Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth: Mynediad i raddedigion (MBBCh)

 • Maes pwnc: Meddygaeth
 • Côd UCAS: A101
 • Derbyniad nesaf: Awst 2024
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

Mae'r radd hon yn derbyn myfyrwyr sy'n perfformio'n dda o ffrydiau bwydo cydnabyddedig sy'n ceisio cynnig paratoad cynhwysfawr ar gyfer bywyd gwaith gwerth chweil fel meddyg sylfaen yn y GIG a'ch gyrfa y tu hwnt. Mae ein cwrs wedi ei strwythuro dros bedair blynedd i ganiatáu i chi gaffael gwybodaeth, sgiliau clinigol ac agweddau proffesiynol o fewn cwricwlwm cynyddol integredig. Ein nod yw paratoi clinigwyr gwych sy'n deall pobl a'r amgylchedd lle’r ydym yn byw.

Mae’r radd hon ar gyfer y rhai sydd ar ein ffrydiau bwydo cydnabyddedig yn unig sy’n graddio gydag un o’r graddau canlynol:

 • Gradd BSc (Anrh.) Ffarmacoleg Feddygol, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (B210)
 • Gradd BSc (Anrh.) yn y Gwyddorau Biofeddygol, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (BC97)
 • Gradd BMedSci o Brifysgol Bangor (B100)
 • Gradd BSc (Anrh.) yn y Gwyddorau Meddygol, o Brifysgol De Cymru (B901)

Mae'n rhaid i bawb sy'n gwneud cais i astudio ar y cwrs A101 sefyll arholiad mynediad UCAT cyn cyflwyno cais drwy UCAS.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu’n rhan o ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i ehangu mynediad at Feddygaeth. Bydd nifer bach o fyfyrwyr dethol o’r ffrydiau bwydo wedi ymgymryd â modiwlau ychwanegol yn ystod eu gradd gyntaf sy’n eu gwneud yn gymwys i gael eu derbyn ar y cwrs 4 blynedd. Mae’n rhaid eich bod wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf neu 2:1.

Ar ôl dangos yr wybodaeth a’r sgiliau priodol i ddechrau ar yrfa yn y maes gofal iechyd, byddwch yn dilyn y cwrs C21 Gogledd Cymru sydd gyfwerth â blynyddoedd 2 i 5 o’r cwrs MBBCh.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig. Mae hyn yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth, dosbarthiadau ymarferol, darlithoedd a'r amgylchedd dysgu rhithwir. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich gwybodaeth yn yr amgylchedd clinigol, mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Mae'r rhaglen yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gwyddoniaeth yn y cyd-destun clinigol, a lle canolog y claf yng ngwaith meddyg. Credwn yn gryf bod cleifion yn ganolog i addysg feddygol, ac fel y cyfryw cewch eich cyflwyno i gleifion o'r flwyddyn gyntaf. Byddwch yn dysgu am gyflyrau meddygol cyffredin gan gleifion go iawn, yn ogystal â'u meddygon, mewn cyfleusterau dilys sydd â darpariaeth drawiadol o offer.

Mae diogelwch cleifion, gwybodaeth wyddonol, ysgolheictod, a rôl wasanaethu meddygon yn themâu sy'n uno drwy gydol y cwrs.

Wrth i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen fe welwch fod pwyslais cynyddol ar eich helpu i gaffael sgiliau clinigol, i ddechrau mewn amgylchedd efelychu gan symud ymlaen i leoliadau clinigol estynedig gyda chyfrifoldeb cynyddol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol ledled Cymru. Drwy gydol y cwrs, disgwylir i chi arddangos priodoleddau proffesiynol meddygon dan hyfforddiant.

Erbyn i chi raddio, byddwch wedi dangos mai gofal dros gleifion sy’n cael blaenoriaeth gennych chi. Drwy ymroi’n llawn i’r cwrs, byddwch yn gallu cymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn modd cymwys a moesegol, ac yn defnyddio eich gallu i ddarparu arweinyddiaeth ac i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr. Byddwch wedi cyflawni'r holl ddeilliannau a chymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a nodwyd yn y ddogfen ‘Deilliannau i raddedigion’.

Mae'r rhaglen Feddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.

Nodweddion nodedig

Tra byddwch chi’n fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn elwa ar:

 • Cwricwlwm troellog arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o bob cwr o’r byd
 • Addysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr rhyngwladol eu bri
 • Cyfleusterau addysgu rhagorol
 • cael Cymru gyfan yn ystafell ddosbarth i chi, sy'n golygu eich bod chi’n cael rhychwant eang o brofiad clinigol, o feddygfeydd bach, gwledig ac ysbytai bwthyn bach i adrannau damweiniau ac argyfwng prysur dros ben mewn dinasoedd ac arbenigeddau llawfeddygol cymhleth
 • Trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg.

“Mae Cymru'n lle gwych i astudio Meddygaeth, am sawl rheswm. Mae'r cwrs yn cynnig profiad dysgu cynnar ac ymarferol, a chewch eich addysgu gan arweinwyr y maes. Mae'r rhain yn cynnwys academyddion enwog a chlinigwyr talentog. Maen nhw'n angerddol am addysg feddygol ac, o mhrofiad i, bob amser yn barod i helpu. Rydyn ni'n cael gweld cleifion yn gynnar ac mae cael profiad o feddygaeth mewn gwahanol gymunedau ledled Cymru o gryn gymorth wrth ddewis ein harbenigeddau yn ar gyfer y dyfodol.'

Amy Butlin, Myfyriwr Meddygol

Achrediadau

Maes pwnc: Meddygaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Meddygaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 8113
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon, rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf canlynol:
- 2: 1 ar gyfer un o'r ffrydiau bwydo cydnabyddedig hyn neu raddio mewn deintyddiaeth:

 • Gradd BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol, Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd (B210)
 • Gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (BC97)
 • Gradd BMedSci (Anrh) mewn Gwyddorau Meddygol o Brifysgol Bangor (B100)
 • Gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol, o Brifysgol De Cymru (B901)

- wedi cyflawni BBB / ABC ar Safon Uwch neu gyfwerth gan gynnwys Bioleg a Chemeg
- wedi cyflawni iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B/6 neu gyfwerth. Os oes angen fisa Haen 4 arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI
- wedi cyflawni 8 TGAU gan gynnwys gradd B/6 mewn TGAU Mathemateg, Bioleg a Chemeg, neu gymwysterau cyfatebol (lefel, pynciau a gradd).
- dangos ymwybyddiaeth o'r system gofal iechyd yn y DU a natur yr hyfforddiant meddygol yn eich datganiad personol.
(Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau cyfatebol tebyg eraill.)

Prawf Derbyn
Mae'n rhaid eich bod wedi cymryd y UCAT cyn pen dwy flynedd ar ôl gwneud cais. Nid oes gennym sgôr trothwy lleiaf; fodd bynnag, gallwn ddefnyddio sgoriau UCAT yn ein gweithdrefn asesu cais.

Graddedigion deintyddol
Rhaid bod graddedigion deintyddol wedi cwblhau hyfforddiant ôl-raddedig pellach ac wedi ennill cymwysterau proffesiynol priodol, yn ogystal â chwrdd â'r meini prawf uchod. Cyflwynwch CV llawn (curriculum vitae) i'r Swyddfa Dderbyn pan fyddwch chi'n gwneud cais.

Amodau cofrestru
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd gael archwiliad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a thiwbercwlosis a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.
Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 24 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 76 yn gyffredinol gydag o leiaf 76 ar gyfer siarad ac o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

II: Heb ei dderbyn.
III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Canlyniadau ailsefyll

Ni fydd canlyniadau ailsefyll yn cael eu hystyried oni bai eu bod wedi'u cwblhau o fewn 12 mis o ddyddiad sefyll am y tro cyntaf.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Nid ydym yn derbyn BTECs ar gyfer y rhaglen hon.

Lefel T

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Please contact medadmissions@cardiff.ac.uk for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Rhoi sgôr i'ch cais

Nodwch fod y broses sgorio hon yn cael ei hadolygu.

Cewch bwyntiau am y cymwysterau a gyflawnwyd gennych. Dyfernir pwyntiau ar gyfer naw pwnc TGAU sy'n gorfod cynnwys Bioleg, Cemeg, Saesneg (Iaith Gyntaf) neu’r Gymraeg (Iaith gyntaf) a Mathemateg neu Rifedd. Os oes gennych chi ddyfarniad TGAU Gwyddoniaeth Ddwbl, cofiwch fewnbynnu’r ddwy radd ar UCAS. Mae graddau Safon Uwch a graddau anrhydedd a gyflawnwyd gennych yn rhoi pwyntiau ychwanegol ichi.

Os oes gennych chi radd TGAU Cymraeg iaith gyntaf sy’n uwch na’r radd iaith Saesneg, efallai y byddwch eisiau cysylltu â ni i gael rhagor o gyngor. Mae'r rhan fwyaf o ymgeiswyr yn gwneud cais os bydd ganddynt naw TGAU neu ragor.  Os oes gennych lai na hyn, neu gymwysterau amgen sy’n gyfwerth o ran lefel, pynciau a graddau, rydym yn eich cynghori’n gryf i anfon ebost i medadmissions@caerdydd.ac.uk i gael cyngor cyn gwneud cais.  Gallwch hefyd gysylltu â ni os nad ydych yn siŵr a yw eich gradd TGAU Saesneg yn bodloni ein gofynion iaith Saesneg.

Amgylchiadau esgusodol

Weithiau gall digwyddiadau y tu hwnt i'ch rheolaeth effeithio'n ddifrifol ar eich graddau.  Dylech chi neu eich ysgol/prifysgol roi gwybod i’ch bwrdd arholi am y rhain mor agos i’r adeg honno â phosib.  Os yw’n rhy hwyr ichi roi gwybod i’ch bwrdd arholi, gallwch ofyn inni a ydych yn gymwys i wneud cais am amgylchiadau esgusodol.  Byddwn yn rhoi dogfennaeth ichi ei chwblhau a'i dychwelyd cyn dyddiad penodol, felly mae'n bwysig cysylltu â ni drwy ebostio medadmissions@caerdydd.ac.uk cyn gynted â phosib.  Mae’r Grŵp Derbyn Myfyrwyr yn edrych ar yr holl geisiadau ar gyfer amgylchiadau esgusodol fesul achos.

TGAU

9, 8, A* = 3 phwynt

7, A = 2 bwynt

6, B = 1 pwynt

Safon Uwch

A* = 3 phwynt

A = 2 bwynt

Gradd (rhaid cyflawni'r graddau TGAU a Safon Uwch gofynnol)

Cyfanswm o 27 pwynt

27 pwynt yw'r uchafswm y gallwch eu cael. Mae'r sgôr terfyn i gael cyfweliad yn amrywio bob blwyddyn gan y bydd yn dibynnu ar ba mor gystadleuol yw'r holl geisiadau.

Bydd graddedigion deintyddiaeth ond yn cael eu hystyried ar gyfer UCAS A101/A102.  Mae’n rhaid i'r cais gynnwys geirda academaidd neu eirda gan Lawfeddyg y Genau a'r Wyneb.  Mae Cymdeithas Llawfeddygon Prydeinig y Geg, y Genau a'r Wyneb (OMFS) yn rhoi gwybodaeth i ymgeiswyr o ran cael hyfforddiant gyda’r Gymdeithas.

Gofynion Mynediad Anacademaidd

Caiff eich datganiad personol a'ch geirda academaidd eu hasesu. Dylech chi allu dangos y canlynol:

 • Dealltwriaeth o’r hyn yw gyrfa ym maes Meddygaeth
 • Tystiolaeth o brofiad ym maes gofal a’r gallu i fyfyrio arno
 • Tystiolaeth o’r gallu i gymryd cyfrifoldeb personol ynghyd â’r gallu i fyfyrio ar hyn
 • Tystiolaeth o agwedd gytbwys at fywyd
 • Tystiolaeth o ddysgu hunangyfeiriedig.

I weld y gofynion mynediad diweddaraf, cyfeiriwch at ein polisi Derbyn Israddedigion cyn gwneud cais.  Gallwch gysylltu â ni drwy ebostio medadmissions@caerdydd.ac.uk os bydd gennych ymholiadau o hyd ar ôl hynny.

Ein proses gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:
- yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
- wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
- yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
- yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri £9,250 Dim
Blwyddyn pedwar £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £43,700 Dim
Blwyddyn dau £43,700 Dim
Blwyddyn tri £43,700 Dim
Blwyddyn pedwar £43,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Bydd eich cwrs yn cael ei rannu’n dri chyfnod penodol. Yn ystod Cam 1 (eich Blwyddyn 1) byddwch yn dysgu’r wyddoniaeth graidd ac ymarfer clinigol. Yn ystod cam 2 (Blynyddoedd 2 a 3) byddwch yn dysgu sut i ofalu drwy brofiad clinigol cyfoes integredig, ac yn ystod Cyfnod 3, byddwch yn dysgu ar sail gwaith ac yn y gwaith, gan atgyfnerthu eich gwaith paratoi ar gyfer ymarfer.

Mae'r Cwrs Israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn Gwrs Anfodiwlaidd ac felly mae'n amhosibl rhoi’r dulliau dysgu mewn adrannau. Y syniad y tu ôl i C21 yw meithrin ac ennill gwybodaeth a syniadau newydd drwy ehangu a datblygu’r hyn rydych chi’n ei wybod yn barod. Mae ""cwricwlwm cynyddol"" yn rhoi cyfle i chi ailymweld ag agweddau ar ddysgu, a thrwy hynny ddyfnhau eich dealltwriaeth.

Y prif ddull o gyflawni yn eich Blwyddyn 1 fydd drwy ddysgu seiliedig ar achos, lle’r ydych yn cael eich cefnogi mewn grwpiau bach gan hwylusydd hyfforddedig. Byddwch yn dysgu gwyddoniaeth sylfaenol a chlinigol drwy astudio’r thema ‘Cwrs Cronolegol Bywyd’. Bydd pob uned astudio yn cynnwys cyfres o achosion cleifion, a fydd yn para tua phythefnos fel arfer.

Yn ystod blynyddoedd 3 a 4 byddwch yn cymhwyso ac yn meithrin yr hyn a ddysgwyd yn flaenorol drwy fwy o amser clinigol mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru. Bydd dysgu yn cael ei ganoli ar brofiad cleifion wrth i chi ddilyn cleifion ar hyd y llwybr gofal o leoliadau cymunedol i ofal ysbyty ac yn ôl i'r gymuned ar leoliadau gwaith. Bydd dysgu ar leoliad clinigol yn cael ei ategu gyda chyfnodau pellach o hyfforddiant yn ôl yng Nghaerdydd, lle byddwch yn ailymweld ag egwyddorion gwyddonol craidd ac yn adeiladu ar y rhain, ond gyda rhagor o bwyslais ar y patho-ffisioleg, dulliau diagnostig, rheoli a thrin clefydau cyffredin.

Erbyn Blwyddyn 4 byddwch yn barod i ymgymryd â rôl fwy gweithredol mewn timau clinigol. Mae'r pwyslais ar gyfnerthu gwybodaeth a sgiliau i'ch paratoi ar gyfer gweithio fel meddyg yn y GIG, gan sicrhau trosglwyddiad llyfn o fod yn fyfyriwr i fod yn Feddyg Sylfaen.

Mae'r dysgu craidd yn cael ei ategu gan gyfres o “gydrannau a ddewiswyd gan y Myfyriwr” (SSC) ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, sy'n eich galluogi i ddewis prosiectau o blith rhestr o ddewisiadau sydd ar gael, neu i ddatblygu eich prosiect eich hun. Mae SSC yn darparu'r ysgogiad a'r cyfle i chi, dan arweiniad a chyfarwyddyd priodol, i gaffael gwybodaeth drwy broses archwilio ac eich ymdrechion deallusol eich hun.

Mae SSC yn ategu addysgu MBBCh craidd, sy'n eich galluogi i astudio meysydd o ddiddordeb arbennig, gan gyflwyno sgiliau ymchwil ac annog meddwl dadansoddol a beirniadol o’ch blwyddyn gyntaf ymlaen. Cewch eich annog i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o arbenigeddau meddygol a gwyddonol, gan gynnwys y rhai y tu allan i barth meddygaeth draddodiadol. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i fynd ar leoliad gwaith 'dewisol' ac ymweld â lleoliadau meddygol yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu'n rhyngwladol. Mae'r 'dewisiadau' hyn yn eich galluogi i fynd ar drywydd agwedd ar feddygaeth sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a gallai gael ei adolygu cyn dechrau eich blwyddyn academaidd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Mae eich blwyddyn gyntaf ar y MBBCh yn cyfateb i Flwyddyn 2 ar gyfer y garfan y byddwch chi'n ymuno â hi.

Byddwch yn cychwyn yn gynharach na myfyrwyr eraill Blwyddyn 2 C21, h.y. ym mis Awst, gydag Ysgol Haf. (Cysylltir â chi gyda dyddiadau ar ôl i chi dderbyn eich cynnig.) Byddwch yn cael eich cyflwyno i Ddysgu Seiliedig ar Achosion mewn sesiwn 2-3 wythnos wedi'i gwneud yn arbennig. Yn ystod y cyfnod hwn bydd gennych addysg benodol mewn sgiliau cymryd hanes clinigol ac arholi a byddwch hefyd yn treulio amser yn y cyfleuster sgiliau clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth.

Yn dilyn hyn, rydych chi'n integreiddio â'r myfyrwyr israddedig sy'n dechrau ail flwyddyn eu cwrs.

Wrth ymuno â'r cwrs, bydd yr holl fyfyrwyr ar y rhaglen pedair blynedd yn cael eu cyflwyno i'r cysyniad o ddysgu ar sail achosion yn ystod pythefnos pwrpasol a gynlluniwyd yn arbennig. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn cael addysg bwrpasol hefyd mewn cymryd hanes a sgiliau archwiliadau clinigol, a byddwch hefyd yn treulio amser yn y cyfleuster sgiliau clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth. Wedi hynny byddwch ar yr un lefel yn llwyr â'r myfyrwyr israddedig sy'n dechrau ail flwyddyn eu cwrs. Mae gweddill eich blwyddyn gyntaf yn seiliedig ar gyfres o senarios clinigol sy'n cysylltu'r gwyddorau sylfaenol â chyflyrau clinigol cyffredin, megis anafiadau cyhyrysgerbydol, clefyd y galon, diabetes a phroblemau gastroberfeddol.

 • Fe ddysgwch sut i drin problemau meddygol ar sail yr egwyddorion sylfaenol a datblygu eich sgiliau rhesymu gwyddonol
 • Cefnogir y sesiynau grŵp bach gan ddarlithoedd a seminarau, mynediad at wyddor bywyd ac adnoddau sgiliau clinigol
 • Gan amlaf, byddwch yn treulio diwrnod yr wythnos yn gweld cleifion mewn ysbytai lleol, meddygfeydd a gwasanaethau cymunedol eraill ar hyd a lled de-ddwyrain Cymru
 • I ddechrau, byddwch yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth arferol, ond, wrth i achosion ddatblygu, byddwch yn symud ymlaen at gyflwyniadau clinigol mwy cymhleth yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth annormal.

Bydd yr addysgu yn digwydd yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn adeilad Cochrane, datblygiad blaenllaw ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ac yn Ysgol y Biowyddorau. Byddwch hefyd yn cylchdroi drwy ganolfannau addysgu a dysgu clinigol rhanbarthol ym Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd. Byddwch yn astudio 11 achos yn ystod eich blwyddyn gyntaf. Mae pob achos yn para pythefnos fel arfer. Yn ogystal â dysgu gwyddoniaeth graidd, mae uchafbwyntiau’r flwyddyn hon yn cynnwys:

1. Dysgu yn y gymuned

Caiff y pwysigrwydd o weld y claf yn ei gymuned ei bwysleisio ac mae’r rhaglen Dysgu Clinigol Cymunedol yn adeiladu ar y dysgu yn seiliedig ar achosion. Bydd pob lleoliad yn cynnwys dysgu sy’n seiliedig ar dasgau, fel eich bod yn casglu portffolio o brofiad dysgu clinigol. Bydd hyn yn eich helpu i gysylltu ‘pobl go iawn’ â’r achos rydych yn ei astudio yn ogystal â nodau mwy hirdymor fel agweddau proffesiynol, dealltwriaeth o’r gwaith o ddarparu gwasanaeth iechyd, ac arweinyddiaeth. Un o uchafbwyntiau'r rhaglen dysgu clinigol cymunedol yw’r diwrnod iechyd gwledig. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu am heriau darparu gofal iechyd mewn lleoliad gwledig o’u cymharu â'r gwasanaethau sydd ar gael mewn lleoliad trefol. Byddwch yn dysgu gan feddygon a pharafeddygon sut i ymateb i argyfwng drwy gymryd rhan mewn efelychiad o ddamwain draffig wledig.

2. Rhaglen Cydrannau o Ddewis y Myfyriwr

Mae’r rhaglen SSC ym Mlwyddyn 1 yn cynnwys pedwar cyfle dysgu penodol.

Prosiectau profiad

Mae'r ddau brosiect profiad yn eich amlygu chi i amrywiaeth eang o leoliadau a phynciau, a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel uwch. Yn bwysig, mae prosiectau a fydd yn hwyluso astudio y tu hwnt i ffiniau meddygaeth draddodiadol, ac mae'r rhain yn cynnwys lleoliadau mewn gwaith cymdeithasol, meddygaeth gyflenwol a'r proffesiynau sy'n gysylltiedig â meddygaeth.

Erthygl newyddiadurol

Bydd yr erthygl newyddiadurol yn eich galluogi i arddangos sgiliau academaidd beirniadol chwilio am lenyddiaeth, arfarnu deunydd gwyddonol cymhleth yn seiliedig ar dystiolaeth a’r cyfathrebu syml, cydlynol a chryno a ddaw i ganlyn hynny. Bydd hefyd yn eich herio i gyfleu eich neges newyddiadurol mewn modd difyr ond sy’n procio'r meddwl.

Cynhadledd unigryw Blwyddyn 1 (2)/Blwyddyn 4 (5) C21

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gyda siaradwyr gwadd yn rhoi sylw i nifer o themâu amrywiol ynghylch ffynnu a goroesi yn yr ysgol feddygol a moeseg feddygol. Mae myfyrwyr Blwyddyn 5 (eich Blwyddyn 4) yn hwyluso ac yn rhannu eu profiadau o leoliadau clinigol yng Ngham 2; Lleoliadau mewnosod ac Erasmus. Mewn grwpiau bach, bydd myfyrwyr Blwyddyn 2 (eich Blwyddyn 1) yn paratoi cyflwyniadau poster yn seiliedig ar eu prosiect profiad SSC cyntaf. Bydd myfyrwyr Blwyddyn 5 yn "beirniadu" y posteri ac yn rhoi adborth i academyddion. Bydd yr SSC hwn yn eich galluogi i gael profiad o fynd i gynhadledd wyddonol/meddygol a chyflwyno yno, ac yn cynnig cyfle sylweddol i ryngweithio â chyfoedion hŷn wrth iddyn nhw gychwyn ar gam nesaf eu gyrfaoedd academaidd a chlinigol.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn 3 rydych chi'n dysgu egwyddorion gofal clinigol integredig, i ddysgu am ddull clinigol a rhesymu diagnostig ac yn cysylltu hyn ag egwyddorion gwyddonol sylfaenol meddygaeth. Rhennir y flwyddyn yn bum cyfle dysgu penodol:

 • Tri lleoliad clinigol 10 wythnos gydag wythnosau ar y dechrau ac ar y diwedd ar Gampws Caerdydd
 • Chwe wythnos o addysg ar Wyddorau Clinigol Cymhwysol (pob blwyddyn addysgu)
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros saith wythnos – cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

Yn ystod Blwyddyn 2, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar leoliadau clinigol, gan ddysgu meddygaeth drwy ddilyn cleifion drwy'r system gofal iechyd. Rydym yn disgwyl i chi ganolbwyntio ar y cleifion o ran eich dulliau dysgu drwy weld taith y claf drwy'r system gofal iechyd. Bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar brofiad cleifion o safbwynt salwch a'r system gofal iechyd, a dysgu am hanfodion gofal clinigol rhagorol.

Dylech fynd am bob cyfle clinigol a gynigir, er mwyn i chi allu:

 • Bod yn hyddysg wrth gyflawni asesiadau clinigol
 • Llunio diagnosis gwahaniaethol
 • Disgrifio ac esbonio egwyddorion ymchwiliadau
 • Disgrifio dulliau rheoli a thrin clefydau cyffredin a'u hesbonio.

Blwyddyn tri

Mae Blwyddyn 3 (sy'n cyfateb i Flwyddyn 4 y garfan rydych chi wedi ymuno â hi) yn dilyn patrwm tebyg i Flwyddyn 2, ond bydd eich amser yn canolbwyntio ar achosion cynyddol arbenigol. Byddwch yn parhau i ymarfer y sgiliau craidd a ddysgir ym mlwyddyn 2 ond yn cymhwyso hyn mewn lleoliadau clinigol gwahanol. Rhennir y flwyddyn yn nifer o gyfleoedd dysgu ar wahân:

 • Tri lleoliad clinigol ar draws ysbytai Cymru, gydag wythnosau ar y dechrau ac ar y diwedd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros flwyddyn gyfan - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

A. Menywod, Plant a Theuluoedd

Nod cyffredinol y lleoliad hwn yw eich galluogi i ennill sgiliau sy'n berthnasol i fenywod a phlant, i wneud asesiad clinigol o broblem, a datblygu cynllun gofal yn ei ystyr ehangaf. Byddwch yn treulio amser gydag obstetryddion a phediatregwyr ledled Cymru ac yn cael y cyfle i weld drosoch eich hunan pa mor bwysig yw gwaith aml-ddisgyblaeth yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal eilaidd. Dylai'r claf barhau i fod yn ganolbwynt y dysgu a bydd cyfleoedd i ryngweithio â menywod, plant a rhieni sy'n cael mynediad at y system gofal iechyd.

B. Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg

Mae'r ymlyniad hwn yn defnyddio arbenigedd un o'r pedwar Sefydliad Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth. Byddwch yn profi arferion mwy arbenigol yn ystod yr ymlyniad Niwrowyddoniaeth glinigol ond byddwch yn gweld sut mae sylfaen ardderchog mewn sgiliau generig yn hwyluso rhesymu clinigol a diagnostig. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i bob meddyg da eu datblygu a’u perffeithio. Cewch gyfleoedd gwych hefyd i weld cleifion â salwch seiciatrig, a dod i werthfawrogi pa mor gyffredin yw anhwylderau seiciatrig yn ein poblogaeth. Byddwch yn dysgu am anhwylderau seiciatryddol sylfaenol ac yn gweld sut y gall problemau iechyd meddwl ddylanwadu ar sut mae cleifion yn cyflwyno gyda salwch eraill ac yn ei reoli. Bydd yr addysgu offthalmoleg yn wythnos bwrpasol a dreulir yng Nghaerdydd. Yn ystod eich lleoliad un wythnos mewn offthalmoleg, byddwch yn cael cyfleoedd i ehangu eich dealltwriaeth o batholeg offthalmolegol, sgiliau archwilio a rheoli yn ogystal â thynnu sylw at y gofynion cymorth i gleifion â nam ar eu golwg.

C. Clefydau Cronig 2 - Geriatreg, Clefydau Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg

Mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a baich sylweddol o glefydau cronig yn ein poblogaeth. Mae'r rhain yn feysydd blaenoriaeth i’r GIG fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd, ac mae angen i chi ddeall yr heriau a ddaw yn sgil yr afiechydon hyn.  Mae'r lleoliad yn adeiladu ar egwyddorion rheoli clefydau cronig a gyflwynwyd ym Mlwyddyn 3 (eich Blwyddyn 2), ond gyda phwyslais arbennig ar yr unigolyn oedrannus ac unigolion sydd â chlefydau cyhyrysgerbydol a chlefydau ar y croen.

Cynllun cyfnewid ERASMUS

Yn ystod Blwyddyn 4 (eich Blwyddyn 3), bydd myfyrwyr sydd â sgiliau iaith yn cael y cyfle i wneud cais am le ar gynllun cyfnewid ERASMUS.  Gall myfyrwyr llwyddiannus ddewis astudio'r lleoliad menywod, plant a theuluoedd yn un o'r ysgolion meddygol sy’n bartneriaid i ni yn Ffrainc, Sbaen, Portiwgal a'r Eidal.

Blwyddyn pedwar

(Blwyddyn olaf, sy'n cyfateb i Flwyddyn 5 y garfan rydych wedi ymuno â hi). Mae ein Rhaglen Gysoni unigryw yn dwyn holl elfennau'r cwrs ynghyd, gan gyfuno'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n bodoli’n barod gyda'r rhai sy'n ofynnol gan y Rhaglen Sylfaen i’ch paratoi chi ar gyfer bywyd ar ôl graddio.

 • Mae eich integreiddio o fewn timau clinigol a chyfrifoldeb dros ofal cleifion yn cynyddu drwy gydol eich blwyddyn olaf yn astudio, gyda'r bwriad o’ch paratoi chi ar gyfer eich rôl fel meddyg sy'n gweithio yn y GIG, ac yn barod ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig
 • Byddwch yn canolbwyntio ar asesu a rheoli cyflwyniadau clinigol acíwt a chronig, a chewch fwy a mwy o gyfrifoldeb ar hyd y flwyddyn
 • Bydd dau leoliad clinigol dros gyfnod o wyth wythnos, un mewn ysbyty a'r llall yn y gymuned (meddygfa). Bydd disgwyl i chi gyfrannu at ofal cleifion dan oruchwyliaeth
 • Byddwch yn dysgu yn y gweithle yn bennaf, gyda sesiynau yn y ganolfan efelychu a sesiynau grwpiau bach wedi eu dylunio i fireinio eich meddwl clinigol a’ch sgiliau gwneud penderfyniadau
 • Dilynir y lleoliadau hyn gan gyfnod dewisol o rhwng 8 a 10 wythnos mewn cyrchfan o’ch dewis, unrhyw le yn y byd, i astudio’r agweddau ar feddygaeth sy’n apelio at eich dychymyg
 • Bydd pedwar bloc dysgu creiddiol dros gyfnod o bythefnos yr un yn rhoi sylw i agweddau pwysig ar yrfa feddygol. Mae’r gweithgareddau hyn yng Nghaerdydd, ar thema “Paratoi ar gyfer Ymarfer”, “Newid Ymarfer”, “Gwyddoniaeth Ymarferol” ac “Ymarfer ar gyfer Ymarfer,” yn cynnig dealltwriaeth o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau gwaith. Maen nhw’n cynnwys gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth, gwella gwasanaethau, sgiliau ymchwil academaidd, a bywyd fel meddyg Sylfaen
 • Daw’r Rhaglen Gysoni i ben gyda’r dyfarniad Uwch Gynorthwy-ydd dan Hyfforddiant saith wythnos o hyd i fyfyrwyr. Mae hyn yn eich galluogi chi i weithio fel rhan o'r tîm clinigol drwy reoli cleifion yn uniongyrchol dan oruchwyliaeth timau ysbytai. Mae'n digwydd yn yr ysbyty lle byddwch chi’n ymgymryd â’ch swydd sylfaen gyntaf, os yw honno yng Nghymru. Os yw’r swydd yn rhywle arall, gallwch ddewis trefnu cyfle i fod yn uwch gynorthwyydd dan hyfforddiant yn yr ysbyty hwnnw eich hun, neu adael i ni drefnu eich cyfle ar eich rhan yng Nghymru.

Mae'r flwyddyn olaf yn sicrhau eich bod chi’n barod ar gyfer eich gyrfa mewn meddygaeth, gan atgyfnerthu’r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i berfformio ar y lefel uchaf o fewn y GIG.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu ystod eang o opsiynau modiwl lle bo modd, ond er y gwneir pob ymdrech i gynnig dewis, dylech fod yn ymwybodol y gallai hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fod wedi dilyn rhai pynciau penodol yn barod cyn cael lle ar rai modiwlau, ac mae modiwlau eraill yn rhai craidd neu'n ofynnol ar eich rhaglen ddewisol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r cwrs MBBCh yn cynnig cwricwlwm integredig modern gydag amrywiaeth unigryw o brofiadau dysgu. Cynhelir addysgu mewn lleoliadau clinigol mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr o arbenigeddau fel Fferylliaeth a myfyrwyr Iaith a Lleferydd. Mae hyn yn eich galluogi i ddysgu o lygad y ffynnon am bwysigrwydd y tîm amlddisgyblaethol ym maes gofal cleifion modern.

Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau addysgu drwy addysgu grwpiau bach a dysgu ar sail achosion. Mae’r dysgu yn cael ei ategu a'i atgyfnerthu gan raglen gydlynol o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, sesiynau labordy a sgiliau clinigol, a phrofiad clinigol perthnasol.

Ym mhob un o’ch blynyddoedd astudio, byddwch yn ailymweld â phroblemau clinigol cyffredin ac yn adeiladu ar yr hyn y byddwch wedi’i ddysgu’n barod. Gelwir hyn yn ddysgu cynyddol. Bydd y wybodaeth newydd, felly, yn haws ei chofio a’i chymhwyso at y cyd-destun clinigol pan welwch chi gleifion.

Mae dysgu ar sail achosion yn ddull dysgu sydd wedi ei strwythuro a’i ategu. Mae'r dull dysgu hwn yn y cyd-destun clinigol yn ei gwneud yn haws i gofio gwybodaeth. Byddwch yn dysgu sgiliau clinigol ymarferol fel cyfathrebu, archwilio a sgiliau trefniadol ymarferol mewn canolfannau sgiliau clinigol. Mae sgiliau cyfathrebu yn cael eu dysgu drwy ddefnyddio actorion sydd wedi eu hyfforddi i ymddwyn fel cleifion. Mae hwn yn amgylchedd diogel i chi ddysgu sut i gasglu gwybodaeth ac egluro clefydau a thriniaethau. Bydd gweithdai’n parhau drwy'r cwrs a daw'r senarios yn fwy cymhleth a heriol.

Yn ystod cyfnod 2 byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser mewn amgylcheddau clinigol, fel clinigau cleifion allanol, wardiau a meddygfeydd. Cewch eich dysgu gan feddygon ysbytai, Meddygon Teulu, a thiwtoriaid sgiliau clinigol. Byddwch yn dysgu drwy siarad â chleifion a’u harchwilio, a byddwch wedyn yn trafod hyn gyda chlinigwyr. Cewch eich dysgu yn y sefyllfa glinigol, mewn sesiynau tiwtorial i grwpiau bach, gan ddefnyddio'r Ganolfan Sgiliau Clinigol, ystafelloedd efelychu a rhywfaint o ddarlithoedd.

Rhan ganolog o'r cwrs yw dysgu hunangyfeiriedig, gan roi cyfle i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich addysg eich hun a sicrhau ei bod yn cyd-fynd â’ch diddordebau eich hun. Bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eich addysg, gan eich paratoi ar gyfer oes o ddatblygiad personol parhaus.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym yn canolbwyntio arnoch chi ac ar eich addysg. Fe gewch chi gymorth gennym ni i gymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb dros eich addysg eich hun, ac wrth i chi ddefnyddio eich menter eich hun rydym yn eich annog chi i fanteisio ar y cyfleoedd a’r profiadau a fydd ar gael i chi fel myfyriwr ac, yn ddiweddarach, fel meddyg.

Bydd gennych diwtor personol penodol ar gyfer cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd. Bydd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu trefnu i drafod cynnydd. Dylech gymryd y cyfle i fyfyrio ar eich galluoedd a’ch perfformiad drwy ddatblygu cynllun datblygu personol.

Tra byddwch chi ar leoliad clinigol, bydd tîm o unigolion yn gyfrifol am eich lles. Mae'r rhain yn cynnwys y rheolwyr israddedig, uwch ddarlithwyr er anrhydedd, ynghyd â'ch goruchwyliwr addysgol penodol.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog. Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ar draws y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Adborth
Byddwch yn cael adborth ffurfiannol rheolaidd ar eich perfformiad drwy gydol y cwrs. Bydd adborth ffurfiannol yn llafar ac yn ysgrifenedig, yn dibynnu ar y dasg a aseswyd. Byddwch yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig ar eich perfformiad mewn cyflwyniadau llafar ac yn yr amgylchedd clinigol ar sgiliau clinigol a phroffesiynoldeb. Bydd adborth ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar adroddiadau a phrosiectau ysgrifenedig. Diben yr adborth hwn yw eich bod yn myfyrio ar berfformiad ac yn ei ddefnyddio’n adeiladol er mwyn i chi barhau i wella.

Byddwch yn cael adborth ar bob asesiad crynodol.

Bydd adborth ysgrifenedig manwl yn cael ei ddarparu ar arholiadau gwybodaeth, gan roi eich marciau i chi ynghyd â pherfformiad y garfan.

Bydd adborth ar berfformiad mewn arholiadau clinigol (ISCE) yn cael ei ddangos gan ddarparu marciau ar gyfer yr orsaf i chi, adborth parth ynghyd â chanlyniadau perfformiad cyffredinol y garfan a sylwadau unigol gan yr arholwr.

Mewn achos o fethu arholiad, byddwch yn gallu cwrdd ag aelod o staff academaidd ar gyfer rhagor o adborth, cyngor a chymorth. Dylech drafod eich cynnydd academaidd gyda'ch mentor academaidd o leiaf unwaith y flwyddyn.

Sut caf fy asesu?

Assessment throughout the programme will be based on an ethos of frequent look and rapid remediation.  You will complete a balance of formative assessments (i.e tests to help you know whether you are making progress) and summative assessments (i.e tests that have to be passed, in order to be able to move on to next phase).

You must demonstrate the outcomes defined by the General Medical Council in ‘Outcomes for Graduates'.  Reasonable adjustments will be made, where appropriate, to enable you to achieve these outcomes, but the outcomes themselves will not be adjusted.

Knowledge examinations are usually in the format of ‘single best answers’ (SBAs). During Year 2 (your Year 1) you will sit summative examinations which test your acquisition of knowledge learnt during this year as well as a progress test.

In the later years scientific knowledge will be assessed through written Progress Tests.  These are a form of assessment where groups of learners at different stages of the same course undertake the same written test. The test is comprehensively aligned with the overall curriculum. Due to the need for wide sampling, items will be of the SBA type. The test will be repeated three times per year using the same style but different questions. This will give a wide sampling of your knowledge over a period of time. This method of testing fosters knowledge retention and negates the benefit of last minute learning. 

As medicine is a vocational programme, you will be assessed on your acquisition of clinical skills of communication, clinical examination and assessment and practical procedures. These will be done in the clinical environment where feedback can be given and then in a formalised examination, using actors and patients. These assessments (iSCE integrated structured clinical examinations) will occur at the end of Year 2 (your Year 1) and in the Spring of Year 4 (your Year 3).

Your professionalism will be assessed throughout the programme using portfolios which encourage you to reflect on your experiences and on learning events in the clinical environment.

There are also a range of in-course assessments; short written reports and oral presentations which require completion to a satisfactory standard.

During the final year you will sit the Prescribing Skills Assessment. This is a nationally-set written paper taken by Final Year students in all medical schools. It tests your ability to prescribe safely, accurately and responsibly. You must pass this examination to be able to graduate.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Dull gwyddonol a dulliau cynnal ymchwil
 • Dadansoddi a dehongli data meintiol ac ansoddol
 • Sgiliau cyfathrebu - yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Rhifedd
 • Sgiliau TG
 • Sgiliau cyflwyno ar lafar
 • Datrys problemau
 • Hanes clinigol a sgiliau archwilio
 • Diagnosis a rheoli cyflwyniadau clinigol
 • Cynnal gweithdrefnau ymarferol yn ddiogel ac yn effeithiol
 • Gofal meddygol brys
 • Rhagnodi
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Sgiliau addysgu

O ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs hwn, byddwch yn gallu dangos pob un o'r deilliannau i raddedigion meddygol fel y’u diffinnir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn 'Deilliannau i raddedigion (2018)’. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cymryd cyfrifoldeb dros ofal, diagnosis, rheoli a thrin cleifion;
 • gosod anghenion a diogelwch cleifion wrth wraidd y broses ofal;
 • dangos parch at eu cleifion bob amser
 • cymryd cyfrifoldeb dros eich ymarfer a’ch gweithredoedd eich hunain
 • arddangos y gallu i ymholi a bod yn barod i barhau i ddysgu, addysgu, gwerthuso ac ymchwilio drwy gydol eu gyrfaoedd;
 • datblygu gwybodaeth bresennol, dyfnhau dealltwriaeth a gwella perfformiad drwy ddysgu drwy brofiad;
 • addasu’n effeithiol mewn ymateb i ansicrwydd a newid;
 • cyfuno dysgu cyfeiriedig, hunan-gyfeiriedig ac ar sail efelychu
 • arddangos ymwybyddiaeth gadarn o faterion moesegol, cyfreithiol a chymunedol;
 • gwneud y cysylltiad rhwng seiliau gwyddonol meddygaeth, gan gynnwys y rhan fwyaf o ddatblygiadau diweddar, a diagnosis a thrin clefydau
 • allosod pwysigrwydd penderfynyddion corfforol, seicolegol a chymdeithasol iechyd i ymarfer meddygol
 • gweithredu fel aelod effeithiol o dimau amlddisgyblaethol
 • Ymarfer yn effeithiol fel meddyg Rhaglen Sylfaen yn y GIG.

Mae'n rhaid i chi fod yn hyddysg yn yr holl sgiliau ymarferol a restrir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol i raddio.

Fel myfyriwr meddygol mae disgwyl i chi ddangos ymddygiad proffesiynol, sy'n briodol i feddyg dan hyfforddiant, bob amser o’r adeg y byddwch chi’n dechrau'r cwrs. Y Cyngor Meddygol Cyffredinol sy’n gosod y safonau ar gyfer pob meddyg a myfyriwr meddygol. ( http: //www.gmc -uk.org/guidance ).

Ar ddiwedd y cwrs israddedig byddwch yn derbyn eich gradd MBBCh (neu gyfwerth), sy'n gymhwyster meddygol sylfaenol (PMQ). Mae meddu ar PMQ yn rhoi’r hawl i chi gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn amodol yn unig ar dderbyn nad oes unrhyw bryderon Addasrwydd i Ymarfer i'w hystyried. Mae cofrestru dros dro yn gyfyngedig o ran amser i uchafswm o dair blynedd a 30 diwrnod (1125 diwrnod i gyd). Bydd eich cofrestriad dros dro yn dod i ben ar ôl y cyfnod hwn fel arfer.

Dim ond swyddi Blwyddyn Sylfaen 1 cymeradwy a roddir i feddygon sydd wedi'u cofrestru dros dro: nid yw’r gyfraith yn caniatáu i feddygon cofrestredig dros dro ymgymryd ag unrhyw fath arall o waith. I gael swydd Blwyddyn Sylfaen 1 bydd angen i chi wneud cais yn ystod blwyddyn olaf eich cwrs israddedig drwy gynllun dethol Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU, sy'n dyrannu’r swyddi hyn i raddedigion ar sail gystadleuol. Mae’r holl raddedigion cymwys yn y DU wedi cael lle ar raglen Sylfaen Blwyddyn 1, ond nid oes modd gwarantu hyn. Er enghraifft, petai cynnydd yn nifer y ceisiadau cystadleuol gan raddedigion nad ydynt yn hanu o’r DU.

Fel arfer bydd rhaglen Blwyddyn Sylfaen 1 yn cael ei chwblhau’n llwyddiannus ymhen 12 mis a chaiff ei marcio gan ddyfarniad Tystysgrif o Brofiad. Byddwch wedyn yn gymwys i wneud cais i gofrestru’n llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Mae angen cofrestru'n llawn a chael trwydded i ymarfer i wneud gwaith meddygol heb oruchwyliaeth yn y GIG neu ymarfer preifat yn y DU.

Er bod y wybodaeth hon yn gywir ar hyn o bryd, mae angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol y gallai rheoliadau yn y maes hwn newid o bryd i’w gilydd.

Mae rhywfaint o drafodaeth ynghylch a ddylid dileu cofrestriad dros dro ar gyfer meddygon sydd newydd gymhwyso. Os bydd hyn yn digwydd, bydd graddedigion o'r Deyrnas Unedig yn cofrestru'n llawn cyn gynted ag y byddant wedi cwblhau llwyddiannus gradd MBBCh (neu gyfwerth). Yn ôl pob tebyg, bydd angen i raddedigion o'r Deyrnas Unedig wneud cais ar gyfer rhaglen hyfforddiant sy’n debyg i'r Rhaglen Sylfaen bresennol ac ni ellir gwarantu lleoedd ar y rhaglen hon ar gyfer holl raddedigion y DU.

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ystyried ar hyn o bryd a ddylid cyflwyno asesiad ffurfiol y bydd angen i bob myfyriwr meddygol yn y DU ei basio i allu cofrestru'n llawn. Er nad oes penderfyniad cadarn wedi’i wneud ynglŷn â chyflwyno arholiad o'r fath, na pha bryd, dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn rhagweld y bydd angen i garfanau o fyfyrwyr meddygol yn y dyfodol lwyddo ar rannau o Asesiad Trwyddedig Meddygol newydd y DU cyn y byddant yn gadael iddynt gofrestru gyda Thrwydded i Ymarfer.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen Feddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Yn 2017 roedd 100% o raddedigion yr Ysgol o’r MBBCh wedi sicrhau cyflogaeth neu wrthi'n astudio ymhellach o fewn 6 mis ar ôl graddio.

Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:

 • Gofal Aciwt
 • Anaestheteg
 • Academia Clinigol
 • Dermatolegydd
 • Meddygaeth Frys
 • Swyddog Iechyd yr Amgylchedd
 • Meddygaeth Deuluol
 • Cwnselydd Genetig
 • Gofal Dwys
 • Meddygaeth
 • Meddygaeth Alwedigaethol
 • Obstetreg a Gynaecoleg
 • Offthalmoleg
 • Pediatreg
 • Patholeg
 • Seiciatreg
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Radioleg
 • Cofrestrydd

Gyrfaoedd graddedigion

 • Cofrestrydd
 • Meddyg Teulu
 • Dermatolegydd
 • Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Lleoliadau

Drwy gydol y cwrs byddwch yn treulio amser gyda chleifion mewn lleoliadau clinigol i roi cyd-destun i'r hyn rydych chi'n ei ddysgu. Wrth i chi ddatblygu, cewch weld mwy a mwy o gleifion a bydd cymhlethdod eich achosion clinigol a'ch cyfrifoldeb dros ofalu am gleifion hefyd yn cynyddu.

Mae addysgu mewn lleoliadau clinigol yn digwydd mewn ysbytai, canolfannau meddygol cymunedol a thros 150 o feddygfeydd ledled Cymru. Gan hynny, gallwn gynnig profiad dysgu clinigol unigryw o amrywiol i chi. Caiff sgiliau ac ymddygiadau proffesiynol eu datblygu drwy gydol y cwricwlwm. Felly, pan raddiwch chi, byddwch yn gwbl barod i wynebu eich Rhaglen Sylfaen a'ch hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.

Dylai pob lleoliad clinigol roi cyfle i chi:

 • siarad â chleifion, eu harchwilio a chofnodi eich canfyddiadau a'ch casgliadau;
 • arsylwi ar wahanol feysydd o arfer meddygol a dysgu am broblemau cyffredin o fewn pob un;
 • cofnodi'r hyn rydych chi wedi ei weld, ymchwilio a holi ynghylch pethau nad ydych chi'n eu deall;
 • ymarfer a mireinio sgiliau clinigol ymarferol a roddwyd ar waith yn barod mewn lleoliad efelychu mewn lleoliadau clinigol go iawn;
 • integreiddio gwybodaeth wyddonol sylfaenol gyda sefyllfaoedd clinigol i ddatblygu gwerthfawrogiad o'r prosesau diagnostig;
 • cyfrannu at drafodaeth wythnosol sy'n seiliedig ar achosion;
 • cyflwyno achosion i aelodau uwch o staff.

Yn eich blwyddyn gyntaf (sy'n cyfateb i Flwyddyn 2 ar gyfer y garfan y byddwch yn ymuno â hi) byddwch yn treulio diwrnod y rhan fwyaf o wythnosau mewn amgylchedd clinigol mewn ysbyty neu leoliad cymunedol, lle byddwch yn cwrdd â chleifion â phroblemau clinigol yr ydych wedi bod yn dysgu amdanynt.

Yn ystod blynyddoedd 2 a 3, byddwch yn treulio amser ar leoliadau clinigol estynedig, ledled Cymru. Mae pob Bloc Lleoliad Clinigol yn para am 10 wythnos a bydd yn cynnwys wythnosau bob ochr dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, gyda’r addysgu’n cael ei gyflwyno naill ai o Gampws y Mynydd Bychan (Ysbyty Athrofaol Cymru) neu Ysbyty Athrofaol Llandochau. Bydd lleoliadau clinigol yn cael eu darparu gan y Byrddau Iechyd ledled Cymru. Byddwch yn gwerthfawrogi cyfoeth ac amrywiaeth y cyfleoedd dysgu a gynigir i chi yn yr Ysgol Feddygaeth.

'Lleoliadau ledled Cymru? Yn wirioneddol wych - heb amheuaeth un o'r agweddau gorau i gael bod yn feddyg Caerdydd. Cefais leoliad yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Roedd yn wych - fel myfyriwr blwyddyn olaf mewn ysbyty bach oedd yn hawdd dod i adnabod pob meddyg iau ac roeddwn yn aelod defnyddiol o’r tîm cyn bo hir. mae'n debyg nad oes llawer mwy o leoedd delfrydol i fod yn aros am ychydig wythnosau. Mae hefyd yn gyfle perffaith i chi ddod i adnabod ychydig mwy o'ch cyfoedion ' - Dr Mike Atkinson, un o raddedigion Caerdydd

Lleoliad Blwyddyn 2:

 1. Oncoleg ac Ymarfer Llawfeddygol
 2. Drws Ffrynt Ysbyty (yn cynnwys wythnos meddygon teulu)
 3. Clefydau Cronig 1 (yn cynnwys wythnos meddygon teulu)

Yn ystod Drws Ffrynt Ysbyty a Chlefydau Cronig 1, bydd myfyrwyr yn treulio wythnos benodol mewn Meddygfa.

Lleoliadau Blwyddyn 3:

 1. Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg
 2. Menywod, Plant a Theuluoedd
 3. Clefydau Cronig 2 (Geriatreg, Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg)

Penllanw'r rhaglen yw'r flwyddyn olaf i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu gwaith yn y GIG. Bydd y blynyddoedd 'Cysoni'(Blwyddyn Derfynol y rhaglen a blwyddyn gyntaf y Rhaglen Sylfaen) yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau a ddatblygwyd a'u cymhwyso yn yr amgylchedd clinigol dan oruchwyliaeth agos.

Lleoliadau Blwyddyn 4:

 1. Cynorthwyydd Iau dan hyfforddiant
 2. Gofal Sylfaenol
 3. Uwch Gynorthwyydd dan hyfforddiant

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.