Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg Blwyddyn Ragarweiniol (MOptom)

 • Maes pwnc: Optometreg
 • Côd UCAS: B514
 • Derbyniad nesaf: Medi 2024
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

MOptom prelim

Pam astudio'r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys blwyddyn sylfaen ac yna ein rhaglen MOptom 4 blynedd, a bydd yn rhoi'r wybodaeth ofynnol i chi gofrestru fel optometrydd.

briefcase

98% cyflogaeth

Roedd 98% o’n graddedigion mewn swyddi hynod fedrus 15 mis ar ôl i’w cwrs ddod i ben (Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19).

certificate

Cymwysterau uwch achrededig Coleg yr Optometryddion

Mae ein rhaglen yn cynnig ystod o dystysgrifau proffesiynol COptom i ganiatáu cwmpas gwell o ymarfer clinigol wrth gofrestru.

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

Rydym yn cyfuno addysg gofal iechyd blaengar, gofal cleifion o ansawdd uchel, ymchwil o'r radd flaenaf, a chyfleusterau clinigol ac addysgu rhagorol i'ch ysbrydoli i ddod yn optometrydd rhagorol.

Mae optometryddion heddiw yn glinigwyr gofal llygaid annibynnol sy'n chwarae rhan uniongyrchol o ran gwella golwg ac iechyd llygaid cleifion. Mae optometryddion yn ymarfer mewn lleoliadau gofal iechyd amrywiol, gan gynnwys amgylcheddau cymunedol, ysbytai a chartrefi. Maent yn gweithio gyda chleifion a'r cyhoedd yn gyffredinol i asesu, rhoi diagnosis, trin a rheoli problemau gyda'r llygaid a'r system weledol. Gallant helpu cleifion drwy ragnodi offer optegol fel sbectol a lensys cyffwrdd, drwy reoli problemau iechyd llygaid gan gynnwys cyffuriau therapiwtig neu driniaethau laser, yn ogystal â darparu cyngor ataliol, adsefydlu a rheoli gofal llygaid arall i'r cyhoedd.

Mae gofal iechyd llygaid yn faes sy'n newid yn gyflym, a gall optometryddion cofrestredig ddewis hyfforddi ymhellach mewn ystod eang o is-arbenigeddau clinigol.  Mae llawer o optometryddion heddiw yn rhagnodi meddyginiaethau ar gyfer problemau llygaid yn annibynnol ar feddyg, ac yn chwarae rhan hanfodol mewn timau gofal iechyd llygaid.

Bydd ein rhaglen yn eich galluogi i ddatblygu’r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gofrestru fel optometrydd gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol. Byddwch yn dysgu rheoli ystod eang o broblemau llygaid optegol a meddygol yn hyderus ac yn annibynnol wrth gymhwyso.  Byddwch yn cael cyfleoedd unigryw i arsylwi a gweithio yn ein clinigau llygaid arbenigol mewnol yn y Brifysgol dan arweiniad ein tîm amlddisgyblaethol cymwys iawn.  Yn ddiweddarach, yn ystod eich rhaglen, byddwch yn ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb am ofal cleifion ac yn mireinio eich sgiliau clinigol wrth weithio yn ystod eich lleoliad clinigol estynedig a drefnir gan Goleg yr Optometryddion ac yn ein clinigau arbenigol yn y Brifysgol.  

Mae cyfleoedd i sicrhau cymwysterau uwch gan Goleg yr Optometryddion yn rhan annatod o'n rhaglen sy'n eich paratoi ar gyfer ehangu o ran eich rôl ac ar gyfer newidiadau yn y proffesiwn optometrig yn y dyfodol.  Byddwch yn datblygu sylfaen ardderchog ar gyfer llwybrau gyrfa clinigol neu ymchwil ôl-raddedig arbenigol pellach, a byddwch yn barod i fynd i'r afael â heriau dysgu, arweinyddiaeth a datblygiad proffesiynol drwy gydol eich bywyd, gan eich galluogi i ffynnu mewn ymarfer optometrig modern yn y DU.

Achrediadau

Maes pwnc: Optometreg

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB. Gan gynnwys uchafswm o un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys uchafswm o un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC RQF mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol gyda Rhagoriaeth ym mhob un o'r unedau Craidd / Gorfodol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn ragarweiniol £9,000 Dim
Blwyddyn un £9,250 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn ragarweiniol £28,200 Dim
Blwyddyn ragarweiniol £28,200 Dim
Blwyddyn un £28,200 Dim
Blwyddyn dau £28,200 Dim
Blwyddyn tri £28,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Ar ddechrau'r rhaglen byddwn yn rhoi benthyg yr offer sydd ei angen arnoch ar gyfer y rhaglen. Mae angen blaendal o £250 ar gyfer yr offer hwn a bydd yn cael ei ad-dalu'n llawn ar ddiwedd y rhaglen ar yr amod bod yr offer yn cael ei ddychwelyd mewn cyflwr da. Darperir yr holl offer arall yn ein cyfleusterau clinigol.

Yn ystod semester 2 Blwyddyn 3 a Semester 1 blwyddyn 4, byddwch yn ymgymryd â chyfnod cyflogedig o ddysgu clinigol mewn ymarfer. Byddwch yn gallu dewis y lleoliad ar gyfer hyn a gallai hwnnw fod ledled y DU.  Efallai y bydd angen i chi deithio yn ôl i'r Brifysgol ar gyfer asesiadau diwedd semester.  Felly, bydd angen i chi ystyried costau llety a theithio cysylltiedig.

Un diwrnod bob wythnos wrth ddysgu'n ymarferol i ffwrdd o'r Brifysgol, byddwch yn dysgu o bell, felly bydd angen mynediad at offer TG arnoch i fynychu gweminarau a gweithgareddau addysgu ar-lein eraill.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Addysgir y Meistr Optometreg yn amser llawn dros 4 blynedd academaidd. Ym mhob blwyddyn byddwch yn astudio gwerth 120 o gredydau o fodiwlau.

Addysgir Blynyddoedd 1, 2 a 3 yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg ac mae pob modiwl yn orfodol.  

Mae Blwyddyn 4 yn cynnwys y modiwlau dysgu wrth ymarfer estynedig, a drefnir gan Goleg yr Optometryddion, a fydd yn cael eu gwneud mewn lleoliad optometreg yn y DU.  Yn ystod eich cyfnod dysgu wrth ymarfer, byddwch hefyd yn astudio modiwlau dysgu o bell, un diwrnod yr wythnos, a fydd yn cael eu haddysgu gan yr Ysgol.  Mae'r dysgu seiliedig ar waith mewn lleoliad clinigol ynghyd â chydrannau dysgu o bell ar gyfer y cyfnod hwn yn werth cyfanswm o 120 credyd. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn ragarweiniol

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cyflwyno gwybodaeth wyddonol gefndirol a phrofiad clinigol sylfaenol i baratoi ar gyfer gweddill y cwrs.

Erbyn diwedd y flwyddyn ragarweiniol, byddwch yn barod ar gyfer y blynyddoedd dilynol gyda gwybodaeth berthnasol a sgiliau academaidd y bydd eu hangen arnoch ar gyfer disgyblaeth seiliedig ar wyddoniaeth ar lefel gradd israddedig.

Dylech hefyd allu ymgymryd â phrofion iechyd llygaid offthalmig dethol a thechnegau dosbarthu a chael eich cyflwyno i hanfodion gweithio mewn amgylchedd ymarfer clinigol.

Bydd angen i chi basio pob modiwl er mwyn symud ymlaen i Flwyddyn 1.

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn 1 byddwch yn astudio 4 modiwl gorfodol. Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau astudio annibynnol mewn amgylchedd Prifysgol newydd, fel eich bod yn magu hyder ac yn adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer llwyddiant ym mlynyddoedd diweddarach y rhaglen. Byddwch yn dysgu am ymarfer optometreg modern a sut mae optometryddion yn ehangu eu cyfrifoldebau clinigol yn barhaus i ofalu am gleifion.

Byddwch yn astudio gwyddoniaeth graidd a thechnegau optometrig clinigol ac yn dysgu am agweddau cyfreithiol a moesegol o fod yn optometrydd proffesiynol. Cyflwynir ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, lle byddwch yn dechrau dysgu sut mae clinigwyr yn defnyddio ymchwil glinigol a gwyddonol i wella iechyd llygaid cleifion.

Erbyn diwedd Blwyddyn 1 dylech allu cynnal prawf llygaid sylfaenol ar gyfer sbectol (plygiant), ymgymryd â thechnegau ar gyfer dosbarthu sbectol syml a phresgripsiynau lensys cyffwrdd, a bod yn gyfarwydd ag offeryniaeth offthalmig fodern a ddefnyddir i ymchwilio i'r llygaid a'r system golwg.

Bydd angen i chi basio pob modiwl er mwyn symud ymlaen i Flwyddyn 2.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Archwiliad LlygadOP150140 Credydau
Cywiro GweledolOP150230 Credydau
Y LlygadOP150330 Credydau
Bod yn weithiwr proffesiynolOP150420 Credydau

Blwyddyn dau

Mae gofyn i chi astudio 4 modiwl ym Mlwyddyn 2. Mae'r flwyddyn hon yn eich galluogi i adeiladu ar eich astudiaethau Blwyddyn 1 a chymryd mwy o gyfrifoldeb am ofal cleifion. Byddwch yn dysgu am anhwylderau llygaid cyffredin mewn mwy o fanylder, am ffarmacoleg ac am driniaethau cyffuriau llygadol, yn ogystal â chael cyflwyniad i bynciau gwyddorau golwg glinigol deniadol. Byddwch yn parhau i ddatblygu cymhwysedd wrth gymhwyso egwyddorion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth i ofal cleifion, a byddwch yn cynyddu eich ymwybyddiaeth broffesiynol o'r gyfraith, moeseg a rheoli risg ymhellach.

Erbyn diwedd Blwyddyn 2 dylech allu cynnal archwiliad llygaid cymwys o gleifion dan oruchwyliaeth agos, dosbarthu'r mwyafrif o bresgripsiynau sbectol, ffitio'r rhan fwyaf o fathau o lensys cyffwrdd, a deall diagnosis a rheolaeth anhwylderau llygaid cyffredin.

Mae’n rhaid i chi basio pob modiwl er mwyn symud ymlaen i Flwyddyn 3.

*Nodyn: Un elfen o asesiad Blwyddyn 2 yw asesiad cymhwysedd cyn lleoliad a weinyddir gan Goleg yr Optometryddion. Mae’n rhaid pasio hyn i symud ymlaen i ran gyntaf y lleoliad dysgu estynedig mewn ymarfer yn ail hanner Blwyddyn 3. Bydd cyfleoedd ailsefyll ar gael yn ystod Blwyddyn 2 a chyfnod ailsefyll yr Haf cyn Blwyddyn 3.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Archwiliad Llygaid PellachOP250140 Credydau
Cywiro Gweledol UwchOP250240 Credydau
Patholeg a RheolaethOP250340 Credydau

Blwyddyn tri

Mae hanner cyntaf Blwyddyn 3 yn cynnwys 2 fodiwl gorfodol sy'n ymestyn eich ymarfer optometrig clinigol a astudio clefyd y llygaid a'i reolaeth. Byddwch yn treulio amser yn y clinigau cymunedol a chlinigau arbenigol yn yr ysgol ac yn ennill profiad o dan oruchwyliaeth uniongyrchol wrth gymhwyso eich gwybodaeth a'ch sgiliau i gleifion.

Ar gyfer ail hanner Blwyddyn 3, ar ôl pasio'r holl ofynion cymhwysedd cyn lleoliad, byddwch yn ymgymryd â rhan gyntaf eich modiwlau dysgu mewn ymarfer i ffwrdd o Brifysgol Caerdydd, a bydd hynny’n cael ei drefnu gan Goleg yr Optometryddion.  Mae dysgu wrth ymarfer yn eich galluogi i gymhwyso'ch sgiliau i ystod o gleifion mewn lleoliad optometreg yn y byd go iawn. Mae eich dysgu wedi'i strwythuro o amgylch 2 fodiwl gorfodol sy'n gyfanswm o 60 credyd. Mae dysgu ar waith yn 40 modiwl o gredyd.  Astudir y modiwl 20 credyd arall gyda dysgu o bell yn cael ei gyflwyno gan yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg, gan eich galluogi i ddechrau gweithio tuag at ystod o dystysgrifau proffesiynol Coleg yr Optometryddion sy'n caniatáu cwmpas uwch o ymarfer clinigol.

Erbyn diwedd Blwyddyn 3, dylech fod yn hyderus wrth archwilio a rheoli ystod o gleifion o wahanol oedrannau o dan oruchwyliaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Mae’n rhaid i chi basio pob modiwl er mwyn symud ymlaen i Flwyddyn 4.

Blwyddyn pedwar

Mae hanner cyntaf Blwyddyn 4 yn cynnwys ail ran eich profiad clinigol allanol estynedig dysgu wrth ymarfer, wedi'i drefnu gan Goleg yr Optometryddion. Unwaith eto, mae eich dysgu wedi'i strwythuro o amgylch 2 fodiwl gorfodol sy'n gyfanswm o 60 credyd. Mae un modiwl 40 credyd ar gyfer dysgu mewn ymarfer.  Y llall yw modiwl dysgu o bell 20 credyd a gyflwynir gan yr Ysgol, sy'n eich galluogi i barhau i weithio tuag at ystod o dystysgrifau proffesiynol gan Goleg yr Optometryddion.

Rydym yn eich croesawu yn ôl i Gaerdydd ar gyfer ail hanner Blwyddyn 4, pan fyddwch yn gweithio dan oruchwyliaeth yng nghlinigau arbenigol yr Ysgol.  Byddwch yn parhau â'ch astudiaethau arbenigol clinigol uwch mewn modiwl clinigol gorfodol 40- credyd i gwblhau tystysgrifau proffesiynol Coleg yr Optometryddion mewn meysydd arbenigol. Byddwch hefyd yn dewis modiwl dewisol 20 credyd lle y gallwch ddewis naill ai prosiect ymchwil, modiwl clinigol, neu fodiwl gwyddorau’r golwg uwch.

Erbyn diwedd Blwyddyn 4, dylech fod yn hyderus ac ymreolaethol wrth archwilio cleifion o bob oed ac sydd ag ystod o gyflyrau, bod wedi cwblhau tystysgrifau proffesiynol Coleg yr Optometryddion mewn meysydd arbenigol, a bod yn barod i gofrestru fel optometrydd gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cwricwlwm integredig modern gyda theori wyddonol yn cael ei haddysgu ochr yn ochr ag ymarfer gofal llygaid clinigol go iawn trwy gydol y rhaglen.  Byddwch yn dysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr o fri rhyngwladol a chymwys iawn a fydd yn cyflwyno profiad dysgu unigryw ac amrywiol gan gynnwys tiwtorialau, dysgu seiliedig ar achosion, darlithoedd a seminarau, yn ogystal â sesiynau labordy a sgiliau clinigol.  Bydd ein rhaglen yn eich galluogi i ennill profiad clinigol o Flwyddyn 1 yn ein clinigau offthalmig ar y safle sydd ar agor i'r cyhoedd.  Bydd eich cymhwysedd clinigol, eich hyder a'ch profiad yn cynyddu wrth i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen, gyda chefnogaeth lawn tiwtoriaid a chlinigwyr arbenigol a gofalgar.

Rydym yn hynod falch o'n haddysgu israddedig a sut mae ein hymchwil wedi cyfrannu at y ddealltwriaeth o sut mae'r system llygad a gweledol yn gweithio.  Ni ellir gorbwysleisio dylanwad cadarnhaol yr ymchwil a gynhelir ar addysg y myfyrwyr.  Mae cysyniadau a syniadau newydd yn cael eu rhannu’n gyflym er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o ddatblygiadau, ac mae'r addysgu'n ffres ac yn fywiog. 

Bydd pob blwyddyn o'ch astudiaeth yn adeiladu ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu eisoes mewn 'cwricwlwm troellog'.  Bydd hyn yn eich helpu i gofio gwybodaeth yn haws pan fyddwch yn archwilio cleifion.  Mae hefyd yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddofn o'r pynciau gwyddonol a chlinigol y bydd eu hangen arnoch i ymarfer optometreg ar lefel uwch ar ôl i chi gymhwyso.

Yn ystod Blwyddyn 3 byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser mewn amgylcheddau clinigol a byddwch yn cael eich addysgu a'ch goruchwylio gan optometryddion profiadol.  Byddwch yn dysgu drwy gynnal archwiliadau llygaid ar ystod eang o gleifion, ac yna yn trafod canlyniadau pob claf gyda'ch goruchwyliwr clinigol.  

Ym Mlwyddyn 4 byddwch yn cael cyfnod estynedig o ddysgu wrth ymarfer ar leoliad optometreg yn y DU, i ffwrdd o'r Brifysgol.  Mae hyn yn ofyniad gan y Cyngor Optegol Cyffredinol ac fe'i trefnir gan Goleg yr Optometryddion.  Ochr yn ochr â'ch profiad clinigol, byddwch yn parhau i gael eich cefnogi gan diwtoriaid a chlinigwyr y Brifysgol gyda chyfuniad o e-ddysgu a gweithgareddau addysgu clinigol uwch wyneb yn wyneb.  

Yn ganolog i holl flynyddoedd y rhaglen mae sut y byddwch yn cymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb, nid yn unig dros eich cleifion, ond hefyd am eich dysgu 'hunangyfarwyddedig' eich hun.  Mae dilyniant tuag at ddysgu annibynnol yn baratoad hanfodol ar gyfer oes o ddatblygiad personol a phroffesiynol parhaus fel optometrydd.

Byddwn yn rhoi gweithgareddau dysgu hunangyfeiriedig i chi lle bydd disgwyl i chi ymgymryd â gweithgareddau darllen penodol a gweithgareddau eraill y tu allan i'r amser cyswllt arferol yn eich amserlen. Mae'r adnoddau hyn yn helpu i ategu'r gweithgareddau addysgu a dysgu ffurfiol a’r gweithgareddau sgiliau. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn derbyn cymorth bugeiliol ac academaidd penodol gan diwtor personol drwy gydol eich astudiaethau, ac mae cymorth ychwanegol ar gael gan uwch diwtor personol yr Ysgol.  Mae'r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a digwyddiadau cymorth i'ch helpu i reoli eich iechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol, cefnogaeth gyda materion ariannol, a chymorth i fyfyrwyr ag anableddau.  Mae modd cael mynediad atynt wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr yn y Brifysgol, neu o bell drwy'r manylion cyswllt a nodir ar y Fewnrwyd i Fyfyrwyr. Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau electronig yn ogystal â chopïau caled ar y campws. 

Fel arfer, mae cyfathrebu cyffredinol yn digwydd drwy amgylchedd dysgu rhithwir Prifysgol Caerdydd, sef 'Dysgu Canolog', lle y byddwch hefyd yn cael defnyddio deunyddiau cefnogi astudio cynhwysfawr.  Mae gan y Brifysgol gyfleusterau llyfrgell ardderchog gyda llyfrgellwyr cyfeillgar a chymwynasgar ar gael i roi cyngor, ac mae llawer o'n hadnoddau llyfrgell ar gael ar-lein.

Mae tiwtoriaid a chlinigwyr ar gael i chi gysylltu â nhw ar adegau penodol y tu allan i sesiynau cyswllt a drefnwyd i'ch helpu i roi arweiniad i chi mewn unrhyw feysydd sy'n peri pryder neu anhawster.

Mae gennym banel Myfyrwyr-Staff hynod weithgar ac mae cynrychiolwyr myfyrwyr yn cwrdd yn rheolaidd â staff addysgu'r Ysgol yn y panel, mae hyn yn sicrhau bod adborth a syniadau amhrisiadwy myfyrwyr yn allweddol wrth ddatblygu a gwella rhaglenni yn barhaus.

Mae’r Ysgol yn falch o'r adborth a roddwn i fyfyrwyr am eu perfformiad ym mhob math o asesiad ac yn cydnabod ei phwysigrwydd wrth ddatblygu a gwella eich gallu. Pan fo’n briodol, rhoddir adborth cyffredinol i grŵp y myfyrwyr ar faterion a nodwyd ar draws y grŵp. Gellir cyflwyno adborth cyffredinol mewn darlithoedd, labordai neu glinigau sy'n gysylltiedig â'r gwaith cwrs, neu ar-lein.  Mae adborth un-i-un ar waith cwrs neu berfformiad mewn arholiadau hefyd ar gael yn ôl yr angen.

Wrth ennill profiad clinigol, boed yn fewnol neu'n allanol i'r Ysgol, rhoddir adborth uniongyrchol ac ar unwaith trwy sesiwn un i un gan eich clinigwr goruchwylio ar bob cysylltiad â chleifion, a rhoddir adborth hefyd ar bob asesiad o gymwyseddau clinigol.  Mae eich tîm cymorth dysgu'n ymarferol yn cynnwys eich optometrydd goruchwylio o ddydd i ddydd, tiwtor academaidd ychwanegol yn y Brifysgol, ac asesydd Coleg yr Optometryddion a fydd yn darparu adborth unigol yn dilyn eich asesiadau mewn-ymarfer.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag anableddau, ac efallai y gallwn gynnig dulliau asesu amgen yn unol ag argymhellion gan wasanaethau cymorth i fyfyrwyr. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn bob amser yn bosibl, er enghraifft lle mae angen gweithdrefnau penodol i ddangos safonau uchel o gymhwysedd clinigol cydnabyddedig. Gall safonau cymhwysedd o’r fath gyfyngu ar argaeledd addasiadau neu asesiadau amgen, ond dylech geisio cyngor gan gefnogaeth i fyfyrwyr a chyfeirio at ddisgrifiadau’r modiwlau i gael manylion.

Sut caf fy asesu?

Mae ein hasesiad wedi'i gynllunio i ddangos eich bod wedi cyrraedd y safonau sy'n ofynnol gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer dyfarnu gradd meistr integredig, ac wedi cyrraedd safon y cymhwysedd sy'n ofynnol gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) i gofrestru ac ymarfer fel optometrydd yn y DU.

Mae'r rhaglen yn defnyddio asesiadau ffurfiannol a chrynodol ym mhob modiwl gan roi'r cyfle i chi gael adborth manwl cyn cyflwyno eich asesiad crynodol.   

Byddwch yn cael eich asesu mewn 7 parth a bennir gan y GOC:

 1. Gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
 2. Cyfathrebu
 3. Ymarfer clinigol
 4. Moeseg a safonau
 5. Risg
 6. Arwain a rheoli
 7. Dysgu gydol oes

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOC: https://optical.org/

Rydym yn defnyddio ystod eang o dasgau asesu sy'n ennyn diddordeb yn ddeallusol i'ch galluogi i ddatblygu a chyflwyno eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch ymddygiadau proffesiynol mewn gwahanol ffyrdd sy'n ddilys i ymarfer clinigol go iawn.  Ymhlith y tasgau y mae arholiadau ysgrifenedig ac aseiniadau, adroddiadau achos, myfyrdodau, asesiadau ar-lein, portffolios, prosiectau, cyflwyniadau, asesiadau llafar strwythuredig ac arsylwi ar eich ymarfer clinigol.  Mae asesiadau wedi'u cynllunio i gefnogi eich dysgu, gydag adborth ffurfiannol ar bob cam yn cael ei roi i'ch helpu i fyfyrio ar eich cynnydd ac arwain eich astudiaethau.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Erbyn diwedd y rhaglen, byddwch chi’n gallu:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Cymhwyso'n feirniadol wybodaeth ddatblygedig o anatomeg, ffisioleg, ac opteg y system golwg ddynol arferol i ymarfer optometrig clinigol cyfredol.

Beirniadu a gwerthuso methodolegau er mwyn gwerthuso ymchwil wyddonol a chlinigol, gan gynnwys dylunio astudiaethau a dulliau ystadegol o ddadansoddi data.

Dealltwriaeth gynhwysfawr o fecanweithiau anhwylderau ocwlar a system weledol, o’u hamlygiadau ac o’u diagnosis, o unrhyw gyflyrau systemig sylfaenol, ac optegol, o opsiynau rheoli meddygol, a llawfeddygol ar gyfer ystod o amodau system ocwlar a golwg.

Cymhwyso gwybodaeth am anatomeg, ffisioleg, imiwnoleg, a ffarmacoleg systemig berthnasol yn feirniadol i lywio defnydd diogel sy’n seiliedig ar dystiolaeth o driniaethau cyffuriau therapiwtig sydd ar gael i optometryddion.

Medrau deallusol:

Gweithredu'n annibynnol wrth wneud penderfyniadau beirniadol a mabwysiadu ymagwedd ddadansoddol a myfyriol tuag at bob agwedd ar eich ymarfer.

Gwerthuso'n feirniadol y sylfaen dystiolaeth gyfredol a chymhathu canllawiau clinigol i lunio diagnosis, diagnosisau gwahaniaethol, triniaethau, a chynlluniau rheoli ar gyfer anhwylderau ocwlar a system golwg mewn digwyddiadau gwirioneddol a ffug o ofal cleifion.

Deall, dadansoddi'n feirniadol ac integreiddio data clinigol yn gynhwysfawr (gall hyn gynnwys ansicrwydd neu ganlyniadau amwys), adnabod gwahanol lefelau o risg glinigol, ac ymarfer barn broffesiynol wrth reoli gwahanol lefelau o risg glinigol yn unol â chwmpas eich ymarfer unigol.

Dangos hunangyfarwyddo a gwreiddioldeb i werthuso, trafod a chyfiawnhau pynciau clinigol neu broffesiynol lle y gall barn arbenigol amrywio, neu lle y mae tystiolaeth yn gymhleth, yn gwrthdaro, neu'n brin.

Medrau ymarferol proffesiynol:

Gweithredu'n annibynnol wrth gynllunio, perfformio, a dehongli technegau archwilio clinigol y llygad a'r system golwg i safon uwch, gan ddefnyddio technegau diagnostig arfer gorau cyfredol, cyffuriau, technoleg ac offeryniaeth.

Cyfathrebu'n effeithiol ac yn empathetig â chynulleidfaoedd amrywiol gan gynnwys cleifion a chydweithwyr proffesiynol ac ennyn diwylliant cadarnhaol o gydweithio a gwneud penderfyniadau ar y cyd gan gynnwys gweithio mewn tîm amlbroffesiynol.

Gweithredu'n annibynnol wrth fyfyrio ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a'i gymhwyso, gan ennyn anghenion cleifion, a'u rhoi uwchlaw popeth arall mewn penderfyniadau am eu gofal, gan ystyried y cyd-destun cymdeithasol, clinigol a diwylliannol, a herio eich tuedd ymwybodol ac anymwybodol eich hun.

Deall yn systematig, myfyrio'n feirniadol ar egwyddorion safonau proffesiynol a’u cymhwyso, rheoli risg ac ymarfer moesegol i sicrhau gofal a diogelwch cleifion a'r cyhoedd, gan weithio o fewn eich cwmpas ymarfer a chymhwysedd eich hun, gan sicrhau bod eich ymarfer yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol a phroffesiynol.

Medrau trosglwyddadwy/allweddol:

Dangos ymwybyddiaeth feirniadol o'ch sgiliau arwain clinigol sy'n datblygu, a phwysigrwydd hyrwyddo ac ymgysylltu â gofynion llywodraethu clinigol, gwelliannau i wasanaethau a mentrau iechyd cyhoeddus lleol a chenedlaethol.

Dangos hunangyfarwyddo a gwreiddioldeb i ymgysylltu ag ymagwedd 'dysgu gydol oes' at eich dysgu a'ch ymarfer eich hun, gan ddefnyddio hunanfyfyrio ac adborth gan gyfoedion, cydweithwyr proffesiynol a chleifion, gan ddangos sut rydych chi'n dylunio ac yn gweithredu eich cynlluniau datblygiad personol unigol trwy gydol y rhaglen.

Gweithredu'n annibynnol wrth gynllunio a gweithredu tasgau gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth, ar gyfer eich dysgu a'ch datblygiad eich hun, eich ymarfer proffesiynol, eich ymchwil a chyfathrebu.

Mabwysiadu agwedd o gyfrifoldeb personol, cydweithio a rhyngweithio adeiladol gyda chyfoedion a'ch timau prifysgol neu ymarfer ehangach.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Cyflogadwyedd

Mae optometreg yn broffesiwn deinamig ac mae rôl yr optometrydd fel rhan o'r tîm gofal llygaid yn newid ac yn ehangu. Felly, mae'r opsiynau gyrfa ar gyfer optometryddion yn amrywiol ac yn niferus, yn amrywio o wasanaeth llygaid ysbytai i ymarfer cymunedol, i'r sector gwirfoddol neu'r diwydiant optegol, ymchwil neu addysgu yn y DU ac yn rhyngwladol, sy'n golygu bod hon yn radd gyffrous i ddechrau arni. Mae cofrestru hefyd yn agor posibiliadau i weithio neu hyfforddi dramor gan fod cymhwyster mewn Optometreg o'r DU yn uchel ei barch yn fyd-eang.

Mae'r MOptom yn rhoi cyfle i ennill sgiliau a phrofiad clinigol amhrisiadwy. Bydd y rhai sy'n graddio gyda'r MOptom yn gallu cofrestru gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol ac ymarfer yn y DU fel optometrydd. Mae'r ffocws ar ymarfer gofal llygaid clinigol arbenigol ym Mlwyddyn 4 yn golygu y byddwch yn barod i ddechrau gweithio mewn meysydd ymarfer arbenigol o'r cychwyn cyntaf pe dymunech, gan gynnwys glawcoma, retina meddygol, gofal llygaid acíwt ac adsefydlu golwg gwan. Yn ogystal, o fewn 6 mis i gymhwyso gallech ddewis cwblhau'r hyfforddiant sydd ei angen i fod yn optometrydd sy’n rhagnodi’n annibynnol.

Gall myfyrwyr nad ydynt am gael eu cyflogi yn optometrydd yn y DU, neu i fyfyrwyr sy'n ceisio dilyn gradd sy’n seiliedig yn fwy ar wyddoniaeth neu ar ymchwil bellach, ddewis gadael y rhaglen ar ddiwedd blwyddyn 3 gyda gradd BSc.

Mathau o swyddi:

 • Optometrydd gofal sylfaenol — fel optometrydd gofal sylfaenol byddwch yn asesu, yn diagnosio, yn trin ac yn rheoli problemau gyda'r llygaid a'r system golwg. Mae’n bosibl y byddwch yn helpu cleifion drwy ragnodi offer optegol fel sbectol a lensys cyffwrdd, drwy reoli problemau iechyd llygaid gan gynnwys cyffuriau therapiwtig, yn ogystal â darparu cyngor ataliol, adsefydlu a rheoli gofal llygaid arall i aelodau o'r cyhoedd.
 • Optometrydd Ysbyty - fel optometrydd ysbyty, byddech yn rhan allweddol o'r tîm gofal llygaid, gan weithio naill ai yn y GIG neu mewn ysbyty preifat, gyda ffocws clir ar reoli problemau iechyd llygaid gan gynnwys cyffuriau therapiwtig neu laser.
 • Optometrydd Diwydiannol - byddech yn ymwneud ag ymchwilio, dylunio, datblygu, profi neu farchnata offer newydd neu offer optegol, gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac o ansawdd da i gleifion.
 • Optometrydd Academaidd - os yw addysgu, ymchwilio, ymarfer neu gyfuniad o'r tri apêl i chi, gallai dod yn Optometrydd Academaidd fod yn addas i chi. Gallech fod yn gweithio mewn prifysgolion, sefydliadau ymchwil neu sefydliadau eraill ledled y byd.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Optometrist
 • Primary Care Optometrist
 • Hospital Optometrist
 • Academic Optometrist
 • Industrial Optometrist
 • Researcher

Lleoliadau

.Bydd lleoliadau trwy gydol Blynyddoedd 1 i 4 y MOptom. Yn ystod Blwyddyn 1 a 2 byddwch yn cael lleoliadau arsylwi yn ein clinig llygaid cyhoeddus neu yn y clinigau arbenigol rydym yn eu cynnig fel rhan o Ganolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Ym Mlwyddyn 3 byddwch yn treulio amser yn gweld cleifion yn ein Clinig Llygaid cyhoeddus. Ym Mlwyddyn 4 byddwch yn ymgymryd â 44 wythnos o ddysgu wrth ymarfer mewn lleoliad gofal sylfaenol neu ysbyty, a drefnir gan Goleg yr Optometryddion. 

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.