Ewch i’r prif gynnwys

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA)


Blwyddyn Mynediad

English

Pam astudio'r cwrs hwn

globe

Astudio dramor

Mentrwch i ddiwylliant newydd; agorwch eich meddwl i syniadau a phrofiadau newydd mewn bywyd a dysg.

location

Wedi'i deilwra i chi

Gyda modiwlau dewisol yn bennaf a'r gallu i ddewis modiwlau o ddisgyblaethau eraill mae gennych ryddid i ddewis gradd bersonol.

building

Profiad yn y diwydiant

Cewch ennill sgiliau, hyder a chysylltiadau drwy'r modiwl cyflogadwyedd, ynghyd ag amrywiaeth o interniaethau llenyddol a diwylliannol.

book

Dysgu gan y gorau

Cewch elwa o gynnwys a arweinir gan ymchwil; a dysgu gan awduron, ysgolheigion iaith ac ysgolheigion llenyddol byd-enwog.

Mae'r radd gyfoethog a gwerth chweil hon yn eich galluogi i gyfuno eich angerdd am yr iaith Saesneg a llenyddiaeth.

Yn llenyddiaeth Saesneg, mae holl rychwant cronolegol llenyddiaeth Saesneg, o gyfnod yr Eingl-Sacsoniaid hyd at yr unfed ganrif ar hugain ar agor ichi. Rydym yn ymdrin â phob genre, o ffuglen troseddol a hanesyddol gyfoes i farddoniaeth, drama, ffilm, cerddoriaeth ac ysgrifennu creadigol. Ni chyfyngir ein cwricwlwm i’r gair printiedig: gan ein bod yn ymddiddori yn y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd. Mae'r amrywiaeth hwn yn caniatáu i chi lunio gradd sy’n gweddu i chi, p'un a oes gennych ddiddordeb mewn cyfnodau a genres neu astudiaeth lenyddol gyda dadansoddiad o ffurfiau diwylliannol eraill.

Ar wahân i'n ffocws ar y groesffordd rhwng iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a meddwl, mae ein gradd Saesneg yn cynnig sylfaen gadarn wrth ddadansoddi'r iaith, a addysgir gan arbenigwyr sy’n cael eu parchu’n rhyngwladol. Fe ddysgwch chi arfau ieithyddol hanfodol fel ffoneteg, gramadeg a dadansoddi disgwrs, a hynny gan y rhai sy’n helpu i ddatblygu’r meysydd hynny. Gan fod gennym ymagwedd eang tuag at iaith, fe ddysgwch hefyd sut y mae dadansoddi’r mathau o destunau amlfoddol sy’n cyfuno gair, delwedd a sain a geir mor aml yn y cyfryngau cyfoes.

Gan ddod â chyfoeth o arbenigedd, bydd ein darlithwyr yn rhannu'r syniadau diweddaraf yn yr ystafell ddosbarth o'r dyniaethau digidol i’r rhywiau, o'r gothig i astudiaethau ôl-drefedigaethol a thu hwnt, wedi'u tynnu o'u hymchwil yn ein canolfannau rhagoriaeth gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil Iaith a Chyfathrebu. Mae ein platfformau cyhoeddus, BookTalk Caerdydd ac Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd yn boblogaidd ac yn ennyn llawer o ddiddordeb.

Mae'r radd amrywiol hon hefyd yn rhoi'r hyblygrwydd i chi lunio eich llwybr wrth i chi symud ymlaen. Ar ôl rhaniad cyfartal ym Mlwyddyn Un, gallwch ddewis mwy o fodiwlau o'r naill ddisgyblaeth i'r llall i weddu i'ch diddordebau a'ch dyheadau gyrfaol.

Maes pwnc: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Mae'r graddau hyn yn berthnasol i geisiadau a dderbyniwyd cyn 30 Mehefin 2024. Gall graddau sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr Clirio amrywio a gallant fod yn uwch neu'n is. Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Lefel A

AAB-ABB. Rhaid i’r rhain gynnwys Ysgrifennu Creadigol, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, neu Lenyddiaeth Saesneg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch. Rhaid i’r rhain gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, neu Lenyddiaeth a Pherfformiad Saesneg.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DD mewn Diploma BTEC mewn pynciau ynghylch y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, yn ogystal â gradd B mewn Llenyddiaeth Saesneg, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, neu Ysgrifennu Creadigol ar Safon Uwch.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,250 Dim
Blwyddyn tri £9,250 Dim

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 Dim
Blwyddyn dau £22,700 Dim
Blwyddyn tri £22,700 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r cwrs llawn amser hwn yn para am dair blynedd gyda dau semester y flwyddyn. Ceir 120 o gredydau bob blwyddyn. 20 credyd yw gwerth y rhan fwyaf o’r modiwlau.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/2025. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio 120 credyd bob blwyddyn o'ch gradd, gan gynnwys modiwlau craidd a dewisol.

Ym Mlwyddyn Un, gan ddibynnu ar eich diddordebau unigol a'ch cynlluniau ar gyfer eich gyrfa, gallwch ddewis gwneud 60 credyd yr un rhwng eich dau bwnc, neu astudio 80 credyd mewn un a 40 yn y llall. (Mae angen i chi gymryd o leiaf 40 credyd ym mhob pwnc.)

Mae blwyddyn un yn cynnig sylfaen ar gyfer astudio ac fe’i cynlluniwyd i roi i chi’r sgiliau i astudio ar lefel uwch a chael trosolwg o’ch pynciau i allu gwneud dewisiadau gwybodus o blith modiwlau blynyddoedd dau a thri. Mae’r ddau fodiwl craidd (40 credyd) Saesneg Iaith yn rhoi sylfaen wych o ran disgrifio, dadansoddi a dehongli iaith. Mae'r modiwl craidd (20 credyd) mewn Llenyddiaeth Saesneg yn datblygu sgiliau beirniadol a chyd-destunol wrth ddadansoddi testunau llenyddol a ffyrdd ategol o ddarllen. Mae gennych hefyd yr opsiwn i gymryd modiwlau pâr (40 credyd) a fydd yn cyflwyno theori ac ymarfer Ysgrifennu Creadigol i chi.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn cymryd 120 credyd, gan gynnwys dau fodiwl craidd.

Mae'r modiwl craidd cyntaf yn eich cyflwyno i astudio arddull ieithyddol mewn ystod eang o destunau creadigol a llenyddol (gan gyfrif fel 10 credyd yr un ar gyfer Iaith a Llenyddiaeth). Mae'r ail fodiwl yn cwmpasu elfennau hanfodol seineg, gramadeg a semanteg geiriadurol (ystyr geiriau), gan adeiladu stoc gyffredin o wybodaeth a dealltwriaeth mewn Llenyddiaeth Saesneg.

Byddwch hefyd yn dewis pedwar opsiwn (80 credyd) ar draws Iaith a Llenyddiaeth, a byddwch yn gorfod dewis o leiaf un o bob pwnc.

Mae modiwlau dewisol mewn Iaith Saesneg yn darparu gwybodaeth sylfaenol gadarn mewn ystod o feysydd astudio allweddol. Ar hyn o bryd, mae'r pynciau yn cynnwys sosioieithyddiaeth, hanes Saesneg, datblygiad iaith plant, iaith a rhyw, dulliau ymchwil, llythrennedd ddigidol a nodweddion arddull. Mae'r hyfforddiant a ddarperir drwy’r modiwlau hyn yn eich paratoi i wneud eich dewis o blith y modiwlau 'estynedig' mwy arbenigol, dan arweiniad ymchwil, sydd ar gael yn eich blwyddyn olaf.

O ran Llenyddiaeth Saesneg, byddwch yn dewis o blith ystod o fodiwlau sy’n seiliedig ar gyfnod, genre neu thema, a byddwch chi’n darllen amrywiaeth o destunau yn eu cyd-destunau hanesyddol a diwylliannol. Gallwch hefyd barhau i astudio Ysgrifennu Creadigol yn ystod blwyddyn dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sain, Strwythur ac YstyrSE141120 Credydau
Arddull a GenreSE141620 Credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dulliau YmchwilSE131820 Credydau
Seiniau LleferyddSE133620 Credydau
DrafodaethSE136220 Credydau
SosioieithyddiaethSE136920 Credydau
Geiriau ac ystyrSE137020 Credydau
Hanes SaesnegSE139820 Credydau
Iaith a RhywSE140320 Credydau
Caffael Iaith Gyntaf ac Ail IaithSE142220 Credydau
Llenyddiaeth Arthuraidd ganoloesolSE229520 Credydau
Moderniaeth FictionsSE244520 Credydau
Llenyddiaeth Plant: Ffurf a SwyddogaethSE244720 Credydau
Cyflwyniad i Farddoniaeth RhamantaiddSE245020 Credydau
Llenyddiaeth Affricanaidd-AmericanaiddSE245120 Credydau
Teithiau Dychmygol: Mwy i HuxleySE245720 Credydau
Moderniaeth a'r DdinasSE246320 Credydau
Ffuglen Gothig: Yr Oes RhamantaiddSE246820 Credydau
Llenorion Merched yr 17eg a'r 18fed GanrifSE247620 Credydau
GenethodSE248220 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Arbrofion mewn FfuglenSE248420 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Barddoniaeth lSE248720 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Ysgrifennu SgrinSE248920 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Barddoniaeth IISE249020 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Y Stori FerSE249120 Credydau
Merched Gwrthrych mewn Llenyddiaeth a FfilmSE249420 Credydau
Epig a SagaSE249620 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Straeon o'r Byd Go Iawn - NaratifSE249920 Credydau
Ysgrifennu Creadigol: Ysgrifennu DramâuSE250020 Credydau
Beirdd Rhamantaidd yr Ail GenhedlaethSE258220 Credydau
Ffuglen Gothig: Y FictoriaidSE258920 Credydau
Ffuglen Brydeinig GyfoesSE261920 Credydau
Athroniaeth a LlenyddiaethSE262320 Credydau
Teyrnasoedd ShakespeareSE263220 Credydau
Byd Fictorianaidd: Chwyldro, Clefydau, GwyliadwriaethSE263620 Credydau
Astudio Rhyngwladol Dramor (60 credyd) GwanwynSE625260 Credydau

Blwyddyn tri

Byddwch yn astudio 120 o gredydau.

Gan ddibynnu ar eich diddordebau unigol a'ch cynlluniau ar gyfer eich gyrfa, gallwch ddewis gwneud 60 credyd yr un rhwng eich dau bwnc, neu astudio 80 credyd mewn un a 40 yn y llall.

Cynigir modiwlau Saesneg Iaith yn y meysydd pwnc y mae staff yn gweithio ynddynt ar hyn o bryd, gan roi cipolwg unigryw i chi ar rywfaint o’r gwaith ymchwil mwyaf diweddar ac arloesol. Mae'r modiwlau hyn yn aml yn ei gwneud yn ofynnol i chi gasglu a dadansoddi eich data eich hun. Ar hyn o bryd, mae'r modiwlau'n mynd i'r afael â meysydd fel anhwylderau cyfathrebu, ieithyddiaeth fforensig, dysgu ac addysgu iaith, iaith ac ideoleg, ieithyddiaeth corpws, trafodaethau yn y cyfryngau, cyfathrebu proffesiynol a rhyng-ddiwylliannol, a chyfathrebu mewn perthnasoedd.

Erbyn blwyddyn olaf Llenyddiaeth Saesneg, byddwch wedi cael profiad o amrywiaeth o gyfnodau, testunau, genre a dulliau llenyddol, gan ddatblygu eich sgiliau mewn dadansoddi cyd-destunau a thestunau a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn dewis o blith ystod mwy arbenigol o fodiwlau sy'n ymgysylltu â materion cyfredol mewn ymchwil ac ysgolheictod mewn perthynas ag awduron a thestunau a phynciau a meysydd hanesyddol yr ydych chi’n gyfarwydd â nhw, ac efallai rhai sy'n llai cyfarwydd i chi.

Cewch y cyfle i ymgymryd ag ymchwil mewn pwnc o'ch dewis yn y naill bwnc fel Prosiect neu Draethawd Hir (20 credyd), neu ar bwnc sy'n cyfuno'r ddau bwnc fel Traethawd Estynedig (40 credyd), yn amodol ar eich perfformiad ym mlwyddyn dau. Fel arall, os ydych yn dymuno astudio Ysgrifennu Creadigol ym Mlwyddyn 3, gallwch gymryd y Prosiect Arbennig sy'n werth 40 credyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Ieithyddiaeth FforensigSE132420 Credydau
Cyfathrebu mewn PerthynasSE134420 Credydau
Anhwylderau CyfathrebuSE134720 Credydau
Traethawd Hir mewn Iaith a Chyfathrebu 1SE138320 Credydau
Traethawd Hir mewn Iaith a Chyfathrebu 2SE138420 Credydau
Traethawd Hir mewn Iaith a Llenyddiaeth SaesnegSE138640 Credydau
Patrymau IaithSE139620 Credydau
Trafodaeth CyfryngauSE140820 Credydau
Cyfathrebu Proffesiynol a RhyngddiwylliannolSE141720 Credydau
Dulliau Arbrofol o SeicoieithyddiaethSE141820 Credydau
Iaith a diwylliant poblogaiddSE141920 Credydau
Ymadroddion mewn Theori a ChymhwysoSE142120 Credydau
Saesneg y BydSE142320 Credydau
Y Llyfr DarluniadolSE239520 Credydau
Traethawd hirSE252420 Credydau
Rhyw a Monstrosedd: Hwyr/Neo FictoraiddSE256420 Credydau
Ysgrifennu Caethwasiaeth CaribïaiddSE256820 Credydau
Utopia: Pleidlais i CyberpunkSE258120 Credydau
Theori Ôl-drefedigaetholSE259320 Credydau
Masculinities milwrol yn y 19eg ganrif hirSE259720 Credydau
Romance Canoloesol: Monsters a MagicSE259920 Credydau
Prosiect Ysgrifennu CreadigolSE260240 Credydau
Barddoniaeth Americanaidd ar ôl ModerniaethSE260620 Credydau
John MiltonSE260820 Credydau
Y Stori Fer AmericanaiddSE260920 Credydau
Apocalypse ddoe a nawrSE261120 Credydau
Cynrychioli Ras yn America GyfoesSE261620 Credydau
Drama Modern Cynnar ArbrofolSE262020 Credydau
Delwedd, Diwylliant a ThechnolegSE262420 Credydau
Barddoniaeth Actifydd: Protest, Anghydffurfiaeth, GwrthwynebiadSE262720 Credydau
Drama Wleidyddol Brydeinig GyfoesSE262820 Credydau
Gweledigaeth y Dyfodol: Newid Hinsawdd a FfuglenSE263020 Credydau
Cyfarfod ag olew mewn llenyddiaeth a ffilmSE263120 Credydau
Cylchoedd Rhamantaidd: Cydweithredu, Radicaliaeth a Chreadigrwydd 1770-1830SE263320 Credydau
Camwisgoedd canoloesolSE263420 Credydau
Shakespeare yn torri PrydainSE263720 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol i’ch galluogi i ennill sgiliau amrywiol a chyfoeth o wybodaeth arbenigol. Mae ein cyrsiau’n meithrin sgiliau deallusol, fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi'n fanwl, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon, defnyddio theori, a defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod. Rydym hefyd yn eich helpu i ennill profiad mewn meysydd fel gweithio mewn tîm, ymchwil annibynnol a rheoli amser.

Byddwch yn cael eich addysgu mewn darlithoedd a seminarau. Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd eich oriau cyswllt rheolaidd yn cael eu hategu gan y cyfle i gael cyfarfodydd unigol â staff academaidd, cyfarfodydd cynnydd academaidd cefnogol gyda'ch tiwtor personol a’r cyfle i fynd i seminarau ymchwil a gweithgareddau gyrfaoedd.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, darlithoedd adborth, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau

Bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar eich gwaith. Byddwch hefyd yn cael dosbarth adborth ar ôl pob asesiad. Bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau ar ôl cyfnod arholiadau mis Mai/mis Mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy’n cael ei fonitro.

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Bydd y rhain yn fodd i chi:

 • deall pynciau cymhleth gyda hyder
 • gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth
 • cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gweithio yn ôl terfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • dysgu yn sgîl beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau
 • gweithio’n rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Mae ein graddau mewn Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn cyfuno’r goreuon o blith sgiliau dyniaethau (hyblygrwydd, cyfathrebu, beirniadu) â sgiliau gwyddorau cymdeithasol (dadansoddi technegol a dull systematig). Mae cyrchfannau cyffredin yn cynnwys addysgu ysgolion cynradd ac uwchradd, addysgu Saesneg fel iaith dramor, newyddiaduraeth (digidol), marchnata a cysylltiadau cyhoeddus, gwerthu a hysbysebu, y gwasanaeth sifil a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Mae'r swyddi mwyaf cyffredin/poblogaidd ar gyfer graddedigion y rhaglen hon yn cynnwys:

 • Athro Saesneg
 • Cynorthwy-ydd ymchwil
 • Gweithiwr proffesiynol yn y cyfryngau
 • Golygydd
 • Cynorthwy-ydd therapi iaith a lleferydd
 • Gweithiwr proffesiynol ym meysydd busnes a gwasanaethau cyhoeddus
 • Technoleg gwybodaeth a'r proffesiwn telathrebu

Yn ystod eich gradd gallwch fanteisio'n llawn ar yr ystod eang o gyfleoedd a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Darlithydd
 • Athro
 • Awdur
 • Dadansoddwr Gwybodaeth am Droseddau

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.