyn Un yn gyffredin i'n holl gynlluniau gradd ac felly mae fel arfer yn bosib trosglwyddo i radd Mathemateg arall ar ddiwedd Blwyddyn Un.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Hafaliadau Gwahaniaethol ElfennolMA100110 Credydau
Cyfrifiadura ar gyfer MathemategMA100320 Credydau
GeometregMA100410 Credydau
Sylfeini Mathemateg IMA100520 Credydau
Sylfeini Mathemateg IIMA100620 Credydau
Algebra llinol IMA100810 Credydau
Cyflwyniad i Theori TebygolrwyddMA150010 Credydau
Casgliad ystadegolMA150110 Credydau

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau byddwch yn cymryd 120 credyd mewn Mathemateg. Mae 80 credyd yn graidd a bydd y 40 credyd sy’n weddill yn cael eu dewis o nifer o fodiwlau dewisol mewn Mathemateg Bur a Chymhwysol yn ogystal â modiwlau ychwanegol Ystadegau ac Ymchwil Weithredol.

Mae canlyniadau Blwyddyn Dau yn cyfrif am 20% o'ch dosbarthiad gradd terfynol.

Mae'n ofynnol i chi gyflawni cyfartaledd o 55%, o leiaf, a phasio o leiaf 100 credyd i barhau â'ch astudiaethau i Flwyddyn Tri y rhaglen. Bydd myfyrwyr sy'n methu â chyrraedd cyfartaledd o 55% yn cael eu trosglwyddo i fersiwn BSc o’r cynllun.

Ar ddiwedd eich ail flwyddyn, cewch gyfle i drosglwyddo i'r cynllun gradd tair blynedd BSc Mathemateg, Ymchwil Gweithredol ac Ystadegau. Gallwch hefyd drosglwyddo i BSc Mathemateg os ydych wedi dewis y modiwlau dewisol priodol ym Mlwyddyn Dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Calculus o sawl newidynMA200110 Credydau
Dadansoddiad CymhlethMA200310 Credydau
Cyfres a ThrawsnewidiadauMA200410 Credydau
Dadansoddiad go iawnMA200610 Credydau
Algebra llinol IIMA200820 Credydau
Sylfeini Tebygolrwydd ac YstadegauMA250020 Credydau
Ymchwil GweithredolMA260120 Credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Cyflwyniad i Theori Rhif IMA201110 Credydau
Algebra I: GrwpiauMA201410 Credydau
Calculus FectorMA230110 Credydau
Dirgryniadau a ThonnauMA230310 Credydau
Modelu gyda Hafaliadau DifferolMA232010 Credydau
Ystadegau CyfrifiannolMA250210 Credydau
Ystadegau Cyfrifiadurol / Ystadegaeth GyfrifiadurolMA255210 Credydau
Dadansoddiad RhifiadolMA270110 Credydau
Ymchwiliadau Mathemategol gyda PythonMA276010 Credydau
Cyllid II: Rheoli BuddsoddiMA280010 Credydau
Datrys ProblemauMA290010 Credydau
Datrys ProblemauMA290110 Credydau

Blwyddyn tri

Nid oes unrhyw fodiwlau craidd ym Mlwyddyn Tri. Mae cysylltiad agos rhwng y modiwlau sydd ar gael ym Mlwyddyn Tri, a diddordebau ymchwil yr Ysgol. Dewisir 120 credyd o fodiwlau dewisol. Mae ystod eang o fodiwlau dewisol, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar feysydd sydd o ddiddordeb arbennig i chi. Dylai o leiaf 50% o'ch modiwlau Blwyddyn Tri fod ym meysydd Ymchwil neu Ystadegau Gweithredol.

Mae canlyniadau Blwyddyn Tri yn cyfrif am 30% o'ch dosbarthiad gradd terfynol.

Ar ddiwedd eich trydedd flwyddyn mae gennych yr opsiwn i raddio gyda gradd BSc.

Blwyddyn pedwar

Ym Mlwyddyn Pedwar mae'r cwrs yn datblygu hyfforddiant ymchwil a sgiliau mathemategol gwell. Mae darn mawr o waith prosiect hefyd, lle byddwch yn cymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a ddysgwyd ym mhedair blynedd gyntaf y radd, er mwyn mynd i'r afael â rhai problemau ymarferol neu ddamcaniaethol. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, yn ogystal â defnyddio eich sgiliau mathemategol mewn pwnc ymchwil o'ch dewis.

Darperir hyfforddiant ar gyfer y traethawd hir ar ddechrau Blwyddyn Pedwar gyda nifer o ddarlithoedd ychwanegol a fydd yn ymdrin â sgiliau ymchwil a chyfathrebu.

Mae amrywiaeth o fodiwlau dewisol ar gael mewn Mathemateg Bur, Ystadegau ac Ymchwil Weithredol.

Mae canlyniadau Blwyddyn Pedwar yn cyfrif am 50% o'ch dosbarthiad gradd terfynol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Prosiect MMathMA490040 Credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Gorwedd AlgebrasMA400620 Credydau
Damcaniaeth Gwybodaeth QuantumMA401620 Credydau
Calculus o AmrywiadauMA402320 Credydau
Pynciau Uwch mewn Dadansoddiad: Gofodau Sobolev a PDEs ElliptigMA402420 Credydau
Bioleg FathemategolMA430920 Credydau
Ystadegau Data MawrMA451120 Credydau
Sgôr Risg CredydMA451210 Credydau
Rhaglennu Ystadegol gyda R a ShinyMA451410 Credydau
Chwilio ac Optimeiddio StocastigMA460120 Credydau
Modelu Cadwyn GyflenwiMA460610 Credydau
Modelu Gofal IechydMA460910 Credydau
Modiwl DarllenMA490120 Credydau
Modiwl DarllenMA490220 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae gwybodaeth graidd yn cael ei haddysgu drwy gymysgedd o ddarlithoedd, dosbarthiadau ymarfer, sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach ac astudio dan arweiniad. Mae Ffiseg a Mathemateg yn ddisgyblaethau hierarchaidd, felly mae strwythur y cwrs yn systematig, ac yn adeiladu ar ddealltwriaeth sylfaenol.

Mae'r ddwy flynedd gyntaf yn canolbwyntio ar roi dealltwriaeth sylfaenol. Mae'r ddwy flynedd ganlynol yn ymdrin ag ystod o ddeunydd pwnc cyfoes, gan adlewyrchu diddordebau ymchwil yn yr Ysgol. Drwy gydol y gwaith o gyflawni‘r rhaglen, lle bynnag y bo'n bosibl, mae canlyniadau ymchwil diweddar yn cael eu defnyddio i ddangos enghreifftiau a thaflu goleuni ar y pwnc.

Yn y flwyddyn gyntaf, mae sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach yn cael eu cynnal yn rheolaidd mewn modiwlau mathemateg. Mae ymarferion yn rhan annatod o‘r holl fodiwlau sy'n seiliedig ar ddarlithoedd. Mae'r rhain yn eich galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth a gwella eich sgiliau datrys problemau. Ar hyn o bryd cynhelir dosbarthiadau ymarfer neu enghreifftiau ychwanegol ym mhob modiwl mathemateg. Yn y rhain, bydd darlithydd yn trafod problemau ychwanegol gyda chi, yn rhoi adborth cyffredinol ar lafar ac yn rhoi atebion enghreifftiol i fyfyrio arnynt ymhellach.

Ym mlwyddyn pedwar, byddwn yn disgwyl i fyfyrwyr chwarae rhan fwy amlwg oherwydd bydd rhai darlithoedd yn cael eu cynnal ar ffurf seminarau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn, bydd arweiniad ynghylch nodau'r modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen ar gael i chi. Byddwch hefyd yn cael tiwtor personol yn yr Ysgol Mathemateg. Bydd hwn yn aelod staff academaidd sy'n gallu rhoi cefnogaeth fugeiliol a chyngor academaidd yn ogystal â'ch helpu wrth ddewis modiwlau a chynllunio gyrfa. Trefnir cyfarfodydd rheolaidd â'ch Tiwtor Personol i roi cyfle i chi drafod eich cynnydd unigol a datblygu sgiliau cyffredinol fel gweithio mewn tîm a sgiliau cyflwyno.

Gallwch gysylltu â phob aelod o'r staff drwy ebost. Os oes gennych ymholiad penodol, bydd croeso i chi fynd i siarad â nhw neu bydd ganddynt system ar waith er mwyn trefnu amseroedd cyfarfod. Gall Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Ysgol Mathemateg eich cynghori ar faterion academaidd, ac mae gan bob blwyddyn astudio gydlynydd blwyddyn sy'n gallu cynnig cyngor ar faterion gweinyddol. Mae gan yr Ysgol Reolwr Addysg a Myfyrwyr hefyd sy'n gallu cynorthwyo gydag ymholiadau gweinyddol. Mae'r Swyddfa Israddedig mewn Mathemateg yn ffynhonnell wybodaeth bellach.

Cewch ragor o gymorth dysgu hefyd drwy Wasanaeth Cefnogi Mathemateg cyffredinol y Brifysgol. Sesiynau hamddenol ac anffurfiol yw'r rhain lle gallwch alw heibio i drafod unrhyw elfen o'ch astudiaethau gyda thiwtor naill ai mewn cyfarfod wyneb yn wyneb, neu mewn grŵp bach.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod. Bydd cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad drwy'r modiwl 'Cynllunio Datblygiad Personol' ar Dysgu Canolog.

Cyn cychwyn ar eich traethawd hir, bydd darlithoedd ychwanegol yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ymchwil a chyfathrebu. Bydd modiwlau cyfrifiadurol craidd ym Mlynyddoedd Un a Dau yn rhoi sylfaen ar gyfer unrhyw waith cyfrifiadurol sy'n ofynnol ar gyfer y traethawd hir. Bydd y darlithoedd ychwanegol yn ymdrin â materion ymarferol fel gweithio gyda goruchwyliwr, fformat a strwythur traethawd hir, cyfeirnodi a sut i ysgrifennu mewn modd academaidd. Byddant hefyd yn cwmpasu'r sgiliau sy'n ofynnol i gynnal ymchwil fathemategol yn annibynnol.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog. Mae aelod staff academaidd yn gweithredu fel Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth ac yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr gydag anableddau.

Cyflwynir rhaglen helaeth o weithdai a darlithoedd gyrfaoedd yn yr Ysgol Mathemateg ac mae Ymgynghorydd Gyrfaoedd y Gyfraith mewnol ar gael.

Sut caf fy asesu?

Most modules have closed book written examinations at the end of the autumn or spring semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations. Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers. All students can review their examination scripts and discuss their performance with the corresponding module lecturer.

Your major research project in year four is assessed through a written report (85% of the mark) and an oral examination (15% of the mark).

The pass mark for each module is 40%. Students can progress to resit as long as they have failed no more than 60 credits. They can progress to the following year as long as they have failed no more than 20 credits.

The grade of your final degree is currently based on 20% from your Year Two studies, 30% from Year Three and 50% from Year Four.  An average of at least 55% in Year Two is required to continue on this programme. Students failing to achieve this average will be transferred to the three year BSc in Mathematics, Operational Research and Statistics degree scheme.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in year one) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The majority of coursework in the School of Mathematics is formative, meaning that the mark given does not form part of your overall mark for the module. This is to encourage students to learn the intrinsic value of completing the work for the educational benefit rather than just to gain a given mark. This ensures that students will carefully consider their feedback and use it to improve and develop their understanding of the material.

In Year One, you are required to regularly submit work to ensure your understanding of the course material is progressing. Detailed formative feedback is provided to help you identify your strengths and weaknesses and areas that need further work. It also enables staff to identify means of supporting you. This continues in later years of the course, though the frequency of submitted work will vary from module to module.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Bydd astudio’r cwrs hwn yn eich galluogi i gaffael a datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Byddwch yn:

 • Dangos hunanreolaeth effeithiol a'r sgiliau trefnu sydd eu hangen i ymgymryd â phrosiect sylweddol mewn maes mathemateg o'ch dewis
 • Gwella eich sgiliau TG, adalw gwybodaeth a thrin data
 • Datblygu eich gallu i feddwl mewn ffyrdd rhesymegol a dadansoddol wrth ystyried problemau mewn disgyblaethau eraill
 • Dangos ymrwymiad i ddysgu gydol oes drwy ymgysylltu mewn proses o gynllunio datblygiad personol.
 • Datblygu sgiliau gwrthrychedd, creadigrwydd a meddwl yn annibynnol
 • Datblygu eich gwybodaeth am gysyniadau Mathemateg craidd fel calcwlws a dadansoddi, prawf, algebra a modelu
 • Cynyddu eich dealltwriaeth o egwyddorion a thechnegau prawf
 • Datblygu sgiliau fydd yn eich galluogi i gynnal dadl feirniadol ac i gyfleu syniadau a damcaniaethau yn ysgrifenedig a thrwy gyflwyniad llafar
 • Dysgu sut i ddatrys problemau penagored a ddiffiniwyd a nodi materion allweddol
 • Cynnal ymchwil annibynnol gan ddefnyddio deunyddiau ffynhonnell fel gwerslyfrau, cyfnodolion gwyddonol a chronfeydd data electronig
 • Defnyddio cyfrifiadau manwl gywir mewn sefyllfaoedd priodol
 • Datblygu eich gallu i ddysgu'n annibynnol a rheoli eich amser yn effeithiol

Beth yw deilliannau dysgu'r cwrs/rhaglen?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • An ability to analyse and interpret data and to apply modern statistical methods
 • An ability to use the latest operational research techniques to solve real life problems
 • An understanding of the underlying principles and mathematical theories underpinning modern statistics and operational research
 • An understanding of the ideas of proof, calculus, algebra, analysis and applied mathematics

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • The ability to formulate and solve mathematical models
 • The skills of using analytical and logical thinking to draw conclusions based on quantitative information.
 • Communication skills and the ability to communicate mathematical knowledge and understanding
 • Plan and conduct a piece of novel research

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Use a number of modern software packages
 • Assimilate and communicate detailed mathematical arguments

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Logical reasoning
 • Independent thinking
 • Critical thinking
 • The ability to apply mathematical skills to solve problems
 • Use of information technology and library resources
 • Time and workload management
 • The ability to conduct independent research

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gallwch ddefnyddio eich gradd MMORS Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth fel llwybr i'r gweithlu lle gallwch gwrdd â'n cyn-fyfyrwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth o feysydd, megis gwyddor data, ymchwil weithredol, technoleg rhyngrwyd, meddygaeth, bancio, logisteg, rheoli risg, a marchnata. Neu, efallai byddwch chi’n dewis ehangu eich opsiynau gyrfa i gynnwys ystod o feysydd cysylltiedig trwy gwblhau PhD mewn mathemateg, y gwyddorau, cyfrifiadureg neu beirianneg.

Cymorth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn Semester y Gwanwyn yn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa. Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau. Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol.

Mae'r Ysgol Mathemateg hefyd yn cynnig Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa, cyflwyniadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o fyd gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau a ddyfarnir am gyflawniad academaidd.

Lleoliadau

Mae opsiwn i drosglwyddo i'n cynllun gradd Blwyddyn Astudio Dramor, a fyddai'n golygu pumed flwyddyn ychwanegol mewn prifysgol dramor.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 39% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Nid oes data Darganfod Prifysgol ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.